Методичні рекомендації до самостійної роботи для студентів напряму підготовки 020105 «Документознавство та інформаційна діяльність»Скачати 445.27 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації23.12.2016
Розмір445.27 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3


Міністерство освіти і науки України
Національний авіаційний університет


Конфіденційне діловодство


Методичні рекомендації

до самостійної роботи

для студентів напряму підготовки

6.020105 «Документознавство

та інформаційна діяльність»

Київ 2016

Міністерство освіти і науки України


Національний авіаційний університет

Конфіденційне діловодство

Методичні рекомендації до самостійної роботи

для студентів напряму підготовки

6.020105 «Документознавство

та інформаційна діяльність»

Київ 2016

УДК 651.4/9:65.012.8(076.5)

ББК С844р

К652


Укладач О. Г. Ількова
Рецензент Н. В. Бем

Затверджено методично-редакційною радою Національного авіаційного університету (протокол № 3/15 від 21.05.2015 р.).

Конфіденційне діловодство : методичні рекомендації до К652 самостійної роботи / уклад. О. Г. Ількова. – К. : НАУ, 2016. – 32 с.
Містять методичні рекомендації до індивідуальних занять, понятійний апарат, тематику курсових робіт та список рекомендованої літератури.

Для студентів напряму підготовки 6.020105 «Документознавсто та інформаційна діяльність»Вступ

Метою навчальної дисципліни «Конфіденційне діловодство» є надання студентам відомостей про особливості становлення, функціонування та правила організації конфіденційного діловодства в Україні; формування у них цілісного уявлення про класифікацію інформації за рівнем доступу, документування конфіденційної інформації та організацію конфіденційного документообігу.


Завданнями вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів напряму «Документознавство та інформаційна діяльність» знань та навичок організації конфіденційного діловодства та документообігу установ.

Навчальний матеріал дисципліни структурований за модульним принципом і складається з двох модулів.У результаті засвоєння навчального матеріалу студент повинен:

Знати:

 • історію розвитку конфіденційного діловодства в Україні та особливості сучасного конфіденційного діловодства;

 • класифікацію інформації за ступенем доступу;

 • основні види роботи з документами з різними грифами секретності;
 • закони та державні програми в галузі інформації та інформаційної безпеки;


 • правила підготовки, обліку та зберігання конфіденційних документів;
 • специфіку правової відповідальності за розголошення інформації з обмеженим доступом;

 • особливості електронного конфіденційного документообігу.Вміти:

 • самостійно аналізувати сучасний стан та перспективи розвитку конфіденційного діловодства в Україні;

 • характеризувати схему класифікації інформації і наводити її підтвердження;

 • визначати склад інформації з обмеженим доступом;

 • організовувати конфіденційне діловодство;

 • застосовувати конфіденційний документообіг у практиці українських підприємств та організацій;

 • аналізувати проблеми і перспективи українського законодавства в галузі інформації, інформатизації, інформаційної безпеки та електронного документообігу;

 • використовувати набуті знання на заняттях з інших курсів циклу професійно-орієнтованих дисциплін, при написанні курсових і дипломних робіт та при проходженні практики.

У результаті підготовки до індивідуальних занять та виконання курсової роботи студент повинен:

Знати:

 • монографічні й періодичні видання з обраної теми й аналізувати їх зміст;

 • історію досліджуваної проблеми та сучасний стан її опрацювання;

 • предмет, об’єкт, мету і методи дослідження;

 • сутність і особливості конфіденційного діловодства;

 • вимоги до написання, структурування, мовного оформлення науково-дослідної роботи;

Вміти:

 • систематизувати отримані теоретичні знання з конфіденційного діловодства;

 • самостійно осмислити наукову проблему, творчо й критично її дослідити;

 • збирати, аналізувати і систематизувати науково-теоретичні джерела;

 • формулювати висновки, пропозиції та рекомендації з предмета дослідження.

Знання, вміння та навички отримані під час вивчення цієї навчальної дисципліни, будуть використані під час проходження переддипломної практики.


Методичні рекомендації до індивідуальних занять
Тема:

Історія розвитку конфіденційного діловодства України.

Створення переліків відомостей інформації з обмеженим доступом
План


 1. Розвиток конфіденційного діловодства України на сучасному етапі.

 2. Створення переліків відомостей, що містять інформацію з обмеженим доступом.


Основні поняття: діловодство, державна таємниця, інформація з обмеженим доступом, комерційна таємниця, конфіденційне діловодство, Постійно діюча експертна комісія (ПДЕК).
Література: [1]; [7]; [8]; [14]; [17]; [21]; [22]; [23]; [24].
Методичні рекомендації

Готуючи відповідь на перше питання, необхідно зважати на сучасні реалії. Конкурентна боротьба – супутник комерційної діяльності та умова виживання комерційних підприємств. Звідси – прагнення зберегти в секреті від конкурентів ті прийоми та особливості своєї діяльності, які забезпечують перевагу над ними, звідси і прагнення конкурентів виявити ці секрети, щоб використовувати їх у своїх інтересах. Отримання, використання, розголошення таких секретів без згоди їх власників віднесені законодавством до однієї з форм недобросовісної конкуренції, званої промисловим шпигунством. Секрети комерційної діяльності, які потребують захисту, отримали назву комерційної таємниці. Поняття комерційної таємниці також має свою історію.

У відповіді варто наголосити, що відродження в другій половині 1980-х років підприємницької діяльності спричинило за собою розробку, пов'язаних з нею, нормативних документів, в тому числі що стосуються комерційної таємниці. У першу чергу потурбувалися сформулювати визначення комерційної таємниці. Таке визначення було надане в 1990 році у Законі «Про підприємства в СРСР». У ньому сказано: «Під комерційною таємницею підприємства розуміються відомості, що не є державними секретами, пов’язані з виробництвом, технологічною інформацією, управлінням, фінансами та іншою діяльністю підприємства, розголошення (передача, витік) яких може завдати шкоди його інтересам». 

Зі здобуттям незалежності, Україна починає самостійно створювати і розвивати власну систему державних органів та національне законодавство. Одним з перших законодавчів актів, який закріпив право громадян на інформацію, заклав правові основи інформаційної діяльності був принятий 2 жовтня 1992 року Закон України «Про інформацію». Саме цим законом вперше було введено в обіг термін «конфіденціальна інформація». Відповідно до ст. 28 Закону України «Про інформацію», інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом. Інформація з обмеженим доступом – це відомості конфіденційного або таємного характеру, правовий статус яких передбачений законодавством України, які визначені такими до встановлених юридичних процедур і право на обмеження доступу до яких надано власнику таких відомостей. Інформація з обмеженим доступом за своїм правовим режимом поділяється на конфіденційну і таємну (ст. 30 Закону України «Про інформацію»). Конфіденційна інформація – це відомості, які знаходяться у володінні, користуванні окремих фізичних чи юридичних осіб і поширюються за їх бажанням відповідно до передбачених ними умов (ст. 32 Закону України «Про інформацію»). Роботу з документами, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, регламентує «Інструкція про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ та інших матеріальних носіїв інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави». Хоча ця Інструкція регулює питання конфіденційного діловодства щодо документів, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, зазначимо, що багато підприємств взяли її «на озброєння» для організації конфіденційного діловодства у власному бізнесі.

Організація і технологія конфіденційного діловодства не регламентовані державними нормативними актами. Їх повинен

визначати власник конфіденційних документів, з огляду на специфіку діяльності підприємства. Однак при цьому йому необхідно керуватися визначеними нормами і правилами роботи з конфіденційними документами, що забезпечують потрібний рівень функціонування підприємства, збереженість документів і конфіденційність інформації, що міститься в них.Пам’ятайте, що склад документованої конфіденційної інформації залежить від компетенції і функцій підприємства, характеру його діяльності, взаємозв'язків з іншими підприємствами, порядку вирішення питань. Перелік відомостей, що складають комерційну таємницю, розробляється для кожного підприємства самим підприємством  власником інформації. Це випливає з чинного законодавства, яким встановлено, що склад і обсяг таких відомостей визначається власником інформації. Таким чином, право підприємця на зміст комерційної таємниці є безумовним. Ніхто не може диктувати йому, що відносити до комерційної таємниці, за винятком зведень, що не можуть складати комерційну таємницю відповідно до державних нормативних актів.

Починаючи готувати відповідь на друге питання майте на увазі, що правовою підставою для встановлення складу відомостей, які відносяться до комерційної таємниці, є закони, а також визначення поняття «комерційна таємниця», якими передбачено, що відомості, які складають комерційну таємницю, можуть бути в будь-якій сфері підприємницької діяльності. Отже, комерційна таємниця може поширюватися на всі напрямки і види діяльності підприємства.

Розробкою переліку відомостей, що складають комерційну таємницю, повинна займатися постійно діюча експертна комісія (ПДЕК).

Зазначте, шо на першому етапі роботи на основі аналізу задач, функцій, компетенції, напрямків діяльності підприємства необхідно встановити весь склад циркулюючої на підприємстві інформації, відображеної на будь-якому носії, будь-яким способом і у будь-якому вигляді, а також з урахуванням перспектив розвитку підприємства і його взаємин з партнерами, визначити характер додаткової інформації, що може виникнути в результаті діяльності підприємства. Ця інформація класифікується за тематичною ознакою.

Вкажіть, що на другому етапі визначається, яка з встановленої інформації повинна бути конфіденційною і віднесена до комерційної таємниці. Пам’ятайте, що базовим критерієм при цьому є можливість одержання переваг від використання інформації за рахунок невідомості її третім особам. Цей критерій має ніби дві складові: невідомість інформації третім особам і отримання переваг в силу цієї невідомості. Конфіденційність є правовою формою й водночас інструментом забезпечення невідомості інформації.

Зазначте, що у сфері комерційної діяльності цінність інформації обумовлена насамперед ринковою потребою в інформації як джерелі отримання прибутку, тому віднесення інформації до комерційної таємниці дозволяє отримати прибуток і не зазнати збитків. Конфіденційність такої інформації створює для її власника переваги в конкурентній боротьбі і виступає як засіб захисту від несумлінної конкуренції.Зазначте, що перелік відомостей, що становлять обмеження доступу, розробляється для кожного підприємства самим підприємством – власником інформації. Таким чином, право підприємця на зміст конфіденційної інформації є незаперечним.

У висновку зазначте, що у сфері комерційної діяльності цінність інформації обумовлена насамперед ринковою потребою в інформації як джерелі одержання прибутку, тому віднесення інформації до комерційної таємниці дозволяє дістати прибуток і запобігти збиткам. Конфіденційність такої інформації створює для її власника переваги в конкурентній боротьбі й виступає як засіб захисту від несумлінної конкуренції.
Тема:


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал