Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів усіх галузей знань і напрямів підготовки заочної форми навчанняPdf просмотр
Сторінка3/5
Дата конвертації25.12.2016
Розмір0.63 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5
Тема 7. Синтаксичні норми професійного мовлення.
Порядок слів у реченні. Речення з однорідними членами,
вставними словами та словосполученнями.
План Порядок слів у реченнях офіційно-ділового та наукового стилю. Однорідні члени речення в професійному мовленні.
3.
Уживання вставних слів і словосполучень у професійному мовленні. Складні речення у фахових текстах.

32
Література
[17, с – 133], [5, с. 132 – 148], [19, с – 221]
Методичні рекомендації
Розгляд першого питання слід розпочати з того, що в реченні порядок слів буває прямим або непрямим (зворотний, інверсія. Для офіційно-ділового та наукового стилів притаманний прямий порядок слів, який вважається нейтральним і домінує в мові. Прямий порядок слів передбачає, що 1) підмет стоїть перед присудком (університет гарантує), 2) узгоджене означення перед означуваним словом (мовленнєвий етикет), 3) неузгоджене означення стоїть після означуваного слова (відпустка за власний
рахунок), додаток після слова, яке ним керує (затверджено
постановою), 4) звертання і вставні слова здебільшого стоять на початку речення (Андрію Васильовичу, надаємо вам слово для
відповіді); 5) обставини причинової, цільової, часової семантики повинні стояти на початку або наприкінці речення. У характеристиках, наказах, розпорядженнях їх традиційно розміщують на початку речення (Відповідно до Закону України
«Про підприємницьку діяльність, наказую…), у заявах, пояснювальних записках їх, здебільшого, вживають наприкінці (10.
09. 2010 я запізнилася на заняття у зв’язку з незадовільним рухом
транспорту). Розгляд другого питання слід почати з повторення дефініції терміна однорідні члени речення. Однорідні члени (присудки, підмети, додатки, обставини) в документі здебільшого виконують функцію класифікації. Щоб уникнути надмірного ускладнення тексту однорідними членами речення, використовують рубрикацію
– однорідні члени виділяють у пункти і підпункти, які подають з абзацу. Існують певні вимоги щодо використання однорідних членів речення, ознайомитися з якими ви зможете за [5, с. 140–143; 19, с.
216–221]. Відповідаючи на третє питання, варто відзначити, що логічний зв’язок між частинами ділового тексту забезпечують
вставні слова і словосполучення, зокрема ті, що вказують на порядок думок та зв’язок між ними по-перше, з одного боку; а також ті, які вказують на джерело повідомлення на думку

33
експерта. Вставні слова та словосполучення, що виражають упевненість чи невпевненість, а також емоції мовця (на щастя, на
жаль, можливо, мабуть) доречні в службових листах та в приватних ділових розмовах, де виконують функцію пом’якшення надмірної категоричності, роблять спілкування ввічливішим. При розгляді четвертого питання варто сказати, що в текстах ділового мовлення вживаються простій складні речення, проте переважають прості. З-поміж складних перевага надається складнопідрядним реченням найчастіше з підрядними причиновими, мети, наслідковими, часовими тощо. У діловому писемному мовленні вживаються розповідні речення, бо ділові папери здебільшого мають розповідний характер. В усному діловому мовленні (публічні виступи, телефонні розмови) можуть використовуватися окличні та питальні речення. В офіційно-ділових текстах переважають двоскладні речення. З- поміж односкладних найширше представлені безособові речення, головний член яких виражений формами на -но, -то, та інфінітивні речення Призначити Бондаренка АС. на посаду провідного
інженера, Справу передано на дообстеження.
У побудові складних речень фахівці відзначають типові помилки [5, с.145].

Питання для самоперевірки
1.
Який порядок слів називається прямим Дайте дефініцію поняття однорідні члени речення. Назвіть вимоги до використання однорідних членів речення в професійних текстах. Що таке рубрикація Які слова чи словосполучення забезпечують логічний зв’язок між членами речення Які вставні слова та словосполучення вживаються в професійних текстах із якою метою Наведть приклади. Які речення переважають у професійному спілкуванні – прості чи складні Чому Назвіть типові помилки побудови складних речень.

34
МОДУЛЬ ІІ. ПРОФЕСІЙНЕ МОВЛЕННЯ В ОФІЦІЙНО-
ДІЛОВІЙ СФЕРІ

Тема 1. Офіційно-діловий стиль та його використання в
професійній діяльності
План
1. Історія виникнення і розвитку офіційно-ділового стилю.
2. Специфіка офіційно-ділового стилю мови (призначення, сфера вживання, підстилі, жанри, мовній позамовні особливості.
3. Документ як основна одиниця офіційно-ділового стилю та засіб писемної професійної комунікації. Класифікація документів.
4. Реквізити документів. Вимоги до змісту та розташування реквізитів згідно зі ДСТУ 4163-2003 Державна уніфікована система документації.
5. Вимоги до оформлення та тексту документа (згідно зі ДСТУ
4163-2003 Державна уніфікована система документації.
Література
[34, с, [19, с. 229–245], [11, с. 31-34], [8, с –171; с
– 206]
Методичні рекомендації
Відповідаючи на перше питання, варто наголосити, що історія становлення та розвитку офіційно-ділового стилю української літературної мови детермінована суспільно-політичними реаліями. Це питання рекомендуємо підготувати за посібником [11, с.
Відповідь на друге питання варто розпочати з визначення офіційно-ділового стилю та зазначити, що цей функціональний різновид літературної мови сьогодні переживає період свого активного становлення. Ужитті суспільства він виконує такі функції інформативну, комунікативну, імперативну та існує в усній (ділове спілкування – нарада, бесіда, телефона розмова тощо) і писемній формах (ділова документація.
Офіційно-діловий стиль має низку мовних та екстралінгвістичних, немовних особливостей (детальніше процес) й реалізується в таких підстилях – законодавчому,
дипломатичному, адміністративно-канцелярському.

35
Відповідаючи на третє питання, варто дати визначення терміна документ та розкрити суть його властивостей (юридична сила,
атрибутивність, структурність, функційність. Слід відзначити, що управлінські документи, крім загальних функцій, які характерні різним типам документів (соціальна, комунікативна, інформаційна, кумулятивна, виконують ще й специфічні функції, наприклад,
управлінську, правову, історичну тощо. Потрібно запам’ятати, що офіційно-діловий документ – поліфункційний об’єкт, який одночасно виконує кілька взаємозумовлених і взаємопов’язаних функцій. Поділ документів за внутрішніми або зовнішніми ознаками називають класифікацією.
Усі документи, що використовуються в управлінській діяльності, можна згрупувати за такими ознаками – назвою, походженням, призначенням, ступенями стандартизації та гласності, за терміном виконання тощо (детальніше процес. Розгляд четвертого питання передбачає ознайомлення з
Державним стандартом України 4163 – 2003 «Державна уніфікована система документації. Уніфіковані системи організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів, який виокремлює 32 реквізити. Варто запам’ятати дефініції термінів –
реквізит, формуляр, формуляр-зразок, бланка також те, що розрізняють постійні та змінні реквізити документів. Постійні реквізити друкують під час виготовлення бланка, змінні – проставляють на бланкові в процесі його заповнення.
Висвітлюючи п’яте питання, потрібно розглянути вимоги до оформлення та тексту документа (згідно ДСТУ 4163-2003 Державна уніфікована система документації.
Запам’ятайте!
Організаційно-розпорядчі документи оформляють на папері формату АХ мм) або АХ мм) і мають мати такі береги (в мм 20 – верхній та нижній, 30
– лівий 10 – правий.
Текст документів, оформлених на папері формату А, треба друкувати через 1,5 міжрядкового інтервалу, а формату А – через 1-1,5 міжрядкового інтервалу (ДСТУ 4163–2003).
Зверніть увагу! Назву виду документа друкують великими літерами без крапки в кінці.

36
Не відступають від межі лівого берега під час оформлення Дати документа, Заголовка до тексту документа, Тексту (без абзаців Відмітки про наявність додатків, Прізвища виконавця і його номер телефону, Відмітки про виконання документа і направлення його до справи, назви посади у реквізиті Підпис та Гриф погодження засвідчувального напису Згідно з оригіналом, а також перед словами СЛУХАЛИ, ВИСТУПИЛИ, УХВАЛИЛИ, НАКАЗУЮ, ПРОПОНУЮ.
Основою службового документа, як відомо, є текст, що містить взаємозумовлені логічні елементи вступ, основну частину доказ, закінчення й може бути представлений у вигляді як власне тексту, такі анкети, таблиці або поєднання цих форм. Укладаючи текст документа, слід дотримуватися певних правил
не порушувати норм літературної мови виклад має бути нейтральним, позбавленим суб’єктивізму та конотацій; вживати моносемічну лексику; широко використовувати синонімію української мови не переобтяжувати текст іншомовними словами у реченнях має бути прямий порядок слів використовувати усталені, загальноприйняті синтаксичні конструкції, а також скорочення та абревіатури уживати інфінітивні конструкції.
Питання для самоперевірки
1.
В яку добу було закладено основи українського діловодства В які історичні періоди офіційно-діловий стиль української літературної мови активно розвивався Які підстилі офіційно-ділового стилю вам відомі Які мовні особливості офіційно-ділового стилю Дайте визначення документа. За якими ознаками класифікуються документи Що таке реквізит документа, формуляр, бланк Назвіть вимоги до змісту та розташування реквізитів документа згідно зі ДСТУ 4163-2003 Державна уніфікована система документації. Перерахуйте вимоги до оформлення та тексту документа.
10.
Під час оформлення яких реквізитів не відступають від межі лівого берега

37
Тема 2. Документи з кадрово-контрактних питань
План
1.
Загальна характеристика, види та призначення кадрових документів.
2.
Автобіографія й резюме спільне та відмінне.
3.
Характеристика.
4.
Реквізити й правила оформлення заяв. Види заяв.
5.
Особовий листок з обліку кадрів. Трудова книжка.
6.
Наказ про особовий склад.
Література
[34, с. 315–333], [19, с. 254–263], [11, с, [8, с – 223]
Методичні рекомендації
При відповіді на перше питання варто наголосити, що документи з кадрово-контрактних питань відіграють важливу роль, адже чітка організація обліку особового складує передумовою успішної роботи з кадрами. До цієї групи належать такі документи заява про прийняття на роботу, автобіографія,
характеристика, особовий листок з обліку кадрів, особова картка,
резюме, наказ про особовий склад, трудова книжка.
Друге питання присвячене таким важливим документам особової справи як автобіографія та резюме. Обов’язково потрібно знати визначення цих документів і запам’ятати такі важливі деталі, що стосуються автобіографії. В автобіографії всі відомості подаються від імені першої особи однини. Дані про місце народження зазначаються відповідно до свідоцтва про народження. Відомості про навчання – указуються повні назви всіх навчальних закладів, у яких довелося навчатися назви подаються ті, які навчальні заклади мали в той час, коли особа навчалася. Подаючи відомості про склад сім’ї,
важливо запам’ятати, що неодружена особа повинна подавати інформацію про батьків (прізвище, ім’я, по батькові, рік народження, посада та місце роботи, а також про сестер – братів, якщо вони не мають своїх родин (прізвище, ім’я та
ім’я по батькові, рік народження, місце навчання або роботи, посада. Одруженій особі слід подавати інформацію про дружину або чоловіка та дітей (прізвище, ім’я та ім’я по батькові, рік народження, місце роботи чи навчання.

38
Зверніть увагу На відміну від автобіографії, у резюме основний наголос ставиться на професійній придатності особи, тому обов’язково зазначається отримана освіта (навчання у середніх навчальних закладах, як правило, не подається) та попередній досвід роботи усі відомості подаються у зворотному хронологічному порядкові.
Висвітлюючи третє питання, варто дати визначення характеристики. Цей документ складається на вимогу працівника (учня, студента) чина письмовий запит іншої установи для вступу на нове місце роботи або навчання.
Зверніть увагу Текст характеристики викладається від третьої особи однини. Кожна нова логічна частина повинна розпочинатися з абзацу. Розгляд четвертого питання слід почати з визначення терміна заява. З погляду змісту, розрізняються заяви з особового складу, заяви про цивільну правосуб’єктність фізичних осіб (наприклад, заява про реєстрацію переміни прізвища, про договірні зобов’язання (наприклад, позовна заява про стягнення боргу, заяви про право власності, про шлюбно-сімейні відносини (наприклад, заява про реєстрацію шлюбу) та ін. Виокремлюють заяви
індивідуальні й колективні, особисті та службові, прості й складні,
внутрішні та зовнішні. Запам’ятайте! У зовнішніх особистих заявах обов’язково потрібно вказати повну домашню адресу, а в службових варто подати повну поштову та юридичну адресу заявника. Зверніть увагу на такі особливості складання заяви

прийменник від не пишеться.

Чоловічі прізвища в українській мові на або нульове закінчення, відмінюються (на відміну від російської мови
Шевченка, Нагірняка тощо. Проте жіночі прізвища, що мають такі самі флексії, не відмінюються На зустрічі не було Денисюка
Миколи та Денисюк Надії.

Посада адресата має закінчуватися на - ові (- еві).

В іменниках – власних назвах на -ів (-ов), -ов (-ев, -єв), -ин (-
ін, -їн) нормативним у давальному відмінку однини є лише закінчення : Кравчуку, Києву, Ільїну. Адреса відправника інформації зазначається лише втому випадкові, коли заява є зовнішньою, тобто адресант не працює і не

39 навчається в цій установі (організації.

Після тексту можливі додатки. Перелік документів, що додаються до заяви, може починатися словами До заяви додаю…
(тоді назви документів вживаються в знахідному відмінку, До
заяви додаються такі документи… (у цьому випадку назви документів подаються в називному відмінку.
П’яте питання передбачає характеристику двох документів –
особового листка з обліку кадрів та трудової книжки. Варто запам’ятати, що особовий листок з обліку кадрів – це обов’язковий документ особової справи, у якому фіксуються автобіографічні відомості. Трудова книжка – основний документ, який підтверджує трудову діяльність особи. Трудові книжки заводяться на всіх працівників, які попрацювали в установі понад п’ять днів. На осіб, які працюють за сумісництвом, трудові книжки ведуться за місцем основної роботи. Не заводяться трудові книжки на тих, хто працює за трудовою угодою. Зверніть увагу! Трудові книжки не оформляються на працівників, які працюють за сумісництвом та на умовах трудового договору в підприємців, що не є юридичними особами, а також на працівників, які працюють в окремих громадян з їх обслуговування (охоронці, водії, няні тощо.
Шосте питання теми присвячене наказам з особового складу. Накази можуть бути нормативними та індивідуальними. За призначенням ці документи поділяються на накази про особовий
склад (кадрові) та із загальних питань (з питань основної діяльності. Накази можуть бути простими, якщо в них розглядається лише одне питання, і складними, коли розглядається два питання чи більше, внутрішніми (це особові накази та накази із загальних питань) та зовнішніми (це ті накази, що надходять іззовні, терміновими (містять застереження щодо строку виконання) та нетерміновими (у них термін виконання незазначений.
Зверніть увагу Кожний пункт наказу починається з дієслова в наказовій формі (прийняти, призначити, яке пишеться великими літерами. Наприкінці кожного пункту зазначається підстава для його складання. Текст підстави друкують через 1 міжрядковий інтервал. Якщо водному пункті вказується декілька осіб, то вони подаються за алфавітом.

40
Питання для самоперевірки
1.
Які документи належать до документів з кадрово- контрактних питань Що означає високий або низький рівень стандартизації документа Який рівень стандартизації притаманний автобіографії Прокоментуйте Які відомості про склад сім’ї в автобіографії має подавати одружена особа, а які неодружена У чому різниця між автобіографією та резюме Дайте визначення характеристики. Які види заяв визнаєте Назвіть особливості складання заяви. Скільки часу має попрацювати особа на робочому місці, щоб на нього була заведена трудова книжка Чи заводяться трудові книжки на осіб, які працюють за сумісництвом та на умовах трудового договору в підприємців, що не є юридичними особами, а також на працівників, які працюють в окремих громадян з їх обслуговування (охоронці, водії, няні тощо Які відомості фіксуються в особовому листку з обліку кадрів?

Тема 3. Довідково-інформаційні документи
План
1. Поняття про види і призначення довідково-інформаційних документів.
2. Правила оформлення та реквізити довідки.
3. Види та правила оформлення службових записок.
4. Види, правила оформлення та реквізити протоколів.
5. Витяг з протоколу реквізити, правила оформлення
Література
[34, с. 373–376], [11, с. 98-106], [8, с. 223-229; с. 300 – 315]
Методичні рекомендації
Відповідаючи на перше питання, варто зазначити, що призначення довідково-інформаційних документів – довести до відома певну інформацію або ж спонукати до дій. Довідково-
інформаційні документи містять інформацію про фактичний стан

41 справ, що є підставою для прийняття розпорядчих документів. До цієї групи документів належать службовий лист, звіт, службова
записка (доповідна та пояснювальна, адреса, телеграма,
телефоно- і радіограма, анотація, рецензія, відгук, прес-реліз,
стаття, тези, план, протокол, довідка, факс, висновок.
Друге питання присвячене довідці. Основна класифікаційна ознака цього документа – походження, за якою довідки поділяють на особисті (засвідчують певний факт з життєдіяльності фізичних осіб) та службові (фіксують окремі факти з функціонування юридичних осіб.
Третє питання теми присвячене службовим запискам – доповідній та пояснювальній. За місцем виникнення доповідні записки класифікують на внутрішні та зовнішні, за змістом на інформаційні (у яких повідомляється певна важлива інформація, звітні (у яких адресант звітує адресату) та ініціативні (адресант спонукає адресата до певних дій або вносить якісь пропозиції.
Зверніть
увагу! З формального боку, доповідна й пояснювальна записки не відрізняються. Основна відмінність цих документів –
у змістовому наповненні у доповідній записці адресант повідомляє про певний факт, що відбувся, тоді як пояснювальну записку в основному пишуть тоді, коли адресант скоїв яке-небудь правопорушення. Тому пояснювальну записку здебільшого пишуть від руки, а доповідну оформляють на комп’ютері.


Розгляд четвертого питання слід почати з визначення терміна
протокол (від грец. proto – перший і colla – клей, сторінка, приклеєна до манускрипту. Протокол укладає здебільшого секретар, в окремих випадках – спеціально призначена для цього особа. За основною класифікаційною ознакою – за обсягом фіксованих даних – протоколи поділяються на стислі, повні,
стенографічні. Текст протоколу поділяється на розділи, які нумерують арабськими цифрами і будуються за схемою СЛУХАЛИ – ВИСТУПИЛИ – УХВАЛИЛИ.
Зверніть увагу! Ці слова в протоколі пишуться з великої букви без абзацного відступу, а після них потрібно ставити двокрапку.
Протоколи мають порядкову нумерацію з початку року, яка одночасно означає і кількість проведених засідань.

42
П’яте питання присвячене одному з наймасовіших видів документації, що надсилається (передається) окремим фізичним або юридичним особам, – витягу з протоколу. Це копія частини протоколу, оформлена належним чином, що видається на руки. У протоколі роблять позначку про зроблений витяг, а також зазначають, кому його вручено (надіслано. Текст витягу має лаконічний характер із вступної частини протоколу беруть пункти Голова, Секретар, Присутні, з основної – номер питання в порядку денному цитують необхідні для висвітлення питання пункти. Оформляється витяг на стандартних аркушах водному примірникові.
Питання для самоперевірки
1.
Які види довідково-інформаційних документів визнаєте Яка їх роль Яка основна класифікаційна ознака довідки На які групи поділяються довідки за змістом Чим відрізняється доповідна записка від пояснювальної Як називається документу якому фіксуються процесі результати роботи колегіальних органів, відображаються усі виступи з питань, що були розглянуті, та рішення, прийняті в результаті обговорення На які групи поділяються протоколи за обсягом фіксованих даних Як пишуться слова слухали, виступили, ухвалили в тексті протоколу Як оформляється витяг з протоколу Які елементи переносяться з протоколу
Тема 4. Етикет ділового листування
План
1.
Класифікація ділових листів.
2.
Реквізити листата їх оформлення.
3.
Оформлення адреси.
4.
Етикет ділового листування.
Література

43
[34, с. 389-483], [11, с, [8, с – 280],
Методичні рекомендації
Відповідаючи на перше питання, варто дати дефініцію поняття
службовий лист. Є різні види службових листів, їх класифікують за різними ознаками – змістом, структурою, функціями, кількістю адресатів.
Запам’ятайте! Правила ввічливості рекомендують відповідати на отриманий лист упродовж 7– 10 днів. Лист-вітання можна надсилати упродовж 8 днів від моменту отримання повідомлення про певну урочисту подію. Лист-співчуття надсилається впродовж и днів після сумної події. У випадку, коли лист-запит потребує детального вивчення та опрацювання питань, що в ньому містяться, фахівці радять упродовж трьох днів повідомити адресата, що лист одержано, але остаточну ґрунтовну виважену відповідь дати протягом наступних и днів.
Висвітлюючи друге питання, варто зазначити, що службові листи пишуть чи друкують на бланку або чистому аркуші паперу. Основні
реквізити листа, за державним стандартом, наведено в [34, с. 147].
Третє питання теми – оформлення адреси. Адреса – це точна вказівка місця проживання чи перебування кого-небудь
(місцеперебування чого-небудь), складена за певною формою. Правила, установлені Міністерством зв’язку, забезпечують якнайшвидше пересилання, зберігання і доставляння поштових відправлень. Основні з цих правил повинен знати кожний громадянин. На всіх адресах пишеться 1) прізвище, ім’я та по батькові адресата або назва організації (в давальному відмінку 2) назва вулиці, номер будинку і квартири 3) назва населеного пункту, міста 4) назва району 5) назва області 6) поштовий індекс. Зверніть увагу! Усі необхідні елементи в адресі зазначаються в певній ієрархічній послідовності від найменшого до найбільшого вулиця, номер будинку і квартири населений пункт, місто район область. При висвітленні четвертого питання, варто звернути увагу на таке [11, с :
1. З огляду нате, що документ – не матеріал для читання, а інформація, яка має спонукати до певних дій, експерти вважають, що службові листи повинні займати не більше однієї сторінки.

44 2. Текст листа варто викладати від першої особи множини
(просимо,
надсилаємо, пропонуємо). Рекомендується уникати категоричних виразів. Тону більшості службових листів має бути нейтральний.
3. У листах необхідно вказувати звання чи професію адресата
високоповажний міністре! (пане прокуроре, пане Президенте).
4. При звертанні нормою української літературної мови є кличний відмінок, наприклад, вельмишановний Володимире Васильовичу,
шановний пане професоре. Ім’я та по батькові зі словом пан не поєднується, тобто говорити пані Ольго Василівно не можна. При звертанні варто використовувати слова шановний, вельмишановний,
високодостойний, пан, добродій. Починають звертання з великої літери, а завершують знаком оклику
Шановні
колеги!
Високодостойний пане суддя!
5. Листи рекомендують друкувати на фірмових бланках, виготовлених з високоякісного паперу, які сприймаються як візитна картка установи. Не допускаються виправлення, закреслювання, підчищення.
6. Лист складається текстом усередину. Розмір листа має бути таким, щоб не виникло потреби складати його більше, ніж удвічі, і в жодному разі не навхрест – тільки паралельно Важливі листи необхідно надсилати, не складаючи, у великих цупких конвертах формат А. Подібні деталі сприятимуть створенню доброго враження про Вас та про Вашу діяльність. Бездоганно оформлена ділова кореспонденція – це свідчення Вашої поваги до адресата і запорука Вашого успіху
Питання для самоперевірки
1.
Як називаються різнотипні за змістом управлінські документи, які виступають засобом спілкування між юридичними та фізичними особами і надсилаються поштою
2.

За якими ознаками класифікуються листи?
3.
Упродовж якого часу треба відповісти на отриманий лист Як рекомендують вчинити, якщо лист-запит потребує детального вивчення та опрацювання питань, що в ньому містяться Назвіть основні реквізити службових листів. Що таке адреса

45 Назвіть основні правила оформлення адреси. Який обсяг має мати службовий лист відповідно до порад фахівців Чи допускається в сучасній українській літературній мові звертання у формі називного відмінка однини


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал