Методичні рекомендації до написання курсових робіт заСкачати 480.2 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/4
Дата конвертації17.02.2017
Розмір480.2 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4

1 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет Острозька академія Факультет політико-інформаційного менеджменту Кафедра психолого-педагогічних дисциплін
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ ЗА
НАПРЯМОМ ПСИХОЛОГІЯ
Укладачі: доц., к.психол.н. Матласевич О.В., викл. Волошина В.О. Острог – 2013

2
Затверджено на засіданні навчально-методичної ради
Національного університету Острозька академія
Протокол № 3 від 24 січня 2013 року
Рецензенти:
Каламаж Р.В., доктор психологічних наук, професор, проректор з навчально-виховної роботи Національного університету Острозька академія
Лисиця А.В., кандидат біологічних наук, доцент, завідувач лабораторії диференційної діагностики Інституту сільського господарства Західного Полісся НААН України Методичні рекомендації до написання курсових робіт за напрямом Психологія / Укл. Матласевич О.В., Волошина В.О. – Острог Видавництво Національного університету Острозька академія, 2013. - ___ с.

3 Методичні рекомендації призначені для студентів освітньо- кваліфікаційного рівня бакалавр спеціальності Психологія і висвітлюють основні питання, пов’язані з написанням та оформленням курсової роботи. В методичних рекомендаціях наведено поетапну процедуру організації курсового дослідження, розкрито вимоги до структури курсової роботи, рекомендації щодо оформлення результатів досліджень студентів, порядок захисту курсової роботи, а також необхідні додатки. Крім того, методичні розробки містять вимоги до написання курсової роботи відповідно до міжнародного зразка APA Американської Асоціації Психологів.4
ЗМІСТ
Вступ....................................................................................................................................................2 Розділ 1. Вимоги до написання курсової роботи згідно зразка МОНМС України. ..................4 1.1. Загальні вказівки до курсових робіт 1.2. Підготовчий етап роботи над курсовою 1.3. Написання тексту курсової роботи 1.4. Оформлення курсової роботи. 15 Розділ 2. Вимоги до написання курсової роботи згідно міжнародного зразка APA.................20 2.1. Загальні та етичні норми до оформлення курсових робіт англійською мовою 2.2. Структура англомовної курсової роботи 2.3. Особливості оформлення курсової роботи Розділ 3. Захист курсової роботи 3.1. Підготовка та організація захисту курсової роботи 3.2. Рекомендації до написання відгуку наукового керівника ...................................................32 Висновки Список використаних джерел. Додатки.

5
ВСТУП
У професійній підготовці бакалавра психології значну роль відіграє курсова робота. Студенти спеціальності Психологія у процесі навчання виконують 3 курсові роботи, а по закінченню - кваліфікаційну роботу, мета яких - закріпити елементи науково-дослідної роботи студента, отримати додаткову інформацію з дисципліни на стадії первинного наукового пошуку і показати на випуску свою готовність вирішувати теоретичні та практичні завдання зі своєї спеціальності. Курсова робота є засобом перевірки не лише теоретичної і методичної підготовки майбутнього психолога, але і його вміння працювати з літературою, спостерігати, аналізувати та узагальнювати психологічний та науковий досвід, вміння здійснювати психологічний експеримент. Крім того, різні форми організації науково-дослідної роботи студентів мають велике значення для створення у вищому навчальному закладі атмосфери творчості, а залучення студентів до наукових досліджень сприяє активізації їх розумової діяльності, самовдосконаленню і самореалізації. Згідно з Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах України курсова робота виконується з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, отриманих студентами за час навчання, та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання. Курсова робота – це досить складна форма самостійної, творчої роботи, тому у студентів часто виникає багато запитань стосовно вимог до змісту, структури, оформлення, процедури захисту таких досліджень. Крім того, у літературі, присвяченій правилам виконання і порядку захисту курсових, недостатньо висвітлені питання, пов’язані власне з психологічними дослідженнями. Тому виникла потребу у підготовці методичних рекомендацій з написання та захисту курсових робіт для студентів спеціальності Психологія. Окрім того, при кафедрі психолого-педагогічних дисциплін НаУОА функціонує Науково-дослідна лабораторія когнітивної психології. В рамках Лабораторії виконується низка наукових досліджень із напрямку Когнітивна психологія. З метою впровадження та вдосконалення науково-дослідних методів кафедра психолого-педагогічних дисциплін спільно із Науково-дослідною лабораторією когнітивної психології адаптували Міжнародні вимоги до оформлення емпіричних досліджень Американської Асоціації

6 Психологів (АРА). Як результат проробленої роботи було розроблено вимоги до оформлення англомовних курсових робіт. Це дасть змогу опанувати основні особливості оформлення наукових досліджень міжнародного зразка. Методичні рекомендації до написання курсової роботи з психології складаються з 3 розділів. В першому розділі подано вимоги до написання курсової роботи згідно зразка
МОНМС України з психології, а саме в ньому описано загальні вимоги до написання особливості підготовчого етапу роботи над курсовою роботою вибору теми, визначення об’єкта, предмета, мети за завдань дослідження особливості написання та оформлення тексту курсової роботи. Другий розділ присвячений опису вимог до написання курсової роботи згідно міжнародного зразка APA, що включає загальні та етичні норми оформлення курсової роботи англійського зразка опис структурних частин курсової роботи міжнародного зразка особливості оформлення тексту наукової роботи. В третьому розділі висвітлено вимоги та рекомендації до захисту студентами своїх наукових досліджень перед Державною Екзаменаційною Комісією (ДЕК) та рекомендації щодо написання відгуку науковими керівникам курсових робіт. Окрім того, методичні рекомендації містять Додатки, де вміщені усі необхідні зразки оформлення студентами структурних частин курсових робіт.


7

РОЗДІЛ 1. ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ ЗГІДНО ЗРАЗКА
МОНМС УКРАЇНИ
1.1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ ДО КУРСОВИХ РОБІТ
Курсова робота – це самостійне навчально-наукове дослідження студента, яке виконується з певного курсу або з окремих його розділів. Основна мета виконання
курсової роботи – глибоко й творчо вивчити одне з конкретних питань теорії і практики певної галузі психології, оволодіти методами наукового дослідження. Тема курсової роботи повинна відповідати завданням навчальної дисципліни і тісно пов'язуватися з практичними потребами психології. Студенту надається право вибирати тему курсової роботи із запропонованого кафедрою переліку або запропонувати свою тему зоб рунтуванням її розробки. Тематика курсових робіт затверджується на засіданні спеціалізованої кафедри. Подальше її змінення або коригування можливе лише з дозволу наукового керівника при достатньому обґрунтуванні змін студентом. Кожну тему виконує, як правило, один студент. Але над організацією конкретного експерименту з певного виду науково-методичної роботи може працювати невелика група (з
3-5) студентів. Незалежно від обраної теми, структура курсової роботи має бути такою
- титульний аркуш
- зміст
- перелік умовних позначень (при необхідності
- вступ
- основна частина (розділи, підрозділи, що розкривають теорію питання та досвід практичної роботи
- висновки
- список використаної літератури
- додатки. Кожний структурний елемент повинен починатися з нової сторінки.
Вимоги до структурних елементів

8
- титульний аркуш курсової роботи оформляється за встановленою формою (додаток 1);
- зміст повинен містити назви структурних елементів, заголовки (за їх наявності) із зазначенням нумерації та номери їх початкових сторінок
- перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів подається (за необхідності) у вигляді окремого списку. Терміни, скорочення, символи, позначенні і таке інше, які повторюються не більше двох разів, до переліку не вносяться. А розшифровка таких, що внесені до переліку, наводиться у тексті при їх першому згадуванні. Вимоги до решти основної частини курсової роботи подані нижче. Курсова робота не може бути переказом написаного в літературі, або описом простого спостереження. Якість курсової роботи повинна бути такою, щоб після захисту цієї роботи, усі бажаючі мали змогу використати її результати, як певний методичний посібник.
Курсова робота повинна відповідати таким основним вимогам
-
актуальність
теми, відповідність її сучасному стану психологічної науки, практичним завданням відповідної сфери. Актуальність у перекладі з латинської означає важливість, практичну значущість розглядуваної проблеми
-
достатній теоретичний рівень. Ця вимога означає, що студент має достатньо повно розкрити основні поняття і терміни, що стосуються проблеми курсової роботи, включити тільки об'єктивні факти і реальні практичні приклади
-
дослідницький характер. У курсовій роботі мають міститись елементи дослідження вивчення достатньої кількості опублікованих джерел критичний аналіз монографічних та періодичних видань) вітчизняних і зарубіжних авторів формування власної точки зору на проблему, що розглядається систематизація та аналіз різних думок і підходів
- чітка характеристика предмета, мети і методів дослідження, опис та аналіз проведеного емпіричного дослідження
-
новизна результатів, науково-теоретична цінність дослідження
- чітка
логіка
викладу, правильність мовно-стилістичного оформлення
- правильність та обґрунтованість висновків та практичних

9
рекомендацій.

1.2. ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП РОБОТИ НАД КУРСОВОЮ
Зміст та деталі курсової роботи завжди потрібно узгоджувати з науковим керівником. Курсову роботу доцільно виконувати в такій послідовності вибір теми – з’ясування об’єкта і предмета – визначення мети і завдань дослідження – виявлення і відбір літератури з теми, її вивчення – складання попереднього плану – виклад теорії, вивчення досвіду роботи – виклад методики і оформлення практичної частини (емпіричне дослідження) – написання вступу – формулювання висновків і рекомендацій – оформлення списку використаних джерел та додатків. Потім здійснюється літературне й технічне оформлення роботи, її рецензування, підготовка до захисту і захист курсової роботи. Виконання курсової роботи організується відповідно до графіка, затвердженого кафедрою та деканатом. За кожний етап роботи студент звітує науковому керівникові. Враховуючи поради наукового керівника, студент самостійно відшукує додаткову літературу й складає бібліографію за різними джерелами каталогами книг і журнальних статей, бібліографічними довідниками, за списками літератури, поданими в науковій та навчальній літературі. Курсова робота повинна бути логічно побудованою й мати характер цілісного й завершеного самостійного дослідження. Традиційно курсова робота має описово- розрахунковий характері складається зі вступу, основної частини й висновків.
Вступ. У вступі обґрунтовується актуальність вибраної теми, дається характеристика сучасного стану досліджуваної проблеми, визначається мета курсової роботи й завдання, вказується предмет та об'єкт дослідження. У вступі варто також звернути увагу на рівень розробленості теми у вітчизняній та зарубіжний літературі, виділити дискусійні питання й невирішені проблеми. Рекомендований обсяг вступу – 2-3 сторінки.
Основна частина роботи поділяється на 2-3 розділи і містить теоретичну і практичну частини. Перший розділ, як правило, присвячується теоретико-методологічним аспектам досліджуваної теми та аналізу стану об'єкту дослідження. У першому розділі окреслюються основні етапи наукової думки за розв’язуваною проблемою (завданням. Стисло, критично висловлюючи роботи попередників, студенту варто окреслити основні

10 етапи розвитку наукової думки за своєю проблемою. Стисло, критично висвітлюючи роботи попередників, студент повинен вирізнити ті питання, що залишилися невирішеними і, отже, визначити своє місце у розв’язанні проблеми (завдання. Загальний обсяг огляду літератури не повинен перевищувати 20% обсягу основної частини курсової роботи (6-7 сторінок. У другому розділі обґрунтовується вибір напряму досліджень, викладається загальна методика проведення курсового дослідження, наводяться методи вирішення задач та їх порівняльні оцінки. Описуються основні тенденції. Закономірності, гіпотези, що розглядаються, принципи дії і характеристики використаних програм, інструментальних методів і методик. У третьому розділі описується хід емпіричного дослідження, умови та основні етапи експериментів, з вичерпною повнотою викладаються результати власних досліджень студента, як вони одержані. Студент повинен дати оцінку достовірності одержаних результатів (характеристик, параметрів, запропонувати рекомендації та пропозиції щодо вирішення досліджуваної проблеми. Усі ці розділи повинні бути логічно пов'язані між собою. Теоретичні положення й методичні підходи є основою для аналізу первинних матеріалів або статистичної інформації.
Висновки й рекомендації базуються на результатах аналізу. Рекомендації можуть торкатись також теоретико-методологічних основ, понятійного апарату й інструментарію дослідження. У висновках відображено, якою мірою вирішено завдання й досягнуто мети, сформульованої у вступі. Обсяг висновків – 2-3 сторінки. Кожен розділ чи підрозділ повинен виконуватися за такою схемою короткий вступ, факти та їх опис, проведення дослідження на основі обраного наукового методологічного апарату, проведення підсумків. Висновки повинні нести наукову новизну чи особисту думку автора до уже відомого матеріалу як результату проведеного дослідження.
Невід'ємною частиною курсової роботи є список літератури, який включає перелік усіх джерел, використаних у процесі роботи. Підготовка курсової роботи охоплює кілька етапів.
Підготовчий етап починається з вибору теми курсової роботи, її осмислення та обґрунтування. З переліку тем, запропонованих кафедрою, студент вибирає ту, яка найповніше відповідає його навчально-виробничим інтересам та схильностям. Перевага надається темі, при розробці якої студент може виявити максимум особистої творчості та

11 ініціативи. Разом із керівником слід визначити межі розкриття теми, зміст та методику спостережень обсяг, методику та базу для виконання експерименту. Правильна та логічна структура курсової роботи - це запорука успіху розкриття теми. Процес уточнення структури складний і може тривати протягом усієї роботи над дослідженням. Попереднє ознайомлення з літературними джерелами є основою для складання плану
курсової роботи. План включає: вступ 3-4 взаємопов'язані і логічно побудовані питання, що дозволяють розкрити тему висновки. Самостійно складений студентом план обговорюються з науковим керівником, у разі необхідності коригується й після цього затверджується. Потім визначається послідовність втілення питань в роботі, враховуючи, що
1) першими у курсовій роботі повинні бути викладені загальні питання, які є вступом до змісту роботи
2) наступні питання, які розкривають основний зміст теми, повинні розміщуватися у строгій послідовності відповідно до логіки та хронології розвитку проблеми
3) останнє питання плану – висновки, де автор курсової роботи повинен узагальнити її зміст. Якщо це необхідно, до окремих питань плану курсової роботи повинні включатися підпитання та додаткові матеріали. Приз ясуванні об'єкта, предмета і мети
дослідження слід зважати нате, що між ними і темою курсової роботи є системні логічні зв'язки. Об'єктом дослідження є вся сукупність відношень різних аспектів теорії і практики науки, яка слугує джерелом необхідної для дослідника інформації це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію й обране для дослідження. Предмет дослідження це тільки ті суттєві зв'язки та відношення, які підлягають безпосередньому вивченню вданій роботі, є головними, визначальними для конкретного дослідження. Таким чином, предмет дослідження є вужчим та конкретнішим, ніж об'єкт. Предмет дослідження міститься в межах об’єкта. Потрібно знати, що об'єкт дослідженняце частина об'єктивної реальності, яка наданому етапі стає предметом практичної і теоретичної діяльності людини як соціальної істоти (суб'єкта). Предмет дослідження є таким його елементом, який включає сукупність властивостей і відношень об'єкта, опосередкованих людиною (суб'єктом) у процесі

12 дослідження з певною метою в конкретних умовах. Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. Предмет дослідження змістовно визначає тему (мету) курсової роботи. Залежно від того, наскільки зрозуміло і точно сформульовано мету роботи, настільки вдалими будуть її основні завдання, план, організація виконання, стиль викладу. Мета курсової роботи повинна бути сформульована таким чином, щоб указувати на об’єкт і предмет дослідження. Правильне визначення мети роботи дасть змогу студенту виокремити в ній основний напрям дослідження, упорядкувати пошук і аналіз матеріалу, підвищити якість роботи, уникнути загальних міркувань. Приклади формулювання мети курсової роботи
Мета роботи – дослідити соціально-психологічні умови ефективного керівництва трудовим колективом Основна мета курсової роботи – проаналізувати особливості психологічних ідей гуманізму та експериментально перевірити ефективність теоретико-прикладної концепції формування гуманізму Мета курсової роботи – вивчити сутність самореалізації та визначити психологічні умови самореалізації майбутніх психологів. Мета курсової роботи повинна бути тісно пов'язана з назвою її теми. На основі сформульованої мети студент має визначити основні завдання, які слід розв'язати в процесі виконання роботи. Завдання мають конкретизувати основну мету роботи. Наявність поставленої мети дослідження дозволяє визначити завдання дослідження, які можуть включати такі складові вирішення певних теоретичних питань, які входять до загальної проблеми дослідження (наприклад, визначення сутності понять, явищ, процесів, подальше їх вдосконалення

13 вивчення ознак, рівнів функціонування, критеріїв ефективності, принципів та умов використання тощо експериментальне вивчення практики вирішення даної проблеми, виявлення її типового стану, недоліків і труднощів, їх причин, типових особливостей передового досвіду таке вивчення дає змогу уточнити, перевірити дані, опубліковані в спеціальних неперіодичних і періодичних виданнях, підняти їх на рівень наукових фактів, обґрунтованих у процесі спеціального дослідження
• обґрунтування необхідної системи заходів щодо вирішення даної проблеми
розробка методичних рекомендацій та пропозицій щодо використання результатів дослідження у практиці роботи психологів. Для досягнення мети курсової роботи достатньо 3-4 завдання. Після завдань перераховують використані наукові методи та змістовно визначають, що саме досліджувалося кожним методом. Вибір методів дослідження повинен забезпечити достовірність отриманих результатів і висновків. Використані методи дослідження доцільно подавати, згрупувавши їх у теоретичні, емпіричні та методи математико-статистичної
обробки одержаних емпіричних даних. У початковий період роботи над темою найзручнішою є підбір та розстановка літератури за основними питаннями, що розкривають зміст теми курсової роботи Вступ, Розділ (його назва, Висновки тощо. Це дає можливість своєчасно звернути увагу на недостатню кількість матеріалу з того чи іншого питання.
1.3. НАПИСАННЯ ТЕКСТУ КУРСОВОЇ РОБОТИ
Після вивчення літературних та інших джерел, консультацій з науковим керівником, емпіричного дослідження в автора курсової роботи накопичується достатній матеріал, на
ґрунті якого він повинен написати курсову роботу. Курсова робота є творчим рукописом студента, в якому послідовно викладається матеріал теми з необхідними доведеннями та ілюстраціями. Текст роботи треба виконувати грамотно як стилістично, такі з дотриманням норм орфографії та пунктуації. Скорочення слів та назв повинні відповідати загальноприйнятим правилам.

14 Даний етап починається з вивчення та конспектування літератури з теми курсової роботи. Самостійний пошук літературних джерел здійснюється за допомогою бібліотечних каталогів систематичного, алфавітного, реферативних журналів, бібліографічних довідників. Особливу увагу слід звернути на періодичні видання газети, журнали, де можна знайти останні результати досліджень спеціалістів. Важливо підібрати джерела сучасної зарубіжної літератури. Методика вивчення літератури, як основа наукового дослідження в курсовій роботі, залежить від характеру й індивідуальних особливостей студента - загальноосвітнього рівняй спеціальної підготовки, ерудиції та особливостей пам'яті, звичок і працездатності. Разом з цим є доцільним дотримання загальних правил
опрацювання літератури.
Вивчення літератури треба починати з праць, де проблема відображається вцілому, а потім перейти до вужчих досліджень. Спочатку потрібно ознайомитись з основною літературою (підручниками, теоретичними статтями, а потім - прикладною (законодавчими актами, інструктивними матеріалами, статтями про конкретні дослідження тощо. Вивчення складних джерел (монографій) слід починати лише після опрацювання простіших підручників. Починати ознайомлення з виданням треба з титульного аркуша, з'ясувавши, деким, коли воно було видано. Треба переглянути зміст, який розкриває структуру видання, наповнення його розділів, звернутися до передмови, де розкрито призначення видання, завдання, поставлені в ньому автором. Читаючи видання, треба уважно стежити за авторською думкою, вміти відрізняти головні положення від доказів й ілюстративного матеріалу. Часто статті з наукових збірок складні для сприйняття, тому слід їх читати кілька разів, намагаючись виділити головну ідею та аргументи, якими автор її доводить. З'ясовуючи це, треба виписати всі необхідні цитати, цифри, факти, умови, аргументи, якими оперує автор, доводячи основну ідею статті. В курсовій роботі використовуються цитати з літературних джерел. Вони повинні підтверджувати думку автора курсової роботи авторитетним висловлюванням вченого або текстом офіційного документа. Виписувати цитати треба на одну сторону окремих аркушів паперу стандартного розміру, що допомагає краще орієнтуватися в накопиченому матеріалі, систематизувати його за темами і проблемами.
Конспектуючи матеріал, слід постійно пам'ятати тему курсової роботи, щоб виписувати тільки те, що має відношення до теми дослідження. Цитати беруть у лапки,

15 записують їх точно за оригіналом й обов’язково подають вказівку або посилання на джерело з позначенням сторінок, звідки взято цитату. Текст цитати може бути використаний утому розумінні, в якому він поданий в оригіналі (джерелі. Застосування так званих розлапкованих цитат, коли думки іншого автора видаються за особисті, розглядається як грубе порушення літературної та наукової етики, кваліфікується


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал