Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з навчального предмету «основи логопедії»Сторінка1/26
Дата конвертації20.02.2017
Розмір3.01 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
    Навігація по даній сторінці:
  • Зміст
Міністерствоосвіти і науки України

Комунальний вищий навчальний заклад«БЕРИСЛАВСЬКИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ ІМЕНІ В.Ф. БЕНЬКОВСЬКОГО»

Херсонської обласної ради


f:\портфоліо\bpc_лого 2.jpg

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до самостійної роботи студентів

з навчального предмету

«ОСНОВИ ЛОГОПЕДІЇ»

для студентів

спеціальності 5.01010101 «Дошкільна освіта»

додаткова кваліфікація «Вихователь дошкільного закладу та вихователь логопедичних груп»

база 9 кл.

Форма навчання: деннаhttp://im2-tub-ua.yandex.net/i?id=e5006278f30bfd49ecb7badb7d5f4ecd-101-144&n=21c:\users\alex\desktop\i (1).jpg
м.Берислав

2014 рік


ББК 74.3

М 54


Схвалено методичною радою КВНЗ «Бериславський педагогічний коледж» Херсонської обласної ради (протокол № 6 від 25.04.2014 р.)
Предметна (циклова) комісія викладачів дошкільних дисциплінУкладач

  • Кузнєцова О. В., викладач логопедіїРецензенти

  • Климович М. В., кандидат педагогічних наук, директор КВНЗ «Бериславський педагогічний коледж імені В.Ф.Беньковського» Херсонської обласної ради
  • Тупікіна С. В., голова предметної (циклової) комісії психолого-педагогічних дисциплін початкової і дошкільної освіти, спеціаліст вищої категорії, старший викладач54 Методичні рекомендації для виконання самостійних робіт з навчальної дисципліни «Основи логопедії» [Текст] : метод.реком. / укл. О. В. Кузнєцова – Берислав : БПК, 2014. – 153 с.


Посібник містить методичні рекомендації до самостійних робіт, тести для самоконтролю, термінологічний словник з предмету «Основи логопедії» для студентів спеціальності 5.01010101 «Дошкільна освіта» з додатковою кваліфікацією «Вихователь дошкільного закладу та вихователь логопедичних груп».


© Бериславський педагогічний коледж, упорядкування, 2014
Зміст


ВСТУП 3

Опис навчальної дисципліни 6

Структура навчальної дисципліни 8

Самостійна робота студентів 14

Положення про рейтингову систему оцінювання успішності студентів з предмету 16

Самостійна робота № 1 22

Самостійна робота № 2 23

Самостійна робота № 3 31

Самостійна робота№ 4 37

Самостійна робота № 5 46

Самостійна робота № 6 50

Самостійна робота № 7 52

Самостійна робота № 8 53

Самостійна робота № 9 61

Самостійна робота № 10 62

Самостійна робота№ 11 69

Самостійна робота № 12 71

Самостійна робота № 13 79

Самостійна робота № 14 82

Самостійна робота № 15 88

Самостійна робота № 16 93

Самостійна робота № 17 94

Самостійна робота № 18 99

Тема: Корекційно-логопедична робота з дітьми з загальним недорозвиненням на різних етапах роботи над мовленням (розвиток розуміння мови, активізація словника, формування фонетико-фонематичних уявлень та граматичної будови). 99

Практичне планування роботи 105

І період навчання 105

Звуковимовлення 105

Самостійна робота № 19 110

Самостійна робота № 20 112

Самостійна робота № 21 113

Самостійна робота № 22 114

Самостійна робота № 23 116

Самостійна робота № 25 119

Самостійна робота № 26 120

Самостійна робота № 27 121

Самостійна робота № 28 125

1.Розлади голосу та методи їх усунення...nsportal.ru› Детский сад› Логопедия›…- [Електронний ресурс ] : golosu-ta-metodi-yikh… 125

2.Причини та механiзми порушень голосу [Електронний ресурс ] : kiev-diplom.com›134-prichini-ta…golosu.html 125

Самостійна робота № 29 130

Самостійна робота № 30 131

Самостійна робота № 32 135

Короткий термінологічний словник 136

Рекомендована література 140
ВСТУП

Програма вивчення навчальної дисципліни «Основи логопедії» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки «молодшого спеціаліста» галузі знань 0101 Педагогічна освіта спеціальності 5.01010101 «Дошкільна освіта» додаткова кваліфікація «Вихователь дошкільного закладу та вихователь логопедичних груп»Предметом вивчення навчальної дисципліни є виявлення, вивчення, попередження та ліквідація мовних вад у дітей дошкільного віку; теорія і практика навчання дітей дошкільного віку правильній звуковимові; процес формування у дітей знань, умінь і навичок правильної звуковимови; процес обстеження дитини-логопата, теоретичне обґрунтування і практичне здійснення оптимальних шляхів логопедичного впливу на дитину в кожному випадку на різних етапах корекції.

Міждисциплінарні зв’язки: логопедична ритміка та методика навчання, клінічні основи дефектології, психологія мовлення, методика освітньо-виховної роботи з дітьми-логопатами, методика навчання рідної мови, психологія (загальна, вікова, педагогічна, соціальна), спеціальна психологія, психодіагностика, педагогіка, анатомія, фізіологія, шкільна гігієна.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістовних модулів:Змістовний модуль 1. Введення в логопедію. Теоретичні основи логопедії. Загальний огляд мовленнєвих порушень. ВПП.21.01.01.01.01

Змістовний модуль 2. Система логопедичного впливу на дітей-логопатів. Недоліки звуковимови. ВПП 21.01.02.05

Змістовний модуль 3. Функціональні дислалії. ВПП 21.01.03.06.01

Змістовний модуль 4. Ринолалії. Дизартрія. Фонетико-фонематичні порушення. ВПП 21.01.03.10.01

Змістовний модуль 5. Системні порушення мовлення та їх класифікація. Порушення темпу та ритму мовлення. Розлади голосу. ВПП 21.01.03.13

Змістовний модуль 6. Попередження порушення читання і письма.Особливості мовленнєвих розладів у різних категорій аномальних дітей. Організація спеціальної логопедичної допомоги. Спеціальна робота дитячої установи та сім’ї з попередження і усунення мовних вад. ВПП 21.01.07

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1 Метою викладання навчальної дисципліни «Основи логопедії» є оволодіння студентами – майбутніми вихователями логопедичних груп загальними та спеціальними питаннями логопедії, основними психічними, психологічними, педагогічними закономірностями розвитку мовлення та особистості в нормі та атипових умовах; виявлення, вивчення, попередження та усунення мовних вад у мові дітей дошкільного віку; спрямування освітнього процесу на реалізацію нової редакції Базового компонента дошкільної освіти – Державного стандарту дошкільної освіти, схваленого на колегії Міністерства від 4 травня 2012 року, в якому визначено вимоги до рівня розвиненості, вихованості та навченості дитини 6 (7) років перед вступом до школи.

1.2 Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи логопедії» є реалізація державної політики в галузі освіти, спрямованої на зміцнення інтелектуального та духовного потенціалу нації; формування здатності до педагогічного осмислення явищ навчання, виховання та перевиховання дітей з мовленнєвими вадами;опанування теоретичних основ логопедії; підготовка до практичної самореалізації вихователя логопедичних груп в сучасних умовах дошкільної освіти, розвиток умінь педагогічного прогнозування; формування потреби в самостійному навчанні і самоосвіті.

1.3 Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:знати: причини виникнення мовленнєвих вад у дітей дошкільного віку; основні вади мовлення згідно клініко-педагогічної та психолого-педагогічної класифікації мовленнєвих вад у дітей; принципи виявлення, вивчення, попередження та подолання вад мовлення; цілі освітньої діяльності у контексті актуальних педагогічних проблем сучасного ДНЗ для дітей з вадами мовлення.

вміти: вибудовувати цілісну освітню програму, яка б враховувала індивідуальний підхід до дітей з мовленнєвими вадами; освітні стандарти, нові педагогічні орієнтири, які сприяли б подоланню та попередженню виникнення мовленнєвих вад у дітей дошкільного віку;продуктивно організовувати виховання, навчання та корекційну роботу з дітьми-логопатами;підбирати та практично проводити ігри та вправи на всіх етапах корекції з дітьми, які мають різні порушення мовленнєвого розвитку; методично правильно будувати та проводити заняття з дітьми-логопатами дошкільного віку; створювати власні творчі завдання, методи, які б сприяли ефективному подоланню мовних недоліків у дітей дошкільного віку.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 218 годин, 6.1 кредитів ЄКТС.

Впродовж вивчення навчального предмету здійснюється поточний і підсумковий контроль знань студентів. Оцінювання відбувається за рейтинговою системою.

Поточна перевірка самостійної роботи студентів здійснюється на практичних та семінарських заняттях, підсумкова перевірка – на контрольній (модульній) роботі під час самостійної роботи. Обєктом контролю є систематичність самостійної роботи студентів і сформованість предметних компетенцій.Критеріями оцінювання є:

а) при усних відповідях:

- повнота розкриття теми, питання;

- логіка викладу думки, культура мовлення;

- впевненість, емоційність, аргументованість;

- аналітичні міркування, уміння робити порівняння, висновки;

- використання при підготовці до заняття рекомендованої та додаткової літератури;

б) при виконанні письмових завдань (тестів, творчих робіт):

- повнота розкриття питання;

- цілісність, логічна послідовність викладу, уміння робити порівняння, аналіз, формулювати висновки;

- акуратність та грамотність оформлення письмової роботи.

Заходи з модульного контролю проводяться після завершення вивчення навчального матеріалу з модуля і передбачають виконання тестів або написання контрольної роботи.

Після завершення вивчення курсу студенти-випускники складають державний комплексний кваліфікаційний іспит: основи логопедії з клінічними основами дефектології, логопедичною ритмікою, психологією мовлення, методикою освітньо-виховної роботи з дітьми-логопатами.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал