Методичні рекомендації до вивчення дисципліни «фінансовий менеджмент»Сторінка11/12
Дата конвертації07.01.2017
Розмір2.26 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

ЗМ 11. Управління грошовими коштами
11.1. Планування руху коштів від інвестиційної діяльності підприємства

Управління грошовими коштами покликане забезпечити підприємство достатньою кількістю грошей для погашення власних строкових зобов'язань. Якщо зобов'язання задоволені в повному обсязі і залишається невикористаною певна сума грошей, то вона може бути спрямована на придбання високоліквідних цінних паперів, що дозволить отримати додатковий прибуток. Отже, метою управління грошовими коштами є підтримання певного рівня абсолютної ліквідності підприємства й отримання додаткового прибутку від інвестування тимчасово вільних грошей. Важливим інструментом досягнення цієї мети є бюджет руху грошових коштів підприємства. Бюджет розробляється, як правило, на рік із розподілом по місяцях. При потребі він може складатися на декаду, тиждень, а за особливих умов, - на кожний день.

Бюджет руху грошових коштів акумулює в собі бюджети руху коштів у результаті усіх видів діяльності: інвестиційної, операційної та фінансової. Бюджет руху коштів у результаті фінансової діяльності є узагальнюючим.

Кожній бюджет складається з двох частин: дохідної (даних про надходження грошей - вхідний грошовий потік) і витратної (даних про використання грошей – вихідний грошовий потік).

При побудові бюджету руху грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності враховуються дані інвестиційного програми підприємства. Джерелами надходження грошей є очікуваний дохід від запланованої реалізації основних фондів, нематеріальних активів, фінансових інвестицій, очікувані відсотки й дивіденди за цінними паперами, раніше придбаними підприємством. Планові виплати грошей, в першу чергу, визначають обсяг капітальних інвестицій, а також витрати, пов'язані з фінансовими інвестиціями.

Методику складання бюджету руху грошових коштів розглянемо на прикладі. При цьому плановий період скорочено до одного кварталу.

Капітальні інвестиції у січні відповідно до інвестиційної програми АТП становлять 90 тис. грн. (без ПДВ). Планується здійснення їх підрядним способом. Уведення в дію нових основних фондів передбачається у лютому. У березні очікується погашення фінансових інвестицій у сумі 15 тис. грн.

Бюджету руху грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності буде таким:

Таблиця 11.1, в тис. грн.


Місяць

01

02

03

Надходження коштів15

Використання коштів

90+90*0,2=108Чистий грошовий потік від інвестиційної діяльності

-108

-

+15


11.2. Планування руху коштів від операційної діяльності

Бюджет руху коштів від операційної діяльності складається за такими графіками: грошових надходжень; виплат на поповнення виробничих запасів; виплати заробітної плати працівникам підприємства, сплати податку з доходів фізичних осіб, утримань та відрахувань на соціальні заходи; сплати податків.11.2.1. Планування грошових надходжень

Основним джерелом надходжень операційної діяльності є виручка, яка складається з доходу від основної діяльності та іншого операційного доходу.

Алгоритм складання графіка грошових надходжень включає:


 1. розробку плану доходів від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг та інших операційних доходів за даними бюджету інвестиційної програми підприємства на плановий рік;

 2. структурування доходів за строками погашення дебіторської заборгованості відповідно до вимог кредитної політики підприємства;

 3. складання графіка грошових надходжень.

 1. План по доходах АТП на перший квартал наведено в табл. 11.2.

Таблиця 11.2
Місяць

01

02

03

Дохід, тис. грн.

100

120

140

2. Дебіторська заборгованість за послуги на початок року становить 36 тис. грн., в т.ч. безнадійна - 9 тис. грн. Кредитною політикою АТП передбачена така структура дебіторської заборгованості:

- протігом одного місяця очікується погашення 60 % заборгованості;

- протягом двох міяція – 30 %;

-безнадійна заборгованість – 10 %.

Таблиця 11.3

Дебіторська заборгованість за строками погашення, в тис. грн.


Місяць виникнення заборгова-

ності


Загальна сума заборгова-

ності


Заборгованість, що планується до погашення у місяці:

Усьо

го


Безнадійна заборгова-

ність


першому

другому

12

36

36-9=27
27

9

01

100

100*0,6=60

100*0,3=30

90

100-90=10

02

120

72

36

10

12

03

140

84

42

126

14

3. За даними таблиці 11.3 складається графік грошових надходжень від операційної діяльності:


Таблиця 11.4

Графік грошових надходжень від операційної діяльності, в тис. грн.
Місяць виникнення дебіторської заборгованості

Місяць надходження грошей

01

02

03

12

2701

60

30
02
72

36

0384

Разом очікуване надходження грошей

87

102

12011.2.2. Планування витрат для поповнення виробничих запасів

Порядок складання графіка виплат для поповнення виробничих запасів є таким: 1. відповідно до даних бюджету інвестиційної програми підприємства складається план витрат матеріалів, що визначає потреби у паливно-мастильних матеріалах, автомобільних шинах, запасних частинах тощо для отримання запланованого обсягу доходу;

 2. за моделлю оптимального значення запасу формується план запасів.

 3. далі розробляється план закупівель;

 4. визначається структури закупівель за строками їх оплати;

 5. складається графік виплат для поповнення виробничих запасів.

 1. План витрат матеріалів наведено в табл. 11.5.

Таблиця 11.5, в тис. грн.
Місяць

12

01

02

03

Потреба у матеріалах для надання послуг

х

45

55

65
 1. План виробничих запасів:

Таблиця 11.6, в тис. грн.


Місяць

12

01

02

03

Виробничі запаси на на кінець місяця

12

10

11

14

3. Обсяг закупівель може бути визначений за даними про стан і рух складських виробничих запасів. Так, у січні залишок запасів на складі дорівнює залишку на кінець грудня і становить 12 тис. грн. Поповнення запасів протягом місяця дорівнює сумі закупівель (без ПДВ) і є шуканою величиною. Сума залишку і поповнення запасів зменшується на суму виданих запасів у виробництво протягом місяця (45 тис. грн.), у результаті чого виробничі запаси на складі на кінець місяця скоротяться до 10 тис. грн. Наведені дані дозволяють скласти таке рівняння:

12+х-45=10

Звідси х=43 тис. грн. Отже, у січні очікується обсяг закупівель у сумі 43 тис. грн. (без ПДВ).

У лютому рівняння буде таким:

10+х-55=11

х=56 тис. грн.

У березні:

11+х-65=14

х= 68 тис. грн.

Тоді план закупівель характеризують такі дані:

Таблиця 11.7, в тис. грн.
Місяць

01

02

03

Витрати на придбання матеріалів

43

56

68

Податковий кредит з ПДВ

8,6

11,2

13,6

Разом

51,6

67,2

81,6

4. Кредиторська заборгованість за метаріали на початок року – 18 тис. грн. Планова структура кредиторської заборгованості відповідно до структури дебіторської заборгованості є такою:

- протягом одного місяця очікується погашення 60 % заборгованості;

- протягом двох міяція – 40 %.

Очевідно, власні безнадійні борги підприємство не може планувати.
Таблиця 11.8

Кредиторська заборгованість за строками погашення, в тис. грн.
Місяць виникнення кредиторської заборгованості

Загальна сума заборгованості

Заборгованість, що планується до погашення у місяці:

першому

другому

12

18

18
01

51,6

51,6*0,6=31

51,6-31=20,6

02

67,2

40,3

26,9

03

81,6

49

35,6

5. За даними таблиця 11.8 складається графік виплат для поповнення виробничих запасів.


Таблиця 11.9

Графік витрат на поповнення виробничих запасів, в тис. грн.
Місяць виникнення кредиторської заборгованості

Місяць оплати матеріалів

01

02

03

12

1801

31

20,6
02
40,3

26,9

0349

Разом потреба у грошах

49

60,9

75,9


11.2.3. Розробка графіка виплати заробітної плати, сплати податку з доходів фізичних осіб, утримань та відрахувань на соціальні заходи

Порядок складання графіка передбачає наступне:

1) розробку плану витрат на заробітну плату та відрахувань на соціальні заходи;

2) розрахунок сум до виплати за другу половину місяця;

3) складання графіка виплати заробітної плати, сплати податку з доходів фізичних осіб, утримань та відрахувань на соціальні заходи.

1. План витрат на заробітну плату визначають показники інвестиційної програми підприємства. Відрахування на соціальні заходи включають:

- загальнообов’язкове пенсійне страхування – 33,2 %;

- загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності й витратами, обумовленими народженням та похованням – 1,5 %;

- загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття – 1,3 %;

- загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань – 1,56 % (для 33 класу професійних ризиків, до якого відноситься пасажирський та вантажний автомобільний транспорт).

Загальна ставка відрахувань становить 37,56% від суми витрат на заробітну плату.
Таблиця 11.10

План витрат на заробітну плату та відрахувань на соціальні заходи, в тис. грн.
Місяць

01

02

03

Нарахована заробітна плата

20

22

25

Відрахування на соціальні заходи

20*0,3756=7,5

8,3

9,4

2. Заробітна плата на підриємстві сплачується двічі на місяць.

За першу половину місяця виплачують фіксовану суму заробітної плати - 8 тис. грн. Одночасно з виплатою заробітної плати за першу половину місяця сплачують відрахування на соціальні заходи, що рахуються від суму цієї заробтіної плати, тобто 3 тис. грн. (8*0,3756).

Виплати за першу половину місяця здійснюються протягом другої його половини; виплати за другу половину – протягом першої половини місяця, наступного за звівтним.

При отриманні грошей для виплати заробітної плати чи зарахування їх на карткові рахунки працівників підприємства за другу половину місяця одночасно сплачуються:

- відрахування на соціальні заходи на цю заробутні плату;

- утримання із заробітної плати (податок з доходів фізичних осіб, утримання на загальнообов’язкове (1) пенсійне страхування, (2) страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності й витратами, обумовленими народженням та похованням, (3) соціальне страхування на випадок безробіття).

Середня ставка утримань із заробітної плати по підприємству дорівнює 18 %.


Таблиця 11.11

Розрахунок сум до виплати за першу та другу половину місяця, в тис. грн.
Місяць

01

02

03

Нарахована заробітна плата

20

22

25

Утримання із заробітної плати

20*0,18=3,6

4,0

4,5

Заробітна плата до виплати

20-3,6=16,4

18

20,5

Відрахування на соціальні заходи

7,5

8,3

9,4

До виплати за першу половину місяця:

заробітна плата8

8

8

відрахування на соціальні заходи

8*0,3756=3,0

3,0

3,0

Усього

11

11

11

До виплати за другу половину місяця:

заробітна плата16,4-8=8,4

10

12,5

відрахування на соціальні заходи

7,5-3=4,5

5,3

6,4

утримання із заробітної плати

3,6

4,0

4,5

Усього

16,5

19,3

23,4

3. Поточні зобов’язання по оплаті праці, відрахуванням на соціальні заходи та податку з доходів фізичних осіб станом на 01.01складають 18,2 тис. грн.

Графік виплати заробітної плати, спдати податку з доходів фізичних осіб, утримань та відрахувань на соціальні заходи складається за даними табл. 11.11.
Таблиця 11.12

Графік виплати заробітної плати, спдати податку з доходів фізичних осіб, утримань та відрахувань на соціальні заходи, в тис. грн.
Місяць виникнення кредиторської заборгованості

Місяць виплати заробтітної плати

01

02

03

12

18,201

11

16,5
02
11

19,3

0311

Разом потреба у грошах

29,2

27,5

30,3


11.2.4. Розробка графіка сплати податків

Алгоритм складання графіка сплати податків включає: 1. Розрахунок податків:

1.1. Податку на прибуток;

1.2. Податку на додану вартість.

2. Визначення загальної суми податків до сплати.

3. Складання графіка сплати податків.

1.1. Для розрахунку податку на прибуток використовуються раніше визначені дані про очікувані доходи, витрати матеріалів, витрати на оплату праціі, відрахування на соціальні заходи. Додатково необхідно визначити суму амортизаційних відразхувань.

Оскільки амортизація на підприємстві нараховується прямолінійним методом, то очікувана сума амортизаційних відрахувань за діючими основними фондами у січні дорівнює аналогічний сумі у грудні і становить 4,6 тис. грн. (за звітними даними підприємства). Така ж сума очікується у лютому. З березня почнуть нараховувати амортизацію за новими фондами, уведення яких у дію планується на лютий. Іх вартість дорівнює обсягу капітальних інвестицій (без ПДВ) – 90 тис. грн., строк корисного використання – 5 років. Отже, річна норма амортизаційних відрахувань становиме 0,2 (1/5), а місячна - 0,017 (0,2/12). Тоді у березні очікується така сума амортизаційних відрахувань: 4,6+90*0,017=6,1 тис. грн.

Таблиця 11.13

Розрахунок податку на прибуток, в тис. грн.
Місяць

01

02

03

Дохід від реалізації послуг (табл.11.2.)

100

120

140

Податкове зобов’язання з ПДВ

100/6+17

20

23

Чистий дохід

100-17=83

100

117

Витрати:

вартість використаних матеріалів (табл. 11.5)45

55

65

нарахована заробітна плата (табл.11.10)

20

22

25

відрахування на соціальні заходи (табл. 1.11)

7,5

8,3

9,4

амортизаційні відрахування

4,6

4,6

6,1

Разом витрати

45+20+7,5+4,6=77,1

89,9

105,5

Фінансовий результат операційної діяльності:

Прибуток


83-77,1=5,9

10,1

11,5

Податок на прибуток

5,9*0,25=1,5

2,5

2,9

1.2. При розрахунку ПДВ необхідно враховувати податкове зобов’язання (табл. 11.13), та податковий кредит, який очікується при закупівлі матеріалів (табл. 11.7), а також при оплаті капітальних інвестицій у січні (табл. 11.1).


Таблиця 11.14

Розрахунок податку на додану вартість, в тис. грн.
Місяць

01

02

03

Податкові зобов’язання

17

20

23

Податковий кредит

8,6+18=26,6

11,2

13,6

Різниця між податковим зобов’язанням і податковим кредитом

17-26,6=-9,6

+8,8

+9,4

Нарахований ПДВ за плановий період

-

8,8

9,4

Залишок від’ємного значення різниці між ПЗ і ПК попереднього періоду за вирахуванням суми податку планового періоду

-

9,6-8,8=

-0,8


-

ПДВ до сплати

-

-

9,4-0,8=8,6

2. Загальна суми податків, визначена за даними табл.11.13,14, наведена в табл. 11.15. При цьому інші податки плануються в обсязі 0,9 тис. грн. щомісячно. Що стосується податку з доходів фізичних осіб, то сплата його передбачена за попереднім графіком.


Таблиця 11.15

Розрахунок загальної суми податків, в тис. грн.
Місяць

01

02

03

Податок на прибуток

1,5

2,5

2,9

ПДВ

-

-

8,6

Інші податки

0,9

0,9

0,9

Разом

2,4

3,4

12,4


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал