Методичні рекомендації до оформлення дипломних робіт для студентів денної та заочної форми навчанняСкачати 376.02 Kb.
Сторінка2/4
Дата конвертації11.01.2017
Розмір376.02 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4

ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ


Діяльність студента по виконанню роботи починається з вибору теми й одержання ним на кафедрі завдання на виконання роботи, її окремих етапів, термінів і інших умов. Тематика дипломних робіт приведена в додатку А. На початковому етапі необхідно скласти план і визначити основні напрямки виконання роботи; зібрати матеріали, необхідні для загальної характеристики, аналізу і наукового вивчення об'єкту дослідження. При розробці індивідуального плану виконання роботи варто керуватися орієнтованим розподілом загального обсягу робіт.

Структурно дипломна робота поділяється на: вступ — 5%, теоретична частина — 20%, аналітична частина — 25%, оптимізаційна частина — 45%, висновки — 5%.


Керівник роботи систематично проводить консультації за окремими розділами роботи, оцінює хід і результати виконання індивідуального плану.

Ступінь виконання плану в цілому реєструється у деканаті (на кафедрі) згідно розробленого графіка. Відхилення від плану доводяться до відома деканату і оформлюється доповідною запискою.

Після того, як студент представить цілком завершену роботу і графічний матеріал, керівник перевіряє її і пише про неї відзив.

Після закінчення роботи студенту необхідно одержати підписану і завірену печаткою (зазвичай у відділі кадрів цього наукового працівника за основним місцем роботи) зовнішню рецензію.

Після цього робота представляється до перед захисту на кафедрі.

До затвердження роботи завідувачем кафедри і допуску студента до захисту вона повинна бути переплетена, на титульному листі роботи повинні знаходитися підписи виконавця роботи і керівника. Після підпису завідувача кафедрою сама робота, графічний матеріал і всі документи залишаються на кафедрі.


ВИМОГИ ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ


Дипломна робота припускає наявність наступних елементів наукового дослідження: практичної значимості; комплексного, системного підходу до рішення задач дослідження; теоретичного використання передової сучасної методології і наукових розробок; наявності елементів творчості.

Дипломна робота являє собою закінчене науково-практичне дослідження. Практичну значимість дипломної роботи треба висвітлити через обґрунтування реальності її результатів для потреб практики.

Реальною вважається робота, яка виконана відповідно до наявних проблем об'єкта дослідження, на основі його реальних даних за ряд років (не менше 3-х), і результати якої після захисту цілком або частково можуть бути впроваджені в практику діяльності об'єкта дослідження або аналогічних об'єктів.

Комплексний, системний підхід до розкриття теми роботи полягає в тому, що предмет дослідження розглядається під різними кутами зору — з позицій теоретичної бази і практичних напрацювань, умов його реалізації на об'єкті дослідження, обґрунтування шляхів удосконалення, вивчення ступеня ефективності і т.д. В той же час це система з наявністю окремих елементів і зв’язків між ними, і все це має викладатись в єдиній логіці і у тісному взаємозв’язку.

Застосування сучасної методології полягає в тому, що при виконанні огляду теоретичних джерел, аналізу діяльності організації в сфері надання туристичних послуг і обґрунтуванні шляхів удосконалення окремих аспектів предмета й об'єкта дослідження студент має використовувати знання про новітні досягнення в техніці і технології, сучасний методологічний інструментарій і т.д.

СТРУКТУРА МАТЕРІАЛУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ


Кожна з робіт включає наступні структурні елементи (у порядку їхнього представлення в роботі):

 1. заява щодо самостійності виконання письмової роботи (

 2. )

 3. перевірка на плагіат з сайту (цитування та запозичення має не перевищувати 30% тексту)

 4. титульний лист (ДОДАТОК Б)

 5. завдання на дипломну роботу (ДОДАТОК В)

 6. анотації (ДОДАТОК Д)

 7. відгук наукового керівника (ДОДАТОК Ж)

 8. зовнішня рецензія (ДОДАТОК З)

 9. зміст (ДОДАТОК И)

 10. перелік умовних позначень, скорочень і термінів

 11. вступ

 12. основну частину (розділи)

 13. висновки

 14. список використаних джерел (ДОДАТОК К)

 15. додатки (якщо вони є) з вказівкою номера сторінкиРЕКОМЕНДАЦІЇ З ОФОРМЛЕННЯ РОБІТ ТА ПОРЯДОК МАТЕРІАЛУ В СТРУКТУРНИХ ЧАСТИНАХ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ


Текст роботи друкується тільки з одного боку аркуша білого паперу формату А4 (210x297 мм), залишаючи поля зліва - 30 мм, справа - 15 мм, зверху та знизу - 20 мм. Кегель 14, Times New Roman, інтервал міжрядковий 1,5. Відступ першої строки 12 мм. Вирівнювання тексту по ширині.

Обсяг дипломної роботи повинен становити 80-100 сторінок друкованого тексту.

Заголовки структурних частин дипломної роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «РОЗДІЛ», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ», «ДОДАТКИ», пишуться або друкуються великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів пишуться або друкуються маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапка в кінці заголовка не ставиться.

Відстань між заголовком (за виключенням заголовка пункту) та текстом повинна дорівнювати 2 інтервалам в основному тексті.

Кожну структурну частину дипломної роботи слід починати з нової сторінки.Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №. Номер сторінки ставиться внизу, по центру сторінки на всіх сторінках окрім Титульної та сторінок змісту.

ЗМІСТ, ВСТУП, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ, ДОДАТКИ не нумерують, як розділи. Номер розділу ставити після слова «РОЗДІЛ». Підрозділи нумеруються в межах кожного розділу, використовуючи номер розділу і порядковий номер підрозділу, між якими ставиться крапка. Наприклад: «1.4» (четвертий підрозділ першого розділу). Потім у тому ж рядку йде заголовок підрозділу. Текст починається після 1 інтервалу.Графічну частину (схеми, графіки тощо) і таблиці необхідно подавати в роботі безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше. Якщо вони містяться на окремих сторінках диплому, їх включають до загальної нумерації сторінок. Ілюстративні, або табличні матеріали, розміри яких більше формату А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування в тексті або в додатках.

Ілюстрації позначають словом «Рис» і нумерують послідовно в межах розділу, за виключенням ілюстрацій у додатках. Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Наприклад: Рис. 1.2 (другий рисунок першого розділу). Номер ілюстрації, її назва і пояснювальні підписи розміщуються послідовно під ілюстрацією.

Орієнтовно зміст графічної частини такий (уточнює керівник роботи):


 • динаміка основних розрахунково-кількісних показників роботи;

 • результати застосування у дипломній роботі статистичних та математичних методів;

 • оптимізація запропонованих заходів;

 • вплив запропонованих заходів на основні показники роботи організації.


Таблиці нумерують послідовно (за винятком тих, що розміщені в додатках) в межах розділу. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера, який складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка. Наприклад: «Таблиця 2.3» (третя таблиця другого розділу). При переносі таблиці на інший аркуш над іншими частинами пишеться «Продовження табл. 2.3».

Посилання на ілюстрації диплому вказують порядковим номером ілюстрації, наприклад, «рис. 2.3», на формули - порядковим номером формули, наприклад, «у формулі (3.1)». Посилання у тексті на таблиці пишуть скорочено таким чином, наприклад: «в табл. 1.2». У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба вказувати скорочено слово «дивись». Наприклад, «див. табл. 1.2». Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядових статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, в посиланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, формул з джерела, на яке посилаються.

Допускається посилання на джерела у виносках, при цьому оформлення посилання має відповідати його бібліографічному опису за списком із зазначенням номера.

Вступ

Вступ призначено для обґрунтування актуальності теми роботи, формулювання мети і задач дослідження. Обсяг вступу, що рекомендується – 3 сторінки. Він має повинен містити наступну інформацію: • актуальність теми, при висвітленні, якої коротко викладається сучасний стан розглянутої проблеми, необхідність подальших досліджень і її роль в розвитку менеджменту;

 • об'єкт дослідження — процес функціонування проблеми дослідження підприємства або організації, на підставі даних якої виконується робота та ін.;

 • предмет дослідження — проблема (коло питань), що досліджуються в роботі на прикладі об’єкта дослідження. Наприклад: організація роботи підприємства, дослідження маркетингового середовища та ін.;

 • мета дослідження — розробка заходів щодо оптимізації предмету дослідження стосовно до об'єкта дослідження на підставі його вивчення або аналізу стану;

 • задачі, що ставляться в роботі, повинні відповідати меті дослідження, як правило, виходячи з задач дослідження, будується структура роботи, тому задачі дослідження формулюються на підставі найменувань розділів і підрозділів;

 • використані теоретичні і законодавчо-нормативні джерела: коротко вказуються прізвища (ініціали) авторів, що внесли найбільш вагомий внесок у розробку проблеми, основні закони і нормативні акти, що згадуються в роботі (з посиланнями в квадратних дужках на номери джерел у списку літератури).


Основна частина

Перший розділ дипломної роботи переважно теоретичний. У ньому зважуються наступні задачі дипломного дослідження чи розглядаються питання, які можуть бути оформлені у виді підрозділів:

 • теоретичний огляд і аналіз досліджуваних питань;

 • місце досліджуваної проблеми в системі менеджменту, взаємозв'язок елементів системи, вплив предмета дослідження на стан галузі менеджменту;

 • концепція та методика дослідження предмета.


Другий розділ по змісту є аналітичним. У ньому вивчається стан справ на об'єкті дослідження з позицій аналізу окремих аспектів предмета дослідження.

Елементами другого розділу чи його підрозділами можуть бути наступні: • організаційно-економічна характеристика об'єкта дослідження.

 • аналіз предмета дослідження або його окремих елементів;

 • комплексний аналіз проблеми дослідження;

 • комплексний аналіз господарського стану об'єкта дослідження.


Третій розділ є по суті оптимізаційною частиною. Він присвячений питанням удосконалення предмета дослідження відповідно до умов функціонування об'єкта дослідження.

Задачі, які розв'язуються в цьому розділі можуть бути наступні: • огляд напрямків удосконалення предмета дослідження стосовно до об'єкта дослідження і оптимізація одного або декількох найбільш значимих елементів предмета дослідження, у тому числі з використанням статистичних методів, математичних моделей;

 • використання можливостей обчислювальної техніки для удосконалення окремих аспектів предмета дослідження;

 • розрахунок перспективності та доцільності пропозицій студента в частині удосконалення діяльності об'єкта дослідження з кола досліджуваних проблем відповідно до умов функціонування суб'єктів господарювання в Україні.


Висновки

Висновки і пропозиції складають окремий розділ дипломної роботи. Тут стисло підводяться підсумки проведених досліджень. Наводяться найбільш важливі теоретичні положення, які містять оцінку результатів дослідження з погляду на відповідність меті дипломної роботи та поставлених у вступі завдань, акцентуються елементи наукової новизни, пропозиції щодо удосконалення досліджуваного напряму діяльності організації – об’єкта дослідження. Написання висновків до кожного розділу не є обов’язковим.Список використаних джерел

У список використаних джерел варто включати не тільки джерела, які цитуються, але і ті, з якими студент ознайомився в процесі підготовки роботи.

Дані про джерела приводяться мовою оригіналу.

Обсяг джерел, що рекомендується, по дипломній роботі - не менше 50 найменувань. Посилання на літературні джерела, що даються в тексті роботи, мають наводитись у вигляді порядкового номеру за списком джерел в квадратних лапках; наприклад [19, с. 35].Додатки

Додатки оформлюються як продовження дипломної роботи, починаються зі сторінки, на якій великими літерами написано ДОДАТОК А і розміщуються в порядку появи посилань у тексті дипломної роботи. Кожний додаток слід починати з нової сторінки. Додаток повинен мати заголовок, що написаний або надрукований по центру великими літерами симетрично відносно тексту сторінки і велика літера, що позначає додаток (ДОДАТОК ).

Додатки слід позначати послідовно великими літерами української абетки, за винятком літер Г,Є,І,Ї,Й,О,Ч, наприклад, ДОДАТОК А, ДОДАТОК Б, і т.д. Якщо додаток один, тоді він позначається як ДОДАТОК А.

У додатки включають такі матеріали: • поточні документи підприємства, що є об’єктом дослідження;

 • статистичні дані організації;

 • ілюстрації допоміжного характеру.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал