Методичні рекомендації для виконання курсових робіт з дисциплін професійної І практичної підготовки спеціальн І ст ь 010100 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології»Сторінка4/4
Дата конвертації28.12.2016
Розмір0.51 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4

У випадку одержання на захисті незадовільної оцінки студент отримує нове завдання на курсову роботу для її повторного виконання.

Додаток A

Взірець титульної сторінки курсової роботи


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА
ІНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра комп’ютерних технологій
КУРСОВА РОБОТА

на тему


«__________________________________________________________________»

«__________________________________________________________»

(з дисципліни)

Виконав: студент групи КТ-45

___________________________

Перевірив:

___________________________

Тернопіль 2012

Додаток Б

Взірець бланку завдання курсової роботиМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Тернопільський національний педагогічний університет

імені Володимира Гнатюка

Інженерно-педагогічний факультет

Кафедра компютерних технологій
Спеціальність
ЗАТВЕРДЖУЮ:
Завідувач кафедри КТ
«____» ______________ 20___ р.


ПЛАН-ПРОСПЕКТ

КУРСОВОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА

1. Термін подання студентом закінченої роботи

«_____» _________________ 20____ р.

2. Вихідні дані до роботи

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН№ з/п

Назва етапів курсової роботи

Термін виконання

ПриміткаСтудент(підпис) (прізвище, ім’я, по-батькові)


Керівник роботи


(підпис) (прізвище, ім’я, по-батькові)


Перелік рекомендованої літератури до виконання курсових робіт:


 1. Прерис А. М. SolidWorks 2005/2006 : учебный курс / А. М. Прерис. – СПб. : Питер, 2006. – 528 с.

 2. Алямовский А. А. SolidWorks/COSMOSWorks. Инженерный анализ методом конечных елементов / А. А. Алямовский. – М. : ДМК Пресс, 2004. – 432 с.

 3. Тику Ш. Эффективная робота : SoliWorks 2006 / Ш. Тику. – СПб. : Питер, 2005. – 768 с.

 4. Прохоренко В. П. SolidWorks. Практическое руководство / В. П. Прохоренко. – М. : «Бином-Пресс», 2004. – 448 с.

 5. Гультяев А. Визуальное моделирование в среде MATLAB : учебный курс / А. Гультяев. – СПб. : Питер, 2000. – 432 с.

 6. Дьяконов В. П. MATLAB 6.5 SP1/7+Simulink 5/6. Основы применения / В. П. Дьяконов. Серия «Библиотека профессионала». – М. : СОЛОН-Пресс, 2005. – 800 с.

 7. Дьяконов В. П. MATLAB 6.5 SP1/7/7 SP1/7 Simulink 5/6. Инструменты искусственного интеллекта и биоинформатики / В. П. Дьяконов, В. В. Круглов. Серия «Библиотека профессионала». – М. : СОЛОН-Пресс, 2006. – 456 с.

 8. Дьяконов В. П. MATLAB 6.5 SP1/7.0+Simulink 5/6 в математике и моделировании / В. П. Дьяконов. Серия «Библиотека профессионала». – М. : СОЛОН-Пресс, 2005. – 576 с.

 9. Дьяконов В. П. SIMULINK 5/6/7 : Самоучитель / В. П. Дьяконов. – М. : ДМК-Пресс, 2008. – 784 с.

 10. Столлингс В. Операционные системы : [пер. с англ.] / В. Столлингс. – 4-е изд. – М. : Изд. дом «Вильямс», 2002. – 848 с.

 11. Назаров С. Операционные среды, системы и оболочки. Основы структурной и функциональной организации : учеб. пособие / С. Назаров. – М. : Изд. дом «Кудиц-Пресс», 2007. – 504 с.

 12. Гудман Д. JavaScript и DHTML : сборник рецептов / Д. Гудман. – СПб : Питер, 2004. – 440 с.

 13. Попов Э. В. Руководство пользователя для Data Life Engine open source / Э. В. Попов. – М. : Наука, 2007. – 212 с.

 14. Харрис Э. PHP/MySQL для начинающих / Э. Харрис. – М. : ДМК Пресс, 2005. – 384 с.

 15. Создание Web-сайтов без посторонней помощи / Под ред. В. Н. Печникова. – М. : Технический бестселлер, 2006. – 464 с.

 16. Колиснеченко Д. Н. Data Life Engine. Руководство пользователя / Д. Н. Колиснеченко. – М. : Диалектика, 2009. – 224 с.

 17. Макаров Е. Г. Инженерные расчеты в Mathcad : учебный курс / Е. Г. Макаров. – СПб. : Питер, 2005. – 448 с.

 18. Мюллер Скотт. Модернизация и ремонт ПК : [пер. с англ.] / Скотт Мюллер. – 15-е изд. – М. : Изд-ский дом «Вильямс», 2004. – 1344 с.

 19. Таненбаум Э. Архитектура компьютера : [пер. с англ.] / Э. Таненбаум. – 4-е изд. – СПб. : Питер, 2003. – 698 с.

 20. Платонов Ю. М. Диагностика зависания и неисправностей компьютера / Ю. М. Платонов, Ю. Г. Уткин. –  Серия «Техномир». Ростов-на-Дону : «Феникс», 2001. – 320 с.

 21. Бабич М. П. Комп’ютерна схемотехніка : навч. посіб. [для ВНЗ] / М. П. Бабич, І. А.  Жуков. – К. : МК-Пресс, 2004. – 412 с.

 22. Олифер В. Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы : учебник [для вузов] / В. Г. Олифер, Н. А. Олифер. – 2-е изд.– СПб. : Питер, 2003. – 864 с.

 23. Куроуз Дж., Росс К. Компьютерные сети / Дж. Куроуз, К. Росс. – 2-е изд. – СПб. : Питер, 2004. – 765 с.

 24. Вишневский В. М. Теоретические основы проектирования компьютерных сетей / В. М. Вишневский. – М. : Техносфера, 2003. – 512 с.

 25. Колисниченко Д. Н. Сделай сам компьютерную сеть. Монтаж, настройка, обслуживание /  Д. Н. Колисниченко. – СПб. : Наука и Техника, 2004. – 400 с.

 26. Смарт Н. Криптография : [пер. с англ] / Н. Смарт. – М. : Техносфера, 2006. – 525 с.

 27. Фионов А. Н. Криптографические методы защиты информации / А. Н. Фионов, Б. Я. Рябко. – М. : Горячая линия – Телеком, 2005. – 229 с.

 28. Левин М. Криптография без секретов. Руководство пользователя / М. Левин. – М. : Изд. дом «Вильямс», 2005. – 320 с.

 29. Щеглов А. Ю. Защита информации от несанкционированного доступа / А. Ю. Щеглов. – М. : Наука и Техника, 2004. – 384 с.

 30. Корчемний М. О. Комп’ютерне моделювання установок і технологічних процесів : навч.-метод. посібник / М. О. Корчемний, В. С. Федорейко. Ч. 1. Обчислення і двомірна графіка и MatLab. Ч. 2. Пакети прикладних програм Simulink і Power System Blockset для імітаційного моделювання динамічних систем. – Тернопіль : ТНПУ, 2006. – 108 с.

 31. Корчемний М. О. Комп’ютерне моделювання установок і технологічних процесів : навч.-метод. посібник / М. О. Корчемний. Ч. 3. Розробка і дослідження комп’ютерних моделей виробничих установок і технологічних процесів. – Тернопіль : ТНПУ, 2006. – 108 с.

 32. Корчемний М. О. Прикладне програмування автоматизованих робочих місць : навч.-метод. посібник / М. О. Корчемний, В. П. Матвійків, Ю. М. Чайківська. – Тернопіль : «Мандрівець», 2009. – 139 с.

 33. Петрикович Ю. Я., Паляниця І.В. Комп’ютерне проектування інженерних об’єктів : навч.-метод. посібник [для студ. спец. «Професійна освіта. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні», «Професійна освіта. Інженерна і комп’ютерна графіка / Ю. Я. Петрикович, І. В. Паляниця. Ч. 2. Створення просторових елементів в SolidWorks. – Тернопіль : ТНПУ, 2008. – 109 с.

 34. Петрикович Ю. Я. Комп’ютерне проектування інженерних об’єктів : навч.-метод. посіб. [для студ. cпец. «Професійна освіта. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні», «Професійна освіта. Інженерна і комп’ютерна графіка»] / Ю. Я. Петрикович, Р. М.  Горбатюк. Ч. 3. Конструктивно-геометричне моделювання стандартних, нормалізованих та оригінальних деталей в SolidWorks. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – 101 с.

 35. Матвійків В. П. Основи захисту інформації : навч.-метод. посіб. [для студ. cпец. «Інженерна та комп’ютерна графіка», «Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні»] / В. П. Матвійків. – Тернопіль : Мандрівець, 2009.– 116 с.

 36. Матвійків В. П. Апаратне забезпечення комп’ютерних систем : навч.-метод. посіб. [для студ. cпец. «Інженерна та комп’ютерна графіка», «Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні»] / В. П. Матвійків, І. Б. Луцик. Ч. 1. Базові елементи обчислювальних машин. – Тернопіль : ТНПУ, 2007. – 92 с.

 37. Матвійків В. П. Апаратне забезпечення комп’ютерних систем : навч.-метод. посіб. [для студ. cпец. «Інженерна та комп’ютерна графіка», «Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні»] / В. П. Матвійків, І. Б. Луцик. Ч. 2. Периферійні пристрої. – Тернопіль : ТНПУ, 2007. – 108 с.

 38. Терещук Г. В. Положення про систему оцінювання навчальних досягнень студентів за 100-бальною шкалою ЄКТС / Г. В. Терещук. – Тернопіль : ТНПУ, 2012. – 16 с.


КУРСОВІ РОБОТИ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для виконання курсових робіт з дисциплін професійної і практичної підготовки

СПЕЦІАЛЬНіСТь 6.010104 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології»

(пробне видання)

Роман Горбатюк

Юрій Петрикович

Володимир матвійків

Юлія Чайківська

___________________

Підписано до друку 2.11 .2012.

Формат 60х84/18. Друк RESO

Папір друк. Умов. друк. арк. – 2,4.

Наклад 300 прим. Зам. № 265.


Видрук оригінал макету:

Редакційно-видавничий відділ

Тернопільського національного педагогічного

Університету імені Володимира Гнатюкавул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, Україна, 46027

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал