Методичні рекомендації до самостійної та індивідуальної роботи студентів



Скачати 472.28 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка4/4
Дата конвертації26.12.2016
Розмір472.28 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4
7.

ПИТАННЯ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ЗАЛІКУ

1.
Організаційна психологя як самостійна наукова дисципліна. Область і предмет дослідження організаційної психології.
2.
Історія виникнення та становлення організаційної психології. Перспективи розвитку організаційної психології.
3.
Зв’язок організаційної психології з іншими науками.
4.
Організаційна психологія як система поведінкових технологій. Рівні аналізу в організаційній психології.
5.
Загальна характеристика методів дослідження організаційної психології. Дослідження в організаційній психології.
6.
Методи організаційної психології (метод спостереження, метод аналізу документів, метод опитування, метод інтерв’ювання, метод соціометричного дослідження, метод експерименту): описати будь-який метод на вибір студента.
7.
Поняття про організацію. Природа організацій.
8.
Основні характеристики організації.
9.
Організація як відкрита система.
10.
Поняття про організаційну структуру. Формальна та неформальна організаційна структура.
11.
Життєвий цикл організації.
12.
Екстравертована та інтровертована організація.

- 28 -
13.
Організація, що відчуває й інтуїтивна організація.
14.
Організація, що керується розумом й організація, що керується відчуттями.
15.
Організація, яка оцінює й організація, яка сприймає.
16.
Визначення сутності управління організаціями.
17.
Поняття лідерства і керівництва в організації.
18.
Стилі управління та їх влив на функціонування організації.
19.
Психологічні особливості діяльності менеджерів і управлінської команди організацій.
20.
Теорії лідерства: структурний, поведінковий та ситуаційний підходи. (описати будь- який підхід на вибір студента).
21.
Теорії організації (класичні теорії організацій; концепції «людських відносин»; ситуаційні теорії організацій): описати будь-яку теорію на вибір студента).
22.
Види потреб в організації.
23.
Групова мотивація в організації.
24.
Методи стимулювання в організації.
25.
Діагностика мотивації персоналу.
26.
Поняття організаційної влади.
27.
Специфіка організаційної влади.
28.
Теорії ухвалення рішення.
29.
Особливості самостійного ухвалення рішення.
30.
Особливості групового ухвалення рішення.
31.
Професійна компетентність фахівця.
32.
Структурно-функціональні компоненти професійної компетентності.
33.
Професійне становлення фахівця.
34.
Стадії професійного становлення.
35.
Чинники успішної професійної адаптації.
36.
Правила побудови ефективних комунікацій в організаціях (організація та проведення ділових бесід, переговорів, нарад).
37.
Психологічні особливості публічного виступу.
38.
Спілкування в організації. Функції спілкування. Види і типи організаційних комунікацій.
39.
Психологічні основи організаційної поведінки особистості.
40.
Моделі організаційної поведінки.
41.
Організаційна дисципліна.
42.
Відданість організації.
43.
Поняття організаційної культури.
44.
Зміст організаційної культури.
45.
Структура організаційної культури.
46.
Соціально-психологічні чинники формування організаційної культури.
47.
Взаємодія між культурами.
48.
Цінності та організаційна поведінка.
49.
Цінності менеджера та організації.
50.
Поняття про організаційний та соціально-психологічний клімат.
51.
Психологічні підходи до визначення організаційного клімату.
52.
Основні параметри організаційного клімату.
53.
Роль психологічної сумісності та спрацьованості у формуванні соціально- психологічного клімату організації.
54.
Методи вивчення та шляхи покращення організаційного клімату.
55.
Емоційні явища в організації.
56.
Зміст і реалізація емоційного потенціалу колективу.
57.
Методи дослідження емоційного потенціалу колективу.
58.
Професійне здоров’я особистості.
59.
Професійні деформації та особистісні розлади фахівця.
60.
Синдром емоційного вигорання. Професійний стрес.

- 29 -
8. ДЖЕРЕЛА, РЕКОМЕНДОВАНІ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ
1.
Базаров Т. Ю. Организационный контекст управления персоналом / Т. Ю. Базаров
/ Социальная психология : Хрестоматия. М. : Аспект Пресс, 1999. – 248 с.
2.
Балл Г. О. Категорія “культура особистості” в аналізі гуманізації загальної та професійної освіти / Г. О. Балл // Педагогіка і психологія професійної освіти : результати досліджень і перспективи : Зб. наук. пр. / За ред. І. А. Зязюна та Н. Г. Ничкало. – К., 2003. –
С. 51 – 61.
3.
Беженар Г. Д.
Психолого-педагогічні умови розвитку професіональної компетентності сучасного керівника / Г. Д. Беженар // Проблеми екстремальної та кризової психології : зб. наук. праць. Вип. 3. Ч. 1. / гол. ред. Л. А. Перелигіна. – Харків : УЦЗУ, 2007. –
С. 68 – 76.
4.
Бодди Д., Пэйтон Р. Основы менеджмента / Д. Бодди, Р. Пэйтон. – СПб. : Питер,
1999. – 234 с.
5.
Бодров В. А. Психология профессиональной пригодности : учеб. пособие для вузов / В. А. Бодров. – М. : ПЕРСЭ, 2001. – 511 с.
6.
Верещагина Л. А., Карелина И. М. Психология потребностей и мотивация персонала / Л. А. Верещагина, И. М. Карелина. – Х. : Изд-во Гуманитарный центр, 2002. –
152 с.
7.
Войтович Н. О. Проблеми організаційного клімату у вищому закладі освіти /
Н. О. Войтович // Практична психологія та соціальна робота. – К., 2002. – № 10 – С. 6 – 10.
8.
Герберт Д., Розенштиль фон Л. Организационная психология. Человек и организация / Д. Герберт, фон Л. Розенштиль. – Харьков : [б. и.], 2006. – 420 с.
9.
Гибсон Д., Иванцевич Д., Донелли Д. Организации. Поведение. Структуры.
Процессы / Д. Гибсон, Д. Иванцевич, Д. Донелли. – М. : Инфра-М., 2000. – 268 с.
10.
Деркач А. А. Акмеологические основы развития профессионала / А. А. Деркач. –
М. : Изд-во Моск. психолого-социал. ин-та, 2004. – 752 с.
11.
Джуэлл Л. Индустриально-организационная психология. Учебник для вузов /
Л. Джуэлл. – СПб. : Питер, 2001. – 246 с.
12.
Зазыкин В. Г. Менеджер: психологические секреты профессии / В. Г. Зазыкин,
А. П. Чернышев. – М. : Наука, 1992. – 165 с.
13.
Занковский А. Н. Организационная психология. Учеб. пособие для вузов /
А. Н. Занковский. – М. : [б. и.], 2000. – 466 с.
14.
Зеер Э. Ф. Психология профессий : учеб. пособ. для студ. вузов / Э. Ф. Зеер. – 2-е изд., перераб., доп. – М. : Академ. проект ; Екатеринбург : Деловая кн., 2003. – 336 с.
15.
Казмиренко В. П. Социальная психология организаций : [монографія] /
В. П. Казмиренко. – К. : МЗУУП, 1993. – 384 с.
16.
Карамушка Л. М. Психологія управління закладами середньої освіти :
[монографія] / Л. М. Карамушка.

К. : Ніка-Центр, 2000. – 332 с.
17.
Карпов А. В. Психология менеджемента / А. В. Карпов.

М. : [б. и.], 1999. – 182 с.
18.
Кирхлер Э., Родлер К. Мотивация в организациях. / Э. Кирхлер, К. Родлер.

М. :
[б. и.], 2003. – 426 с.
19.
Климов Е. А. Психология профессионала : избр. психолог. тр. / Е. А. Климов. – М.
: [б. и.], 1996. – 400 с.
20.
Красовский Ю. Д. Организационное поведение / Красовский Ю. Д. – М. : [б. и.],
2000. – 226 с.
21.
Огнев А. С., Гончаров Ю. Н. Рабочая книга организационного психолога. /
А. С. Огнев, Ю. Н. Гончаров.

Воронеж : изд-во ВГУ, 2000. – 244 с.
22.
Организационная психология / под ред. Г. В. Суходольского. – Харьков :
Издательство : Гуманитарный Центр, 2004. – 456 с.
23.
Организационная психология / Сост. Л. В. Винокуров, И. И. Скрипюк. – СПб. :
Питер, 2000. – 342 с.

- 30 -
24.
Левченко О. А., Третьяченко В. В. Психологическая культура организаций
(психолого-педагогичекий аспект) / О. А. Левченко, В. В. Третьяченко. – Луганск : изд-во
ВНУ им.В.Даля, 2002. – 224 с.
25.
Липатов С. А. Личность и организации / С. А. Липатов // Социальная психология в современном мире. – М. : Аспект Пресс, 2002. – 204 с.
26.
Мардахаев Л. В. Профессиональная деятельность и деформация личности /
Л. В. Мардахаев. – М. : МГСУ, 2001. – 40 с.
27.
Марков В. Н. Психодиагностика: диагностика личностно-профессионального потенциала : учеб. пособие / В. Н. Марков. – М. : РАГС, 2005. – 72 с.
28.
Маркова А. К. Психология профессионализма / А. К. Маркова. – М. : [б. и.], 2006.
– 308 с.
29.
Мацевко Т. М. Професійна компетентність фахівця: поняття, сутність, зміст, структура / Т. М. Мацевко // Вісник. Збірник наукових статей Київського міжнародного університету. Серія : Психологічні науки. Випуск 9. – К. : КиМУ, 2006. – С. 92 – 103.
30.
Ньюстром Дж., Девис К. Организационное поведение / Дж. Ньюстром, К. Девис. –
СПб. : Питер, 2000. – 436 с.
31.
Поваренков Ю. П. Психологические основы целостного похода к процессу профессионализации личности. Психологические исследования проблемы формирования личности профессионала / Ю. П. Поваренков ; под ред. В. А. Бодрова. – М. : Ин-т психологии АН СССР, 2001. – 320 с.
32.
Практикум по общей, эксперементальной и прикладной психологии / под ред.
А. А. Крылова, С. А. Маничева. – СПб. : Изд-во ун-та, 2003. – 186 с.
33.
Практикум по психологии профессиональной деятельности и менеджмента : учеб. пособие / под ред. Г. С. Никифорова, М. А. Дмитриевой, В. М. Снеткова. – 2-е изд. – СПб. :
Изд-во ун-та, 2001. – 240 с.
34.
Психология профессионального здоровья: Учебное пособие // Под ред.
Г. С. Никифорова. – СПб.: Речь, 2006. – 480 с
35.
Психология менеджмента : учеб. для вузов / под ред. Г. С. Никифорова. – СПб. :
Питер, 2004. – 639 с.
36.
Психология развития профессионала : учеб. пособие / А. А. Деркач, [и др.]. – М. :
РАГС, 2000. – 125с.
37.
Психологія праці та професійної підготовки особистості : навч. посіб. / за ред. П. С
Перепелиці, В. В. Рибалки ; АПН України, Ін-т педагогіки і психології проф. освіти. –
Хмельницький : ТУП, 2001. – 330 с.
38.
Равен Д. Компетентность в современном обществе: выявление, развитие и реализация : пер. с англ. / Д. Рамен. – М. : Когито-Центр, 2002. – 396 с.
39.
Самоукина Н. В. Психология и педагогика профессиональной деятельности /
Н. В. Самоукина. – 2-е изд., доп. – М : ТАНДЕМ : ЭКМОС, 2000. – 384 с.
40.
Саннікова О. П. Феноменологія особистості : вибр. психол. пр. / О. П. Санікова. – О. :
СМИЛ, 2003. – 256 с.
41.
Селевко Г. Компетентности и их классификация / Г. Селевко // Народное образование. – 2004. – №4. – С. 138 – 143.
42.
Сидоренко Е. В. Тренинг коммуникативной компетентности в деловом взаимодействии / Е. В. Сидоренко. – СПб. : Речь, 2002. – 208 с.
43.
Словник іншомовних слів : 23000 слів та термінолог. словосполучень / уклад.
Л. О. Пустовіт. – К. : Довіра, 2000. – 1018 с.
44.
Снетков В. М. Психология коммуникаций в организациях / В. М. Снетков. – М. :
[б. и.], 2002. – 232 с.
45.
Сладкевич В. П. Мотивационный менеджмент: Курс лекций / В. П. Сладкевич. –
К. : Мауп, 2001. – 168 с.
46.
Спивак В. А. Корпоративная культура / В. А. Спивак. – СПб : Питер, 2001 – 352 с.
47.
Субочев Н. С. Организационная культура как социальный идеал / Н. С. Субочев. //
Социально-гуманитарные знания. – 2005. – №2 – С. 285 – 293.

- 31 -
48.
Трошев. И. В. Организационная культура / И. В. Трошев. – М. : Юнити, 2004. –
124 с.
49.
Трунов Д. И. Снова о «профессиональной деформации» / Д. И. Трунов //
Психологическая газета. – 36. – 2004. – С. 32 – 34.
50.
Управленчиская культура организаций / Сост. Л. М. Кроль, Е. А. Пуртова. – М. :
Класс, 2004. – 270 с.
51.
Урбанович А. А. Психология управления. / А. А. Урбанович. – Минск : [б. и.],
2003. – 346 с.
52.
Фетискин Н. П. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп / Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов. – М. : Изд-во ин-та психотерапии, 2005. – 490 с.
53.
Шейн Э. Организационная культура и лидерство / Э. Шейн. – СПб. : Питер, 2002.
– 342 с.
54.
Шпалінський В. В., Помазан К. А. Психологія управління / В. В. Шпалінський,
К. А. Помазан. – Харків : [б. и.], 2002. – 222 с.
55.
Элвиссон М. Организационная культура / М. Элвиссон. – Харьков : Гуманит. центр, 2005. – 124 с.

- 32 -
Навчально-методичне видання
ОРГАНІЗАЦІЙНА ПСИХОЛОГІЯ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
ДО САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Укладач
Алла Богданівна Мудрик
Формат 60
х
84 1/16
Папір офс. Гарн. Таймс. Друк цифровий.
Обсяг 1,86 ум. друк.арк., 1,16 обл.-вид.арк. Тираж 100 пр.
Зам. 1240. Видавець і виготовлювач − Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (43025, м. Луцьк, просп. Волі,13). Свідоцтво
Держ. комітету телебачення і радіомовлення України
ДК № 3156 від 04.04.2008.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал