Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів усіх галузей знань і напрямів підготовки заочної форми навчанняPdf просмотр
Сторінка5/5
Дата конвертації25.12.2016
Розмір0.63 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5
Тема 4. Форми усного професійного спілкування
План
1. Форми усного ділового спілкування. Телефонна розмова.
2. Ділова бесіда. Функції та види бесід. Співбесіда з роботодавцем. Найбільш підступні запитання.
3. Підготовка та проведення нараді зборів. Види нарад.
4. Публічний виступ як важливий засіб комунікації. Види публічних виступів. Мистецтво аргументації під час публічних виступів.

59
Література
[34, с. 211-251], [19, с. 95-109], [11, с

Методичні рекомендації
При відповіді на перше питання варто зауважити, що усне ділове спілкування може відбуватися у монологічній, діалогічній та полілогічній формах. Одним із різновидів усного ділового мовлення є телефонна
розмова, особливість якої втому, що невербальні засоби спілкування (одяг, міміка, жести, вираз обличчя) не мають жодної ваги. У практиці професійної комунікації вироблені певні правила, яких слід дотримуватися під час телефонної розмови розмовляйте середнім за силою голосом, будьте ввічливим та доброзичливим симпатія до вас зросте, якщо ви впродовж розмови кілька разів назвете співрозмовника на ім’я та по батькові прагніть використати лексичні можливості літературної мови, насамперед багату синоніміку, але при цьому завжди висловлюйтеся стисло та точно, правильно побудованими реченнями виразно ставте запитання та уважно вислуховуйте відповіді на них. Відповідаючи на друге питання варто відзначити, що бесіда
один із найскладніших жанрів усного ділового спілкування,
оскільки є здебільшого експромтом, атому ретельної попередньої підготовки може виявитися замало. Для того, щоб ефективно провести бесіду, потрібно мати значний життєвий досвід, величезний запас теоретичних знань, доречно використовувати формули мовного етикету.
Існують різні види бесід. Залежно відмети спілкування та змісту бесіди поділяються на ритуальні, глибинно-особистісні та
ділові. Залежно від кількості учасників виокремлюють бесіди
індивідуальні та групові. Спеціальна бесіда, під час якої роботодавець оцінює претендента на вакантну посаду, – співбесіда з роботодавцем. Успіх або невдача під час співбесіди залежать не тільки від професійних якостей (освіти, досвіду, уміння спілкуватися, ай від того, яке перше враження ви справите на роботодавця. Інколи воно матиме вирішальне значення. З найбільш підступними питаннями, які найчастіше цікавлять роботодавця на співбесіді, ознайомтеся за книгою [34, с.

60
Відповідаючи на третє питання, варто вказати, що поширеною формою колективного обговорення ділових проблем є
збори – зустріч, зібрання членів якої-небудь організації, що проводяться з метою спільного обміну думками з питання, яке хвилює громадськість. Виокремлюють закриті (безсторонніх осіб, відкриті (із запрошенням сторонніх осіб, урочисті (з нагоди певних урочистостей) збори. Збори складаються з певних етапів 1. Підготовка зборів – зазвичай цим займається робоча група. 2. Висвітлення проблеми та її обґрунтування. Керує зборами голова або президія, яку обирають учасники. Доповідає авторитетна особа, яка добре знає предмет обговорення і вміє кваліфіковано його викласти. 3. Обговорення проблеми. Ухвалення рішення. Потрібно дати дефініцію терміна нарада і зазначити, що оптимальна кількість учасників наради – 10-12 осіб. Нарада матиме позитивний результат лише тоді, коли її учасники за рівнем професійних знань і практичного досвіду відповідатимуть рівню винесеної на обговорення проблеми крім того, сама проблема має бути значущою для всіх присутніх. Нараду проводить голова. Ділові наради класифікуються за різними ознаками. За метою і завданням – на навчальні, роз’яснювальні, координаційні координація роботи підрозділів, диспетчерські, або оперативні
(отримання інформації про поточний стан справ, її аналізі прийняття рішення, інструктивні (передавання вказівок і розпоряджень, роз’яснення їх і деталізація відносно конкретних умов роботи, встановлення методів і строків виконання вказівок, визначення завдань. За метою проведення наради є диктаторські право голосу має тільки керівник, автократичні (запитання- відповіді керівника та працівників, кількість присутніх обмежена,
сегрегативні (керівник сам визначає тих, хто має виступити,
дискусійні (демократичний спосіб розв’язання проблем кожний учасник вільно викладає свою думку, що дає змогу відкрито обговорювати проблеми, довільні (у формі обміну думками працівників, професійні обов’язки яких тісно пов’язані. Вона відбувається без порядку денного, без голови, на ній не приймають ніяких рішень. За ступенем підготовленості виділяють наради
заплановані та незаплановані. За технікою проведення – нарада, проведена методом мозкової атаки нарада без наради тощо.

61
Під час відповіді на четверте питання варто зазначити, що
мистецтво публічного виступу відіграє важливу роль у діловій комунікації. Основними видами публічного виступу вважаються
лекція, доповідь, промова (політична, агітаційна, мітингова, розважальна).
Особа, що виголошує публічну промову, має майстерно використовувати лексичні багатства мови, досконало знати предмет промови, а також безпомилково реагувати на поведінку аудиторії, підкоряючи її своїй волі, володіти голосом, жестами, мімікою.

Питання для самоперевірки
1.
Назвіть основні критерії культури професійного мовлення. Яка специфіка телефонної розмови Назвіть правила ведення телефонної розмови. Назвіть функції та види бесід. Укажіть стратегії поведінки під час ділової бесіди. Які види зборів виокремлюють дослідники За якими ознаками класифікуються ділові наради Назвіть основні види публічних виступів. Перерахуйте якості, якими має володіти оратор, щоб досягти успіху. Як називається самостійна навчальна дисципліна, що вивчає норми літературної мови, їх ретроспективу, сучасний стані тенденції розвитку та подає практичні рекомендації щодо використання норму комунікативних актах?


62
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
1.
Антисуржик. Вчимося ввічливо поводитися й правильно говорити / За заг. ред. О. Сербенської: – Львів Світ, 1994. – 149 с.
2.
Бабич Н.Д. Основи культури мовлення навч. посіб. / Н. Д. Бабич.
– Львів Світ, 1990.–232 с. Ботвина Н. Міжнародні культурні традиції Мова та етика ділової комунікації навч. посіб. / Н. Ботвина. – К АртЕк, 2003. – 208 с.
4.
Войналович О, Моргунюк В. Російсько-український словник наукової і технічної мови (термінологія процесових понять. – К. : Вирій, Сталкер, 1997. – 256 с.
5.

Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови Навч. посіб. – К
МАУП, 2002 – 208 с.
6.
Галузинська ЛІ. Українська мова (за професійним спрямуванням) : навч. посіб. / ЛІ. Галузинська, Н. В. Науменко, В. О. Колосюк. – К. : Знання, 2008. – 430 с.
7.
Глущик С. В. Сучасні ділові папери навч. посіб./ С. В. Глущик, О. В. Дияк, С. В. Шевчук. – те вид. перероб. і доп. – КАС. К,
2008. – 400 с.
8.
Гриценко ТБ. Українська мова професійного спілкування навч. посіб. / ТБ. Гриценко. – К. : ЦНЛ, 2010. – 624 с.
9.
Грищенко ТБ. Українська мова та культура мовлення навч. посіб. / ТБ. Грищенко. – К Либідь, 2003. – 536 с.
10.
Д’яков АС. та ін. Основи термінотворення: Семант. та соціолінгвіст. аспекти / Д’яков АС, Кияк Т. Р, Куделько З. Б. – К. : Вид. дім КМ Академія, 2000. – 218 с. Ділова українська мова : навч. посіб. / Т. М. Дячук, В. М. Варенко. – К. : НАУ, 2011. – 224 с. Закон України Про засади державної мовної політики від
03.07.2012 №5029 – УІ. Коваль А. Науковий стиль сучасної української літературної мови. – К. : Вид-во Київського унту, 1970. – 306 с.
14.
Кубайчук В. Хронологія мовних подій в Україні (зовнішня історія української мови) / В. Кубайчук. – К КІС, 2004. – 168 с. Культура української мови Довідник. За ред. В. М. Русанівського. – К Либідь, 1990. – 302 с. Культура фахового мовлення : навч. посіб. / Н. Д. Бабич, К. Ф. Герман, М. В. Скаб та ін.; Н. Д. Бабич (ред.). – Чернівці Книги. – ХХІ, 2006. – 496 с.
17.
Левченко О. Науковий стиль культура мовлення навч. посіб. / О. Левченко. – Львів Вид-во Львів. політехніки, 2012. – 204 с.

63 18.
Масенко Л. Мова і суспільство / Л. Масенко. – К. : КМ Академія,
2004. – 163 с.
19.
Мацюк З. Українська мова професійного спрямування навч. посіб. / З. Мацюк, Н. Станкевич. – К. : Каравела, 2009. – 352 с.
20.
Мацько ЛІ, Денискіна ГО. Українська наукова мова (теорія і практика) : навч. посіб. / ЛІ. Мацько, ГО. Денискіна. – Тернопіль : Підруч., 2011. – 272 с.
21.
Молдованов МІ. Сучасний діловий документ Зразки найважливіших документів української мови / МІ. Молдаванов, Г. М. Сидоров. – К. : Знання, 1992. – 400 с.
22.
Непийвода Н. Ф. Мова української науково-технічної літератури
(функціонально-стилістичний аспект) / Н. Ф. Непийвода. – К. : ТОВ «Міжнар. фін. агенція, 1997. – 303 с. Паламар Л. М. Українське ділове мовлення навч. посібник / Л. М. Паламар, Г. М. Кацавець. – К. : Либідь, 1997. – 296 с.
24.
Панько ТІ. та ін. Українське термінознавство : підр. / ТІ.
Панько, І. М. Кочан, Г. П. Мацюк. – Львів : Світ, 1994. – 216 с.
25.
Погиба Л. Г, Грибіниченко ТО, Баган М. П. Складання ділових паперів. Практикум : навч. посіб. – К. : Либідь, 2002. – 240 с.
26.
Пономарів ОД. Стилістика сучасної української мови підручник
/ ОД. Пономарів. – К. : Навч. книга-Богдан, 2000. – 246 с.
27.
Савчин ТО. Мова і ділове спілкування норми, етикет, діловодство : навч.-метод. посіб. для студ вищ. навч. закл. / ТО.
Савчин. – Т. : Вид-во ТДПУ, 2002. – 264 с.
28.
Семеног ОМ. Культура наукової української мови : навч. посіб. / ОМ. Семеног. – К. : ВЦ Академія, 2010. – 216 с.
29.
Словник-довідник з культури української мови Д. Гринчишин, А. Капелюшний, О. Сербенська та ін. – К. : Знання, 2006. – 367 с. Українська мова : енциклопедія. – 3-тє вид. зі зміні допов. – К. :
В-во «Укр. енциклопедія імені М. П. Бажана, 2007. – 854 с. Український орфографічний словник : Орфогр. словн. укр. мови : Близько 143 000 слів / Уклад. : ММ. Пещак та ін. – 3-тє вид, переробл. і доповн. – К. : Довіра, 2002. – 1006 с. Український правопис / Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні НАНУ, Ін-т укр. мови НАНУ. – К. : Наук. думка, 2007. – 288 с.
33.
Шевельов Ю. Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900-1941) : Стані статус. – Ч. : Рута, 1998. – 207 с. Шевчук С.В. Українська мова за професійним спрямуванням : підр. / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. – К. : Алерта, 2010. – 696 с.
35.
Ющук І. П. Українська мова Підруч. / І. П. Ющук. – К Либідь,
2003. – 640 с. Конституція України. – К. : Преса України, 1997. – 64 с. – С. 15.

64 УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ
СПРЯМУВАННЯМ)
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів усіх галузей знань і напрямів підготовки заочної та дистанційної форм навчання
Укладачі:
Бурлакова Ірина Вікторівна
Верхулевська Лідія Федорівна
Дячук Тетяна Миронівна Щур Наталія Олександрівна
Технічний редактор А. І. Лавринович
Коректори В. В. Кулініч, І. М. Вихованець
Комп’ютерна верстка Н. В. Чорної

Підп. до друку ……. Формат х. Папір офс.
Офс. друк. Ум. друк. арк. 4,42. Обл.-вид. арк. 4,75. Тираж 100 пр. Замовлення № Видавець і виготовлювач Національний авіаційний університет
03680. Київ – 58, проспект Космонавта Комарова, 1 Свідоцтво про внесення до Державного реєстру ДК № 977 від 05.07.2002.

65
Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови Навч. посіб. – К МАУП, 2002 –
208 с. Культура фахового мовлення : навч. посіб. / Н. Д. Бабич, К. Ф. Герман, М. В. Скаб та ін.; Н. Д. Бабич (ред.). – Чернівці Книги. – ХХІ, 2006. – 496
Мацюк З. Українська мова професійного спрямування навч. посіб. / З.
Мацюк, Н. Станкевич. – К. : Каравела, 2009. – 352 с.
Мацько ЛІ, Денискіна ГО. Українська наукова мова (теорія і практика)
: навч. посіб. / ЛІ. Мацько, ГО. Денискіна. – Тернопіль : Підруч., 2011. –
272 с.с.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал