Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2013-2014 навчальному роціСторінка24/26
Дата конвертації01.01.2017
Розмір3.97 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

НІМЕЦЬКОЇ МОВИ


ЯК ДРУГОЇ ІНОЗЕМНОЇ

З кожною нововивченою мовою

ти здобуваєш нову душу

Німецьке прислів’я

Нові політичні, соціально-економічні та культурні реалії в Україні та у всьому світі стають передумовою розширення функції іноземної мови як навчального предмета і, відповідно, уточнення цілей і завдань володіння нею у сучасному суспільстві. Іноземна мова все більше набуває статусу економічного і політичного механізму порозуміння між різними представниками світової спільноти у різноманітних сферах їх життєдіяльності. Саме тому останнім часом спостерігається підвищений інтерес до викладання іноземної мови в навчальних закладах різних рівнів. Державний стандарт базової та повної середньої освіти, нові програми з навчальних предметів для загальноосвітніх навчальних закладів, сучасне навчально-методичне забезпечення вивчення окремих предметів стали своєчасним відгуком на сучасне замовлення суспільства. У цих документах обґрунтовуються принципи інформаційно-комунікативного спрямування особистісної орієнтації, автономії учня, навчання, взаємопов’язаного з різними видами діяльності, які реалізують ключові компетенції випускника середньої школи.

У методиці вивчення мови поняття «друга мова» означає, що учень уже вивчав принаймні одну іноземну мову. Під поняттям «друга іноземна» ми розуміємо мову, що вивчається після першої, незалежно від рівня, досягнутого у її оволодінні. З кожним роком дедалі більше учнів загальноосвітніх навчальних закладів вивчають німецьку мову як другу іноземну (у 20 245 із 294 739 шкіл України).Чому ж усе-таки німецька?

З огляду на те, що німецька мова посідає в Європі перше місце у спілкуванні людей, то вивчення саме німецької як другої іноземної є доречним в Україні як європейській державі. Економічна та культурна політика ФРН спрямована на відкритість та залучення представників інших культур. Саме Німеччина є країною, яка в Європі пропонує найбільшу кількість освітніх і культурних програм. Німецька мова належить до групи германських мов і є офіційною державною мовою таких держав, як Федеративна Республіка Німеччина (75,3 млн мовців), Австрія (8 млн), Ліхтенштейн, а також вона є однією з офіційних мов Швейцарії (5,2 млн мовців або 72,4 % населення) і Люксембурга.На користь німецької мови свідчать такі факти:

1. Німеччина є найбільшою у світі країною-експортером.

2. Німецька мова є загальновживаною в ЄС.

3. Щороку на книжковому ринку Німеччини з'являється понад 60 000 нових публікацій.

4. Німецька мова є другою за вживаністю мовою науки.

5. Той, хто вивчає і розуміє німецьку, підвищує свої шанси на ринку праці.

Основною метою навчання німецької мови як другої іноземної є формування в учня здібності,готовності та бажання брати участь у міжкультурній комунікації та самовдосконалюватися в сфері вивчення іноземних мов. Розвиток здатності до міжкультурної комунікації, яка здійснюється за допомогою німецької мови, передбачає формування в учня насамперед знань, навичок і вмінь, володіння якими дозволяє йому долучитися до лінгвокультурних цінностей країни нерідної мови і практично користуватися цією мовою в ситуаціях міжкультурної взаємодії та пізнання. Йдеться про розвиток у школяра комунікативної компетенції, що дозволяє йому відповідно до реальних потреб та інтересів використовувати німецьку мову на базовому рівні в найбільш типових соціально детермінованих ситуаціях мовного безпосереднього і опосередкованого спілкування.

Даний рівень володіння комунікативною компетенцією передбачає наявність в учня (в межах вимог, визначених програмою):

- знань про систему німецької мови та навичок оперування мовними засобами спілкування даної мови;

- комунікативних умінь, тобто вмінь розуміти і висловлюватися на німецькій мові відповідно до конкретної сфери, тематики і ситуації спілкування, мовного завдання і комунікативного наміру, а також з урахуванням національно-культурної специфіки країни / країн мови, що вивчається.

У процесі вивчення німецької як другої іноземної в умовах контактування трьох (української, англійської та німецької), а інколи і чотирьох (української, англійської, німецької та російської) мов виникають як негативні для набуття мовного досвіду проблеми інтерференції рідної та першої іноземної мови, так і можливості для позитивного перенесення здобутого мовного досвіду на нову іноземну мову.

Як свідчить практика навчання німецької мови на базі англійської, успішному оволодінню другою мовою на початковому етапі сприяють такі лінгвістичні особливості:

- генетична спорідненість німецької та англійської мов;

- латинська спорідненість;

- спільні моменти у вимові;

- наявність спільного пласту лексики германського походження;

- аналогічні граматичні явища, близькі за структурою та значенням;

- схожі мовленнєві зразки, що вивчаються на початковому рівні.При вивченні німецької мови як другої враховуємо, що:

1. Англійська й німецька як германські мови споріднені в багатьох аспектах. Насамперед це простежується у лексиці, особливо на початковому етапі, де можна помітити багато відповідностей та очевидний зв'язок між німецькою та англійською мовами. До того ж є багато інтернаціоналізмів, здебільшого греко-латинського походження, які трапляються в обох мовах.

2. Учні відповідальніше поставляться до процесу навчання, а це робить ефективним застосування на уроках інтерактивних форм роботи. З досвіду вивчення першої іноземної мови учні мають свою стратегію запам'ятовування лексичних одиниць, яку вони використовують для вивчення другої іноземної мови.

3. Для вивчення другої іноземної мови, як правило, виділяється менше часу, ніж для першої. Це означає, що темп заняття має бути вищим (більше навчального матеріалу за урок, коротші пояснення, інтенсивніша робота із вправами). Цьому значно сприяє порівняння та обговорення мовних явищ, схожих в обох мовах.

4. На заняттях першої іноземної мови учні ознайомилися з можливими формами вправ і мають певний досвід, який можна використати під час вивчення другої мови. Тому вчителю англійської мови дуже корисно знати, які форми і методи навчання застосовувалися на уроках німецької мови.

5. Завдання і вправи мають бути орієнтовані насамперед на порівняння та обговорення аналогій і розбіжностей, мета яких — встановити зв'язки між рідною мовою, першою іноземною та другою іноземною.

6. Свідомо застосовувати набуті знання з німецької мови під час вивчення англійської означає розуміти новий елемент англійської мови (слово чи структуру речення), користуючись «ага»-ефектом Aha Effekt»).

7. Дослідження психології пам'яті свідчать, що нове лише тоді добре запам'ятовується, якщо його можна пов'язати з чимось уже відомим у нашій свідомості. У вивченні іноземної мови це стосується насамперед словникового запасу: дуже неефективно вивчати нову лексику, зазубрюючи слова без використання контексту.

Вправи і завдання у навчальній ситуації «німецька мова після англійської» розробляються з урахуванням певних засад.

При вивченні другої іноземної мови можна використати різні способи запам'ятовування:1.Візуальна опора

Використовуються малюнки або фотографії, підписані двома мовами. Так, можна семантизувати лексику до тем: «Квартира», «Місто», «Тварини», «Рослини», «Клімат», «Погода», «Транспортні засоби», «Продукти», «Страви», «Напої», «Покупки», «Магазини», «Родинні стосунки», «Зовнішність», «Одяг», «Гігієна», «Хвороби», «Розміщення і рух у просторі», «Школа і навчання», «Навчальні предмети», «Театр», «Концерт», «Кіно», «Спорт», «Радіо», «Телебачення», «Преса» тощо.2. Упорядкування схем

Загальні поняття часто утворюють системи відомі учням з рідної мови, які допомагають паралельно семантизувати лексику в двох мовах. Прикладами німецько-англійських відповідників можуть бути: числа, сторони горизонту, міри довжини, ваги, часу, пори року, дні тижня, пори доби, кольори.3. Протилежне значення

Пари слів із протилежним значенням, як свідчить досвід, запам'ятовуються легше, ніж коли слова вивчаються окремо.Розуміння лексичних одиниць здійснюється з допомогою робочих кроків.

Робочі кроки, за яких усі наявні знання про мову під час порівняння систематизуються та активізуються, значною мірою сприяють розвитку «відчуття мови» і, завдяки цьому, підготовці до вивчення кожної наступної мови. Такі робочі кроки учні можуть виконувати й самостійно. Вчитель при цьому задає тему або показує малюнок.

1. Учні занотовують німецькі слова, які вони вже знають.

2. Шукають у словнику англійські відповідники й записують їх.

3. Порівнюють англійські та німецькі слова, встановлюють, які з них схожі і легко зрозумілі, які відрізняються.

4. Складають таблицю.

5. Порівнюють англійські та німецькі слова зі словами рідної мови.

Робочі кроки виконуються спочатку індивідуально, у парах або групах, а потім результати обговорюються на пленумі, порівнюються, за потреби коригуються, робляться висновки.

Отже, учні впродовж певного часу можуть створити свій особистий багатомовний словник у малюнках.

Активне застосування лексики (від розуміння до висловлювання.)

Спочатку відбувається інтенсивне тренування вимови.

Вправи, які можна запропонувати на цьому рівні:

а) читання вголос текстів, які містять нову лексику;

б) складання невеликих діалогів із новою лексикою.

Активне застосування лексики (від розуміння до письма.)

Обговорюється правильне написання німецьких слів.

Вправи для тренування правильної орфографії вивчених слів:

а) заповнити пропуски в тексті новою лексикою;

б) диктанти для заповнення пропусків.

Вправи для уникнення інтерференції. «Фальшиві друзі».

В англійській та німецькій мовах є слова, які подібні за звучанням або написанням, проте мають різне значення і тому можуть бути неправильно вжиті або неправильно розпізнані.Граматика

Граматичні аналогії можна проводити в процесі вивчення англійської мови як, наприклад:- створення простого речення. Наприклад: IchbinMascha. IamMasha.

- часові форми (перфект з дієсловом haben). Наприклад: Perfekt= haben + PartizipII (звичайно, не забувати і про відмінності, що в цьому випадку стосується Perfektз дієсловом sein) Perfect= have + ParticipleII

- сильні/ слабкі дієслова

- наказовий спосіб

- модальність. Наприклад: must/müssen, can/ können, haben + zu +Infinitiv/ have+ to+ Infinitive;

- вживання інфінітива з часткою «zu»і без неї;

- майбутній час. Наприклад: І will go / Ich werde gehen.

Вивчення двох іноземних мов (англійської та німецької) дає унікальну можливість проводити бінарні уроки. Їхньою метою є порівняння двох культур, тобто формування країнознавчої компетенції, розвиток аналітичних здібностей в учнів, вироблення та розвиток навичок так званого «переключення» з однієї іноземної мови на іншу, чого не можна досягнути при вивченні тільки однієї іноземної мови. Елементи театралізації дають змогу зробити урок емоційно насиченим, цікавим для дітей. Залежно від рівня знань учнів можливе використання адаптованих текстів для аудіювання (читання) або неадаптованих автентичних текстів. Граматичні конструкції для опрацювання обираються залежно від теми, рівня знань учнів, мети уроку. Відповідно може змінюватись і структура уроку.

Німецькі слова, близькі за формою та значенням до слів рідної мови. Вони у своїй більшості є інтернаціональними, але в англійській мові їм відповідають слова іншого кореня:

Нім. Укр.

Die Bibliothek бібліотека

Die Mobel меблі

Das Ziel ціль


Німецька мова Англійська мова

Das ist eine Karte It is a map

Ist das eine Lampe? Is it a lamp?

Was ist das?- das ist ein Buch. What is this? - It is a book

Wo ist er? Where is he?

Mein Freund ist Lehrer. My friend is a teacher

Ось як можна за допомогою опор пояснити вживання означеного і неозначеного артиклів. Учням уже відоме таке поняття, як артикль, а також їм відоме правило, згідно з яким означений артикль вживається, якщо предмет або особу називають уперше і якщо вони відомі тому, хто говорить:

Нім. Англ.

das ist ein Tisch This is a table


Проте є моменти , які базуються на протиставленні:

Нім. Англ.

Mein Freund ist Ingenieur. My friend is a engineer.

Труднощі виникають і тому, що в англійській мові є лише один неозначений і один означений артикль, а у німецькій мові іменники бувають чоловічого, жіночого, середнього роду, і саме артикль означений або неозначений вказує на рід, число та відмінки іменника. Учням важко зрозуміти, чому «дівчинка» або «лінійка» середнього роду, «клас» жіночого. Слід пояснити, що німецькі іменники слід запам’ятовувати з означеним артиклем, саме так і записувати нові слова у словник.

Як свідчить практика, найскладнішими у процесі засвоєння німецької граматики є такі теми:

- відмінювання прикметників;

- утворення і вживання форм пасивного стану дієслів;

- утворення і вживання форм умовного способу;

- порядок слів у німецькому реченні, особливо у складнопідрядному;

У процесі вивчення німецької мови на базі першої англійської основними є такі принципи:

1.Навчання німецької мови здійснюється за допомогою звуків через усі види мовленнєвої діяльності.

2.Навчання другої іноземної мови здійснюється на порівнянні або протиставленні фонетики, лексики, граматики рідної мови, першої та другої іноземної мов. Важливо спиратися на знання і досвід, набуті при вивченні першої іноземної мови, а також враховувати знання рідної мови.

3.Важливу роль під час навчання німецької мови відіграє оволодіння граматикою.

У зв’язку з цим фонетичний аспект мовлення має засвоюватися безпосередньо у практичній діяльності під час оволодіння тематичним лексичним і граматичним матеріалом. Згідно з комунікативним підходом до навчання, новий мовний матеріал (лексичний і граматичний) подається у певному контексті, а вже потім активізується в усному і писемному мовленні за допомогою відповідних вправ і завдань.

Працюючи над формуванням комунікативної компетенції на уроках німецької мови, вчитель повинен керуватися наступними принципами:

1) мовленнєво-розумової діяльності;

2) індивідуалізації;

3) функціональності;

4) ситуативності;

5) новизни.

Вибір тем, ситуацій і країнознавчої інформації має здійснюватися за певними критеріями, матеріал повинен:  • бути цікавим для учнів і пробуджувати в них інтерес;

  • бути актуальним, різноманітним, типовим і суспільно значущим не лише для країн, мова яких вивчається як друга іноземна, а й для України;

  • бути цінним і важливим для теперішнього і майбутнього життя учнів;

  • висвітлювати різноманітні аспекти життя людей (насамперед підлітків і молоді) в країнах, мова яких вивчається як друга іноземна мова; і не тільки вміщувати факти та інформацію, а й сприяти формуванню в учнів відповідного ставлення до них;

  • сприяти формуванню в учнів комунікативної та міжкультурної компетенцій, подаватися з додержанням порівняльного принципу та акцентуванням уваги не стільки на відмінностях, скільки на різноманітності країн, мова яких вивчається як друга іноземна; відбиратися з додержанням принципу концентричності, тобто повторюваності тем на різних етапах навчання. Причому навчальна інформація поглиблюється і ускладнюється і може по-різному комбінуватися відповідно до вікових особливостей та життєвого і навчального досвіду учнів.

Отже, у процесі навчання німецької мови як другої іноземної учень розширює свій кругозір за рахунок залучення до мовного середовища носіїв цієї мови, до їх духовної спадщини, способам досягнення міжкультурного взаєморозуміння. Крім того, він навчається пояснювати (на базовому рівні) їх спосіб життя/поведінки. При цьому в свідомості учня здійснюється синтез знань як про специфіку рідної культури, культури першої і другої іноземних мов, так і про спільність знань про культуру та комунікації. Іноземні мови у свідомості учнів тісно пов'язані між собою. Це стосується як знань про елементи і структуру рідної мови та першої іноземної, так і досвіду вивчення іноземних мов.

Учень повинен не тільки отримати уявлення про нову для нього країну, стиль і спосіб життя, а й усвідомити спільність і відмінність різних національних культур і на цій основі рефлексувати власні культурні цінності при критичному і водночас позитивному ставленні до культури німецькомовного народу.Марія ЛАВРЕНЧУК,

методист кабінету рідної мови та літератури

Рівненського ОІППО
РЕКОМЕНДАЦІЇ РІВНЕНСЬКОГО ОІППО

ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ ТА НАВЧАННЯ


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал