Методичні рекомендації для виконання практичних І самостійних завданьСкачати 456.19 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації25.12.2016
Розмір456.19 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3

Навчальна дисципліна Психологія управлінняЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ ЗРАЗОК

Теоретична частина

1. Психологія управління як галузь знань. Предмет, об’єкт вивчення психології управління.

2. Суть терміну «Управління конфліктами». Шляхи запобігання виникненню конфлікту в організації.

3. Дайте визначення дефініції: «управління» – це …Практична частина

4. Розв’язати ситуативну задачу (умова задачі додається).


Затверджено на засіданні кафедри управління та бізнес-адміністрування
Протокол №____ від «____» ________________ 2015р.
Завідувач кафедри _____________ Якубів В.М.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Екзаменатор _____________ Іщук О.Ю.

(підпис) (прізвище та ініціали)


8. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна.

1. Карамушка Л.М. Психологія освітнього менеджменту: Навч. посібник. – К.: Либідь, 2004. – 424с.

2. Казмиренко В.П. Социальная психология организаций. – К.: МЗУУП, 1993. – 384с.

3. Крысько В.Г. Социальная психология: словарь-справочник. – Мн.: Харвест, 2004. – 688с.

4. Курс практической психологии, или как научится работать и добиваться успеха: Учебное пособие для высшего управленческого персонала/ Автор-сост. Р.Р.Кашапов. – Ижевск: Изд-во Удм.ун-та, 2000. –448с.

5. Кулініч І.О. Психологія управління: Навч. посіб. – К.: Знання, 2008. –292с.

6. Лозниця В.С. Психологія менеджменту: Навч.посібник. К.:ТОВ«УВПК«Ексоб», 2000.512с.

7. Мельник Л.П. Психологія управління: Курс лекцій. – К.: МАУП, 1999. – 176с.

8. Немов Р.С. Психология: Учеб.для студ. высш. пед. учеб. завдений: В 3 кн. – Кн.3: Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование с элементами математической статистики. – 640с.

9. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління: Посібник. – К.: Академвидав, 2003. – 568с.

10. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія: Посібник . К.: Академвидав, 2003. – 448 с.

11. Основи психолого-управлінського консультування: Навчальний посібник/ За наук. ред. Л.М.Карамушки. – К.: МАУП, 2002 – 136с.

12. Пірен М.І. Основи етнопсихології: Підручник. – К., 1998. – 436с

13. Пірен М.І. Конфлікти і управлінські ролі: соціально-психологічний аналіз. – К.: Вид- во УАДУ, 2000.—200с.

14. Психология управления: Курс лекций/ Отв. ред. М.В.Удальцова. – Новосибирск, 1997. – 150с.

15. Психология и этика делового общения: Учебник для вузов / Под. Ред. В.Н.Лавриненко – М, 2001. –326с.

16. Розанова В.А. Психология управления. Учебное пособие, изд. 2-е, перераб. И доп. – М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез». – 2000. – 384с.

17. Савчин М.В. Психологія відповідальної поведінки. – К.: Україна. – віта, 1996. – 130с.

18. Синдром «професійного вигорання» та професійна кар’єра працівників освітніх організацій: гендерні аспекти: Навч. посіб. для студентів вищ. навч. закладів та слухачів ін-тів післядидплом. освіти / За наук. ред. С.Д.Максименка, Л.М.Карамушки, Т.В.Зайчикової. – 2-е вид., перероб. та доповн. – К.: Міленіум, 2006. – 368с.

19. Словарь психолога-практика / Сост.С.Ю.Головин. – Мн.: Хервест, 2001.—961с.

20. Терещенко В.І. Організація і управління: Досвід США. –К.: Знання, 1990. – 48с.

21. Тидор С.Н. Психология управления: от личности к команде. – Петрозаводск: Периодика, 1997. – 256с.

22. Третьяченко В.В. Колективні суб’єкти управління: формування, розвиток, психологічна підготовка. – К.: Стилос, 1997. – 585с.

23. Тесты, деловые игры, тренинги в управлении персоналом: Учебник. – М: Аспект Пресс, 2001. – 285с.

24. Управленчиское консультирование: В 2-х т. – Т.1.: Пер. с англ. – М., 1992. –319с.

25. Управленчиское консультирование: В 2-х т. – Т.2.: Пер. с англ. – М., 1992. –350с.

26. Хруцкий Е.А. Организация проведения деловых игр: Учеб. Пособие. – М.: Высш. Школа, 1991. – 320с.

27. Чуйко О.М. Методичні рекомендації до проведення семінарських занять з курсу «Психологія управління» (для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Психологія»/О.М.Чуйко. – Івано-Франківськ: Видавець Віктор Дяків, 2010. – 139с.

298 Чуйко О.М. Методики і тести в психології управління: довідково-методичний посібник/ О.М.Чуйко. – Івано-Франківськ: Видавець Віктор Дяків, 2010. – 216с.

29. Швалб Ю.М., Данчева В.О. Практична психологія в економіці та бізнесі. – К.: Лібра, 1998. – 270с.

30. Шарухин А.П. Психология менеджмента: Учебное пособие. – СПб.: Речь, 2005. – 352с.

31. Урбанович А.А. Психология управления: Учебное пособие. – Мн.: Учебное пособие. – Мн.: Харвест, 2007.— с.332-349.Допоміжна.

1. Бакирова Г.Х. Управление человеческими ресурсами. – СПб.: Речь, 2003. – 152с.

2. Горшкова Е.Г. Управление карьерой: Руководство по ловле золотых рыбок. – СПб.: Речь, 2007. – 206с.

3. Истратова О.Н. Справочник психолога-консультанта организации / О.Н.Истратова, Т.В.Эксакусто. – Изд. 2-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 638с.

4. Дубиненко Е.Н. Техники подбора персонала: Искусство находить лучших. – СПб.: Речь, 2007. – 169с.

5. Коломинський Н.Л. Психологія менеджменту в освіті (соціально-психологічний аспект): Монографія. – К.: МАУП , 2000. – 286с.

6. Ложкін В.Г., Сьомін С.В., Петровська Т.В., Кисельова О.Р. Конфлікти у сумісній діяльності. – К.: Сфера, 1995. – 95с.

7. Максимов В.Е. Коучинг от А до Я. Возможно все. – СПб.: Издательство «Речь», 2004. – 272с.

8. Немов Р.С. Психология: Учеб.для студ. высш. пед. учеб. завдений: В 3 кн. – Кн.3: Психодиагностика. Введение в научное психологическое исследование с элементами математической статистики. – 640с.

9. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління: розвиток та сучасні напрями досліджень// Вісник Прикарпатського університету. Економіка. – Івано-Франківськ: Плай, 2005. – С. 14 - 23.

10. Роджерс К.Р. Консультирование и психотерапия: Новейшие подходы в области в области практической работы: Пер. с англ. – М.: ЭКСМО – Пресс, 2000. – 264с.

11. Рудестам К. Групповая психотерапия. Психокорекционные группы: теория и практика/ Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1993. – 368с.

12. Сірка А. Як робити бізнес з американцями та канадцями. – К.: Кобза, 1994. – 420с.

13. Терещенко В.І. Організація і управління: Досвід США. –К.: Знання, 1990. – 48с.

14. Тидор С.Н. Психология управления: от личности к команде. – Петрозаводск: Периодика, 1997. – 256с.

15. Филиппов А.В. Работа с кадрами: психологический аспект. – М.: Экономика, 1990. – 168с.

16. Холл Кэлвин С., Линдсей Гарден. Теория личности. Пер. с англ. И.Б.Гриншпун. – М.: ЗАО Изд-во ЭКСМО-Пресс, 1999. –592с.

17. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – СПб., 1999.

18. Орбан-Лембрик Л.Е. Вплив соціально-психологічних чинників на ефективність управлінської діяльності// Збірник наукових праць: філософія, психологія, соціологія. – Івано-Франківськ: «Плай» Прикарпатського ун-ту, 1999. – Вип..2 – Ч.1. – С.3-10.

19. Войнович М.В. Карамушка Л.М. Психологічні основи розв’язання управлінських конфліктів в освітніх закладах//Управління закладами середньої освіти: психологічні аспекти. – К. Ін-т психології АПН України, 2001. – С.129-149.

20. Коломінський Н.Л. Основні запити управлінського персоналу комерційних організацій щодо психологічної допомоги з проблем управління// Актуальні проблеми психології. Том І.: Соціальна психологія. Психологія управління. Організаційна психологія. – К.: Інститут психології ім. Г.Костюка АПН України, 2002, частина 4. – С.216-219.

21. Чуйко О.М. Ділова гра як засіб оптимізації управлінської діяльності керівника //Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2008. – Вип. 13. – Ч.1. – С.84-91.

22. Ткач Р.В. Поняття професійної кар’єри у психології менеджменту, її види та динаміка розвитку // Режим доступу – http: //www.bdpu.org/scientific_published/psychology_2_2005/15.

23. Чуйко О.М., Пілецька Л.С. Психологічні компоненти формування професійної кар’єри управлінця // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2009. – Вип. 14. – Ч.2. – С.144-153.

24. Карабин Т.В. Трудоголізм як різновид субстанційної залежності особистості// Збірник наукових праць:філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2008. – Вип.13. – Ч.2.- - с.100-107 15.
Інформаційні ресурси
Адреса бібліотек:


  1. Наукова бібліотека Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника – Шевченка 57, 1-ий поверх гуманітарного корпусу.

  2. Бібліотека філософських, психологічних, релігієзнавчих дисциплін – Шевченка 57, 5 поверх Гуманітарного корпусу, філософський факультет.

Інтернет ресурси:

  1. http://lib.pu.if.ua. – Сайт наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету ім.. Василя Стефаника.

  2. http://www.pu.if.ua/depart/Upravlinnya/ua/5653/ – кафедра управління та бізнес-адміністрування

  3. http://www.nbuv.gov.ua/ – Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського.

  4. http://hklib.npu.edu.ua/ – Наукова бібліотека Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.

  5. http://www.koob.ru/ – електронна бібліотека «Куб».

  6. www.psylib.ru – електронна бібліотека психологічної література.

  7. http://posibnyky.vntu.edu.ua/psihol/1rozd/r111.htm - електронна бібліотека посібників.

http://pidruchniki.ws/15840720/psihologiya/psihologiya_upravlinnya_ - електронна бібліотека підручників.

Іщук Олеся Юріївна

ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ І САМОСТІЙНИХ ЗАВДАНЬ

Підписано до друку

Формат __________.

Папір офс. Друк офс.

Ум. друк. арк. 5,3.

Наклад 100 прим.Видавництво ________

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал