Методичні рекомендації для виконання практичних І самостійних завданьСкачати 456.19 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації25.12.2016
Розмір456.19 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3


Завдання 2. Дати визначення понять (за переліком поданим нижче згідно отриманого варіанту):

Номер варіанта

Поняття

1

Організація, структура, група, функціональна структура, комунікативна структура, соціальна структура.

2

Організаційна структура управління, ієрархічний тип структури, лінійно-функціональна організаційна структура, лінійно-штабна структура управління, дивізіональна структура.

3

Групова сумісність, групова згуртованість, конкурентоздатність, мотив досягнення успіху, мотив уникнення невдач.

4

Групова динаміка, конкуренція, лідер, позиція, роль, статус.

5

Відповідальність, смисл, етика, професійна етика, предмет відповідальності.

6

Мотивація відповідальної поведінки, прагматичні мотиви, соціальні мотиви, мотиви самореалізації, мотиви морального самоствердження, правові мотиви.

7

Влада, авторитет, вплив, маніпуляція, імідж.

8

Авторитарний стиль управління, демократичний стиль управління, ліберальний стиль управління, змішаний стиль.


9

Нововведення, противники нововведень, скептики, нейтрали, прихильники, ентузіасти, психологічні бар’єри нововведень, етапи нововведень.

10

Конфлікт, конфліктна ситуація, об’єкт конфлікту, предмет конфлікту, динаміка конфлікту.Практична частина

 1. Складання професіограми управлінця (на прикладі державного службовця) – допоміжний матеріал при вирішенні завдання.

Система вимог до людини з кожної професії називається професіограмою. Професіограма — це спеціальна карта, яка містить розгорнутий перелік умов і характеристик трудової діяльності по конкретній професії, її окремих вимог і професійно важливих якостей, якими повинен володіти працівник.

Перелік вимог професії до психіки людини та необхідних здібностей складає психограму професії.

Під професійними здібностями розуміють достатньо стійкі властивості особистості, які змінюються в процесі діяльності і забезпечують її успішність та вдосконалення.

Професіограма містить: • загальні відомості про професію та її динаміку в зв’язку з розвитком науки і техніки, соціальне та економічне значення;

 • виробничу характеристику професії, опис трудового процесу (наводяться назви знарядь праці, за допомогою яких виконується робота, вказується рівень фізичного і психологічного напруження (значне, помірне, незначне), робоча поза тощо;

 • санітарно-гігієнічні умови праці з виділенням професійних шкідливостей і переліком фізіологічних умов та медичних протипоказань;

 • перелік обсягу знань і умінь, які необхідні для успішної професійної діяльності, з виділенням тих, що визначають професійну майстерність;

 • характеристику видів і тривалості професійного навчання, можливості підвищення кваліфікації;

 • психограму, тобто характеристику психологічних вимог професії до людини з виділенням основних і бажаних психічних особливостей, а також психофізіологічних протипоказань.

Серед психологічних і психофізіологічних вимог основними є такі:

 • типологічні особливості (сила, врівноваженість, рухливість нервових процесів);

 • сенсорні якості (гострота зорової, слухової, тактильної чутливості);

 • швидкість розпізнавання сигналів;

 • сприймання предметів у статиці і динаміці;

 • увага (концентрація, розподіл, переключення, стійкість);

 • пам’ять (особливості, обсяг);

 • мислення (аналіз, синтез, абстракція);

 • емоційно-вольова сфера (емоційна стійкість, здатність до ефективної діяльності в екстремальних умовах тощо);

 • особистісні якості (організованість, здатність до співробітництва, комунікативні якості, відповідальність, інноваційність і т. ін.).


2. Завдання

Завдання 1

Скласти та побудувати професіограму державного службовця (тобто описати об’єктивні характеристики професії та сукупність її вимог до індивідуально-психологічних особливостей людини). При написанні можна використовувати рекомендації до складання професіограми.


Індивідуальне задання № 3

Індивідуальне завдання складається з теоретичної та практичної частин. Завдання для теоретичної частини розподілені за 10 варіантами. Номер варіанту для студента визначається виходячи з його порядкового номеру у списку студентів групи (зазначеного у Журналі відвідування).Теоретична частина

Завдання 1. Розкрити суть теоретичних питань (за переліком поданим нижче згідно отриманого варіанту):

Номер варіанта

Питання

1

Психологія ділового спілкування.

2

Структура спілкування.

3

Комунікативна сторона спілкування. Структура комунікативного акту.

4

Перцептивна сторона спілкування. Механізми та ефекти соціальної перцепції.

5

Інтерактивна сторона спілкування. Конфлікт як деструктивна форма взаємодії.

6

Вербальні засоби спілкування. Етика ділового спілкування.

7

Невербальні засоби спілкування.

8

Класифікація систем невербальних засобів спілкування, їх характеристика.

9

Комунікативні бар’єри.

10

Механізми соціального впливу в процесі спілкування та взаємодії.


Завдання 2. Дати визначення понять (за переліком поданим нижче згідно отриманого варіанту):

Номер варіанта

Поняття

1

Спілкування, комунікація, взаємодія, сприйняття, суб’єкт спілкування, об’єкт спілкування.

2

Комунікативний акт, одиниця комунікації, структура комунікативного акту, модель комунікації, схема діалогу.

3

Вербальна та невербальна комунікація, каузальна атрибуція; фундаментальна помилка каузальної атрибуції.

4

Механізм ідентифікації, механізм емпатії, механізм егоцентризму, механізм рефлексії, механізм стерео типізації.

5

Ефект ореолу, ефект логічної помилки, ефект пріоритету, ефект новизни, ефект первинності, ефект поблажливості.

6

Міжособистісна атракція, конкуренція, кооперація, конфлікт, мовленнєвий етикет.

7

Спонукальна інформація, констатуюча інформація, аксіальна інформація, ретиальна інформація, комунікативне повідомлення.

8

Кінесика, візуальний контакт, проксеміка, паралінгвістичні та екстралінгвістичні, ольфакторні, темпоральні засоби спілкування

9

Психологічний бар’єр, бар’єри розуміння, бар’єри відношення, бар’єри соціального статусу.

10

Переконання, навіювання, зараження, наслідування, маніпуляція, мода, чутки.Практична частина

 1. Скласти психограму управлінця (на прикладі державного службовця) – допоміжний матеріал при розв’язуванні задач

Кожна професія ставить різні вимоги до фізичних, психофізіологічних та психологічних властивостей людини. Такі вимоги називають характеристиками професії. Комплекс психофізіологічних і психологічних характеристик складає психограму професії, графічне зображення якої називається психологічним профілем професії. В психограмах вимоги професії до різних властивостей працівника оцінюються в балах в діапазоні від 1 до 5 (від незначної до високої). Психограма – найважливіша частина професіограми.

Загальна схема складання попередньої професіограми така: перелічуються параметри психічних функцій, група експертів визначає функціональну їх приналежність до вимог професійної діяльності (не потрібно-потрібно зі ступенем низької, середньої, високої), потім відбираються найбільш істотні, на думку експертів, якості.

Об'єктом розгляду можуть бути такі параметри психічних функцій:

• висока абсолютна чутливість: зорового аналізатора, слухового аналізатора, смакова чутливість, нюх, дотик, м'язова чутливість та ін. (можна розглянути окремо абсолютну і відносну чутливість тих чи інших аналізаторних систем, як чутливість до змін інтенсивності фактора);

• швидкість і точність розпізнання, порівняння, розрізнення, виділення, поділу й т. д.

• сприйняття форми, розмірів, швидкості, часу, відстані;

• спостережливість; показники уваги: обсяг, переключення, стійкість, концентрація, розгалуженість, завадостійкість;

• різновиди пам'яті: оперативна, довготривала, наочно-образна, словесно-логічна, рухова, зорова, слухова; показники пам'яті: обсяг, швидкість, точність, тривалість збереження інформації; здатність запам'ятовувати, зберігати в пам'яті і відтворювати правила, інструкції;

• різновиди мислення: наочно-дієве, абстрактно-логічне, образне, репродуктивне, продуктивне (творче); швидкість розумових дій; здатність мислення до аналізу, синтезу, абстракції, класифікації, систематизації, конкретизації, планування, розуміння графічного матеріалу, розуміння словесного матеріалу;

• здатність швидко і точно приймати рішення; ініціативність;

• хороша орієнтування в просторі і здатність до оперування просторовими уявленнями;

• показники психомоторної діяльності: швидкість, точність, координація, стійкість, ритм рухових актів; швидкість реакції в простих та складних ситуаціях;

• рухливість пальців; точність здійснення простих дій в умовах дефіциту часу, монотонної роботи, роботи з малою інтенсивністю;

• швидкість вироблення і перебудови рухових і розумових навичок;

• розбірливість мови;

• відсутність у напруженій обстановці: напруженості, розгубленості, тенденцій до порушення і нервозності, замішання, надмірної обережності;

• здатність працювати при наявності ризику або небезпеки з збереженням або підвищенням продуктивності (вид стресу, стійкість до стресів);

• врівноваженість; пильність;

• показники характеру: цілеспрямованість, старанність, витримка, витривалість, принциповість, працьовитість, ентузіазм, комунікабельність, самокритичність (можна додати: акцентуація характеру, конфліктність, локус контролю, темперамент, психологічний тип, психологічний профіль Кэттеллу, коефіцієнт інтелекту IQ і ін);

• моральні якості, прагнення до розвитку в роботі, до керівництва, трудовий або культурно-виробничий потенціал, потенціал до керівної роботи;

• позитивна мотивація та спрямованість на професійну діяльність;

• професійно-обумовлені якості (готовність до роботи): підготовленість, досвід професійної діяльності (психомоторний, інтелектуальний, технічний, організаторський), визначається специфікою професії, спеціальності, організацією і змістом праці.

При заповненні професіографічного опитувальника слід зазначити порядковий номер важливого для даної професії якості, а ступінь важливість зазначити у відповідній графі числовим і буквеним кодом за наступній системі:

• важливість якості: • якість вимагається:

1 – зовсім необхідно ПС - постійно

2 – вельми бажано ПР - періодично

3 – бажано ІН - іноді

4 – майже байдуже

Форму опитувальника наводимо в таблиці.

Таблиця. Форма професіографічного опитувальника

Номер 

Ознака 

Код 

числовий (важливість) 

літерний (періодичність) 

  

 

  

  

  

  

  

  


2. Завдання

Завдання 1

Скласти психограму управлінця (на прикладі державного службовця). Тобто скласти комплекс психофізіологічних і психологічних характеристик даної професії.5. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ
1. Принципи управління Файоля.

2. Система організації праці Генрі Форда.

3. Психологічні закони управління.

4. Психологічні особливості розподілу, делегування і прийняття повноважень.

5. Етапи та послідовність прийняття управлінських рішень.

6. Види класифікацій управлінських рішень.

7. Методи індивідуального та групового прийняття рішень.

8. Психологічні стратегії прийняття рішень.

9. Організаційна структура управління підприємством.

10. Здатність до творчості та нестандартні ситуації в управлінні.

11. Типи і види ринків.

12. Основні ролі керівника в управлінській діяльності.

13. Сутність і основні етапи стратегічного планування.

14. Професіоналізм та основні компетентності керівника.

15. Основні функції управлінської діяльності.

16. Підходи до класифікацій функцій управлінської діяльності.

17. Основні теорії лідерства.

18. Основні підходи до визначення професійно важливих якостей керівника.

19. Особистісні риси керівника та їх значення в здійсненні управлінській діяльності.

20. Характеристика індивідуального стилю управління.

21. Групова динаміка та ефективне управління.

22. Психологічна сутність соціальної організації.

23. Стадії розвитку групи та управління груповою динамікою.

24. Умови ефективного групового вирішення проблем.

25. Загальна характеристика команди. Типи команд.

26. Психологічні особливості ефективної команди.

27. Зміст технології побудови команди.

28. Характеристика ділового спілкування. Структура спілкування.

29. Психологічні особливості управлінського спілкування.

30. Система вербального спілкування. Комунікативний акт як одиниця спілкування.

31. Бар’єри спілкування.

32. Система невербального спілкування.

33. Перцептивна сторона спілкування.

34. Інтерактивна сторона спілкування. Умови ефективної взаємодії в управлінському спілкуванні.

35. Конфлікт як деструктивна сторона спілкування та взаємодії.

36. Структура конфлікту. Механізми виникнення конфліктів.

37. Динаміка перебігу конфліктної взаємодії.

38. Види конфліктів. Конструктивні конфлікти в управлінській діяльності.

39. Управління конфліктами як одна з головних професійних компетенцій керівника.

40. Передбачення та нейтралізація конфліктів в управлінській діяльності.

41. Методи управління та вирішення конфліктів.

42. Переговори як метод вирішення та управління конфліктами.

43. Стратегії та тактики ведення переговорів.

44. Особливості підготовки та етапи переговорного процесу.

45. Асертивна поведінка та спілкування. Техніка ПРІЗН.

46. Психологічні особливості проведення нарад та ділових зустрічей.

47. Психологічні особливості іміджу.

48. Гендерні аспекти іміджу.

49. Методологічні побудови політичного іміджу.

50. Психологічні особливості побудови кар’єри управлінця.

51. Види і типи кар’єри. Методи управління кар’єрою.

52. Психологія підлеглого та його кар’єра.

53. Управління кар’єрою підлеглих та кадровий резерв.

54. Психологія реклами та зв’язки з громадськістю в управлінні.

55. Принципи, основні завдання та методи паблік рілейшнс.

56. Зовнішні та внутрішні комунікації паблік рілейшнс.


6. ТЕМИ РЕФЕРАТІВ


 1. Предмет і методи психології управління.

 2. Історія становлення та розвитку психології управління.

 3. Структура особистості управлінця.

 4. Психологічний захист особистості та його механізми.

 5. Психологічні особливості, авторитет і влада керівника.

 6. Формування керівника як особистості.

 7. Вплив соціального оточення на формування професійно важливих якостей керівника.

 1. Професійно важливих якостей керівника в системі бізнесу.

 2. Стилі управління в системі державної служби.

 3. Індивідуальний стиль управління.

 4. Авторитет керівника: суб’єктивна та об’єктивна значущість.

 5. Формування іміджу керівника.

 6. Вплив соціального статусу керівника на його особистість.

 7. Психологічні особливості процесу прийняття керівником рішень.

 8. Стратегія і тактика прийняття управлінського рішення в складних ситуаціях.

 9. Ситуативна детермінанта в прийнятті управлінського рішення.

 10. Психологічні причини вад у прийнятті рішень керівником.

 11. Психологічна структура організаційної діяльності службовців.

 12. Процеси рефлексії в здійсненні управлінцем самоконтролю.

 13. Психолого-організаційні умови ефективного контролю.

 14. Психологія ділового спілкування керівника.

 15. Особливості ділового спілкування керівника. Комунікативні здібності та їх розвиток у процесі службової діяльності.

 16. Формування якостей керівника в державному управлінні.

 17. Маніпулятивне та особистісне ділове спілкування управлінця.

 18. Ділова бесіда. Умови ефективного проведення переговорів.

 1. Самоаналіз поведінки в діловому спілкуванні.

 2. Проблема конфлікту в управлінні.

 3. Структура та механізми виникнення конфліктів.

 4. Форми поведінки керівника в конфліктних ситуаціях.

 5. Конструктивні конфлікти та їх використання в управлінській діяльності.

 6. Феномен лідерства в групах та колективах.

 7. Самопочуття особистості в групі.

 8. Роль особистості керівника в стабілізації соціально-психологічного клімату.

 9. Психологічні особливості добору кадрів.

 1. Психологічні особливості формування кадрового резерву.

 2. Визначення придатності до управлінської діяльності.

 3. Особливості формування професійно-важливих якостей керівника.

 4. Професіограма та психограма керівника.

 5. Психодіагностика при прийомі на роботу.

 6. Підвищення ефективності праці персоналу через стимулювання та формування сталих мотивів.

 7. Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в організації.

 8. Формування і динаміка команди (колективу) працівників.

 9. Конфлікти в процесі управлінської діяльності.

 10. Способи і засоби розв’язання конфліктів в управлінні.

 11. Способи та методи вирішення організаційних конфліктів.

 12. Організаційні методи вирішення конфліктів.

 13. Здатність вирішувати та управляти конфліктами як головна компетенція керівника.

 14. Медіація як спосіб вирішення конфліктів.

 15. Переговори як методи вирішення конфліктів.

 16. Стратегії ведення ділових переговорів.

 17. Тактики ведення ділових переговорів.

 18. Етапи переговорного процесу.

 19. Активізація діяльності персоналу.

 20. Психологічні засоби створення привабливого іміджу керівника.

 21. Психологічні засоби створення привабливого іміджу організації.

 22. Психологічні аспекти створення місії організації.

 23. Психокорекція поведінки у створенні позитивного іміджу керівника державної установи.

 24. Психокорекція поведінки у створенні позитивного іміджу керівника навчального закладу.

 25. Психологічна допомога в плануванні та реалізації успішної кар’єри державного службовця.

 26. Резерви підвищення кар’єрного просування та шляхи їх використання.

 27. Світовий досвід використання моделей мотивації трудової діяльності на підприємствах.

 28. Психологічні аспекти функцій управління.

 29. Управління рекламною діяльністю організації.

 30. Проблема здатності керівника до творчості.

 31. Професійні здібності управлінця.

 32. Структура професійних здібностей, класифікація їх видів.

 33. Професіоналізм та компетентність керівника.

 34. Стратегія і тактика прийняття управлінського рішення в складних ситуаціях. Можливі типи стратегій.

 35. Контроль виконання рішень. Усвідомлення керівником відповідальності за прийняте рішення.

 36. Специфіка прийняття керівником рішень на різних ієрархічних рівнях.

 37. Психологічні причини вад у прийнятті рішень керівником.

 38. Психологічна сутність соціальної організації.

 39. Міжособистісні відносини у групі. Неформальні групи.

 40. Ефективне управління груповою динамікою.

 1. Психологічні особливості проведення ділових нарад.

 1. Психологічні особливості проведення ділових зустрічей.

 2. Етика ділового спілкування та взаємодії.


Перелік тем не є вичерпаним, з урахуванням інтересів студента і за погодженням з викладачем, може бути обрана інша тема.

Написання реферату передбачає:

 1. опрацювання наукових джерел (мінімум 7-5) за обраною темою;

 2. стислий виклад поглядів науковців з досліджуваної проблематики;

 3. обгрунтування власної позиції, яка може співпадати чи не співпадати з думками авторів реферованих наукових джерел, але має бути обов’язково аргументованою.

При оцінюванні виконаного реферату враховуються:

 1. кількість опрацьованих наукових джерел;

 2. повнота розкриття досліджуваної проблематики;

 3. вміння класифікувати точки зору різних авторів;

 4. рівень аргументації при висловленні власної позиції з проблемних питань.

Оцінка реферату від 0 до 20 балів.

Достатній обсяг реферату 10-15 сторінок формату А-4, шрифт Times New Roman 14, через один інтервал.
7. ВИМОГИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ
Кожен білет складається з 4 питань (за поданим далі зразком): 1, 2, 3 – теоретична частина, 4 – практична частина.
Перелік питань, що виносяться на іспит з дисципліни

«Психологія управління» (пит. у білеті 1, 2)

1. Предмет, об’єкт та завдання психології управління.

2. Структура та функції психології управління.

3. Основні поняття психології управління.

4. Взаємозв’язок психології управління з іншими галузями науки.

5. Взаємозв’язок методології та методики наукового дослідження.

6. Методологічні принципи психології управління.

7. Загальна характеристика методів психології управління.

8. Соціально-психологічні методи вивчення особистості в управлінні.

9. Соціально-психологічні методи вивчення організації в структурі управління.

10. Методи прийняття управлінських рішень.

11. Зародження ідей психології управління в надрах філософії.

12. Розроблення ідей психології управління в межах соціології.

13. Формування психологічних знань в теорії управління. Основні школи наукового управління.

14. Становлення та розвиток вітчизняної психології управління.

15. Становлення та розвиток зарубіжної психології управління.

16. Перспективи розвитку психології управління.

17. Керівник як об’єкт психологічних досліджень.

18. Мотиваційна сфера особистості керівника.

19. Управлінські ролі керівника.

20. Спільні та відмінні риси керівника та лідера.

21. Професійно важливі якості та риси керівника.

22. Детермінанти та механізми розвитку особистості керівника.

23. Гендерний аспект управлінської діяльності: актуальність питання, ознаки чоловічого та жіночого стилів управління.

24. Поняття стилю керівництва в психології управління. Психологічні підходи до аналізу стилю керівництва (підхід з позиції особистісних рис, поведінковий підхід, ситуаційний підхід).

25. Психологічні характеристики традиційних стилів керівництва.

26. Психологічні характеристики сучасних стилів керівництва.

27. Поняття типу керівника у психології управління. Сучасні типи керівників.

28. Соціально-психологічні чинники формування стилю та типу керівника.

29. Проблеми стресу в діяльності керівника.

30. Професійний стрес. Модель професійного стресу за Л.М.Карамушкою.

31. Синдром «професійного вигорання» в управлінців.

32. Ортобіоз особистості керівника.

33. Психологія управління стресами у професійній діяльності керівника.

34. Поняття кар’єри. Види кар’єри.

35. Механізми та стадії розвитку кар’єри.

36. Психологія управління кар’єрою.

37. Сутність, місце і роль організації в управлінні. Соціально-психологічні особливості організації.

38. Психологічна структура групи як елемента організації.

39. Психологічні особливості спільної діяльності в організації.

40. Конкурентноспроможна команда як чинник ефективної управлінської діяльності.

41. Психологія відповідальності в організації.

42. Психологія впливу керівника на підлеглих як прояв його влади та авторитету.

43. Взаємозв’язок особливостей впливу керівника на підлеглих та стилю керівництва.

44. Психологія управління нововведеннями в організації.

45. Поняття психологічного бар’єру при запровадженні нововведень. Види психологічних бар’єрів.

46. Етапи ефективного запровадження нововведень в організації.

47. Психологічна структура управління.

48. Поняття професіоналізму управлінської діяльності та професіоналізму керівника.

49. Акмеологічний підхід до проблеми становлення особистості керівника професіоналом.

50. Актуальність морально-етичного чинника в управлінні.

51. Поняття професійної етики керівника.

52. Соціокультурна та етнопсихологічна обумовленість управлінської діяльності. Поняття «культури управління».

53. Особливості європейської та вітчизняної моделей управління.

54. Порівняльна характеристика японської та американської систем управління.

55. Психологічні особливості планування як функції управління.

56. Специфіка, особливості та види управлінських рішень.

57. Стратегії і тактики прийняття управлінських рішень.

58. Психологічні основи організації діяльності як функції управління.

59. Мотивація як функція управління.

60. Соціально-психологічна функція управління.

61. Психологічні особливості контролю в організації як функції управління.

62. Комунікативна природа управління.

63. Комунікативний потенціал особистості керівника.

64. Соціально-психологічне середовище організації.

65. Складові ділового спілкування.

66. Вербальне та невербальне ділове спілкування. Організація робочого простору в кабінеті керівника.

67. Ділове спілкування як засіб управлінського впливу.

68. Культура спілкування як чинник ефективності управлінської діяльності.

69. Призначення, функції та види переговорів.

70. Особливості підготовки до переговорів.

71. Психологічна характеристика власне переговорного процесу.

72. Завершення переговорів та аналіз їх результатів.

73. Методи і тактики підготовки і ведення переговорного процесу.

74. Особливості ділових розмов по телефону.

75. Поняття конфлікту в управлінні. Види конфліктів в управлінні.

76. Причини виникнення конфліктів, пов’язаних із психологічними особливостями учасників управлінського процесу.

77. Організаційно-управлінські причини виникнення конфліктів у сфері управління.

78. Форми та типи поведінки учасників управлінського процесу в конфлікті.

79. Методи подолання конфліктів в управлінні. Керівник як «третейський суддя» при вирішенні конфліктів персоналу.

80. Формування сприятливого соціально-психологічного клімату в організації.

81. Актуальність психологічних аспектів управління кадрами. Завдання психології управління кадрами.

82. Психологічні аспекти планування кадрів. Чинники та етапи планування.

83. Психологічні основи добору кадрів.

84. Психологічні особливості проведення співбесіди при прийомі на роботу.

85. Особливості оцінки діяльності персоналу. Види оцінювання. Аналіз критеріїв оцінювання діяльності персоналу.

86. Психологічні особливості проектування освіти та навчання персоналу.

87. Психологічні чинники ефективності навчання персоналу.

88. Комунікативна підготовка управлінських кадрів.

89. Реклама як соціально-економічне явище та психологічний феномен. Мотиви звернення до реклами.

90. Психологія реклами в організацїї. Принципи ефективної рекламної діяльності організації.

91. Психологія іміджу організації та керівника.

92. Психологія формування індивідуального бренду керівника.

93. Просвітницька діяльність практичних психологів у сфері психології управління.

94. Діагностична та експертна діяльність практичних психологів щодо оптимізації процесу управління.

95. Прогнозування та профілактика як види діяльності практичних психологів в управлінні.

96. Особливості психокорекційної, психотерапевтичної роботи психолога в управлінні.

97. Поняття про психолого-управлінське консультування. Основні завдання соціально- психологічного консультування кадрів управління.

98. Модель психологічного консультування керівників з проблем управління.

99. Психолого-акмеологічне консультування.

100. Поняття про ділову гру. Особливості проведення ділових ігор для оптимізації діяльності керівників.

101. Застосування рольових ігор для психологічної підготовки керівників.

102. Особливості використання соціально-психологічних тренінгів у процесі психологічної підготовки керівників.

103. Психодіагностичний інструментарій дослідження психолого-управлінських феноменів.


Визначення дефініцій в межах тем дисципліни «Психологія управління» (пит. у білеті 3)

Можливі терміни: керівник, менеджер, організація, управлінська діяльність, функції управління, особистість, конфлікт, групова динаміка, переговори, ділове спілкування та ін.


Практичне завдання

Можливі варіанти ситуативних задач

(пит. у білеті 4)

Задача. Одна працівниця висловлює іншій претензії на рахунок багато чисельних помилок в роботі, які часто повторюються. Друга працівниця висловлює претензії за зневагу та образи. Між ними виник конфлікт. Дайте розгорнуту характеристику даного конфлікту. Визначне стратегію вирішення конфліктної ситуації.
ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ІСПИТУ З ДИСЦИПЛІНИ

«ПСИХОЛОГІЯ УПРАЛВІННЯ»
Максимальна оцінка 50 балів, яка виставляється за умови правильного виконання усіх завдань.

Максимальна оцінка за окремі завдання з екзаменаційного білету:

Максимальна оцінка за окремі завдання з екзаменаційного білету:

Теоретична частина:

1 завдання – 5 балів

2 завдання – 5 балів

3 завдання – 5 балівПрактична частина:

4 завдання – 35 балів


ЗРАЗОК БІЛЕТА

Державний вищий навчальний заклад

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр

Напрям підготовки (Спеціальність) 8.18010020 «Управління навчальним закладом», 8.18010016 "Бізнес-адміністрування", 074 «Публічне управління та адміністрування»

Семестр ____І______
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал