Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з курсу «економічна теорія»Скачати 204.42 Kb.
Дата конвертації27.03.2017
Розмір204.42 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
Міністерство освіти і науки України

Українсько-американський гуманітарний інститут «Вісконсінсінський Міжнародний Університет (США) в Україні»

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності і міжнародного бізнесу

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ________О.О.Романовський

«_25_» травня 2016р.


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до виконання курсових робіт


з курсу «ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ»

(дисципліни: основи економічної теорії, мікроекономіка, макроекономіка)


для підготовки бакалавра у

галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування»

за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент»

Розглянуто і ухвалено на засіданні кафедри

менеджменту зовнішньоекономічної

діяльності і міжнародного бізнесу

протокол № 5 від 24.05.2016р.

Київ - 20161. Загальні положення

Згідно з навчальними планами студенти напряму підготовки «Менеджмент» виконують курсову роботу з курсу «Економічна теорія», складовими якого є дисципліни «Основи економічної теорії», «Мікроекономіка», «Макроекономіка».

Висвітлюючи загальні принципи, закони і закономірності економічного розвитку суспільства, ці дисципліни надають студентам можливість опанувати базові методи наукового пізнання економічних процесів і явищ, категоріально-понятійний апарат, знання законів функціонування економічних систем. Виконання курсової роботи з курсу економічної теорії є важливим засобом формування у студентів логіки нового економічного мислення, адекватного переходу економіки до ринкових відносин, а також першою сходинкою на шляху до оволодіння ними своєю спеціальністю.

Курсова робота дозволяє поглибити і систематизувати наукові знання студентів із економічної теорії, набути досвіду самостійного дослідження реальних економічних процесів, надання їм ґрунтовних оцінок. Виконуючи роботу, студенти набувають також навичок самостійного пошуку й аналізу наукових праць вітчизняних і зарубіжних економістів, державних законодавчих актів і програмних документів, статистичних і практичних матеріалів та інших літературних джерел з відповідної теми, їх узагальнення, письмового викладу результатів проведеного дослідження та вміння пов'язувати їх із практикою.

У цьому аспекті курсова робота з економічної теорії є ґрунтовною, теоретичною базою у подальшому навчанні студентів та при підготовці ними курсових і магістерських робіт за спеціальностями.
2. Вибір і затвердження теми, складання плану курсової роботи

2.1. Вибір теми і її затвердження

Студент обирає тему курсового дослідження самостійно із рекомендованої тематики курсових робіт. Студент може запропонувати іншу тему курсової роботи з урахуванням її актуальності, перспективності та відповідності визначеній проблемі економічної теорії. Це здійснюється (у разі необхідності) з дозволу завідувача кафедри за письмовою заявою студента та погодження із науковим керівником.

Виконання робіт кількома (двома чи більше) студентами однієї навчальної групи на одну й ту саму тему не дозволяється.

Кафедра призначає кожному студенту наукового керівника.

Для затвердження обраної теми курсової роботи староста групи подає науковому керівнику список студентів із номерами їхніх робіт та залікових книжок.

Кафедра визначає конкретні строки вибору теми, затвердження плану, подання виконаної роботи на кафедру, рецензування та захисту курсових робіт згідно з нижченаведеною блок-схемою.Блок-схема проходження курсової роботи

Вибір

і затвердження теми

курсової роботи

Для студентів денної форми навчання — протягом тижня з початку триместру. Для студентів заочної форми

навчання - під час попередньої настановної сесії
Затвердження

плану курсової

роботи

Не більше двох тижнів із початку триместру (семестру)


Подання виконаної

курсової роботи на

кафедру для

рецензуванняНе пізніше ніж за три тижні до початку екзаменаційної сесіїЗахист курсової

роботи
Не пізніше ніж за 7 днів до початку екзаменаційної сесії

Роботи, виконані за темами, не погодженими з науковими керівниками, або подані пізніше встановленого строку, кафедра не приймає і не рецензує.2.2. Складання плану курсової роботи

Курсова робота складається з: • Змісту. (Вступу).

 • Основного тексту.

 • Висновків та пропозицій.

 • Додатків.

 • Списку використаної літератури та інших джерел. Можливі два варіанти структури плану курсової роботи:

простий (вступ, основна частина (3-5 розділів), висновки, додатки,

список використаних джерел,) і складний (розгорнутий), який має підпункти у розділах основної частини. Визначення того чи іншого варіанта залежить від теми і мети курсової роботи.Зміст курсової роботи представляє собою план, який відбиває всі її складові та структурні питання основного тексту. При цьому проти кожної його позиції вказуються відповідні сторінки роботи.

У вступі (до 3-х сторінок) зазначається актуальність теми, її теоретичне і практичне значення, мета, завдання, об'єкт і предмет дослідження, основні джерела інформації та методи дослідження.

В основній частині роботи до 30 сторінок мотивовано, логічно та послідовно розкривається зміст кожного питання теми.

Зміст питань відповідних розділів курсової роботи (проекту) має відповідати їхній назві. Теоретичні положення слід пов'язувати з практичним станом досліджуваного питання. Наприкінці кожного розділу стисло (2-3 речення) формулюються висновки. Текст потрібно супроводжувати таблицями, графіками, діаграмами, використовуючи сучасні комп'ютерні програми і Інтернет-ресурси.У висновках та пропозиціях (2-3 сторінки) стисло викладаються основні результати дослідження та надаються пропозиції за змістом усіх розділів роботи.

У списку літератури (не менше 35-40 назв) наводяться тільки дійсно використані літературні джерела та інші матеріали.

У додатках можуть бути наведені авторські розрахунки, анкети, довідкові матеріали, таблиці та інші інформаційні матеріали допоміжного характеру, наявність яких в основному тексті переобтяжувало б зміст і обсяг роботи. Зразки планів курсових робіт наведено у дод. Д.

Складений план курсової роботи студент погоджує з науковим керівником, після чого план затверджується в установлені строки кафедрою. Під час написання курсової роботи науковий керівник надає консультації.3. Вимоги до змісту та обсягу курсової роботи

Мета роботи - отримати поглиблене уявлення про зміст теми, що вивчається, більш широке коло питань, які вона охоплює, тенденції розвитку економічних процесів і явищ, що розглядаються. Внаслідок копіткого вивчення літературних джерел розширюються та поглиблюються теоретичні знання, розвивається логічне мислення, виробляється критичне ставлення до різних точок зору з питань, що вивчаються.

Якість роботи оцінюється, перш за все, за змістом її тексту: наскільки в ньому самостійно, правильно, глибоко та всебічно розглянуті основні питання теми.

Глибина та правильність розкриття проблеми, що вивчається, багато в чому залежить від дотримання методологічних принципів економічної теорії: розкриття сутності економічних категорій і законів; єдності історичного та логічного підходів до вивчення економічних процесів; нерозривного зв'язку теорії з сучасною практикою.

Текст курсової роботи має чітко відповідати питаннями плану. Інакше неминучі повтори одного й того самого матеріалу або прогалини у висвітленні окремих питань.

Для якісного виконання курсової роботи необхідно зібрати у достатньо повному обсязі інформацію із законодавчих, нормативних документів, статистичних збірників Держкомстату України та інших організацій. Рекомендується також ретельно вивчити спеціальну літературу по темі - монографії, брошури, наукові статті в періодичних виданнях, Інтернет-ресурси.

Насамперед варто переглянути «Відомості Верховної Ради України», «Зібрання постанов Уряду України», а також журнали: «Економіка України», «Економіст», «Вісник НАН України», «Економічний часопис», «Економіка, фінанси, право», «Статистичний щорічник України», «Вісник КНТЕУ», «Вопросы экономики», «Российский экономический журнал», «Економіка, фінанси, право», «Экономист», «Економіка АПК», «Вестник МГУ», «Общество и экономика», «Общественные науки и современность», «Бюлетень національного банку України», «Мировая экономика и международные отношения» (МЭ и МО), «Ринок капіталу», «Економічні теорія», «Статистика України», «Конкуренція» (Вісник АМКУ), «Зовнішня торгівля», «Ринок цінних паперів», «Торгівля», «Актуальні проблеми економіки», «Контракти», «Страховое дело», «США: экономика, политика, идеология», «Соціальний захист», «Україна: аспекти праці», «Фінанси України», наукові праці викладачів КНТЕУ та інших авторів.

Робота з відібраною літературою вимагає певної системи. Перш за все слід поновити та поглибити загальне уявлення про тему курсової роботи за відповідними розділами підручників та навчальних посібників. Наступний етап - вивчення законів та постанов Верховної Ради та уряду України, монографій, журнальних статей, статистичних даних, міжнародних договорів і угод щодо обраної теми.

Вивчення літератури краще розпочати з робіт, опублікованих у поточному році, та поступово переходити до праць, надрукованих у попередні роки. Така послідовність звільняє від дублювання та полегшує вивчення питань теми з урахуванням вимог сучасності.

У процесі роботи над літературою необхідно робити виписки (конспекти), які містять найважливіші визначення, аргументи, факти та статистичні дані, які дають можливість робити певні висновки з проблем, що вивчаються. Такий метод роботи сприяє кращому засвоєнню та запам'ятовуванню прочитаного матеріалу, полегшує його систематизацію.

Конспектування матеріалу, що вивчається, може здійснюватися або у вигляді стислих записів матеріалів з прочитаної літератури своїми словами або у вигляді цитат (дослівних витягів із тексту). Цитати беруться у лапки із зазначенням автора, назви праці, сторінки. Робити виписки краще не в зошиті, а на окремих аркушах.

Обов’язковою складовою курсової роботи є збирання, систематизація та аналіз статистичних матеріалів і фактів, які відображають зв’язок теорії і практики. Фактичний матеріал повинен бути за останні 3-5 років, тільки такий, що має безпосереднє відношення до теми курсової роботи з обов’язковим посиланням на джерела походження цих матеріалів.

Джерелами даних є статистичні довідники. Більшість таких довідників видається щорічно. При цьому треба не лише добирати цифри та факти, але й узагальнювати дані з різних джерел, порівнювати їх та аналізувати. Зібраний матеріал треба згрупувати і, якщо можливо, скласти таблиці. Крім таблиць пропонується використовувати графіки, діаграми та схеми, що дозволять більш наочно ілюструвати процеси та закономірності, які розглядаються в роботі.

Текст роботи має бути ретельно відредагований. Слід уникати занадто емоційних виразів, зайвих слів. Не дозволяється копіювання не лише цілих блоків тексту, а й окремих фраз із наявних економічних публікацій.

Обсяг курсової роботи - до 30 друкованих сторінок.

Перевищення обсягу роботи свідчить про невміння ретельно відбирати необхідні матеріали та стисло їх викласти.


4. Правила оформлення курсової роботи

Друкування тексту. Робота друкується державною мовою на одному боці аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм); комп'ютерний набір - 13 кегль, 2,0 інтервали, шрифт Times New Roman; розмір полів: ліве - 20 мм, праве - 10 мм, верхнє - 20 мм, нижнє -20 мм.

Оформлення титульної сторінки наведено у дод. Б. Титульний лист включається до загальної нумерації, але номер сторінки не проставляється.

За титульним аркушем розміщують зміст (план) роботи, який повинен містити назви всіх розділів і підрозділів роботи та номери їх початкових сторінок. Кожна частина курсової роботи (проекту) повинна мати заголовок відповідно до плану роботи. Відстань між заголовком та текстом дорівнює трьом інтервалам основного тексту.

Сторінки роботи нумеруються арабськими цифрами у правому верхньому куті.Нумерація розділів, підрозділів, пунктів, рисунків, таблиць, формул і т.п. подається арабськими цифрами без знаку №.

Ілюстративний матеріал (таблиці, схеми, діаграми тощо) нумеруються послідовно і розміщуються після першого згадування про нього в тексті. Ілюстративний матеріал, розміщений на окремих сторінках, включають до загальної нумерації сторінок безпосередньо після тексту, де вони згадуються вперше.

Таблиці позначається словом «Таблиця» і нумерують послідовно в межах роботи. Слово «Таблиця» розміщують у правому верхньому куті сторінки. Назва таблиці розміщується нижче по центру сторінки. В кожній таблиці заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки - з маленьких, якщо вони становлять одне ціле із заголовком, або з великої літери, якщо вони мають самостійне значення. У таблиці обов'язково мають бути зазначені одиниці виміру відповідно до стандартів. Числові величини повинні мати однакову розмірність (кількість знаків після коми). Таблицю з великою кількістю рядків можна перенести на іншу сторінку, при цьому не повторюючи назву, а вказуючи «Продовження табл. ...».

Графіки, діаграми, схеми тощо позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах роботи. Посилання на ілюстрації вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад, «Рис. 2». Номер рисунка, його назва і пояснювальні підписи до нього розміщують під ілюстрацією.

Формули. Формули нумеруються послідовно за текстом роботи; номер наводять у круглих дужках на одному рядку з формулою та розміщують у кінці рядка; пояснення значень символів, числових коефіцієнтів розміщують безпосередньо під формулою у тій послідовності, в якій вони наведені у формулі, кожне з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова «де» без двокрапки і коми. Формули слід розміщати у тексті на окремому рядку, залишаючи вище і нижче не менше одного вільного рядка.

Посилання на використані в роботі джерела (цитати, таблиці, схеми, рисунки тощо) наводяться одразу після їх закінчення у квадратних дужках. Наприклад, [5, с 17] означає: 5 - порядковий номер джерела у списку літератури, с 17 - відповідну сторінки джерела. Також допускається можливість оформлення виносок, в яких вказується прізвище та ініціали автора, назва джерела, видавництво, рік видання і сторінка.

Список використаних джерел (не менш 35-40 найменувань) слід розміщувати у такій послідовності: спочатку (у хронологічному порядку) Закони України, потім - Укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів України, за ними - літературні джерела за абеткою: монографії, підручники, посібники, брошури, журнальні та газетні статті. У кінці списку наводять іншомовні та електронні джерела інформації. Відомості про книги обов'язково мають містити прізвище та ініціали автора, заголовок, місце видання, видавництво, рік видання, кількість сторінок; відомості про журнальні або газетні статті -прізвище, ініціали автора, заголовок, назву періодичного видання, серію, рік випуску, номер видання, сторінки.

Слід звернути увагу на те, що у списку використаних джерел наукові праці записують тією мовою, якою вони видані. Стосовно запису формул, першоджерела необхідно вказувати також в квадратних дужках.На додатки, які містяться у курсовій роботі (проекті), мають бути посилання у текстовій частині роботи. Додаток повинен мати заголовок, надрукований у верхній частині сторінки з великої літери симетрично тексту сторінки. Посередині рядка над заголовком з великої літери друкується слово «Додаток» і літера, що позначає додаток. Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Ґ, Є, І, ї, Й, О, Ч, Ь,

У кінці роботи студент ставить дату її виконання і свій підпис.


5. Захист курсової роботи

Курсову робот, виконану й оформлену відповідно до наведених вище вимог, студент разом із «бланком-завданням» подає на кафедру в термін, передбачений графіком навчального процесу, але не пізніше 10 днів до захисту. Спочатку виконана курсова робота реєструється на кафедрі та передається викладачу - науковому керівнику на перевірку. Викладач ретельно перевіряє роботу, пише рецензію. Якщо робота не відповідає темі, завданню та вимогам, викладач повертає її з позначкою «на доопрацювання» з поясненням зауважень. Студент повинен внести зміни відповідно до зауважень і подати роботу на повторне рецензування, але не пізніше 3-х днів до захисту. Тільки після доопрацювання з урахуванням зауважень викладач допускає роботу до захисту.

Захист курсової роботи проводиться за графіком навчального процесу комісією у складі наукового керівника та двох викладачів.

Під час захисту студент має продемонструвати глибокі знання досліджуваної теми, вміти чітко викладати власні думки, використовувати ілюстративний матеріал, аргументовано відповідати на питання.

Оцінювання курсової роботи здійснюється за національною шкалою - «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно» та за шкалою ECTS.

У разі одержання при захисті незадовільної оцінки робота повинна бути перероблена відповідно до зауважень комісії і подана на повторне рецензування і захист у встановлений деканатом термін (додаткова сесія).

Захищені курсові роботи повертаються на кафедру, де вони зберігаються згідно з вимогами до такого виду документів.
Методичні рекомендації

підготував

кандидат економічних

наук, доцент Г.В.ГаврилякаДОДАТКИ

Додаток А

РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ


 1. Становлення економічної теорії як науки.

 2. Визначення предмету економічної теорії різними школами.

 3. Економічна теорія і сучасна економічна політика.

 4. Економічні інтереси в системі спонукальних мотивів господарської діяльності.

 5. Самобутність та унікальність цивілізацій і закономірності економічного розвитку.

 6. Сучасні тенденції в розвитку відносин власності.

 7. Пріоритетність інтелектуальної діяльності в праві на дохід.

 8. Функції та роль ринкової інфраструктури.

 9. Біржова торгівля, її значення в сучасних умовах.

 10. Значення капіталу в сучасному виробництві.

 11. Власність на землю та форми господарювання в аграрному секторі.

 12. Ціна землі, чинники ціноутворення на землі сільськогосподарського призначення.

 13. Ринок праці, зайнятість та безробіття.

 14. Теорії грошей, еволюція грошей.

 15. Роль золота в сучасних умовах.

 16. Монетарні важелі економічного регулювання.

 17. Фіскальні важелі економічного регулювання.

 18. Інфляція, причини та наслідки.

 19. Номінальні та реальні доходи, їх динаміка.

 20. Національне багатство, його структура.

 21. Чинники економічного зростання.

 22. Економіка України в світовому господарстві.

 23. Нерівномірність економічного розвитку.

 24. Інтеграційні процеси в світовому господарстві.

 25. Невизначенність та ризик и в ринковій економіці.

 26. Науково-технічний прогрес і циклічність економічного розвитку.

 27. Функції грошей, їх еволюція.

 28. Теорії економічного росту.

 29. Національний банк в системі грошово-кредитної політики.

 30. Чинники економічного зростання.


Додаток Б
Міністерство освіти і науки України

Українсько-американський гуманітарний інститут «Вісконсинський Міжнародний Університет (США) в Україні»

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності і міжнародного бізнесу

К У Р С О В А РОБОТА

З ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ

(основи економічної теорії, мікроекономіка, макроекономіка)

на тему ____________________________________________________

_____________________________________________________________

(назва теми)


Студент _____ курсу _______групи

денної форми навчання

напряму Менеджмент

__________________________________________________________________

(П.І.Б.)

Науковий керівник _________________

_________________________________

(наукове звання, П.І.Б.)

КИЇВ – 2016

Додаток Д

ЗРАЗКИ ПЛАНІВ КУРСОВИХ РОБІТ

Тема. Кредит, його суть, форми та значення в ринковій економіці

Вступ


 1. Сутність і джерела кредиту

 2. Форми кредиту

 3. Функції та роль кредиту в ринковій економіці

 4. Кредитна система та її структура

 5. Роль кредиту та кредитної політики у формуванні та розвитку ринкової економіки України

Висновки та пропозиції

Додатки


Список використаної літератури

Тема. Громадські блага: характерні особливості, формування попиту, умови ефективного випуску

Вступ


1. Теоретичні аспекти економіки громадських благ

 1. Поняття та характеристики громадських благ

 2. Особливості формування попиту на громадські блага

 3. Специфіка ціноутворення

2. Роль держави та громадських установ у врегулюванні проблем
виробництва та розподілу громадських благ

 1. Основні методи та заходи регулювання

 2. Аналіз зарубіжного досвіду

 3. Соціально-економічні та правові особливості розвитку економіки громадських благ в Україні

3. Шляхи удосконалення регулювання та створення умов ефективного випуску громадських благ в Україні

Висновки та пропозиції Список використаної літератури


Тема. Макроекономічний аналіз системи національних рахунків

Вступ


 1. Методичні засади побудови системи національних рахунків (СНР)

 2. Основні консолідовані рахунки та їхній економічний зміст

 3. Аналіз рахунків для окремих секторів економіки

 4. Оцінка макроекономічної ситуації в Україні на основі аналізу СНР

Висновки та пропозиції

Додатки


Список використаної літератури
Тема. Модель IS-LMhk теоретичне підґрунтя макроекономічної

політики

Вступ


 1. Теоретичні передумови та припущення IS-LM моделі

 2. Умови формування макроекономічної рівноваги на товарному та фінансовому ринках: модель IS

 3. Взаємозв'язок товарного на грошового ринків: крива LM

 4. Вплив фіскальної та монетарної політики на стан національного ринку в економіці України

Висновки та пропозиції

Додатки


Список використаної літератури

Додаток Е

Календарний графік виконання курсової роботи


Етап виконання курсової роботи

Кінцевий термін реалізації

1. Вибір і затвердження теми роботи

30.09.2016

2. Подача курсової роботи для першої перевірки

30.11.2016

3.Подача курсової роботи для другої перевірки

05.12.2016

4.Захист курсової роботи

12.12.2016-19.12.2016

За несвоєчасне виконання кожного з етапів календарного графіку – «-10 балів» (зі 100 балів)Додаток Ж


Завідувачу кафедри

менеджменту зовнішньоекономічної діяльності і міжнародного бізнесу

Українсько-американського гуманітарного інституту

„Вісконсінський Міжнародний Університет (США) в Україні»

доктору екон. наук, професору О.П.Гребельнику


Студента ІІ курсу

у галузі 0306 «Менеджмент та адміністрування»

напряму 6.030601 «Менеджмент»

___________________________

(П.І.Б. студента)


Заява
Прошу призначити мені тему курсової роботи «_________________________________________________________________
______________________________».

«___» ____________20___р. _______________(підпис студента)

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал