Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «фінансовий менеджмент»Сторінка4/12
Дата конвертації07.01.2017
Розмір2.26 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

ЗМ 3. Фінансові ризики
3.1. Сутність та види фінансових ризиків

Ризик означає ймовірність виникнення втрат в ситуації невизначеності умов фінансового господарської діяльності. Невизначеність – це об’єктивна неспроможність спрогнозувати майбутні наслідки здійснення підприємством тієї чи іншої господарської операції із 100 відсотковою достовірністю. Вона свідчить про можливість відхилення кінцевого результату від очікуваної величини.

Джерелом усієї сукупності ризиків є будь-яке управлінське фінансове рішення щодо конкретної господарської операції.

За видами підприємницької діяльності розрізняють виробничий ризик (перебої і зменшення обсягів виробництва, збільшення матеріаломісткості і трудомісткості послуг), комерційний ризик (пов’язаний з реалізацією послуг) та фінансовий ризик.

Найбільш поширені сьогодні таки види фінансових ризиків:

- Ризик зменшення фінансової стійкості – зумовлений завищеною часткою позикових коштів (високий рівень фінансового лівериджу – співвідношення між позиковим і власним капіталом). Падіння попиту на послуги підприємства та зниження їх рентабельності може призвести до фінансової кризи і навіть банкрутства. Цей вид ризику є найнебезпечнішим.

- Ризик неліквідності – ймовірність того, що підприємство через недостатній обсяг ліквідних активів не зможе розрахуватися в строк із своїми кредиторами.

- Процентний ризик – ймовірність втрат через зміну процентних ставок (кредитної, депозитної) на фінансовому ринку.

- Інвестиційний ризик – ймовірність збільшення витрат, зменшення доходів і прибутку від реалізації інвестиційних проектів.

- Депозитний ризик – ймовірність неповернення депозитних вкладів при невдалому виборі комерційного банку для здійснення депозитних операцій.

- Кредитний ризик – ймовірність повного або часткового неповернення комерційного кредиту споживачами послуг підприємства.

- Валютний ризик. характерний для зовнішньоекономічної діяльності і обумовлений невдалим вибором валюти і зміною валютного курсу.

- Ризик упущеної вигоди – пов’язаний з можливим виникненням непрямих збитків або недоотриманням прибутків у результаті нездійснення певних заходів або несвоєчасного прийняття управлінських рішень.
3.2. Методи оцінки фінансових ризиків

Безпосередньо оцінити рівень фінансових ризиків не можливо: для цього треба було б розрахувати рівень ймовірності виникнення втрат від прийняття певних управлінських рішень. Тому фінансові ризики оцінюються опосередковано. При цьому використовуються економіко-статистичні, розрахунково-аналітичні, експертні методи.Економіко-статистичні методи оцінки ризику передбачають вивчення міри коливань певних показників: чим вона більша, тим вищий рівень невизначеності, а отже, і ризику. Для оцінки міри коливань використовують показники дисперсії, середньоквадратичного відхилення, коефіцієнта варіації. З погляду теорії ризиків ці показники характеризують максимально можливий рівень коливання досліджуваного параметра від його очікуваного значення. Дисперсія та середньоквадратичне відхилення показують абсолютний рівень коливань, коефіцієнт варіації – відносний, що дозволяє порівняти рівень коливань різних досліджуваних показників. Вони розраховуються за формулами:

Дисперсія )
де хі – можливе значення показника за і-им варіантом прогнозу;

хо – очікуване значення показника;

Рі – імовірність виникнення можливого значення показника за і-им варіантом прогнозу;

n – кількість варіантів прогнозу.Середньоквадратичне відхилення

Коефіцієнт варіації (v)


За коефіцієнтом варіації може бути побудована така шкала ризику:
Таблиця 3.1

Коефіцієнт варіації, %

Рівень ризику

До 10

Прийнятний

10-20

Допустимий

20-30

Критичний

Більше 30

Катастрофічний


Приклад 3.1. Збільшення обсягів кредитування замовників дозволить підняти рівень рентабельності чистого доходу до таких рівнів:


Варіант прогнозу

Рентабельність чистого доходу,%

Ймовірність розвитку подій

Оптимістичний

18

0,25

Сталий

15

0,5

Песимістичний

9

0,25

Очікуваний рівень рентабельності становить: .

Розрахунок дисперсії


Рівень рентабельності

Відхилення від очікуваного рівня

Квадрат відхилення

Імовірність

Дисперсія

18

18-14,25=3,75

14,06

0,2515

15-14,25=0,75

0,56

0,569

9-14,25=-5,25

27,56

0,25Разом1

10,69

Середньоквадратичне відхилення: ;

Коефіцієнт варіації:3,27/14,25=0,229 або 22,9 %.

Висновок: з урахуванням імовірності розвитку всіх варіантів подій рентабельність може відхилитися від 14,25 % на 3,27 пункти. За коефіцієнтом варіації рівень ризику є критичним.

Розрахунково-аналітичні методи полягають у розрахунку показників, від яких залежить рівень ризику, та порівняння їх фактичних значень з критичними (нормативними). Прикладом є аналіз платоспроможності підприємства. Його результати дозволяють оцінити рівень ризику втрати платоспроможності підприємством як в поточному, так і перспективному періоді. Так, розрахувавши коефіцієнт поточної ліквідності, який становить, наприклад, 0,4, і порівнявши його з нормативним значенням 2, можна стверджувати про високий ризик несвоєчасного погашення поточних боргів підприємства.

Експертні методи оцінки ризику базуються на суб’єктивній оцінці розмірів можливих фінансових ризиків окремими експертами. Останнім часом широко застосовуються групові методи експертизи як більш достовірні: консиліум, нарада, закриті обговорення, бізнес-тренінги.

Приклад 3.2. Які інфляційні ризики очікують економіку України у 2011 році? Експерти оцінювали рівень інфляції за шкалою від 0 до 10.


Рівень інфляції, %

Узагальнена оцінка

Ранг

5

2

4

10

7

2

15

9

1

20

4

3

Найбільший ранг експерти присвоїли рівню інфляції у 15 %. Отже, в 2011 р. слід очікувати високий рівень інфляційного ризику.


3.3. Механізми нейтралізації фінансових ризиків.

Нейтралізація фінансових ризиків передбачає реалізацію сукупності управлінських фінансових рішень превентивного характеру для зменшення або нівелювання потенційних негативних наслідків, імовірність настання яких визначається ризиком.

Механізми нейтралізації ризиків залежать від обраної стратегій нейтралізації: уникнення ризику чи його утримання.

Стратегія уникнення ризику передбачає відмову від ризикової операції, наприклад, відмова від придбання цінних паперів. Але при цьому втрачаються додаткові прибутки.

Очевидно, домінуючою є стратегія утримання ризику. В сучасній теорії корпоративних фінансів використовується поняття толерантного ризику, рівень якого визначає оптимальне співвідношення між прибутком і рівнем фінансово ризику.

Механізми нейтралізації фінансових ризиків за стратегією їх утримання включають: • диверсифікація;

 • страхування;

 • лімітування;

 • хеджування.

Ідея диверсифікації полягає у розподілі сукупного ризику cу’єкта господарювання шляхом розширення кількості носіїв такого ризику. При цьому керуються єдиним принципом: максимально розподілити грошові вкладення між різноманітними активами для того, щоб уникнути значних фінансових втрат у випадку, коли окремі активи стають збитковими під впливом зовнішніх і внутрішніх факторів. Наприклад, депозитний ризик можна зменшити шляхом розміщення грошових коштів не в одному, а декількох банках; кредитний ризик зменшується шляхом надання відстрочки платежу більшому колу замовників; валютного ризику уникають шляхом формування валютного кошику; аналогічним чином зменшуються ризики фінансового інвестування; ризик втрати платоспроможності зменшує диверсифікація джерел капіталу, боргових зобов’язань.

Очевидно, механізм диверсифікація дозволяє зменшити ризики, які залежать від самого підприємства (несистематичні, специфічні ризики).Страхування ризиків можливе у формі самострахування та комерційного страхування (із залученням страхових компаній).

Самострахування передбачає створення певних резервних фондів з метою фінансового покриття потенційних збитків. Такими фондами є резервний капітал, забезпечення наступних витрат і платежів, резерв сумнівних боргів та інші фонди.

Резервний капітал може використовуватися на такі цілі:


 • покриття збитків від господарської діяльності;

 • виплата дивідендів за корпоративними правами;

 • виплата боргів у разі ліквідації підприємства;

 • інші цілі, визначення статутними документами підприємства та нормативно-правовими актами.

Для своєчасного і повного виконання зобов’язань перед третіми особами підприємство створює такі види забезпечень:

 • забезпечення гарантійних зобов’язань;

 • додаткове пенсійне забезпечення;

 • забезпечення виплат відпусток та інші.

Резерв сумнівних боргів створюється для покриття збитків, що виникають від непогашеної дебіторської заборгованості замовниками.

Лімітування здійснюється шляхом встановлення відповідних фінансових нормативів (лімітів) за окремими напрямкам фінансової діяльності з метою фіксації можливих фінансових втрат на допустимому для підприємства рівні. Наприклад, ризик втрати фінансової стійкості обмежується шляхом встановлення граничного розміру коефіцієнта фінансового левериджу; кредитний ризик обмежує встановлений ліміт кредитування та строк інкасації; депозитний ризик зменшується шляхом встановлення максимальної величини вкладу, що може розміщатися в одному банку.

Хеджування забезпечує страхування ризиків, пов’язаних із потенційною зміною цін на певні активи, зокрема зміною валютних курсів, вартості сировини, матеріалів. Хеджування здійснюється шляхом використання похідних фінансових інструментів: форвардських, ф’ючерсних контрактів, опціонів, варрантів тощо.

Приклад.3.3. АТП 30.03 для закупівлі запасних частин уклало зовнішньоекономічний договір з російським постачальником: вартість поставки 10 тис. рос. руб., строк поставки 15.05 поточного року.

30.03 АТП укладає форвардський контракт з банком на придбання інвалюти на таких умовах: 15.05 поставка буде сплачена рос. руб. за курсом 1 рос.руб.=0,23. На 30.03 курс становить 1 рос.руб.=0,21.

15.05 фактичний курс рубля становив 1 рос. руб.=0,24, але банк продає АТП валюту за курсом 1 рос. руб.=0,23.

Вигоди АТП = 10*(0,24-0,23)=100 грн.

Вигоди банку = 10*(0,23-0,21)=200 грн.

АТП уникнуло валютного ризику.Література:9,14,15,16,18,19,28.
Контрольні питання

 1. Який зміст вкладається в поняття «ризик»?

 2. Які існують види фінансових ризиків? Охарактеризуйте кожний з них.

 3. Які Вам відомі методи опосередкованої оцінки фінансових ризиків? Дайте коротку характеристику кожного з них.

 4. Які існують стратегії нейтралізації фінансових ризиків?

 5. Дайте характеристику механізмів нейтралізації фінансових ризиків.

 6. Який, на Вашу думку, найбільш прийнятний механізм нейтралізації ризику втрати платоспроможності підприємством ? Обгрунтуйте Ваше рішення.ЗМ 4. Визначення вартості грошей у часі


  1. Нарощування та дисконтування за процентними ставками

Нагромаджені грошові кошти, як і інші активи, можуть приносити підприємству певний прибуток шляхом їх передачі позичальникам чи емітентам. У зв’язку з цим розрізнять теперішню (інвестовану) вартість грошей (PV) та майбутню їх вартість (FV), яка перевищує теперішню на суму отриманого (сплаченого) прибутку.

Інвестування може здійснюватися на різних умовах: за процентними та обліковими ставками, простими чи складними ставками, до року або більше року, платежі (виплати) можуть здійснюватися один або декілька разів на рік.

Процентні (r) та облікові (d) ставки визначаються відношенням прибутку, який забезпечує власникові грошей їх вкладання, до номінальної вартості коштів (Сн). Для процентних ставок Сн=PV, а для облікових Сн=FV.

Тоді:


(4.1)
(4.2)
За простими ставками для зароблення прибутку позичальник користується коштами, що дорівнюють теперішній їх вартості. Тому періодично він сплачує інвестору дохід, визначений умовами позичання грошей.

За складними ставками інвестор отримує більший прибуток (при всіх інших рівних умовах), оскільки позичальник сплачує йому дохід в кінці строку кредитування, а отже, використовує для отримання прибутку як первісно інвестовані кошті, так і дохід інвестора (капіталізований дохід).

Нижче наведені формули для розрахунку майбутньої вартості грошей, (процес нарощування), та теперішньої їх вартості (процес дисконтування) за процентними ставками.

Нарощування за простими процентними ставками

Нарощування більше року

Шляхом перетворення формули (4.1) маємо


де n – кількість років нарощування.

Нарощування до року


Тоді .
де t – кількість днів нарощування (тривалість місяця 30 днів; перший і останній день кредитування рахують як один день).
Нарощування за складними процентними ставками
Нарощування більше рокуНарощування до року

Якщо нарощування здійснюється m раз на рік, то

Дисконтування за процентними ставками

- простими
- складними


4.2.Нарощування та дисконтування за обліковими ставками

Формулу для розрахунку теперішньої вартості грошей за простою обліковою ставкою отримаємо шляхом перетворення формули (4.2):


ТодіЗа складною обліковою ставкою


4.3.Еквівалентні ставки

Вартістю грошей для кредитора і позичальника є річна рентабельність їх вкладання. Ставки, що забезпечують однакову рентабельність (дохідність) вкладання грошей для інвестора,є еквівалентними. Виникає питання, яка ставка процентна чи облікова, проста чи складна дорівнюють рентабельності вкладання грошей? Для відповіді на нього звернемося до прикладу.

Приклад 4.1. Визначити рентабельність (R) для такої інвестиції: номінальна вартість 100 грн.; строк інвестування 2 роки; ставка 10%.

 1. Ставка є простою процентною


або 10 %;


 1. Ставка є складною процентною


або 10,5 %


 1. Ставка є простою обліковою


або 12,5 %


 1. Ставка є складною обліковою


або 11,7 %
Отже, рентабельність вкладання грошей дорівнює простій процентній ставці. Тому для визначення рентабельності любої інвестиції достатньо порахувати просту проценту ставку, еквіваленту тій, за якою здійснюється інвестиція. Як це зробити, ілюструє наступний приклад.

Приклад 4.2. Облігація номіналом 2000 грн. розміщена на 4 роки під складну проценту ставку 15 %. Складемо тотожність, що визначає рентабельність інвестиції за складною і простою ставками.
.
Після перетворення маємо рівняння:

Після розв’язку рівняння визначаємо просту процентну ставку r=18,7 %.
Як бачимо, для визначення еквівалентних ставок достатньо прирівняти множники нарощування. Обмеженням тут є те, що номінальна вартість цінних паперів повинна бути однаковою.
4.4.Фінансова рента

Фінансова рента – це потік платежів (виплат), часовий інтервал між якими є однаковим.Параметри ренти є:

 • член ренти (Р) – величина окремого платежу;

 • період ренти – часовий інтервал між членами ренти;

 • строк ренти (n) – період від початку до закінчення ренти.

Фінансову ренту характеризують такі узагальнюючі показники як її майбутня (FVр) і теперішня вартість (PVр):


Для постійної звичайної ренти (з постійним членом і платежем (виплатою) в кінці періоду ренти) узагальнюючі показники рахуються за такими формулами:
(4.3)
(4.4)
Для довічної ренти (з невизначеним строком) рахується тільки її теперішня вартість за формулою
.

Література:13,14,16,17,21.
Контрольні питання

 1. Що представляє собою процес (1) нарощування, (2) дисконтування?

 2. Чим відрізняється проста ставка від складної?

 3. Як визначається майбутня вартість грошей за простою процентною ставкою при нарощування (а) до року, (б) більше року?

 4. Як визначається майбутня вартість грошей за складною процентною ставкою при нарощування (а) до року, (б) більше року?

 5. Як визначається теперішня вартість грошей за простою та складною процентною ставкою?

 6. Яка вартість: майбутня чи теперішня – визначає номінальну вартість боргових цінних паперів з (а) простою, (б) складною ставкою?

 7. Як визначаються теперішня та майбутня вартості за простою та складною обліковою ставкою?

 8. Що представляють собою еквівалентні ставки?

 9. Що представляє собою вартість грошей для позичальника і кредитора?

 10. Як визначається рентабельність вкладання грошей? Якій ставці вона дорівнює?

 11. Як визначаються еквівалентні ставки?

 12. Що представляє собою фінансова рента?

 13. Назвіть параметри фінансової ренти.

 14. Як визначається теперішня та майбутня вартість для постійної звичайної ренти?

 15. Як визначається вартість довічної ренти?


Вправи для самостійної роботи

Вправа 5.1. Яку суму коштів отримає власник 150 облігацій зі складною процентною ставкою при їх погашення, якщо Сн= 200 грн., n= 3 роки; r= 11 %. Відповідь – 41028,93 грн.

Вправа 5.2. Облігація з номінальною вартістю 1000 грн. придбана за 980 грн. При її погашенні через чотири роки власник отримав 1500 грн. Який рівень простої процентної ставки встановлено по цій облігації?

Відповідь – 12,5 %.

Вправа 5.3 Яку суму повинен повернути банку позичальник 40 тис. грн., отриманих на строк 280 днів під 19 % (проста процентна ставка).

Відповідь – 45911,1 грн.

Вправа 5.4. Скільки коштів необхідно покласти на строковий банківський депозит, щоб через три роки отримати 3000 грн. за складною процентною ставкою 15 %?

Відповідь –1972,52 грн.

Вправа 5.5. Якою є майбутня вартість 10 тис. грн., якщо їх вкласти в цінні папери на два роки із складною обліковою ставкою 8 %?

Відповідь –11814,74 грн.

Вправа 5.6. Яку суму становить теперішня вартість 5000 грн., отриманих через три роки при нарощування за простою обліковою ставкою 11 %?

Відповідь –3350 грн.

Вправа 5.7. Визначить складну процентну ставку, еквівалентну простій процентній, що становить 13 %, якщо строк кредитування дорівнює 4 рокам.

Відповідь – 11%.

Вправа 5.8. Яка складна облікова ставка є еквівалентною простій процентній ставці 11% за умови, що строк кредитування становить 2 роки?

Відповідь – 9,5%.

Вправа 5.9. Визначить складну процентну ставку, еквівалентну простій процентній, яка становить 14 %, якщо строк кредитування - 180 днів.

Відповідь – 14,5%.

Вправа 5.10. Яка складна облікова ставка є еквівалентною простій обліковій ставці 8% за умови, що строк кредитування становить 2 роки?

Відповідь – 8,3%.

Вправа 5.11. Яка проста процентна ставка є еквівалентною простій обліковій ставці 10% за умови, що строк кредитування становить 4 років?

Відповідь – 16,7%.

Вправа 5.12. Яка складна процентна ставка є еквівалентною простій обліковій ставці 8% за умови, що строк кредитування становить 2 роки?

Відповідь – 9,1%.

Вправа 5.13. Визначить складну процентну ставку, еквівалентну складній обліковій 11,6 %, якщо строк кредитування становить 4 роки.

Відповідь – 13,1%.

Вправа 5.14. За фінансовим лізингом щорічний строковий платіж в кінці року становить 15 тис. грн. ; строк кредитування – 4 роки під 7 % річних. Якою є майбутня і теперішня вартість лізингового кредиту?

Відповідь – майбутня – 66,6 тис. грн., теперішня – 50,8 тис. грн..


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал