Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2013-2014 навчальному роціСторінка23/26
Дата конвертації01.01.2017
Розмір3.97 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ,


ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ

У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ

В 2013-2014 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ
Сучасний учитель у своїй діяльності повинен відкривати нові принципи, способи навчання та виховання, поєднувати традиційні форми навчання з нововведеннями використовувати інформаційно-комунікаційні технології як допоміжні навчальні ресурси.

Законом України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки», Державною цільовою програмою впровадження у навчально-виховний процес ЗНЗ інформаційно-комунікаційних технологій «Сто відсотків» на період до 2015 року, Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти (постанова Кабінету Міністрів України №1392 від 23 листопада 2011 року) передбачається забезпечення ефективного впровадження і використання інформаційно-комунікаційних технологій на всіх освітніх рівнях усіх форм навчання.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій, електронних освітніх ресурсів у професійній діяльності педагога дозволяє оптимізувати зміст навчання, модернізувати методи та форми організації навчального процесу, забезпечити високий науковий і методичний рівні викладання, індивідуальний підхід у навчанні, підвищити ефективність та якість надання освітніх послуг.

До напрямів використання інформаційно-комунікаційних технологій відносять: • викладацьку діяльність;

 • навчально-методичну діяльність;

 • методичну підтримку навчального процесу;

 • самостійну робота учасників навчально-виховного процесу.

Вимоги щодо вмінь педагогічних працівників у використанні ІКТ

Відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників зі змінами і доповненнями (наказ МОНмолодьспорту №1473 від 20.12.2011 року), присвоєння кваліфікаційних категорій «спеціаліст», «спеціаліст другої категорії», «спеціаліст першої категорії», «спеціаліст вищої категорії» передбачає використання у навчально-виховному процесі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), електронних освітніх ресурсів (ЕОР).

Кожен учитель загальноосвітнього навчального закладу, незалежно від ступеня, типу, форми власності закладу та рівня своєї кваліфікації, повинен уміти орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію та оперувати нею відповідно до власних потреб і вимог сучасного високотехнологічного суспільства. Зокрема:

Створювати:


 • текстові документи;

 • таблиці;

 • малюнки;

 • діаграми;

 • презентації.

Використовувати:

 • інтернет-технології;

 • локальні мережі;

 • бази даних.

Здійснювати:

 • анкетування;

 • діагностування;

 • тестування;

 • пошук необхідної інформації в мережі Інтернет.

Розробляти власні електронні продукти (розробки уроків, демонстраційний матеріал).

Поєднувати готові електронні продукти (електронні підручники, енциклопедії, навчальні програми, демонстраційні програми тощо) у своїй професійній діяльності.

У 2013-2014 навчальному році слід керуватися Положенням про електронні освітні ресурси (наказ МОНмолодьспорту № 1060 від 01.10.2012 року). ЕОР є складовою навчально-виховного процесу, має навчально-методичне призначення та використовується для забезпечення навчальної діяльності вихованців, учнів, студентів і вважається одним із головних елементів інформаційно-освітнього середовища.Основні види та функціональна класифікація ЕОР

Із метою ефективної організації навчально-виховного процесу, в частині, що стосується його наповнення якісними навчально-методичними матеріалами, необхідно використовувати ЕОР − навчальні, наукові, інформаційні, довідкові матеріали та засоби, розроблені в електронній формі та представлені на носіях будь-якого типу або розміщені у комп’ютерних мережах, які відтворюються за допомогою електронних цифрових технічних засобів.До основних видів електронних освітніх ресурсів належать:

 • електронний документ – документ, інформація в якому подана у формі електронних даних і для використання якого потрібні технічні засоби;

 • електронне видання – електронний документ, який пройшов редакційно-видавниче опрацювання, має вихідні відомості й призначений для розповсюдження в незмінному вигляді;

 • електронний аналог друкованого видання – електронне видання, яке зазвичай відтворює відповідне друковане видання, зберігаючи розташування на сторінці тексту, ілюстрацій, посилань, приміток тощо;

 • електронні дидактичні демонстраційні матеріали – електронні матеріали (презентації, схеми, відео- й аудіозаписи тощо), призначені для супроводу навчально-виховного процесу;

 • інформаційна система – організаційно впорядкована сукупність документів (масивів документів) та інформаційних технологій, у тому числі з використанням технічних засобів, що реалізують інформаційні процеси та призначені для зберігання, обробки, пошуку, розповсюдження, передачі та надання інформації;

 • депозитарій електронних ресурсів – інформаційна система, що забезпечує зосередження в одному місці сучасних ЕОР із можливістю надання доступу до них через технічні засоби, зокрема в інформаційних мережах (як локальних, так і глобальних);

 • комп'ютерний тест – стандартизовані завдання, представлені в електронній формі, призначені для вхідного, проміжного і підсумкового контролю рівня навчальних досягнень, а також самоконтролю та/або такі, що забезпечують вимірювання психофізіологічних і особистісних характеристик випробовуваного, обробка результатів яких здійснюється за допомогою відповідних програм;

 • електронний словник – електронне довідкове видання упорядкованого переліку мовних одиниць (слів, словосполучень, фраз, термінів, імен, знаків), доповнених відповідними довідковими даними;

 • електронний довідник – електронне довідкове видання прикладного характеру, в якому назви статей розташовані в алфавітному або систематичному порядку;

 • електронна бібліотека цифрових об’єктів – набір ЕОР різних форматів, де передбачено можливості для їх автоматизованого створення, пошуку і використання;

 • електронний навчальний посібник – навчальне електронне видання, використання якого доповнює або частково замінює підручник;

 • електронний підручник – електронне навчальне видання із систематизованим викладом дисципліни (її розділу, частини), що відповідає навчальній програмі;

 • електронні методичні матеріали – електронне навчальне або виробничо-практичне видання роз'яснень із певної теми, розділу або питання навчальної дисципліни з викладом методики виконання окремих завдань, певного виду робіт;

 • курс дистанційного навчання – інформаційна система, яка є достатньою для навчання окремим дисциплінам за допомогою опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій;

 • електронний лабораторний практикум – інформаційна система, що є інтерактивною демонстраційною моделлю природних і штучних об'єктів, процесів та їх властивостей із застосуванням засобів комп'ютерної візуалізації.

ЕОР слід використовувати за функціональною ознакою як:

 • навчально-методичні ЕОР (навчальні плани, робочі програми навчальних дисциплін, розроблені відповідно до навчальних планів);

 • методичні ЕОР (методичні вказівки, методичні посібники, методичні рекомендації для вивчення окремого курсу та керівництва з виконання проектних робіт, тематичні плани);

 • навчальні ЕОР (електронні підручники та навчальні посібники);

 • допоміжні ЕОР (збірники документів і матеріалів, довідники, покажчики наукової та навчальної літератури, наукові публікації педагогів, матеріали конференцій, електронні довідники, словники, енциклопедії);

 • контролюючі ЕОР (тестуючі програми, банки контрольних питань і завдань із навчальних дисциплін та інші ЕОР, що забезпечують контроль якості знань).

Спираючись на Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, який визначає вимоги до освіченості учнів основної і старшої школи, педагог повинен володіти інформаційно-комунікаційними технологіями, вміло здійснювати раціональне поєднання традиційних засобів навчання з новітніми та сформувати в учнів здатність використовувати інформаційно-комунікаційні технології для виконання особистісних і суспільно значущих завдань.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛИТЕРАТУРИ


 1. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти: затверджений постановою Кабінету Міністрів України №1392 від 23.11.2011р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF.

 2. Положення про електронні освітні ресурси : затверджене наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1060 від 01.10.2012 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z1695-12.

 3. Типове положення про атестацію педагогічних працівників зі змінами і доповненнями (2011р.) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/12483/.

Руслана КУШНЕРУК,

методист кабінету іноземних мов,

старший викладач кафедри методики

та змісту соціогуманітарної освіти

Рівненського ОІППО

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал