Методичні рекомендації до спецкурсу «Лінгводидактичний аналіз тексту у курсі рідної мови» для студентів педагогічного інститутуPdf просмотр
Сторінка8/8
Дата конвертації01.01.2017
Розмір0.91 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8
Завдання:
Прочитайте наданий текст та зробіть його частковий лінгвістичний аналіз.

13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ТА ІНТЕРНЕТ РЕСУРСИ
ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

1.
Анисимова
Е.Е.
Лингвистика текста и межкультурная коммуникация: Учебное пособие/ Е.Е. Анисимова. – М Издат.центр
«Академия», 2003. – с.
2. Бабенко Л. Г, Казарин Ю.В. Лингвистический анализ текста. Теория и практика учебник; практикум / Л. Г. Бабенко, Ю. В. Казарин. – М. :
Флинта : Наука, 2005. – 496 с.
3. Баранник Д. X. Текст // Українська мова. Енциклопедія. / Редкол.:
Русанівський В. М, Тараненко О. О. (співголови, Зяблюк М. П. та ін. - К
Укр. енцикл., 2000. – 752 с.
4. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики Підручник Ф.С.
Бацевич. – К Видавничий центр Академія, 2004. – с.
5. Бублейник Л. В. Особливості художнього мовлення навч. посіб. зі спецкурсу / Л.В.Бублейник. — Луцьк Вежа, 2000. - 122 с.
6. Валгина Н. С. Теория текста: учебн. пособие для студ.] /
Н.С.Валгина. — М Логос, 2003. – 250 с.
7. Ворожбитова А. А.
Теория текста: антропоцентрическое направление: учеб. пособие / А.А.Ворожбитова. — М Высшая школа, 2005.
– 368 с.
8. ВоронинаТ. Е, Гаврюшенко В. Г. Лингвистический анализ текста:
Уч. пособие для студ. — Днепропетровск: Изд-во ДГУ, 1979.
9. Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования / И. Р. Гальперин. – М. : КомКнига, 2006. – 144 с.
10.
Гореликова МИ, Магомедова ДМ. Лингвистический анализ художественного текста / М.И.Гореликова, Д.М.Магомедова. — М Наука,
1989. – 152 с.
11.
Гринев С. В. Введение в лингвистику текста: учеб. пособие /
С.В.Гринев. — М Сигналь, 1999. – 58 с.

12.
Єщенко ТА. Лінгвістичний аналіз тексту навч. посіб. / ТА.
Єщенко. – К ВЦ Академія, 2009. – 264 с. (Серія “Альма-матер”).
13.
Загнітко А. П. Лінгвістика тексту навч. посіб. / А.П.Загнітко. — Донецьк Юго-Восток, 2007.- 314 с.
14. Ковалик І.І., Мацько ЛІ, Плющ М. Я. Методика лінгвістичного аналізу тексту посіб. для студ.] / І.І.Ковалик, ЛІ. Мацько, М. Я. Плющ. — К Наука, 1984. – 120 с.
15.
Кочан І.М. Лінгвістичний аналіз тексту Навч. посіб./ І.М. Кочан.
– е вид.,перероб. та доп. – К Знання, 2008. – 423 с.
16.
Краснова Л. До проблеми аналізу та інтерпретації художнього твору посіб. зі спецкурсу / Л.Краснова. — Дрогобич ТзВО Вимір, 1997. –
147 с.
17. Крупа М. Лінгвістичний аналіз художнього тексту / М.Крупа. — К Підручники, посібники, 2005. – 416 с.
18. Купина НА. Лингвистический анализ художественного текста /
Н.А.Купина. — М Просвещение, 1980. – 78 с.
19.
Левицкий Ю. А. Лингвистика текста: учеб.- метод. пособие /
Ю.А.Левицкий. — М Высшая школа, 2006. – 208 с.
20.
Лукин В. А. Художественный текст Основы лингвистической теории. Аналитический минимум / В.А.Лукин. — е изд. — М Ось,
2005. – 192 с.
21.
Миронюк Н. П. Лінгвістичний аналіз художнього тексту зб. вправі завдань / Н.М.Миронюк. — К Вища школа, 1993.- 156 с.
22.
Новиков Л. А. Художественный тексти его анализ: учеб. пособие
/ Л.А.Новиков. — М Здиториал УРСС, 2003. – с.
23.
Плеханова Т. Ф. Текст как диалог: Монография / Т. Ф.
Плеханова. Мн.: МГЛУ, 2002. - 253 с. // www.newsletter.iatp.bv/index.htm
24.
Поповская Л. В. Лингвистический анализ художественного текста в вузе : учеб. пособ. / Л. В. Поповская. – Ростов-на-Дону : Феникс,
2006. – 512 с.

25.
Радзієвська Т. Текст як засіб комунікації / Т.Радзієвська. — К Ін- т укр. мови, 1995. – 194 с.
26.
Ревуцкий О. И.
Анализ художественного текста как коммуникативно обусловленного связного цілого / О.И.Ревуцкий. — Минск,
1998. – 68 с.
27.
Рудяков НА. Основы анализа художественного текста /
Н.А.Рудяков. — К Вища школа, 1989. – 151 с.
28.
Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика напрями та проблеми : підручник / О. О. Селіванова. – Полтава : Довкілля-К, 2008. – 712 с.
29.
Сулименко НЕ. Тексти аспекты его лексического анализа: учеб. пособие / НЕ. Сулименко. – М Флинта: Наука, 2009. – 396 с.
30.
Тураева З. Я. Лингвистика текста. Текст. Структура и семантика /
З.Я.Тураева. –Либроком.- 2009. – 127 с.
31.
Тюпа ВИ. Анализ художественного текста : учеб. пособие для студ. филол. фак. высш. учеб. заведений / ВИ. Тюпа. – М Издательский центр «Академия», 2006. – с.
32.
Филиппов К. А. Лингвистика текста: курс лекцій / К.А.Филиппов.
— СПб.: Изд-во С.-Петерб. унта, 2007. – 336 с.
33. Шевченко Н. В. Основы лингвистики текста: учеб. пособие /
Н.В.Шевченко. — М Приориздат, 2003. – 160 с.
34.
Яшенкова О.В. Основи теорії мовної комунікації навч. посібник /
О.В. Яшенкова. – К Академія, 2010. – 309 с.

Словники-довідники:
1. Бибик С. П, Єрмоленко С. Я, Постовіт Л. О. Словник епітетів української мови. - Київ Довіра, 1998. - 431 с.
2. Бутенко Н.П. Словник асоціативних означень іменників в українській мові / Н.П.Бутенко. - Львів Вища школа, 1989. - 328 с.
3. Словник метамови інтерпретатора художнього тексту Текст : навч. посіб. для студ. філол. спец. / М. Демський, Л. Краснова ; Інститут системних
досліджень, Дрогобицький педагогічний ін-т ім. І.Я.Франка. - К. : [б.в.], 1994.
- 56 с.
4. Зубков М. Г. Українська мова Універсальний довідник /
М.Г.Зубков.— Х Вид. дім Школа, 2005.— 496 с.
5. Кононенко В.І. Словник символів української мови / В.І.Кононенко.
— Ів.-Франківськ: Плай, 1996. - 68 с.
6. Лингвистический энциклопедический словар / [под. ред.Г.Н.Ярцевой]. — М Советская энциклопедия, 1990. -683 с.
7. Літературознавчий словник-довідник / Р. Т. Гром'як, Ю. І. Ковалів та
ін. — К ВІД Академія, 1997. – 752 с.
8. Потапенко О.І., Дмитренко М.К., Потапенко Г.І. та ін. Словник символів За заг. ред. О.І.Потапенка, М.К.Дмитренка. - К Ред. Народознавство, 1997. - 156 с.
9. Слово. Знак. Дискурс. Антологія світової літературно-критичної думки XX ст. за ред. М.Зубрицької]. — Львів ЛітОпис, 1996. – 456 с.
10.
Штерн І. Б. Вибрані топіки та лексикон сучасної лінгвістики Енциклопедичний словник / І.Б.Штерн. — К АртЕк, 1998. – 336 с.
11. Українська мова Енциклопедія. / Редкол.: В.М. Русанівський,
О.О. Тараненко (співголови, Зяблюк та ін. — К Українська енциклопедія
ім. М. П. Бажана, 2000. – 824 с.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА
1.
Анисимова Е.Е. Лингвистика текста и межкультурная коммуникация: учебн. пос. / Е.Е. Анисимова. – М Издат.центр «Академия», 2003. с.
2. Арнольд И.В. Основы научных исследований в лингвистике /
И.В.Арнольд. – М Либроком, 2010. – с.
3.
Барт Р. Удовольствие от текста / Барт Р. Избранные работы. – М
Прогресс, 1994. – С. 462–517.

4.
Бахтін ММ. Проблема тексту у лінгвістиці, філології та інших гуманітарних науках / М.М.Бахтін // Антологія світової літературно- критичної думки. – Л Літопис, 1996. – С.
5. Дискурс як когнітивно-комунікативний феномен Текст / [Л.Р.
Безугла, Є.В. Бондаренко, П.М. Донець та ін.; Під заг. ред.: І.С. Шевченко ; Харк. нац. унт ім. В.Н.Каразіна. - Х. : Константа, 2005. -
354 с
6.
Беценко Т. Текстово-образна універсальна характерна ознака мови народних дум / Т.Беценко // Українська мова й література в сучасній школі . – 2012. - №1. – С.
7. Богдан ММ, Власенко ВВ, Конторчук Г.К. Сучасна українська літературна мова. Лексичний, фонетичний і граматичний аналізи навч.- метод. посіб.[для студ.вищ.пед. закл. освіти за ред. М.М.Богдан. Житомир, 2001. – 135 с.
8.
Бойко НІ. Українська експресивна лексика в словнику, мові та мовленні навч. посібн. для студ. філол. спец.] / Н.І.Бойко. – Ніжин
Редакційно-видавничий відділ НДПУ ім. М. Гоголя, 2002. – 217 с.
9.
Брандес М. П. Стилистика текста: Теоретический курс / М.П.Брандес.
— М Прогресс-Традиция, 2004.- 416 с.
10.
Варзацька Л.О. Навчання мови та мовлення на основі тексту посібник для вчителя / Л.О.Варзацька. – К Рад. школа, 1986. – 104 с.
11.
Варзацька Л.О. Зв’язний текст як основа евристичної бесіди /
Л.О.Варзацька // Методика викладання української мови і літератури Республіканський науково-методичний збірник. – Вип.10. – К, 1985. С.
12. Варт Р. От произведения к тексту // Варт Р. Избранные работы:
Семиотика: Поэтика. - М Прогресс, 1989. - С. 413-424.
13. Вихованець
І.Р. Граматика української мови. Синтаксис
/
І.Р.Вихованець. – К Либідь, 1993. – с.

14. Віват Г. Сакральні числа та геометричні фігури як образні засоби //
Дивослово. — 2006. — № 7. – С.
15.
Гайдаєнко І.В. Лінгвостилістика назв смаку в українських народних казках / І.В.Гайдаєнко // Філологічні науки зб. наук. праць Вип. V -І Херсон ХДПУ, 1999.– С.
16.
Гайдаєнко
І.В. Назви смаку в творах художньої літератури /
І.В.Гайдаєнко // Вісник Луганського державного педагогічного університету ім.Т.Шевченка. Філологічні науки зб.наук.праць. – № 4
(36).– Луганськ ЛДПУ, 2001.– С.
17. Гайовий Л.А. Ритмомелодика художнього тексту / Л.А.Гайовий // Мовознавство. – 1984. – №1. – С. 17 – 19.
18.
Глузман О.В. На шляху до творчого суспільства (з досвіду запровадження інновацій у сферу вищої освіти) / О. Глузман // Гуманітарні науки. – 2012. - №2. – С.
19. Гнаткович Т. Лінгвістичний аналіз тексту як засіб формування мовної компетентності школярів / Т.Гнаткович // Дивослово. – 2009. - №9. С.
20. Гоголь Н. Місце та роль естетичної оцінки художнього твору в літературному розвитку особистості / Н.Гоголь // Українська література в загальноосвітній школі. – К, 2005. – № 7. – С. 21–25.
21.
Головченко НІ. Стильові константи і стильова домінанта як одиниці структурно-стильового аналізу художнього тексту / Н.І.Головченко // Мова і культура. – Випуск 10. Том Х (110). – К. : В.Д. Дмитра Бураго. –
2008. – С.
22.
Головченко НІ. Структурно-стильовий шлях аналізу художнього тексту деякі аспекти термінології / Н.І.Головченко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2007. – № 2. – С.
35–39.
23.
Голянич МІ. Внутрішня форма слова і дискурс / МІ. Голянич. –

Івано-Франківськ: Вид.-дизайн. від ЦІТ Прикарпат. нац. унту, 2008. –
294 с.
24.
Голянич МІ. Елементи лінгвістичного аналізу художнього тексту /
М.І.Голянич // Початкова школа. – 2004. – № 11. – С.
25.
Горошкіна ОМ. Робота з текстом у старших класах гімназії / ОМ.
Горошкіна // Українська мова і література в школі. – 1998. – № 1. – С.
84–86.
26.
Грипас Н. Робота з текстом на уроках мовив класах пос. для вчителів / Н.Грипас. — К Рад. школа, 1988. — с.
27.
Гюббенет И.В. Основы филологической интерпретации литературно- художественного текста (для изуч. англ. яз) /. – Мс.
Даниленко ЛІ. Лінгвістика ХХ-ХХІ ст. У пошуках цілісної теорії взаємозв”язку мови, культури і мислення / ЛІ. Даниленко // Мовознавство. – 2009. - №5. – С.
29.
Дащенко Н.Л. Лінгвістика тексту й основи лінгвоаналізу: методичні рекомендації / Н.Л.Дащенко. - Тернопіль ТДПУ, 2002. - 63 с.
30.
Долматова М.П. Художній текст як чинник мовно-естетичного впливу
// Педагогіка і психологія. – 2004. – №2. – С.
31.
Донченко Т. Формування в учнів поняття про типи мовлення і типологічну структуру тексту / Т.Донченко // Дивослово. – 2006. - №4. С.
32.
Дятчук ВВ. Як передається в мові відчуття запаху // Культура слова.
– 1978. – Вип. 15. – С. 35-42.
33.
Загнітко А. П. Особливості конструювання тексту / А.П.Загнітко // Український синтаксис. — К, 1996. — Ч.
34.
Загнітко А. П. Структурні компоненти тексту. Членування текстових величин / А.П.Загнітко // Український синтаксис. — К, 1986.
35.
Загнітко А. П.

Текстотвірний потенціал заголовка / А.П.Загнітко // Українознавство. –2006. – № 1. – С. 164-169. // http://www/ualogos.kiev.ua

36.
Зернецький П.В. Лінгвістичні параметри тексту / П.В.Зернецький // Мовознавство. – 1984. – №2. – С. 21 – 25.
37.
Златів Л. Основні види відтворення змісту навчального тексту /
Л.Златів // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Серія 1.
Лігводидактика. — № 2. — 1998. — С. 57- 62.
38.
Єгорова Л. Б. Лінгвістичне коментування художнього тексту // Початкова школа. — 1992. — № 2. – С.
39. Ігнатенко Е.Підготовка вчителя до формування інтелектуально-творчих умінь – складової текстотворчої діяльності молодшого школяра /
Е.Ігнатенко // Українська мова і літкратура в школі. – 2009. - №4. С.
40. Ігнатенко Н. Етапи діалогічної взаємодії молодших школярів із навчальним текстом / Н.Ігнатенко // Школа першого ступеня. -
Переяслав-Хмельницький, 2003. -Вип.7.- С. 50-61.
41.
Ігнатенко Н.В. Основні етапи роботи над художнім твором на уроках читання / Н.В.Ігнатенко // Педагогіка і психологія. – 2006. – №3(28). С.
42. Каніщенко А.П. Система роботи над розумінням тексту у початковій школі / А.П.Каніщенко. - К Національний педагогічний університет ім.
М.П. Драгоманова, с.
43.
Коваленко В. М. Формування образного мислення в обдарованих учнів основної та старшої школи засобами художньої літератури : автореф. дис. На здобуття наук. ступеня канд. пед. наук спец. Методика навчання (з галузей науки / Ін-т педагогіки АПН України /
В.М.Коваленко. – К, 2004. – 20 с.
44. Ковалик I. I. Текст як об'єкт лінгвістичного аналізу / І.І.Ковалик // Ковалик I. I. Питания українського і слов'янського мовознавства. -Вибрані праці. - Частина II / Упорядник 3. Терлак. - Львів - Івано-
Франківськ, 2008. - 496 с.

45. Ковалик І, Мацько Л, Плющ М. Методика лінгвістичного аналізу тексту / І.Ковалик, Л.Мацько, М.Плющ. — К Вища школа, 1984. — 120 с.
46.
Ковальов В.П. Вимовна експресія художньої прози / В.П.Ковальов // Мовознавство. – 1973. - №1. – С. 31-40.
47.
Ковальов В. П, Бойко ОМ. Фразеологізми в художньому мовленні /
В.П.Ковальов, О.М.Бойко // Українська мова і література в шк. — 1985.
— № 10.- С.
48.
Ковальчук О. Виховання в учнів відчуття тексту / О.Ковальчук //
Дивослово. – 1996. – №5-6. – С. 18 – 20.
49.
Ковбасенко Ю. І. Мистецтво аналізу та інтерпретації художнього тексту Ю.І.Ковбасенко // На допомогу вчителю зарубіжної літератури. – № 4. –
2002. – С. 2–25.
50.
Корніяка О. Лабіринти розуміння Текст як об'єкт розуміння /
О.Корніяка. — К Т-во Знання, 1990. — 48 с.
51.
Корніяка ОМ. Аналіз тексту твору на основі його багаторазового перечитування / О.М.Корніяка // Рідна школа. – 2005. – №12. – С.
52.
Краснова Л. Текст як художня цілісність / Л.Краснова // Українська мова та література. – 2006. – Число 11(171). – С.
53. Кремльова О.І. До питання про особливості функціонування мовних одиниць з національно-культурним компонентом у художньому тексті /
О.І.Кремльова // Лінгвістичні дослідження зб. наук. пр.– Х ХДПУ,
1992. –Вип. 2. - С. 83 – 86.
54. Крупа М. Критерії відбору художньої словесності для лінгвоаналізу /
М.Крупа // Теорія і практика літературного аналізу художнього тексту. Тернопіль Лілея, 1997. – С. 6 – 25.
55. Крупа М.П. Мовленнєва структура образу автора в творчості
О.Кобилянської / М.П.Крупа. – К Рідна мова, 1998. – с.
56. Крупа М.П. Поліфонічне сприймання художнього тексту як
передумова правильної інтерпретації / М.П.Крупа // Наукові записки
ТДПУ. Серія Лігводидактика. – 1998. – №2(1). – С.
57.
Кубрякова Е.С. О тексте и критериях его определения / Е.С.Кубрякова
// Текст. Структура и семантика. – М МГУ, 2001. – Т. – С. 72-81.
58. Купина НА. Лингвистический анализ художественного текста /
Н.А.Купина. – М Просвещение, 1980. – с.
59.
Кухаренко В.А. Интерпретация текста / В.А.Кухаренко. – М
Просвещение, 1988. – с.
60.
Кучерук Оксана. Засоби естетичної виразності мови та їх вплив на учнів / О.Кучерук // Дивослово. – К Вид-во «ДЕМІУР», 1998. - №3. с.
61.
Лазебник Ю. Спілкування текстом / Ю.Лабезник // Мовознавство. –
1995. – №1. – С. 78 – 85.
62. Лещенко Г. Функціонально-комплексний підхід до роботи з текстом як засіб формування комунікативної україномовної компетенції школярів /
Г.Лещенко // Українська література в загальноосвітній школі. - 2005. -
№ 7. – С. 26-30.
63.
Лингвистика текста и дискурсивный анализ: традиции и перспективы: сб. науч. ст. / отв. ред.: Чернявская В.Е.; С.-Петерб. гос. унт экономики и финансов. – СПб., 2007. – 221 с.
64. Литвин І, Литвин Л. Від слова до тексту / І.Литвин, Л.Литвин // Сільська школа України. – 2006. – №18(54). – С. 5-7.
65.
Лісовський А. М. Вивчення художнього твору в його літературно- естетичній цілісності / А.М.Лісовський // Українська мова і література в школі. – 2001. – № 5. – С. 20–23.
66.
Лісовський А. Художня розповідь тексту / А.Лісовський // Дивослово.
– 1994. – №1. – С. 40-42.
67. Лосева Л.М. Как строится текст пособ. для учителей / [под ред. Г.Я.
Солганика] / Л.М.Лосева.- М Просвещение, 1980. – 96 с.

68.
Лук'янова Т. В. Про розмежування підходів до вивчення тексту з позицій лінгвістики тексту та інтерпретації тексту / Т.В.Лук'янова // Мовознавство, 1990. — № 3.- С. 12-16.
69. Марко В. П. Основи аналізу літературного твору навч.-метод. посіб. для студ. і вчителів / В.П.Марко. – Кіровоград. : РВЦ КДП ім. В. Винниченка. – 32 с.
70. Мацько ЛІ. Інформативність і образність як основні ознаки тексту /
Л.І.Мацько // Проблеми й методика лінгвістичного аналізу тексту : зб. наук. праць. – Х, 1994. – С. 26–54.
71.
Мацько ЛІ. Текст як об’єкт лінгводидактики в аспекті проблеми мовної освіти / ЛІ. Мацько // Вісник ЧНУ ім. Б. Хмельницького. – 2004.
– Вип. 54. – С. 12–18.
72.
Мірошниченко Л. Ф, Мірошникова Н. О. Шляхи аналізу художнього тексту : класифікація, стисла характеристика (У шкільній практиці. У сучасному літературознавстві Л.Ф.Мірошниченко, Н.О.Мірошникова // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2001. –
№ 5. – С. 15–17.
73.
Мацько ЛІ. Українська мова в освітньому просторі : навч. посіб. для студ.-філол. освітньо-кваліфікаційного рівня магістр /
Л.І.Мацько. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. – 607 с.
74.
Мельничайко В.Я. Лінгвістика тексту в шкільному курсі української мови / В.Я.Мельничайко. – К Рад. школа, 1986. – с.
75.
Мельничайко В.Я. Лінгвістичний аналіз художнього тексту завдання і методи / В.Я.Мельничайко // Теорія і практика літературного аналізу художнього тексту. – Тернопіль Лілея, 1997. – С. 26 – 60.
76.
Методы анализа текста и дискурса / С. Тичер, М. Майер, Р. Водак, Е.
Веттер. – Харьков: Гуманитарн. центр, 2009. – 354 с.
77.
Мойсієнко А К. Символ як явище аперцепції / А.К.Мойсієнко // Мовознавство. — 1993. — № 3. – С. 40-45.

78.
Молчанова Г. Г. Семантика художественного текста (импликативные аспекты коммуникации) / Г. Г. Молчанова – Ташкент : Фан, 1988. – 163 с.
79. Москальская
О.И. Текст как лингвистическое понятие
/
О.И.Москальская // Иностранные языки в школе. - 1978. - №3. - С. 9-17.
80.
Наумчук ММ, Наумчук І.І. Творчий підхід до роботи над текстом
/ М.М.Наумчук, І.І.Наумчук // Початкова школа. - 1996. - №4.- С.
81. Організація тексту. Граматика і стилістика. – К Наук. думка, 1979.–
102 с.
82.
Пентилюк МІ. Аналіз тексту на уроках мови / М.І.Пентилюк //
Дивослово. – 1999. – №3. – С. 21 – 23.
83.
Пентилюк МІ. Культура мови і стилістика / М.І.Пентилюк. – К Вежа, 1994. – с.
84. Первак О. П. Комплексний аналіз художнього твору / О.П. Первак // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 1998. –
№ 3. – С. 33–39.
85. Перцов Н.В., Пильщиков И.А. О лингвистических аспектах текстологии /
Н.В.Перцов, И.А.Пильщиков // Вопросы языкознания. – 2011. - № 5. – С.
86. Плеханова Т. Ф. Текст как диалог: монография / Т. Ф. Плеханова. Мн.:
МГЛУ, 2002. - 253 с. // www.newsletter.iatp.bv/index.htm
87.
Плітко В. Вивчення мови через текст / В.Плітко // Дивослово. – 2004. С.
88.
Пономарів ОД. Стилістика сучасної української мови
/
О.Д.Пономарів. – К Либідь, 1992. – С.
89.
Поповская Л. В. Лингвистический анализ художественного текста в вузе : учеб. пособ. / Л. В. Поповская. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2006.
– 512 с.

90.
Приліпко Н. Формуємо уміння і навички побудови зв’язних висловлювань / Н.Приліпко // Українська мова й література в сучасній школі . – 2012. - №1. – С.
91.
Проблемы лингвистики текста и дискурса // Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. – Владикавказ, 2008. – Вып.
10. – С. 64-144.
92.
Прохоров Ю.Е. Действительность. Текст. Дискурс учеб. пособие /
Ю.Е. Прохоров. – М Флинта: Наука, 2004. – 221 с.
93.
Пьеге-Гро Н. Введение в теорию интертекстуальности / Н. Пьеге-
Гро. — М ЛКИ, 2008. – 240 с.
94. Редін ПО. Смислова інтерпретація тексту у вимірі лінгвокомунікативної компетенції / П.О.Редін // Вивчаємо українську мову та літературу. –
2012. - № 6. – С.
95. Сагач Г. М. Слова з емоційними відтінками значення / Г.М.Сагач // Рідне слово. – К. : Вища шк., 1974. – Вип. 9. – С. 67–70.
96.
Селиванова Е. А. Основы лингвистической теории текста и коммуникации : моногр. учеб. пособие / Е. А. Селиванова. – К. : ЦУЛ,
Фито-центр, 2002. – 336 с.
97.
Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика : напрями та проблеми : підручник / О. О. Селіванова. – Полтава : Довкілля. – К, 2008. – 712 с.
98.
Селігей ПО. Науковий стиль української мови ресурси оновлення // Мовознавство. – 2006. – № 2—3. – С. 174-186 99.
Симоненко Т. Авторська програма спецкурсу Дидактична текстологія (програма для студентів філологічних факультетів) / Тетяна Симоненко // Українська мова і література в школі. – 2007. – № 2. – С. 43–48.
100.
Симоненко Т. В. Теорія і практика формування професійної мовнокомунікативної компетенції студентів філологічних факультетів : монографія / Т. В. Симоненко. – Черкаси : БРАМА, 2006. – 328 с.

101. Сова М. О. Інтеграція художньо-культорологічних знань у системі професійної підготовки вчителя гуманітарних дисциплін : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. пед. наук : спец. 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти / М. О. Сова. – К, 2005. – 43 с.
102.
Солодилова И. А. Смысл художественного текста. Словесный образ как актуализатор смысла: учебное пособие для студентов III курса / И. А. Солодилова. – Оренбург ГОУ ОГУ, 2004. – с.
103.
Старахіна І. Як учити молодших школярів розуміти текст / І.Страхіна
// Початкова освіта. – 2004. – №42. – С.
104. Таран В.С. Формування в учнів умінь сприймати образне слово /
В.С.Таран // Художня література у духовному розвитку особистості Збірник матеріалів науково-практичних читань Духовний розвиток особистості засобами мистецтва. Част. 2. – Чернігів, 1993. – с.
105. Текст. Дискурс. Концепт. Перевод / Г.П. Немец, З.У. Благоз, НА.
Луценко и др. – Краснодар Кубан. гос. унт, 2006. – 319 с.
106. Текст. Дискурс. Культура сб. науч. ст. / С.-Петерб. гос. унт экономики и финансов. – СПб., 2008. – 140 с.
107.
Ткаченко О.В. Політична програмна заява як тип тексту крос- культурний аспект автореф. Дис. На здобуття наук. ступеня канд. філол. наук спец.10.02.04 Германські мови / О.В.Ткаченко / Херсон. держ. унт. – Херсон, 2010. – 20 с.
108.
Тодор О.Г., Ковальов В.П. Виражальні засоби українського художнього мовлення / О.Г.Тодор, В.П.Ковальов // Дивослово. – 1998.
– № 3. – С. 58-60.
109. Українська система найменувань адресата мовлення колективна монографія. - Чернівці Рута, 2008. - 304 с.
110.
Фоміних НЮ. Особливості застосування інформаційно- комунікаційних технологій у процесі викладання філологічних дисциплін / Н.Фоміних // Гуманітарні науки. – 2012. - №2. – С.
111.
Хорошковська О, Петрук О. Текст як основа розвитку усіх видів
мовленнєвої діяльності на уроках української мови / О.Хорошковська,
О.Петрук // Початкова школа. – 2010 . - №12. – С.
112.
Хорошковська О.Н. Текст як основа інтеграції мовно-літературного матеріалу в початкових класах / О.Н.Хорошковська // Українська мова і література в школі. - №8. – С.
113. Чабаненко В. А. Стилістика експресивних засобів української мови /
В.А.Чабаненко.– Запоріжжя : Вид-во ЗДУ, 1993. – Ч. І. – 216 с.
114.
Черуха І. Який настрій у художнього тексту / І.Чернуха // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2009.- №1.- С.
115.
Чувакин А.А. Теория текста: объект и предмет исследования /
А.А.Чувакин // Критика и семиотика. – Барнаул Алтайский государственный университет. – 2004. – Вып. 7. – С. 88-97.
116. Шанский НМ. Лингвистический анализ художественного текста /
Н.М.Шанский. – Л Просвещение, 1990. – с.
117.
Швачко С.О. Текстоцентричне вивчення мови на сучасному етапі /
С.О.Швачко // Матеріали міжнар. конф. "Гуманістичні засади у педагогічній концепції H.Крупської та сучасності. - Горловка: ГШГМ.
- 1997. - С. 37.
118. Шляхова Н. Емоції і художня творчість / Н. Шляхова. - К Мистецтво, 1983. - 103 с.
119.
Языковые единицы и категории в пространстве текста и дискурса //
Ефремовские чтения: концепция современного мировоззрения. – СПб.,
2008. – С. 118-212.
120.
Янузакова Г.Н. К вопросу о разграничении понятий тексти дискурс / Г.Н. Янузакова // Коммуникативно-функциональное описание языка. – Уфа, 2006. – Ч. – С. 214-218.

ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ
http: // www. slovnyk.net http: // www.newsletter.iatp.bv/index.htm
http: // www.mova.info http: // lingvoforum.net http:// www.nowacropolis.org.ua http:// www.ukrlife,org http:// www.ukr-in-school-edu-ua http:// www/visnyk.sumdu.edu.ua http://www/ualogos.kiev.u

Зміст
1.Опис навчального курсу.
2. Пояснювальна записка ………………………………………….. Структура залікового кредиту курсу.
4. Тематичний план змістових модулів.
5. Лекційний курс. Практичний курс………………………………………………………
7. Завдання для самостійної роботи.
8. Індивідуальні завдання (ІНДЗ)…………………………………
9. Питання для самоконтролю.
10. Оцінювання.
11. Модульні контрольні роботи. Орієнтовні питання та завдання до заліку.
13. Рекомендована література та інтернет ресурси.

Навчально-методичне видання Каптур Галина Антонівна
Лінгводидактичний аналіз тексту у курсі рідної мови
Робоча навчальна програма та методичні рекомендації до спецкурсу для студентів спеціальності – початкова освіта


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал