Методичні рекомендації до написання дипломних робіт для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування»Сторінка1/4
Дата конвертації19.06.2017
Розмір0.93 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4
Міністерство освіти і науки України

чернівецький національний універистет

імені юрія федьковича

Методичні рекомендації до написання

дипломних робіт
для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування»

спеціальності 071 «Облік і оподаткування»


Чернівці – 2016Укладачі: к.е.н., доцент Попова В.Д., к.е.н. Кузь В.І., к.е.н. Кудлаєва Н.В.
Зміст
з/п

Назва структурного елемента
Сторінка

1

Мета, вибір та затвердження теми дипломної роботи
4

2

Структура, обсяг і зміст дипломної роботи
6

3

Підбір та вивчення літературних джерел і практичних матеріалів
12

4

Порядок виконання дипломної роботи
14

5

Оформлення дипломної роботи
15

5.1

Загальні вимоги
16

5.2

Нумерація
17

5.3

Ілюстрації, таблиці, формули
18

5.4

Посилання та цитування
19

5.5

Список використаних джерел
20

5.6

Додатки
27

6

Рецензування, захист та зберігання дипломних робіт
28

7

Пам’ятка щодо оформлення дипломної роботи
30

8

Критерії оцінювання дипломної роботи
31

9

Додатки
35

10

Орієнтовна тематика дипломних робіт
46

11

Короткий словник наукових термінів
49


1. Мета, вибір та затвердження теми дипломної роботи

Дипломна робота є самостійною кваліфікаційною науково-дослідною роботою студента, яка синтезує підсумки теоретичної та практичної підготовки у межах нормативної та варіативної складових освітньо-професійних програм підготовки фахівців, а також відображає нові рішення актуальних проблем практики організації та методики бухгалтерського обліку, аналізу та контролю.

Метою виконання дипломної роботи є систематизація, закріплення та поглиблення теоретичних знань; їхнє застосування при проведенні теоретичних та практичних досліджень, поглибленому осмисленні професійних проблем, розробці обґрунтованих пропозицій та рекомендацій щодо вирішення цих проблем.

Дипломна робота повинна: 1. відображувати сучасний стан та тенденції економічного розвитку України, враховувати досвід світової економіки;

 2. показати такий рівень спеціальної підготовки студента, який відповідає кваліфікаційним вимогам зі спеціальності «Облік і аудит»;

 3. показати здібності та вміння студента застосовувати отримані знання з фахових дисциплін для вирішення практичних задач з удосконалення організації і методики обліку, контролю і аналізу та підвищення їх ефективності на підприємствах, установах, організаціях України;

 4. виконуватися на практичних матеріалах конкретних підприємств, організацій, установ або галузевих матеріалах;

 5. бути комплексною і охоплювати такі напрямки, як облік і контроль, або облік і аналіз, або облік, контроль та аналіз;

 6. базуватись на застосуванні прогресивних методів економічних досліджень;

 7. бути спрямована на вирішення актуальних задач організації та методики обліку, контролю, аналізу;

 8. містити конкретні пропозиції щодо удосконалення системи обліку, контролю і аналізу на обраному підприємстві (установі, організації);

Крім того, дипломна роботи має:

 1. містити аргументацію актуальності теми, її теоретичної і практичної цінності;

 2. відображати самостійність і системність підходу студента у виконанні досліджень з конкретної проблеми;

 3. показувати знання студента монографічної літератури з обраної теми, законодавчих актів України й урядових рішень, нормативних актів, положень, інструкцій, стандартів тощо;

 4. містити аналіз різних точок зору з вказівками на джерела (у вигляді посилань або цитувань) і обов’язкове формулювання аргументованої позиції щодо порушення у роботі дискусійного питання;

 5. повністю розкривати тему дослідження, мати аргументоване обґрунтування висновків і пропозицій, що представляють науковий та практичний інтерес з обов’язковим використанням практичного матеріалу, застосуванням різних методів, включаючи економіко-математичні методи і комп’ютерну техніку.

Виклад результатів досліджень у дипломній роботі повинен бути підпорядкований єдиній логіці і спрямований на реалізацію мети роботи.

Кожна зі складових частин дипломної роботи повинна мати своє призначення.

У кожному розділі дипломної роботи рекомендовано спочатку подавати загальнотеоретичний матеріал (на основі вивчення суджень, отриманих при вивченні спеціальної літератури), а потім викладати особливості формування цієї інформації на конкретному підприємстві, виявляти недоліки та надавати рекомендації з їх усунення. Кожна структурна частина тексту повинна вміщувати завершену інформацію і за змістом відповідати узагальнюючій назві розділу так, щоб в ньому не було зайвої або недостатньо розкритої інформації.

За результатами виконаної роботи після кожного розділу обов’язково слід зробити короткі висновки про розглянуте в розділі, про те, чим ці розробки істотно відрізняються від існуючих, який ефект можливо отримати від їх впровадження в практичну діяльність підприємств, установ, організацій.

При викладенні матеріалу слід уникати загальних слів, бездоказових тверджень, тавтології.

Наукову інформацію в роботі слід викладати у повному обсязі, висвітлюючи одержані результати дослідження, з детальним описом методики дослідження. Наукова інформація має бути висвітлена на фактичному матеріалі з обґрунтуванням новизни та практичного значення роботи. Розділи роботи мають бути співрозмірними за обсягом.

Вибір напряму дослідження – відповідальний момент, від якого значною мірою залежить успіх всього дослідження студента. Напрям дослідження визначається виходячи з наукових інтересів студента, тематики наукових досліджень кафедри, замовлень різних суб’єктів господарювання тощо.

Вибір напряму наукових досліджень для виконання дипломної роботи не обмежується окремими галузями економіки, видами діяльності, організаційно-правовими формами та формами власності підприємств, установ та організацій, на матеріалах яких буде ґрунтуватися дипломна робота. Як правило, вибір студентом теми дипломної роботи обумовлений виконанням окремих індивідуальних робіт з елементами наукових досліджень в минулому. Такий підхід до організації процесу дипломування є ефективним адже у процесі поточного навчання студенти вже набули певних знань з обраного напряму досліджень, тому здатні більш професійно вирішувати питання удосконалення практики обліку, контролю і аналізу.

Право вибору дипломної роботи надається студенту в межах орієнтовної тематики, яка розробляється і щорічно оновлюється кафедрою.

При виборі теми дипломної роботи та напряму її розкриття слід керуватися власними навчальними та науково-дослідними інтересами, наявністю теоретичної бази та власних розробок, можливістю отримання необхідних матеріалів під час проходження виробничої практики, орієнтацією на характер майбутньої професійної діяльності.

Тема дипломної роботи повинна бути актуальною, мати теоретичне та практичне значення, новизну, відповідати вимогам сучасного стану і перспективам розвитку економічних наук та господарської практики.

Не рекомендується виконувати дипломну роботу на абстрактну тематику без використання матеріалів конкретного суб’єкта господарювання.

За будь-яких умов вибору студент обов’язково погоджує тему дипломної роботи зі своїм науковим керівником та подає відповідну заяву на ім’я завідуючого кафедри (дод. А). Варто заздалегідь погодити тему дипломної роботи з керівником підприємства (організації), на матеріалах якого вона буде виконуватись. Рекомендується взяти лист-заявку, що підтвердить актуальність вибраної теми для даного об’єкта дослідження.

Поряд із керівником дипломної роботи може призначатися науковий консультант із числа спеціалістів суб’єкта господарювання, на матеріалах якого виконується робота, або провідних викладачів споріднених кафедр.

Керівник дипломної роботи разом зі студентом визначають зміст роботи і календарний план виконання окремих етапів і заповнюють бланк «Завдання на дипломну роботу» (дод. Б).

Узгоджені теми подають на розгляд і затвердження кафедри.2. Структура, обсяг і зміст дипломної роботи

Дипломна робота повинна мати певну логічність побудови, послідовність і завершеність розгляду відповідного кола питань. Рекомендується така структура роботи: 1. Титульна сторінка.

 2. Завдання до дипломної роботи.

 3. Анотація або реферат.

 4. Відгук у формі подання та рецензія (надаються окремо і в дипломній роботі не брошуруються).

 5. Зміст.

 6. Вступ.

 7. Основна частина (з висновками до розділів).

 8. Висновки і пропозиції.

 9. Список використаних джерел.

 10. Додатки.

 11. Довідка про впровадження результатів дослідження.

Обсяг дипломної роботи має бути в межах 90-110 сторінок машинописного тексту без урахування списку використаних джерел та додатків. Приблизний обсяг структурних складових (кількість сторінок): анотація (реферат) – 1; вступ – 3-4; основна частина – до 90; висновки та пропозиції – 5-6.

Титульна сторінка дипломної роботи (дод. В) містить найменування вищого навчального закладу, назву факультету, назву кафедри, тему роботи, прізвище, ім’я, по батькові автора, спеціальність, з якої виконана робота, науковий ступінь, учене звання, прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника, рецензента та консультантів (за наявності), місто і рік виконання.

Анотація – це короткий виклад (на одній сторінці) змісту роботи, який включає основні відомості та висновки, необхідні для першого ознайомлення з роботою. Анотація повинна складатися з трьох частин, які відділяють подвійним інтервалом (дод. Г):

 1. інформація про обсяг роботи – кількість сторінок, кількість малюнків, таблиць, джерел інформації, додатків;

 2. перелік від 5 до 15 ключових слів в називному відмінку, перерахованих у рядок через кому. Ключове слово – це слово або словосполучення із тексту роботи, які, з погляду інформаційного пошуку, мають змістове навантаження;

 3. текст анотації не поділяється на пункти, передає основний зміст
  роботи, включаючи якомога більше інформації про предмет дослідження.

У змісті вказують найменування та номери початкових сторінок переліку умовних позначень, вступу, усіх розділів та підрозділів, висновків, списку використаної літератури та додатків з їх позначеннями та назвами.

Вступ визначає суспільно-економічну та управлінську значущість теми, розкриває суть і стан досліджуваної проблеми, загальну характеристику роботи, підстави та вихідні дані, які зумовили вибір теми.

Загальну характеристику роботи доцільно викласти у певній послідовності.Актуальність теми обґрунтовують трьома аспектами:

 • по-перше, інформацією про місце даної проблеми в більш загальній проблемі (або проблемах), а також аргументуванням доцільності розв’язання даної проблеми шляхом вказівки її суттєвого зв’язку з більш загальною проблемою, необхідність розв’язання якої загальновизнана. Розв’язувана проблема може бути пов’язана з цією загальною проблемою не безпосередньо, а через низку проблем зростаючого ступеня спільності;

 • по-друге, її пріоритетність (пріоритетність проблеми визначається тими її властивостями, які змушують дослідника розв’язати її раніше від інших, супідрядних з нею проблем;

 • третя складова актуальності обраної проблеми – розв’язування даної проблеми – аргументується вказівкою або описом засобу розв’язання даної проблеми. Фактично всі описи обраного методу дослідження і його переваг над іншими і є таким аргументуванням.

Мета і завдання дослідження. Формулюють мету роботи і завдання, які необхідно виконати для досягнення поставленої мети. Не можна формулювати мету як «Дослідження...», «Вивчення...», тому що ці слова визначають засіб досягнення мети, а не саму мету. Мета дипломної роботи повинна комплексно характеризувати дії дослідника і кінцевий результат дослідження, наприклад: «мета дипломної роботи полягає в обґрунтуванні теоретичних та організаційно-методичних положень, а також розробці практичних рекомендацій з удосконалення бухгалтерського обліку формування фінансових результатів та розподілу прибутку в акціонерних товариствах в умовах інституційних змін, що сприятиме максимальному узгодженню інтересів різних груп соціально-економічних партнерів у процесі прийняття рішень про розподіл прибутку».

Щодо завдань дипломної роботи, то вони повинні відповідати та характеризувати кожний окремий підрозділ. Слід формувати завдання, таким чином, щоб вони розкривали дії та мету написання окремого структурного підрозділу, наприклад: «удосконалити обліково-інформаційне забезпечення формування фінансових результатів в акціонерних товариствах з метою підвищення достовірності показників фінансової звітності».

У вступі висвітлюється об’єкт та предмет дослідження. При цьому об’єкт дослідження – це процес або явище, що породжує проблемну ситуацію й обране для вивчення. Предмет дослідження міститься в межах об’єкта. Для прикладу об’єктом може бути: «система бухгалтерського обліку у частині відображення процесу формування фінансових результатів та розподілу прибутку в акціонерних товариствах», а предметом: «сукупність теоретико-методичних, організаційних та практичних питань бухгалтерського обліку формування фінансових результатів та розподілу прибутку в акціонерних товариствах».

Методи дослідження. Дослідження повинно ґрунтуватися на загальнонаукових методах пізнання: індукції, дедукції, узагальнення, аналізі і синтезі, абстрагуванні, системно-структурному підході до вивчення теоретичних та практичних аспектів системи бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту (контролю). Крім цього необхідно застосовувати специфічні (індивідуальні) методи наукового дослідження, що актуальні до систем обліку, аналізу і аудиту (контролю).

Основні джерела інформації. Ними повинні бути наукові доробки вчених, нормативно-правові акти, статистичні матеріали, показники діяльності суб’єктів господарювання, їх первинна та зведена облікова і управлінська документація.

Практичне значення дослідження. У роботі теоретичного характеру варто вказати рекомендації для використання, а в роботі, що має практично-цільове значення, – відомості про практичне застосування одержаних результатів на досліджуваному підприємстві чи організації.

Історичні довідки, опис раніше надрукованих робіт та загальновідомі положення у вступі не наводять.

Основна частина дипломної роботи повинна складатися із 3-4 розділів, кожен з яких рекомендовано поділяти на 2-4 параграфів. Розкриття сутності кожного розділу дипломної роботи має бути підпорядковане загальній цілі.

Перший розділ дипломної роботи має відображати теоретико-методологічні аспекти об’єкту дослідження: економічну і правову сутність досліджуваних операцій, висвітлення специфіки обліку, контролю і аналізу в умовах функціонування підприємства, на матеріалах якого виконується дипломна робота.

Студент, базуючись на літературних джерелах з економічної теорії, може дослідити історію розвитку цього об’єкту, надати критичне осмислення існуючого визначення об’єкту дослідження та запропонувати власний варіант, розглянути типові класифікаційні ознаки (якщо предмет дослідження складний за структурою), розкрити критерії визнання та оцінки згідно П(С)БО, вказати завдання обліку та контролю (аудиту, аналізу), провести аналіз економіко-правового змісту господарських операцій тощо.

Відповідно до об’єкту дослідження студент може дослідити нормативно-правову базу та регламентне забезпечення щодо регулювання обліку і контролю (аудиту, аналізу), надати критичну оцінку чинних нормативних актів, висловити власну точку зору стосовно досконалості сучасної нормативно-правової бази та регламентного забезпечення; запропонувати рекомендації щодо їх оптимізації.

Вивчаючи практичну діяльність підприємства (установи, організації), на матеріалах якого ґрунтується дипломна робота, студент може оцінити економічну доцільність створення підприємства, вказати напрямки діяльності, розкрити структуру підприємства та органів його управління.Питання охорони праці і безпеки життєдіяльності можуть розглядатися в окремому розділі дипломної роботи (проте, дане питання є необов’язковим), де слід проаналізувати стан нормативної бази, що регулює питання охорони праці і безпеки життєдіяльності працівників підприємства, ергономічні вимоги до організації праці, облік і контроль витрат на охорону праці, порядок формування статистичної звітності про стан охорони праці на підприємстві тощо.

Другий розділ дипломної роботи студент має присвятити висвітленню досвіду організації і методики бухгалтерського обліку в межах обраного об’єкту дослідження. В ньому вивчається оцінка та документальне оформлення господарських операцій, пов’язаних з рухом об’єктів дослідження та їх відображення в регістрах синтетичного і аналітичного обліку. Рекомендовано формулювати обґрунтовані пропозиції з покращення організації та методики бухгалтерського обліку об’єктів дослідження як в цілому, так і для підприємства, за матеріалами якого виконується дипломна робота.

Студент має обробити загальнотеоретичний матеріал (фахова література та періодичні видання з питань удосконалення обліку в контексті досліджуваного об’єкту), та порівняти загальнотеоретичну методику документування з процедурою документування, яка фактично здійснюється на підприємстві, виявити недоліки та запропонувати напрямки їх усунення.

У додатках студент повинен наводити усі первинні документи, регістри синтетичного та аналітичного обліку, а також форми фінансової, податкової, статистичної звітності, в яких накопичується інформація про досліджувані операції. Якщо немає можливості надати копії цих документів з базового підприємства, усі вони повинні бути заповнені вручну.

Доцільно у другому розділі розкрити технологію обліку в умовах автоматизації. Студент повинен обґрунтувати необхідність автоматизації, відобразити своє бачення постановки задачі з обліку об’єкта дослідження в умовах автоматизації, подати результати вивчення ринку комп’ютерних програм з бухгалтерського обліку, навести загальну характеристику програмних продуктів, оцінити їх переваги та недоліки. Студент може розробити проект автоматизації обліку за обраною темою, побудувати схему технологічного процесу автоматизованого обліку, оцінити результати його використання та обґрунтувати рекомендації щодо запровадження його у практичну діяльність суб’єктів господарювання.Усі надані документи повинні бути взаємопов’язані між собою та відноситись до одного облікового періоду.

Зміст питань третього та четвертого (за наявності) розділу залежить від комплексу досліджуваних функцій управління (контроль: внутрішній або зовнішній, чи діяльність аудиторських фірм; аналіз: економічний або фінансовий).

Якщо розділ присвячується актуальним питанням аудиту, то в роботі рекомендовано систематизувати об’єкти і параметри аудиту, джерела нормативної та фактографічної інформації, способи отримання аудиторських доказів, способи узагальнення результатів аудиту тощо. Так, студентом може бути побудована організаційна модель аудиту. Крім того, студент має висвітлити методику проведення аудиту, сучасні теоретичні і практичні підходи, запропонувати власну модель методики аудиту тощо.

В роботі варто обґрунтувати основні напрямки використання результатів дослідження для покращення роботи суб’єкта господарювання та прийняття управлінських рішень.

Доцільно в роботі розкрити особливості дій аудиторів при використанні комп’ютерних програм обробки інформації.

Якщо розділ присвячено актуальним питанням внутрішнього контролю, в роботі рекомендовано розкрити теоретико-методичні основи контролю, а саме: поняття, мету, завдання, структуру, види, суб’єкти, об’єкти, параметри контрою, сам процес реалізації контрольних дій. Крім того, рекомендовано висвітлити питання організації та планування контрольних робіт, правове, регламентне забезпечення, методику здійснення контрольних процедур тощо. Студент може запропонувати власну організаційну модель та інформаційну модель методики контролю. При розробці даного питання варто приймати до уваги та розкривати вплив комп’ютеризації на обліково-контрольний процес.

Якщо розділ присвячується актуальним питанням аналізу, студент може у роботі виконати наступні завдання: розкрити сутність аналізу як поняття, як функції управління, як організаційної підсистеми загальної системи управління підприємством; обґрунтувати організаційне та методичне забезпечення аналітичного процесу; сформувати та обґрунтувати математичну та статистичну складову моделі аналізу об’єкту дослідження; обґрунтувати управлінські рішення за результатами проведеного аналізу тощо.

Розділ слід максимально наситити фактичною інформацією (таблиці, графіки, діаграми, схеми), що візуально підтверджує результати діяльності підприємства за останні роки.

На основі матеріалів проведеного аналітичного дослідження студент повинен сформулювати висновки, в яких мають знайти відображення основні результати досліджень та їх оцінка.Зміст дипломної роботи носить науковий характер і має за кожним розділом відображати вміння студента окреслювати проблеми, що є в сфері дослідження, давати обґрунтовану оцінку накопиченим раніше теоретичним здобуткам і розробляти рекомендації з удосконалення існуючої теорії і практики за темою дослідження. Студент може розробляти свої підходи до оцінки активів і пасивів підприємства, документування операцій, форми облікових регістрів, звітності, які сприяють більш реальному формуванню інформації про об’єкт дослідження, нові методики контролю та аналізу.

Висновки і пропозиції. У висновках у стислій формі формулюють головні положення, теоретичні та практичні рекомендації щодо вирішення поставлених у вступі завдань (доцільним є нумерування пунктів висновків відповідно до поставлених в роботі завдань та пунктів дипломного дослідження).

У першому пункті висновків коротко оцінюють стан питання. Потім розкривають методи розв’язання поставленої у випускній роботі проблеми, їх практичний аналіз, порівняння з відомими вже рішеннями.

У висновках необхідно наголосити на якісних і кількісних показниках здобутих результатів, обґрунтувати вірогідність результатів, викласти рекомендації щодо їх використання, дати оцінку техніко-економічної ефективності від наукового результату роботи та її впровадження.

Висновки та пропозиції повинні бути конкретними і змістовними, тісно пов’язаними з проведеним дослідженням. Характер і зміст заходів та рекомендацій, що пропонуються, повинні базуватися на аналітичних і прогностичних оцінках функціонування та розвитку об’єкта дослідження, ретельних техніко-економічних розрахунках.
Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал