Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «фінансовий менеджмент»Сторінка3/12
Дата конвертації07.01.2017
Розмір2.26 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

2.2. Формування витрат

Якщо чистий дохід збільшує фінансовий результат діяльності підприємства, то витрати зменшують його. Про які витрати йде мова?Приклад 2.3. У лютому АТП оплатило рахунок за запасні частини на суму 12 тис. грн. і оприбуткувало їх на 10 тис. грн. (12-10=2 тис. грн. – податковий кредит з ПДВ). Для ремонту автомобілів у цьому місяці використано запасних частин на 7 тис. грн.

На зменшення фінансового результату буде віднесена сума 7 тис. грн. Одначе і 3 тис. грн. (10-7) є витратами. Принципова відмінність між ними полягає у тому, що 7 тис. грн. – окуплені витрати, тобто витрати, які вже принесли підприємству певний чистий дохід, а 3 тис. грн. – ще неокуплені витрати, тобто запасні частини на цю суму будуть використані у наступних періодах для заробляння чистого доходу.Приклад 2.4. Станція технічного обслуговування (СТО) 20.03.10 р. придбала діагностичну установку за 80 тис. грн. Протягом першого року експлуатації установки нараховані амортизаційні витрати у сумі 12 тис. грн. На 20.03.11 р. 12 тис. грн. є окупленими витратами, а 68 тис. грн. (80-12) – неокупленими. Останні становлять залишкову вартість діагностичної установки.

Приклад 2.5. За березень нараховані:

- заробітна плата працівникам АТП у сумі 550 тис. грн.,

- утримання із заробітної плати – усього 98,8 тис. грн., в т.ч. до:

(а) пенсійного фонду за ставкою 2% - 11 тис. грн.,

(б) фонду соціального страхування по тимчасовій втраті працездатності за ставкою 1% - 5,5 тис. грн.;

(в) фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття за ставкою 0,5% - 2,3 тис. грн.;

(г) бюджету у вигляді податку з доходів фізичних осіб – 80 тис. грн.

- відрахування на соціальні заходи - усього 206,7 тис. грн., в т.ч. до:

(а) пенсійного фонду за ставкою 33,2% - 182,6 тис. грн.,

(б) фонду соціального страхування по тимчасовій втраті працездатності за ставкою 1,5% - 8,3 тис. грн.;

(в) фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття за ставкою 1,3 % - 7,2 тис. грн.;

(г) фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань за ставкою 1,56 % - 8,6 тис. грн. 1. квітня:

- Перераховані відрахування за березень до:

(а) Пенсійного фонду – 193,6 тис. грн. (11+182,6);

(б) Фонду соціального страхування по тимчасовій втраті працездатності з урахуванням коштів, використаних для сплати лікарняних правника підприємства у сумі 3,8 тис. грн., – 10 тис. грн. (5,5+8,3-3,8);

(в) Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття – 9,5 тис. грн. (2,3+7,2);

(г) Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань - 8,6 тис. грн.

- Перерахували до бюджету податок з доходів фізичних осіб – 80 тис. грн.;

- Виплатили заробітну плату працівникам АТП за березень – 451,2 тис. грн. (550-98,8);

- Виплатили лікарняні – 3,8 тис. грн.

Очевидно, березневими витратами по заробітний платі є сума 550 тис. грн., за відрахуваннями на соціальні заходи – 206,7 тис. грн. Одночасно обидві сумі становлять кредиторську заборгованість (зобов’язання АТП) на 31.03.

Перерахування і виплати 10 квітня у сумі 756,7 тис. грн. (193,6+10+9,5+8,6+80+451,2+3,8) означають погашення заборгованостей перед працівниками АТП, бюджетом, Фондами соціального страхування.Приклад 2.6. Київенерго виставило АТП рахунок за спожиту електроенергію у березні – 192 тис. грн., в т.ч. ПДВ - 32 тис. грн., Вказана сума становить зобов’язання АТП перед Київенерго. 15 квітня через брак коштів підприємство оплатило рахунок на суму 28 тис. грн.

Витрати на електроенергію за березень (кредиторська заборгованість АТП на кінець березня) становлять 160 тис. грн. (192-32).

Перерахування коштів у сумі 28 тис. грн. означає часткове погашення кредиторської заборгованості перед Київенерго.

Узагальнення наведених прикладів дозволяє зробити висновок про те, що витратами, які визначають фінансовий результат діяльності підприємства за звітний період, є окуплені матеріальні витрати, здійснені протягом цього періоду, та зобов’язання на кінець звітного періоду. Це положення стосується лише тих підприємств, які надають послуги (АТП), виконують роботи (СТО) і не обліковують незавершене виробництво.

За видами діяльності розрізняють такі витрати:


 • Основна діяльність: собівартість реалізованих робіт, послуг; адміністративні витрати; витрати на збут;

 • Інша операційна діяльність: інші операційні витрати;

 • Інвестиційна діяльність: втрати від участі в капіталі, інші витрати;

 • Фінансова діяльність:фінансові витрати.

Собівартість реалізованих робіт, послуг включає:

 • прямі матеріальні витрати;

 • прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи;

 • інші прямі витрати;

 • загальновиробничі витрати.

Загальновиробничі витрати включають витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату управління цехами, дільницями тощо, відрахування на соціальні заходи щодо оплати їх праці); амортизацію основних засобів загальновиробничого (цехового, дільничного) призначення; витрати на удосконалення технологій і організації виробництва; витрати на охорону праці, техніку безпеки тощо.

До адміністративних витрат відносяться такі загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством: • загальні корпоративні витрати (витрати на проведення річних зборів, представницькі витрати тощо);

 • витрати на службові відрядження й утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу;

 • витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання (операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, охорона тощо);

 • витрати на зв’язок;

 • податки, збори та інші передбачені законодавством обов’язкові платежі (окрім тих, що включаються до виробничої собівартості) (комунальний податок, податок за забруднення навколишнього середовища, податок на землю тощо);

 • інші витрати.

Витрати на збут включають витрати на рекламу та дослідження ринку; оплату праці працівників підрозділів, що забезпечують збут; витрати на їх відрядження; на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування; на транспортування, перевалку й страхування продукції тощо.

До інших операційних витрат відносять собівартість реалізованих надлишків виробничих запасів, необоротних активів й витрати, пов’язані з їх реалізацією; нестачі й втрати від псування цінностей; витрати на утримання об'єктів соціально-культурного призначення та інші.Фінансові витрати включають витрати на проценти (за користування кредитами, за випущеними облігаціями, за фінансовою орендою тощо) та інші витрати, пов’язані із залученням позикового капіталу.

Втрати від участі в капіталі є збитками від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства.

До складу інших витрат включаються такі витрати інвестиційної як собівартість реалізованих фінансових інвестицій (балансова їх вартість та витрати, пов’язані з реалізацією); витрати на ліквідацію та залишкова вартість ліквідованих необоротних активів тощо.
  1. Фінансовий результат діяльності

Фінансовий результат діяльності підприємства – прибуток або збиток.

Прибуток – це сума перевищення чистого доходу над окупленими витратами або частина чистого доходу, що залишається після відшкодування витрат.

Збиток – сума перевищення витрат над чистим доходом або частина витрат, що залишилася неокупленою (невідшкодованою) чистим доходом.

Приклад 2.7. Визначити фінансовий результат діяльності СТО «Колесо» за другий квартал звітного року. Господарські операції станції у цьому кварталі та їх аналіз наведено в табл. 2.5. При цьому використані такі умовні позначення:

Sрп – собівартість реалізованих послуг; ІОД – інший операційний дохід;


АдВ – адміністративні витрати; ІВ – інші витрати;

Вз – витрати на збут; ІД – інші доходи;

Дрп – дохід від реалізації послуг; ФВ – фінансові витрати.

ІОВ – інші операційні витрати;

Таблиця 2.5


Зміст господарської операції

тис. грн.

Вид діяль-

ності


Впливає(+) не впливає(-) на фінрезультат

До-ходи

Окуп.

витрати


1

2

3

4

5

6

Оприбуткували на складі запасні частини

20

Основна

-Видали запасні частини для виконання ремонтних робіт

18

-//-

+
Sрп

Нарахували заробітну плату:

а) робітникам

б) керівництву СТО

9

3


-//-


-//-

+

+

Sрп

АдВ


Зробили відрахування на соціальні заходи за заробітною платою:

а) робітників

б) керівництва СТО

3,2


1,1

-//-


-//-

+

+

Sрп

АдВ


Нарахували знос:

а) верстатів

б) офісного обладнання

1,2


0,4

-//-


-//-

+

+

Sрп

АдВ


Акцептували рахунок за рекламу послуг, в т. ч. податковий кредит з ПДВ

1,2


0,2

-//-

+

-
Вз


Виставили рахунки замовникам за ремонтні роботи,

в т.ч. податкове зобов’язання з ПДВ


48
8-//-

+
-


Дрп


Замовники оплатили ремонтні роботи

48


Фінан-сова

-
Отримали гроші від реалізації раніше придбаних цінних паперів

2,0


Інвести-

ційна

+

ІД

Списали з балансу реалізовані цінні папери

2,1

-//-

+
ІВ

Сплатили відсотки банку за користування кредитом

0,7

Фінан-сова

+
ФВ

Нарахували податок на прибуток

0,6
Таблиця 2.6

Розрахунок фінансового результату діяльності СТО, в тис. грн.


Стаття

За звітний період

1

2

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

48

Податкове зобов’язання з ПДВ

8

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

48-8=40

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

18+9+3,2+1,2=31,4

Валовий: прибуток

40-31,4=8,6

Адміністративні витрати

3+1,1+0,4=4,5

Витрати на збут

1,2-0,2=1

Фінансові результати від операційної діяльності – прибуток

8,6-4,5-1=3,1

Інші доходи

2

Фінансові витрати

0,7

Інші витрати

2,1

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування – прибуток

3,1+2,0-0,7-2,1=2,3Податок на прибуток від звичайної діяльності

0,6

Чистий прибуток від звичайної діяльності

2,3-0,6=1,72.4.Формування грошових потоків

Грошовий потік – це надходження і вибуття грошових коштів та їх еквівалентів у результаті виробничо-господарської діяльності підприємства.

До еквівалентів грошових коштів відносяться короткострокові фінансові інвестиції, які можуть бути вільно конвертовані у грошові кошти і мають незначний ризик зміни вартості, наприклад, казначейські векселі, депозитні сертифікати зі строком погашення до трьох місяців.

Грошові надходження складають вхідний грошовий потік, грошові виплати – вихідний потік. Розрізняють грошові потоки від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Вхідний грошовий потік від операційної діяльності, в основному, формують грошові надходження від замовників у вигляді авансів або оплати раніше отриманих послуг. Вихідний грошовий потік від операційної діяльності включає оплату рахунків постачальників, перерахування ім авансів, виплату заробітної плати, сплату податків і обов’язкових платежів.Грошовими надходженнями від інвестиційної діяльності є кошти, отримані підприємством від реалізації необоротних активів, реалізації або погашення раніше придбаних цінних паперів, отримані відсотки, дивіденди. Грошові виплати на цей вид діяльності охоплюють витрати коштів на придбання цінних паперів, необоротних активів, оплату рахунків підрядників за виконані будівельно-монтажні роботи, перерахування їм авансів.

До грошових надходжень від фінансової діяльності відносяться надходження коштів від розміщення власних цінних паперів, додаткові внески засновників, отримані позики, надходження за цільовим фінансуванням. Грошові виплати на фінансову діяльність включають витрати грошей на погашення та обслуговування позик, сплату процентів за позиками, сплату дивідендів за власними акціями, витрати на викуп цінних паперів власної емісії.

Грошовий потік може бути валовим або чистим. Валовий грошовий потік – це сукупність грошових надходжень (вхідний грошовий потік) або грошових виплат (вихідний грошовий потік) протягом певного періоду. Різниця між сукупними грошовими надходженнями і грошовими виплатами протягом певного періоду становить чистий грошовий потік (Cash Flow):

Де ЧГП – чистий грошовий потік за звітний або плановий період;

ГНі – і-й вид грошових надходжень протягом звітного або планового періоду;

ГВj – j-й вид грошових виплат протягом звітного або планового періоду;

N, М – види грошових відповідно надходжень і виплат протягом звітного або планового періоду.

ЧГП може бути додатнім або від’ємним. Якщо грошові надходження перевищують грошові виплати, то чистий грошовий потік є додатнім. І навпаки, від від’ємний, якщо грошові виплати перевищують грошові надходження.

Література:2,13,15,18,21,28.
Контрольні питання


 1. За якою подією виникає дохід, що відображається у фінансовій звітності юридичних осіб?

 2. Як визначається дохід АТП від основної діяльності?

 3. З чого складаються:

а) інші операційні доходи;

б) дохід від участі в капіталі;

в) інші фінансові доходи;

г) інші доходи? 1. Як рахується податок на додану вартість?

 2. У кого виникає податкове зобов’язання, а у кого податковий кредит з ПДВ?

 3. За якою подією виникає податкове зобов’язання з ПДВ?

 4. Коли підприємство отримує право на податковий кредит?

 5. Як рахується чистий дохід від діяльності підприємства?

 6. Як рахується дохід, що відображається у звіті про фінансові результати юридичних осіб?

 7. Який дохід відображається в декларації про податок на прибуток? За якою подією він виникає?

 8. Як рахують виручку від реалізації юридичних осіб, що знаходяться на спрощеній системі оподаткування, у податковій звітності?

 9. Назвіть складові витрат, що визначають фінансовий результат діяльності АТП, СТО за звітний період?

 10. Назвіть складові неокуплених витрат.

 11. З чого складаються:

а) собівартість реалізованих робіт, послуг;

б) інші операційні витрати;

в) фінансові витрати;

г) втрати від участі в капіталі;

д) інші витрати?


 1. Яким може бути фінансовий результат діяльності підприємства?

 2. Що являє собою: а) прибуток; б) збиток?

 3. Чим відрізняється чистий прибуток від прибутку звітного періоду?

 4. Що таке «грошовий потік»?

 5. З чого складаються вхідні грошові потоки від а) операційної; б) інвестиційної та в) фінансовою діяльності?

 6. Назвіть складові вихідних грошових потоків у результаті а) операційної; б) інвестиційної та в) фінансовою діяльності?

 7. Чим відрізняються валовий і чистий грошові потоки?

Вправи для самостійної роботи

Вправа 2.1. Які суми становлять податкові зобов’язання АТП з ПДВ за такими господарськими операціями:

а) виставили рахунок за послуги на загальну суму 246 грн.;б) виставили рахунок на суму 310 грн. (без ПДВ). Відповіді - а) 41 грн., б) 62 грн..

Вправа 2.2. АТП виставило рахунок за надані послуги на 600 грн. (наступна оплата). Яку суму становить дохід, чистий дохід і дохід за податковою звітністю щодо цієї операції, якщо чисельність працівників в АТП складає: а) 75 осіб; б) 42 особи (СМП)? Відповіді - а) 600 грн., 500 грн., 500 грн. б) 600 грн., 500 грн., 0 грн.

Вправа 2.3. Підприємство отримало аванс у суму 300 грн. за послуги, що будуть надані у майбутньому. Яку суму становить дохід, чистий дохід і дохід за податковою звітністю щодо цієї операції, якщо чисельність працівників ТОВ становить: а) 102 особи; б) 15 особи (СМП)? Відповіді - а) 0 грн., 0 грн., 250 грн. б) 0 грн., 0 грн., 0 грн.

Вправа 2.4. У вересні на АТП відбулися такі господарські операції (підприємство знаходиться на загальній системі оподаткування):

 • виконані перевезення під аванс, отриманий у серпні, на загальну суму 36 тис. грн.;

 • оприбуткували паливо – 20 тис. грн.;

 • видали паливо водіям – 19 тис. грн.;

 • списали використане паливо 17 тис. грн.;

 • отримали дивіденди по раніше придбаних акціях - 8 тис. грн.;

 • нарахували і сплатити податок з власників транспортних засобів – 5 тис. грн.

Визначити: дохід, чистий дохід, дохід за податковою звітністю, неокуплені витрати, витрати, що визначають фінансовий результат діяльності підприємства та сам фінансовий результат, рентабельність чистого доходу, ПДВ до сплати, чистий грошовий потік за вересень.

Відповіді - 44 тис. грн., 38 тис. грн., 8 грн., 3 тис. грн., 22 тис. грн., +16 тис. грн., 42,1 %, - 4 тис. грн.,+3 тис. грн.

Вправа 2.5. У жовтні на СТО, що є платником єдиного податку і ПДВ, відбулися такі господарські операції:

 • видали запасні частини для ремонту автомобілів – 60 тис. грн.;

 • нарахували заробітну плату працівникам – 70 тис. грн.;

 • нарахували лікарняні: за перші п’ять днів хвороби – 0,7 тис. грн., за останні шість робочих днів – 0,8 тис. грн.;

 • отримали від замовників аванси – 186 тис. грн., з яких відпрацювали - 144 тис. грн.;

 • нарахували і сплатили комунальний податок 1,2 тис. грн.

Визначити: дохід, чистий дохід, дохід за податковою звітністю, витрати, що визначають фінансовий результат діяльності підприємства та сам фінансовий результат, ПДВ до сплати, чистий грошовий потік за жовтень.

Відповіді - 144 тис. грн., 120 тис. грн., 144 грн., 131,9 тис. грн., -11,9 тис. грн., +31 тис. грн.,+184,8 тис. грн.

Вправа 2.6. У травні на СТО, що є платником податку на прибуток, відбулися такі господарські операції:

 • нарахована амортизація основних засобів – 12 тис. грн.;

 • перераховано аванс за запасні частини – 4,2 тис. грн.;

 • акцептовано рахунок за теплопостачання – 9 тис. грн.;

 • підписали акти про виконані ремонтні роботи – 36 тис. грн., з яких оплачено 31 тис. грн.;

 • перераховано банку 10 тис. грн. для придбання інвалюти;

 • відрахували прибуток до резервного капіталу 3 тис. грн.

Визначити: дохід, чистий дохід, дохід за податковою звітністю, витрати, що визначають фінансовий результат діяльності підприємства та сам фінансовий результат, рентабельність витрат, ПДВ до сплати, чистий грошовий потік за травень.

Відповіді - 36 тис. грн., 30 тис. грн., 30 грн., 22,5 тис. грн., +7,5 тис. грн., 33,3 %;+3,8 тис. грн.,+16,8 тис. грн.

Вправа 2.7. У грудні на АТП, що знаходиться на загальній системі оподаткування, відбулися такі господарські операції:

 • виплатили заробітну плату за вересень 17 тис. грн.;

 • перерахували до бюджету податок з доходів фізичних осіб 2 тис. грн.;

 • підписали акти про надані послуги – 54 тис. грн.;

 • отримали аванс від замовників і не відпрацювали його у грудні - 18 тис. грн.;

 • погасили банківський кредит – 8 тис. грн.;

 • нарахували дивіденди акціонерам – 1,5 тис. грн.;

 • списали використані ПММ – 40 тис. грн.

Визначити: дохід, чистий дохід, дохід за податковою звітністю, витрати, що визначають фінансовий результат діяльності підприємства та сам фінансовий результат, рентабельність чистого доходу, ПДВ до сплати, чистий грошовий потік за грудень.

Відповіді - 54 тис. грн., 45 тис. грн., 60 грн., 40 тис. грн., +5 тис. грн., 11,1 %;+12 тис. грн.,-9 тис. грн.

Вправа 2.8. У листопаді на АТП, що знаходиться на спрощеній системі оподаткування, відбулися такі господарські операції:

 • перерахували аванс за автомобільні шини – 96 тис. грн.;

 • нарахували і сплатили відсотки по кредитах – 4 тис. грн.;

 • на фондовому ринку розмістили прості акції на суму – 600 тис. грн., з яких у листопаді надійшло 400 тис. грн.;

 • сплатили посереднику за розміщення акцій – 12 тис. грн. (без ПДВ);

 • виставили рахунки за виконані перевезення – 120 тис. грн. Оплата не надійшла;

 • списали використані матеріали – 100 тис. грн.;

 • отримали аванс від замовників – 60 тис. грн.

Визначити: дохід, чистий дохід, дохід за податковою звітністю, витрати, що визначають фінансовий результат діяльності підприємства та сам фінансовий результат, ПДВ до сплати, чистий грошовий потік за листопад.

Відповіді - 120 тис. грн., 100 тис. грн., 0 грн., 104 тис. грн., -4 тис. грн.,+14 тис. грн., 348 тис. грн.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал