Методичні рекомендації до спецкурсу «Лінгводидактичний аналіз тексту у курсі рідної мови» для студентів педагогічного інститутуPdf просмотр
Сторінка3/8
Дата конвертації01.01.2017
Розмір0.91 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8

1.На основі аналізу науково-методичної літератури, філологічної
літератури, аналізу художнього тексту підготувати доповіді (творчі
завдання) за нижчевказаною тематикою
1. Своєрідність часткового етнолінгвістичного аналізу тексту.
2. Види адресатів у публіцистичних текстах.
3. Функціональні вияви заголовків у рекламних текстах.
4. Використання «ТИ»-тексту у публіцистиці та художній літературі.
5. Фактуальна, підтекстова й концептуальна інформація в художньому тексті.
6. Фігури мовлення як засоби діалогізації монологічного мовлення.
7. Аспекти лінгвістичного аналізу тексту.
8. Категорія модальності та її реалізація у тексті.
9. Специфіка часткового психолінгвістичного аналізу тексту.
10. Тексті його синтаксичні одиниці.
11. Текст, підтекст, контекст порівняльна характеристика.
12. Методика текстового аналізу Р. Варта.
13. Мовні засоби образності художнього тексту (на вибір.
14. Що може означати Я у художньому тексті.

15. Організація лексичних засобів у поетичному тексті (на вибір.
16. Лексичний повтор як засіб реалізації семантичної зв'язності тексту.
17. Мовна реалізація категорії часу у публіцистичному тексті.
18. Специфіка часткового структурно-граматичного аналізу тексту (на вибір.
19. Мовне вираження категорії інтертекстуальності у тексті (на вибір.
20. Лінгвовізуальні (креолізовані) тексти та їх специфіка.
21. Інтегрування художнього тексту (на вибірна фонетичному рівні.
2.Теми рефератів :
1. Методи дослідження художнього тексту.
2. Аналіз мовних засобів усіх рівнів у художньому прозовому тексті.
3. Аналіз мовних засобів усіх рівнів у художньому поетичному тексті.
4. Лінгвістичний аналіз художнього тексту з погляду комунікативної лінгвістики.
5. Критерії відбору художньої словесності для лінгвоаналізу.
6. Образ автора – категорія комплексного дослідження мови художнього тексту.
7. Лінгвістична природа категорії образу автора.
8. Образ автора категорія внутрішньо текстова, мовна.
9. Художній текст – завершальний етап емоційно-інтелектуальних процесів.
10. Лінгвістична підготовка до виразного читання.
11. Композиційно-мовленнєві засоби організації художнього тексту як цілого.
12. Композиційно-синтаксичний рівень організації художнього тексту як цілого.
13. Мова книжки у сприйнятті молодшими школярами.
14. Навчальний матеріал для уроків української мови на тему Текст та його специфіка.
15. Самостійна робота з текстом як методична проблема.
16. Традиційне та нетрадиційне навчання молодших школярів самостійній роботі з текстом.
17. Відбір навчального матеріалу за новою системою навчання самостійній роботі з текстом, принципи та умови роботи з ним. Способи перевірки результатів навчання та їх оцінка.
18. Лінгвістичні основи підготовки молодших школярів до роботи над текстом художнього твору.
19. Психологічні основи підготовки молодших школярів до роботи над текстом художнього твору.
20. Пояснення нових слів під час читання художнього твору.
21. Закріплення нового слова на уроці читання в початкових класах.
22. Методика відбору лексичного матеріалу з художніх творів для збагачення словника учнів.

23. Формування вмінь текстотворення і текстосприйняття у молодших школярів на уроках рідної мови.
24. Лінгводидактична характеристика тексту й проблеми його розуміння.
25. Роль внутрішніх механізмів мовлення у процесі сприймання, розуміння й продукування тексту.

9. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1. Назвіть час установлення лінгвістичного аналізу тексту (ЛАТ) як наукової та навчальної дисципліни.
2. Які передумови появи цієї науки
3. Які філологічні дисципліни досліджують текст З якими із них ЛАТ має тісні зв'язки? До яких із них ЛАТ має дотичність?
4. Які мовні рівні тексту пропонує розглядати професор І. Ковалику процесі лінгвістичного аналізу
5. Які підручники і посібники з лінгвістичного аналізу тексту Вам відомі Які з них вийшли наприкінці XX — початку XXI ст.?
6.
Перелічіть основні напрями дослідження тексту.
7. Як трактує поняття текст сучасна наука
8.
Перелічіть основні категорії тексту.
9. Як Вирозумієте категорію цілісності" тексту Яка буває цілісність
10. Поясніть значення термінів "континуум, "когезія.
11. Що таке зв'язність тексту Яка вона буває
12. Назвіть можливі види зв'язку в структурі тексту.
13. За якими ознаками можна здійснювати членування тексту
14. Як Вирозумієте лінійність й інформативність тексту
15. Які ще ознаки тексту виділяють науковці Перелічіть їх.
16. Поясніть значення термінів "контекст, "підтекст, "мікротекст",
"макротекст".
17. Які види контексту Вам відомі Розкажіть про них.
18. Які способи вираження прихованого смислу
19. За якими ознаками класифікують тексти
20. Розкажіть про структурну модель тексту. Назвіть його конструктивні блоки.
21. Які існують типи текстів і характер моделей текстових схем.
22. Проаналізуйте інтродуктивний (вступний) блок та його стильові варіанти.
23. Які комунікативно-мовленнєві форми викладу тексту
24. Назвіть елементи текстів, властиві окремим стилям. Які елементи притаманні художньому, науковому, офіційно-діловому стилю
25. Які існують підходи до лінгвокультурного потрактування концепту
26. Яка структура лінгвокультурного концепту Перелічіть його складові.
27. Як Вирозумієте концептуальну систему Які концептуальні системи Вам відомі
28. Що таке символ Які є символи
29. Якими ознаками відрізняється текст художнього твору від текстів інших стилів
30.
Перелічіть ознаки художнього стилю.

31. Чим відрізняються переносні контекстуальні значення від переносних значень загальновживаних слів
32. Як досягається образність художнього мовлення
33. Охарактеризуйте епітет як елемент творення образності та способи його вираження.
34. Розкажіть про порівняння як образний засіб та його різновиди.
35. Метафора й образність. Які Визнаєте види метафор
36. Яка відмінність між художньою і мовною метафорою
37. Що спільного і відмінного між твором і текстом
38. Проаналізуйте поетичне мовлення та його особливості.
39. Охарактеризуйте прозове мовлення та його специфіку.
40. Фарба та слово. Проаналізуйте психологічне, соціальне й емоційне значення кольорів у тексті.
41. Запах і слово. Які Визнаєте способи передавання у художньому тексті одоративності?
42. Музика і слово. Як її можна передати (відтворити) у тексті
43. Звукова алітерація у поетичному тексті. Які приголосні найчастіше повторюються Які звукові образи вони можуть творити
44. Звуковий асонансу поезії. Чи властивий він текстам прози та драматичних творів
45. Які різновиди звукової епіфори Визнаєте. Ритм як організуючий елемент поезії і прози.
47. Дайте визначення звуконаслідування.
48. Якими звуковими комплексами передається на письмі сміх
49.
Графон. Які його види і функційні навантаження
50. Що Вам відомо про стилістичну графіку На які групи вона поділяється
51. Що Ви можете сказати про семантику великої літери
52. Назвіть пунктуаційні засоби виражальності.
53. Яку функцію виконує морфема в ієрархічній системі мови
54. Пригадайте, які стилістичні групи суфіксальних морфем Вам відомі. Наведіть приклади.
55. Яку функцію у слові виконують префікси Яка існує класифікація префіксів за стилістичними ознаками і сферою уживання
56. Яка роль афіксальних повторів у тексті А кореневих
57. Проаналізуйте тавтологію як стилістичний прийом.
58. Що таке оказіональний словотвір Назвіть групи новотворів за формальними і семантичними ознаками.
59. У текстах яких стилів трапляються оказіоналізми?
60. Що таке стилістично нейтральна лексика її вживання у художніх текстах.
61. Назвіть пароніми та омоніми і охарактеризуйте їх стилістичне використання у текстах різних стилів.

62. Які Визнаєте синоніми, їх різновиди й особливості уживання в текстах різних стилів
63. Охарактеризуйте антоніми, їх різновиди й особливості вживання в текстах різних стилів.
64. Проаналізуйте стилістично марковану лексику та її різновиди.
65. Наведіть приклади діалектизмів (територіальних та соціальних) у художньому тексті.
66. Охарактеризуйте просторічну, вульгарну та лайливу лексику. Яке її стилістичне використання
67. Назвіть приклади лексичних повторів у художньому тексті таз ясуйте їх значення.
68. Яким мовним стилям притаманні фразеологізми
69. Наведіть приклади розмовних, фольклорних і книжних фразем.
70. Назвіть образній номінативні стійкі вислови.
71. Охарактеризуйте авторські трансформації фразеологізмів.
72. Проілюструйте на прикладах синонімію фразеологічних одиниць.
73. Назвіть приклади антонімії й омоніми фразеологічних одиниць їх обігрування в тексті.
74. Як письменники трасформують фразеологічні одиниці у тексті
75. Наведіть зразки розширення (звуження) фразеологізмів.
76. Які частини мови найчастіше вживаються в художньому тексті
77. Які граматичні категорії іменника зазнають деформації у художньому тексті.
78. Наведіть приклади прикметників на позначення кольорів. Яке значення має символіка кольору в авторському тексті
79. Розкажіть про магічній сакральні числа в художніх творах.
80. Як використовуються дієслівні форми у письменницьких оповідях, описах, роздумах
81. Наведіть приклади обігрування різних форм займенників у текстах художнього стилю.
82. Проаналізуйте службові частини мови та їх текстові функції.
83. Охарактеризуйте синтаксичний рівень тексту якнайвищий рівень його аналізу.
84. Які синтаксичні зачини можуть бути у побудові тексту їх особливості.
85. Які параметри речень мають додаткові навантаження
86. Назвіть односкладні називні речення та їх функції у художньому тексті.
87. Охарактеризуйте супердовгі конструкції у структурі художнього тексту.
88. Які Визнаєте синтаксичні стилістичні фігури, їх варіанти й особливості уживання в художніх текстах
89. Назвіть основні віхи формування та розвитку українського наукового стилю.
90. Дайте визначення науковому тексту. Яка існує класифікація таких текстів за сферами застосування А за жанрами

91. Перелічіть особливості науково-технічних текстів.
92. Які ознаки притаманні (властиві) науково-гуманітарним текстам
93. Що Ви можете сказати про науково-навчальні та науково-популярні тексти
94. Якими мовними ознаками наукові тексти відрізняються від текстів інших функціональних стилів
95. Охарактеризуйте термінологію як одну із специфічних ознак наукового стилю.
96. Проаналізуйте іншомовну лексику в наукових текстах.
97. Яка проблема метафоричності наукового мовлення
98. Назвіть приклади синонімів у наукових текстах.
99. Розкажіть про граматичні особливості наукових текстів морфологічні ознаки наукового стилю синтаксичні ознаки наукового стилю. Проаналізуйте основні вимоги до оформлення наукового тексту зовнішні ознаки мовні формули, що супроводжують частини наукового тексту. Проаналізуйте особливості текстів офіційно-ділового стилю. Яку сферу діяльності вони обслуговують, на які підстилі поділяються Що характерно для графіки текстів офіційно-ділового стилю
Перелічіть його обов'язкові графічні реквізити. Назвіть основні етапи лінгвістичного аналізу художнього тексту.
104.Перелічіть прийоми дослідження мови художнього твору. Як Вирозумієте поверхневий і глибинний аналіз художнього тексту Поясніть термін "предметний, "образний" та "ідейний" аналіз художнього тексту. Чим відрізняється лінгвістичний аналіз нехудожнього тексту Які особливості проведення лінгвістичного аналізу текстів різних стилів Назвіть основні етапи роботи над текстом у початковій школі.


10. ОЦІНЮВАННЯ
Розподіл балів за модулями
Модуль 1 Модуль 2 Модуль 3
(ІНДЗ) Модуль 4 (Модульний контроль) Сума балів Т Т Т Т Т Т Т Т Т Т
КР1
КР2 3
3 3
3 3
3 3
3 3
3 10 20 40 100 Згідно з програмою, модульні контрольні роботи оцінюються у 60 балів, теми змістових модулів - у 30 балів, ІНДЗ - 10 балів. Тобто, при поточному оцінюванні студент має набрати максимально 40 балів, а за контрольні роботи програмою передбачено дві) -60 балів.
КРИТЕРІЇ
ОЦІНЮВАННЯ
НАВЧАЛЬНИХ
ДОСЯГНЕНЬ
СТУДЕНТІВ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ
0 - 1,79 балів - студент виявляє знання і розуміння основних положень навчального матеріалу, може поверхово аналізувати події, процеси, явища і робити певні висновки відповідь його правильна, але недостатньо осмислена самостійно відтворює більшу частину навчального матеріалу відповідає за планом, висловлює власну думку щодо теми, вміє застосовувати знання при аналізі тексту за зразком користується додатковими джерелами.
1,8 - 2,24 балів - знання студента є достатньо повними, він вільно застосовує вивчений матеріалу стандартних ситуаціях, логічно висвітлює події з точки зору смислового взаємозв'язку, уміє аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв'язки і залежності між явищами, фактами, робити висновки, загалом контролює власну діяльність. Відповідь повна, логічна, обґрунтована, але з деякими неточностями. Студент здатен на рецензію відповіді іншого студента здатен опрацювати матеріал самостійно, вміє підготувати реферат та захистити його найважливіші положення. Оцінка за шкалою ECTS Оцінка в балах Оцінка за національною шкалою Оцінка Пояснення
90 – 100 Відмінно
A Відмінне виконання
82 – 89
B Вище середнього рівня
75 – 81 Добре
C Загалом хороша робота
67 – 74
D Непогано
60 – 66 Задовільно
E Виконання відповідає мінімальним критеріям
35 – 59 Незадовільно
FX Необхідне перескладання
1 – 34 Незадовільно
F Необхідне повторне вивчення курсу

2,25 - 2,69 балів - студент володіє глибокими і міцними знаннями, здатний використовувати їх у нестандартних ситуаціях може визначати тенденції та протиріччя процесів робить аргументовані висновки критично оцінює окремі нові факти, явища, ідеї використовує додаткові джерела та матеріали самостійно визначає окремі цілі власної навчальної діяльності вирішує творчі завдання відрізняє упереджену інформацію від об'єктивної; здатен сприйняти іншу позицію як альтернативну.
2,7 - 3 бали - студент має системні, дієві знання, виявляє неординарні творчі здібності у навчальній діяльності, користується широким арсеналом засобів-доказів своєї думки, вирішує складні проблемні завдання, схильний до системно-наукового аналізу та прогнозу явищ вміє ставити і розв'язувати проблеми, самостійно здобувати і використовувати інформацію, виявляє власне ставлення до неї самостійно виконує науково-дослідну роботу логічно і творчо викладає матеріал в усній та письмовій формі розвиває свої обдарування та нахили.
КРИТЕРІЇ
ОЦІНЮВАННЯ
НАВЧАЛЬНИХ
ДОСЯГНЕНЬ
СТУДЕНТІВ ПРИ ВИКОНАННІ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ
0-0,3 балів- студент може розрізняти об'єкт навчання і відтворити деякі його елементи, мало усвідомлює мету навчально-пізнавальної діяльності.
0,4-1 балів - студент фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу, має нечіткі уявлення про об'єкт навчання, виявляє здатність елементарно викладати думку, може відтворити кілька термінів, явищ, без зв'язку між ними повинен вибрати вільний варіант відповіді.
1,1-3,4 балів - студент відтворює менше половини навчального матеріалу виконує елементарні завдання може дати відповідь з кількох простих речень здатен відтворити окремі частини теми має фрагментарні уявлення про роботу з джерелами, відсутні сформовані вміння та навички.
3,5-5,9 балів - студент має початковий рівень знань знає близько половини навчального матеріалу здатний відтворити його відповідно до тексту підручника або пояснень викладача, повторити за зразком певну дію, описує явища, процеси без пояснень причин за допомогою викладача здатен відтворити їх послідовність, слабко орієнтуються в поняттях, має фрагментарні навики в роботі з підручником, самостійне опрацювання навчального матеріалу викликає значні труднощі, здатен давати відповіді на прості, стандартні запитання, виявляє інтерес до навчального матеріалу.
6-6,6 балів - студент знає більше половини навчального матеріалу, розуміє основний навчальний матеріал, здатний з помилками й неточностями дати визначення понять, сформулювати правило, здатен відтворити його з помилками та неточностями, має стійкі навики роботи з текстом підручника, може самостійно оволодіти більшою частиною заданого матеріалу, формулює поняття, наводить приклади, знає основні дати, орієнтується в хронології, підтверджує висловлене судження одним-двома аргументами здатен використовувати наочні матеріали відповіді непослідовні та нелогічні.

6,7-7,4 балів - студент виявляє знання і розуміння основних положень навчального матеріалу, може поверхово аналізувати події, процеси, явища і робити певні висновки відповідь його правильна, але недостатньо осмислена самостійно відтворює більшу частину навчального матеріалу відповідає за планом, висловлює власну думку щодо теми, вміє застосовувати знання при розв'язуванні задач за зразком користується додатковими джерелами.
7,5-8,1 балів - студент правильно і логічно відтворює навчальний матеріал, розуміє основоположні теорії і факти, встановлює причинно- наслідкові зв'язки між ними уміє наводити окремі власні приклади та підтвердження певних думок, застосовувати вивчений матеріалу стандартних ситуаціях самостійно користується додатковими джерелами частково контролює власні навчальні дії правильно використовує термінологію складає таблиці та схеми.
8,2-8,9 балів - знання студента є достатньо повними, він вільно застосовує вивчений матеріалу стандартних ситуаціях, логічно висвітлює події з точки зору смислового взаємозв'язку, уміє аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв'язки і залежності між явищами, фактами, робити висновки, загалом контролює власну діяльність. Відповідь повна, логічна, обґрунтована, але з деякими неточностями.
9 балів - студент володіє глибокими і міцними знаннями, здатний використовувати їх у нестандартних ситуаціях може визначати тенденції та протиріччя процесів робить аргументовані висновки критично оцінює окремі нові факти, явища, ідеї використовує додаткові джерела та матеріали самостійно визначає окремі цілі власної навчальної діяльності вирішує творчі завдання відрізняє упереджену інформацію від об'єктивної; здатен сприйняти іншу позицію як альтернативну.
10 балів - студент має системні, дієві знання, виявляє неординарні творчі здібності у навчальній діяльності, користується широким арсеналом засобів-доказів своєї думки, вирішує складні проблемні завдання, схильний до системно-наукового аналізу та прогнозу явищ вміє ставити і розв'язувати проблеми, самостійно здобувати і використовувати інформацію, виявляє власне ставлення до неї самостійно виконує науково-дослідну роботу логічно і творчо викладає матеріал письмовій формі розвиває свої обдарування та нахили.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ
СТУДЕНТІВ НА КОНТРОЛЬНИХ РОБОТАХ
0-17,9 балів - студент фрагментарно відтворює незначну частину навчального матеріалу, має нечіткі уявлення про об'єкт навчання, виявляє здатність елементарно викладати думку, може відтворити кілька термінів, явищ, без зв'язку між ними повинен вибрати вільний варіант відповіді.
18-20 балів - студент відтворює менше половини навчального матеріалу виконує елементарні завдання може дати відповідь з кількох простих речень здатен відтворити окремі частини теми має фрагментарні уявлення про роботу з джерелами, відсутні сформовані вміння та навички.
20,1-22,4 балів - студент має початковий рівень знань знає близько половини навчального матеріалу здатний відтворити його відповідно до тексту підручника або пояснень викладача, повторити за зразком певну дію, описує явища, процеси без пояснень причин за допомогою викладача здатен відтворити їх послідовність, слабко орієнтуються в поняттях, має фрагментарні навики в роботі з підручником, самостійне опрацювання навчального матеріалу викликає значні труднощі, здатен давати відповіді на прості, стандартні запитання, виявляє інтерес до навчального матеріалу.
22,5-24,3 балів - студент знає більше половини навчального матеріалу, розуміє основний навчальний матеріал, здатний з помилками й неточностями дати визначення понять, сформулювати правило, здатен відтворити його з помилками та неточностями, має стійкі навики роботи з текстом підручника, може самостійно оволодіти більшою частиною заданого матеріалу, формулює поняття, наводить приклади, знає основні дати, орієнтується в хронології, підтверджує висловлене судження одним-двома аргументами здатен використовувати наочні матеріали відповіді непослідовні та нелогічні.
24,4-26 балів - студент виявляє знання і розуміння основних положень навчального матеріалу, може поверхово аналізувати події, процеси, явища і робити певні висновки відповідь його правильна, але недостатньо осмислена самостійно відтворює більшу частину навчального матеріалу відповідає за планом, висловлює власну думку щодо теми, вміє застосовувати знання при розв'язуванні задач за зразком користується додатковими джерелами.
27-29 балів - студент володіє глибокими і міцними знаннями, здатний використовувати їх у нестандартних ситуаціях може визначати тенденції та протиріччя процесів робить аргументовані висновки критично оцінює окремі нові факти, явища, ідеї використовує додаткові джерела та матеріали самостійно визначає окремі цілі власної навчальної діяльності вирішує творчі завдання відрізняє упереджену інформацію від об'єктивної; здатен сприйняти іншу позицію як альтернативну.
30 балів - студент має системні, дієві знання, виявляє неординарні творчі здібності у навчальній діяльності, користується широким арсеналом засобів-доказів своєї думки, вирішує складні проблемні завдання, схильний
до системно-наукового аналізу та прогнозу явищ вміє ставити і розв'язувати проблеми, самостійно здобувати і використовувати інформацію, виявляє власне ставлення до неї самостійно виконує науково-дослідну роботу логічно і творчо викладає матеріал письмовій формі розвиває свої обдарування та нахили.11. МОДУЛЬНІ КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ
Модульна контрольна робота №1
Лінгвістичні класифікації текстів
Варіант 1
1. Складіть текст-розповідь (5—6 речень), використавши синоніми
журба, печаль, сум. Доберіть заголовок. Які мовні ознаки складеного тексту У тексті-діалозі розкрийте значення фразеологізму заварити кашу.
Охарактеризуйте діалог з мовного погляду.
3.Складіть опис весни (5—6 речень), використовуючи при цьому тільки іменники та прикметники. Яку роль, на вашу думку, виконують ці частини мови у тексті?
4.Спираючись на індуктивний (докази, факти — висновок) чи дедуктивний (теза — докази) шлях мислення, побудуйте текст-міркування щодо вислову Соломона Мудрого „І під час сміху іноді болить серце, а
кінцем радості буває печаль
Варіант 2
1.Складіть текст-розповідь (5—6 речень), використавши синоніми
розповісти, повідомити, проінформувати. Доберіть заголовок. Які мовні ознаки складеного тексту?
2.У тексті-діалозі розкрийте значення фразеологізму до нових віників.
Охарактеризуйте діалог з мовного погляду.
3.Складіть опис зими (5—6 речень), використовуючи при цьому тільки іменники та прикметники. Яку роль, на вашу думку, виконують ці частини мови у тексті?

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал