Методичні рекомендації для виконання курсових робіт з дисциплін професійної І практичної підготовки спеціальн І ст ь 010100 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології»Сторінка2/4
Дата конвертації28.12.2016
Розмір0.51 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4


Вступ

Інтеграція України в єдиний простір вищої освіти в Європі, жорстка боротьба на ринку праці й освітніх послуг обумовлюють необхідність кардинальної модернізації освітньої галузі. система освіти повинна забезпечувати підготовку кваліфікованих фахівців, здатних до творчої праці, професійного розвитку, мобільності в освоєнні та впровадженні новітніх наукомістких та інформаційно-комунікаційних технологій. Інформаційно-комунікаційні технології є засобом здійснення навчальної, наукової, професійної діяльності фахівця, коли інформація і технології її опрацювання перетворюються на стратегічний ресурс. Тому в умовах інформаційного суспільства потребує оновлення зміст підготовки фахівців в галузі інформаційно-комунікаційних технологій, що зумовлює необхідність посилення уваги до різних аспектів їх фахової підготовки.

Інформаційно-комунікаційні технології характеризується перманентним еволюційним процесом, характерною особливістю якого є постійні швидкі зміни. Останні досягнення в галузі та інтенсивний розвиток інформаційно-комунікаційних технологій вимагають здійснення їх швидкої адаптації в систему підготовки студентів інженерно-педагогічних спеціальностей.

система професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю повинна забезпечити підготовку фахівців, які мають подвійну спеціалізацію: педагогічну та інженерну в галузі інформаційно-комунікаційних технологій. Такі фахівці, з одного боку, повинні володіти навичками створення і використання різноманітних інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській сфері та у сфері навчання, а з іншого боку, бути здатними розширити свої знання і передати їх учням професійно-технічних навчальних закладів, студентам ВНЗ I-II рівнів акредитації.

Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій диктує необхідність вивчення низки дисциплін професійної і практичної підготовки, зокрема: інтернет-технологій, мережевих технології та систем захисту інформації, комп’ютерної та інженерної графіки, об’єктно-орієнтованого програмування, технологій імітаційного моделювання та засобів візуалізації, теорії прийняття рішень та нейронних мереж, дидактичних основ професійної освіти, методики професійного навчання тощо.

Методичні рекомендації адаптовані до вимог кредитно-модульної системи і є складовою циклу дисциплін професійної і практичної підготовки. 1. Мета і завдання курсової роботи

Курсова робота з дисциплін професійної і практичної підготовки є однією з форм підсумкової атестації студентів, основна мета якої поглиблення теоретичних і практичних знань та умінь, набутих студентом у процесі засвоєння усього навчального матеріалу, вирішення конкретних проблемних завдань виробничого, управлінського чи інформаційно-навчального спрямування, що дає змогу забезпечити:

 • набуття студентами навичок аналізу, систематизації, закріплення та поглиблення теоретичних знань із профільно-орієнтованих дисциплін, реалізацію чергового етапу якісної підготовки до інженерно-педагогічної діяльності;

 • розвиток практичних умінь студентів використовувати сучасні комп’ютерно-інформаційні технології, бази даних і знань, програмно-апаратних засобів обчислювальної техніки, засоби геометричного та імітаційного моделювання під час вирішення конкретних завдань теоретико-методичного та конструкторсько-технологічного характеру;

 • формування у студентів принципів технічного мислення і самостійної роботи на основі вдосконалення традиційних методів пошукової діяльності та викладання, необхідні при подальшому дипломному проектуванні та у майбутній діяльності.

Основними завданнями курсових робіт є:

 • проведення усебічного аналізу сучасного стану галузі і проблемних питань вибраного напряму;

 • ознайомлення і критичний аналіз типових аналогів, прийнятих рішень і вибір найбільш раціональних схем реалізації завдання;

 • створення власних комп’ютерно-інформаційних виробничих, технічних, управлінських або навчальних систем чи програм;

 • розробка методів організації роботи із системою чи програмою, особливості візуалізаційного представлення розробки.


2. Тематика курсових робіт

Тематика курсових робіт характеризується інноваційними напрямами застосування інформаційно-комунікаційних технологій в сучасних освітніх, управлінських і виробничих процесах та спрямована на вирішення практичних завдань проблемних напрямів розвитку цих галузей.

Зважаючи на специфіку підготовки бакалаврів спеціальності 6.010100 «Професійна освіта. Комп’ютерні технології» теми курсових робіт акцентовані на розробку програмного забезпечення комп’ютерно-адміністративного управління, інформаційно-технічного забезпечення виробництва та програмних продуктів інноваційного розвитку навчального процесу. До передбачуваних тематичних напрямів входять: • розробка чи модернізація (вдосконалення) програмного забезпечення систем обліку, аналізу та планування показників діяльності організацій, виробничих підприємств та закладів освіти;

 • програмне і технічне забезпечення комп’ютерних систем і мереж, засобів інформаційної безпеки;

 • імітаційне комп’ютерне моделювання технічних установок, технологічних і освітніх процесів;

 • створення інтерактивних навчально-методичних курсів, електронних підручників і посібників системи професійно-технічної освіти, у тому числі для дистанційного навчання;

 • створення візуалізаційних моделей електротехнічних, механічних та енергетичних систем засобами автоматизованого проектування (САПР), СAD-САЕ системами та їх адаптація у навчальний процес системи професійно-технічної освіти.

Розроблена та затверджена кафедрою комп’ютерних технологій тематика відповідає сучасним принципам комп’ютерного програмування, об’єктно-орієнтованого програмування та застосування систем автоматизованого проектування.

Тематика курсових робіт, зважаючи на професійну спрямованість майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю, наявного матеріалу навчально-виробничої практики, матеріалів навчально-методичних і наукових напрацювань викладачів кафедри, в кожному окремому випадку персоніфікується керівником відповідно до одного із таких напрямів: • розробка інтернет-орієнтованих систем засобами Web-технологій (CMS, Denver, Apachi, PHP, HTML, CSS, Java Script);

 • імітаційне моделювання установок і технологічних процесів (MatLab, Simulink, SimMechanics, SimPowerSystems, SimHydraulics, SimElectronics);

 • конструктивно-геометричне моделювання інженерних систем (SolidWorks, SolidWorks Simulation, COSMOSFloWorks, SolidWorks Motion, OptisWorks, SolidWorks Routing);

 • візуалізація роботи та програмне забезпечення інформаційно-комунікаційних процесів (Delphi, MatLab,C++, Actionscript, Wireshark).

Тема курсової роботи формулюється на підставі загального ознайомлення з конкретною проблемою, яку необхідно вивчити на рівні теоретичного та практичного аналізу. На цій стадії необхідно науково і практично обґрунтувати напрям дослідження, причини вибору теми та її актуальність.

Тематика курсової роботи, як правило, є індивідуальною, однак в окремих випадках, в процесі вирішення об’ємних завдань можливе комплексне виконання тем. Така форма організації курсової роботи дозволяє забезпечити якісне виконання складних завдань практичного характеру та підвищити загальний рівень виконання курсової роботи.


3. Завдання, організаційний порядок та етапи виконання курсової роботи

Завдання на курсову роботу

Курсова робота починається з одержання від керівника у перший тиждень навчального семестру індивідуального завдання (додаток Б), в якому вказують назву теми, вихідні дані до її виконання, обсяг роботи, термін представлення дослідження тощо.

У тижневий термін студент повинен розробити і затвердити у керівника календарний графік виконання роботи, який обов’язково прописується у бланку завдання. Завдання на курсову роботу підписується студентом і керівником, після чого студент розпочинає її виконання, керуючись вимогами цього положення.

У завдання можуть вноситися зміни і доповнення, необхідність яких повинна бути обґрунтована, погоджена зі студентом - автором проекту та завідувачем кафедри.Організаційний порядок

Керівник курсової роботи, видавши завдання і узгодивши зі студентом календарний графік його виконання, проводить систематичні консультації, графік яких визначений навчальним розкладом.

Керівник забезпечує студентів методичними вказівками, рекомендує студентам основну літературу і довідкові матеріали з теми, призначає в календарному графіку термін виконання окремих розділів курсової роботи і періодичних звітів про хід роботи.

На консультаціях перевіряється правильність прийняття рішень, обговорюються можливі підходи до вирішення завдань, з яких виникли ускладнення. Студенти повинні систематично інформувати керівника про хід виконання календарного плану атестаційної роботи. Своєчасні консультації і поради керівника роботи запобігають можливим витратам часу на виправлення допущених помилкових рішень. Вказівки керівника щодо роботи є обов’язковими до виконання!

Контроль керівника жодною мірою не звільняє студента від відповідальності за правильність виконання роботи і прийнятих рішень. Основним завданням керівника курсової роботи, крім технічного керівництва, є контроль і коригування навчальної діяльності студента за дотриманням графіку її виконання. Обов’язок керівника – застерегти студента від грубих помилок.

У виборі кінцевих рішень ініціатива надається студентові. При цьому, керівник може рекомендувати відповідну літературу, наукові праці та ін., для того, щоб поглибити самостійне вивчення студентом конкретного питання.

Студент відповідає за прийняті науково-технічні рішення, правильність виконаних алгоритмів, розрахунків, використаних методів і засобів, якість виконання й оформлення курсової роботи, а також за її своєчасне завершення.

Етапи виконання курсової роботи:

Курсову роботу рекомендується виконувати поетапно, відповідно до календарного плану, в такій послідовності:1. Підготовчий етап. На цьому етапі студент чітко визначається з поставленою метою та аналізує шляхи її вирішення. Важливим є розуміння студентом поставлених відповідно до теми і мети курсової роботи завдань, ознайомлення з літературою та аналіз сучасних інформаційних джерел.

2. Основний етап. На цьому етапі студент, опираючись на рекомендації керівника, виконує курсову роботу (відповідно до затвердженого календарного плану). Студент вибирає найбільш раціональне рішення і складає графік подальшої роботи, у ході якої виконує остаточну розробку. На цьому етапі варто звернути увагу на повноту, правильність і акуратність ведення документації в ході виконання курсової роботи. Студент зобов’язаний оформити пояснювальну записку і графічний матеріал відповідно до вимог, регламентованих чинними стандартами.

3. Заключний етап передбачає захист курсових робіт на випусковій кафедрі згідно графіку. Студент зобов’язаний представити керівникові остаточно оформлену пояснювальну записку до курсової роботи не пізніше, ніж за тиждень до захисту. Керівник перевіряє роботу і дає вказівки про виправлення або доповнення, на які студенту варто звернути увагу і внести в роботу, після чого підписує пояснювальну записку. На цьому курсова робота вважається закінченою і може бути представлена до захисту.

Під час виконання курсової роботи (орієнтовно середина основного етапу) проводиться проміжна атестація (звіт перед науковим керівником про виконання запланованих етапів роботи) з метою перевірки дотримання студентами графіку календарного плану.

Результати проміжної атестації впливають на кінцеву оцінку курсової роботи. Якщо студент вчасно не пройшов проміжну атестацію – курсова робота не може бути оцінена на «відмінно».

Науковий керівник має право не атестувати студента на етапі проміжної атестації, не допустити студента до захисту курсової роботи або відмовитися від керівництва в разі систематичного порушення студентом плану написання курсової роботи і неможливості контролю за ходом виконання роботи з вини студента.

4. Загальні вимоги до змісту та обсягу курсової роботи

Результатом виконання курсової роботи є технічні, алгоритмічні та методичні описи, розрахунки, таблиці, графіки, креслення, блок-схеми, які оформляються у вигляді пояснювальної записки і супроводжуються відповідною графічною (ілюстративною) частиною.

Курсову роботу виконують машинописним способом із використанням друкувальних і графічних пристроїв ПК і подають державною мовою, за винятком списку використаної літератури, де використане джерело записується мовою видання. Цитати з цих джерел наводяться в тексті виключно українською мовою.

У пояснювальній записці викладається основний зміст роботи та наводиться обґрунтування актуальності теми, розкривається творчий задум роботи, подаються розрахунки і пояснення, таблиці і графіки.

Загальними вимогами до розрахунково-пояснювальної записки є:


 • чіткість викладу, логічна послідовність і повна відповідність планові-проспекту курсової роботи;

 • переконливість аргументації;

 • конкретність викладу результатів роботи.

Орієнтовний обсяг окремих розділів пояснювальної записки:

Титульний аркуш 1

План-проспект курсової роботи 1

Анотація (реферат) 1

Зміст 1

Вступ 2


Розділи і підрозділи основної частини 25-30

Висновки 1

Перелік посилань 1

Додатки 5-10

Оптимальний обсяг пояснювальної записки повинен складати 35-40 сторінок тексту з урахуванням малюнків (без додатків), список використаної літератури – близько 20 джерел. Перевищення максимального обсягу може розцінюватись, під час захисту курсової роботи як невміння студента лаконічно викладати результати курсової роботи.
5. Структура курсової роботи

Пояснювальна записка курсової роботи повинна у стислій і чіткій формі розкривати творчий задум, містити аналіз сучасного стану проблеми, методів вирішення завдань проекту, обґрунтування їх оптимальності, методики та алгоритми розробок, аналіз їх результатів і висновки з них; містити необхідні ілюстрації, ескізи, графіки, діаграми, таблиці, схеми, малюнки та ін.Структура основної частини пояснювальної записки, в цілому, та окремих розділів, підрозділів у кожному окремому випадку, зважаючи на специфіку теми курсової роботи, персоніфікуються відповідно до питань, які розглядаються та узгоджуються з керівником.

Пояснювальна записка курсової роботи повинна містити такі складові:

1. Титульний аркуш (додаток А), що є першою сторінкою пояснювальної записки і повинен обов’язково містити назву міністерства, навчального закладу, факультету, кафедри; вид кваліфікаційної роботи, прізвище, ім’я та по-батькові автора, науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали керівника; місто та рік захисту роботи.

2. План-проспект курсової роботи (додаток Б), що містить інформацію про навчальний заклад, факультет та кафедру; повну назву теми роботи, терміни її виконання, зміст пояснювальної записки та графічного матеріалу, календарний план виконання окремих розділів і графічної частини, підписи студента ї керівника.Інформацію у бланках титульної сторінки (додаток А) та плану-проспекту на курсову роботу (додаток Б) форматувати таким чином, щоб унеможливлювати ламання їх структурних елементів.

3. Анотація повинна містити прізвище та ініціали автора, назву і вид кваліфікаційної роботи, короткий зміст роботи, ключові слова. Обсяг анотації разом із ключовими словами – до 1000 знаків (включаючи пропуски між словами), що орієнтовно становить половину сторінки тексту роботи.

4. Зміст. До змісту входять заголовки структурних елементів пояснювальної записки: ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ (за необхідністю), ВСТУП, послідовно назви (заголовки) усіх розділів, підрозділів; ВИСНОВКИ; ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ; назви додатків. Справа угорі наводять номери сторінок. Заголовки структурних елементів і розділів друкують великими напівжирними літерами без крапки в кінці та з нової сторінки. Нумерують арабськими цифрами тільки заголовки розділів, підрозділів і, за потреби, пунктів і підпунктів.

5. Вступ. У вступі курсової роботи треба коротко викласти такі питання. Шляхом критичного аналізу обґрунтувати актуальність вибраної теми. Висвітлення актуальності не повинно бути багатослівним. Досить кількома реченнями висловити головне – сутність проблеми та необхідність її дослідження.

Визначити об’єкт і предмет дослідження. Об’єкт – це процес або явище щодо проблемної ситуації, вибраний для вивчення. Предмет дослідження міститься в межах об’єкта. Об’єкт і предмет дослідження як категорії наукового процесу співвідносяться між собою як загальне і часткове. В об’єкті виділяється та його частина, що є предметом дослідження. Саме на нього спрямована основна увага студента, оскільки предмет дослідження визначає назву теми дипломної роботи, зазначеної на титульному аркуші.

Сформулювати мету роботи і завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети.

Завдання роботи мають відповідати меті дослідження. Виходячи з завдань, як правило, будується структура роботи:

– інформаційна база: коротко вказуються прізвища авторів, що внесли найвагоміший внесок у розробку проблеми, основні закони і нормативні акти, що згадуються в роботі (з посиланнями на номери джерел у списку літератури);

– методи дослідження: подається перелік використаних методів дослідження для досягнення мети роботи. Перераховувати їх треба коротко та змістовно, визначаючи, що саме досліджувалось тим чи іншим методом.

Обсяг вступу – 2-3 сторінки.

6. Розділи і підрозділи основної частини. Кожний розділ основної частини починають із нової сторінки.

Перший розділ представляє огляд сучасного стану проблеми, а також задекларованих методів і засобів розв’язання завдань курсової роботи, аналіз прототипів і типових реалізацій системного та прикладного програмного забезпечення. Під час огляду та аналізу необхідно опрацьовувати літературу, використовувати інформаційно-комунікаційні технології, мережу Internet.

Обов’язково повинні бути посилання на використані джерела.

Обсяг першого розділу – не більше 35 % загального обсягу курсової роботи.

Другий розділ – це проектна частина Він містить практичний аспект дослідження вибраної теми. Мета цього етапу дослідження – на конкретному практичному прикладі довести актуальність дослідження з вибраної тематики. У другому розділі студенти розробляють або вдосконалюють комп’ютерно-інтегровану систему (програмне і технічне забезпечення систем і мереж, імітаційні та геометричні моделі, тощо) відповідно до вибраної теми.

Цей розділ має містити фактичні дані щодо практичного матеріалу з вибраної проблематики.

Результати аналізу даних треба представити в таблицях, діаграмах, графіках тощо.

Обсяг другого розділу – 40-45 % загального обсягу курсової роботи.Третій розділ – практичний, де потрібно запропонувати заходи, прийоми, методи, підходи, механізми підвищення ефективності процесу, що досліджується або аспекти, фактори, питання, на які повинна бути спрямована основна увага під час проведення певних досліджень. У цьому розділі треба представити пропозиції щодо удосконалення впровадження у навчальний процес прикладного програмного забезпечення, розробки сценарію діалогу користувача із системою і тестування її роботи.

Третій розділ є по суті оптимізаційною частиною. Він присвячений питанням удосконалення предмета дослідження відповідно до умов функціонування об’єкта дослідження.

Студент повинен обґрунтувати свої пропозиції, переконливо аргументуючи їх.

Обсяг третього розділу – 20-25 % загального обсягу курсової роботи.7. Висновки. У висновках викладаються найважливіші наукові та практичні результати, одержані під час дослідження. За змістом висновки мають бути пов’язані зі структурою роботи і випливати із завдань дослідження.

Висновки повинні бути стислими та повною мірою відображати матеріал, викладений в курсовій роботі. Розміщують у пояснювальній записці безпосередньо після викладення суті курсової роботи. Висновки, як заключний розділ курсової роботи, можна оформити у вигляді чітких тез, що стосуються завдань дослідження. Рекомендований обсяг висновків – до 2 сторінок.8. Рекомендації. У курсовій роботі на основі одержаних висновків можуть наводитися рекомендації. Рекомендації вміщують після висновків, починаючи з нової сторінки. Текст рекомендації може поділятись на пункти.

9. Перелік використаної літератури. Інформаційні джерела, на які є посилання в пояснювальній записці, наводять у кінці курсової роботи після висновків, починаючи з нової сторінки, а у відповідних місцях тексту повинні бути відповідні посилання.

Зразки бібліографічного опису різних видів наукових праць:Характеристика джерела

Приклад оформлення

Книги:
Один автор

 1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська]. — Львів : Свічадо, 2006. — 307 с. — (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики ІV-V ст. ; № 14).

 2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. — К. : Ін-т математики, 2006. — 111 с. — (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59).

 3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. — К. : Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. — 311 с. — (Ювеліри України ; т. 1).

 4. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. — Львів : Кальварія, 2005. — 196, [1] с. — (Першотвір).

Два автори

 1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. — К. : Києво-Могилян. акад., 2005. — 397, [1] с. — (Бібліотека наукового щорічника «Україна дипломатична» ; вип. 1).

 2. Ромовська З. В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк. — К. : Прецедент, 2006. — 93 с. — (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11).

 3. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник. — Львів : Растр-7, 2007. — 375 с.

Три автори


 1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. — Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. — XLIII, 265 с.
Чотири автори

 1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [ Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.]. — К. : НДІ «Украгропромпродуктивність», 2006. — 106 с. — (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).

 2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. — К. : Вища освіта, 2006. — 478, [1] с. — (ПТО: Професійно-технічна освіта).

П’ять і більше авторів

 1. Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.] ; под ред. Г. С. Никифорова. — [3-е изд.]. — Х. : Гуманитар. центр, 2007. — 510 с.

 2. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.]. — К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. — 115 с. — (Серія «Формування здорового способу життя молоді» : у 14 кн., кн. 13).

Без автора


 1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. — К. : Грані-Т, 2007. — 119 с. (Грані світу).

 2. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. — К. : Грамота, 2007. — 638, [1] с.

 3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця ХІХ — початку ХХ століття : [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. — К. : Грані-Т, 2007. — 190, [1] с.

 4. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології : [зб.наук.праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. — Чернівці : Рута, 2007. — 310 с.Багатотомний документ


 1. Історія Національної академії наук України, 1941—1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.]. — К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007— .— (Джерела з історії науки в Україні).

Ч. 2 : Додатки — 2007. — 573, [1] c.

 1. Межгосударственные стандарты : каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ «Леонорм-Стандарт», 2005— .— (Серия "Нормативная база предприятия"). Т. 1. — 2005. — 277 с.

 2. Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни... : (Дочь врага народа) : трилогия / А. Дарова. — Одесса : Астропринт, 2006. — (Сочинения : в 8 кн. / А. Дарова ; кн. 4).

 3. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н. П. Кучерявенко. — Х. Право, 2002— .—
  Т. 4: Косвенные налоги. — 2007. — 534 с.

 4. Реабілітовані історією. Житомирська область : [у 7 т.]. — Житомир : Полісся, 2006— .— (Науково-документальна серія книг «Реабілітовані історією» : у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]). Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) та ін.]. — 2006. — 721, [2] с.

 5. Бондаренко В. Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова. — К. : НТУУ «КПІ», 2006. — 125 с.Матеріали конференцій, з’їздів

 1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників [«Молодь України і аграрна реформа»], (Харків, 11-13 жовт. 2000 р.) / М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. — Х. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. — 167 с.

 2. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. — К. : ІСОА, 2002. — 147 с.

 3. Матеріали ІХ з’їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. інформ. бюл. — К. : Асоц. укр. банків, 2000. — 117 с. — (Спецвип.: 10 років АУБ).

 4. Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 6—9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. Ред. В. Т. Трощенко. — К. : НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. — С. 559—956, ХІІІ, [2] с. — (Ресурс 2000).

 5. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій : зб. наук. праць / наук. ред. В. І. Моссаковський. — Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. — 215 с.

 6. Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.]. — К. : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. — 452 с.

Препринти

 1. Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б. А., Воеводин В. Н. — Х. ННЦ ХФТИ, 2006. — 19 с. — (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр «Харьк. физ.-техн. ин-т» ; ХФТИ 2006-4).

 2. Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. — Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. — 7, [1] с. — (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1).

Депоновані наукові праці

 1. Социологическое исследование малых групп населения / В. И. Иванов [и др.] ; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 2002. – 110 с. – Деп. в ВИНИТИ 13.06.02, № 145432.

 2. Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Андреев. – М., 2002. – 210 с. – Деп. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02, № 139876.

Словники


 1. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. — Х. : Халімон, 2006. — 175, [1] с.

 2. Тимошенко З. І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко. — К. : Європ. ун-т, 2007. — 57 с.

 3. Українсько-німецький тематичний словник [уклад. Н. Яцко та ін.]. — К. : Карпенко, 2007. — 219 с.

 4. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. — 2-ге вид., оновл. — К. : К.І.С., 2006. — 138 с.

Атласи


 1. Україна : екол.-геогр. атлас : присвяч. всесвіт. дню науки в ім’я миру та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.] ; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України [та ін.]. — / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.]. — К. : Варта, 2006. — 217, [1] с.

 2. Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам’яті : посіб. для студ. та лікарів / О. Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. — 2-ге вид., розшир. та доповн. — Дніпропетровськ : Пороги, 2005. — 218 с.

 3. Куерда Х. Атлас ботаніки / Хосе Куерда ; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. — Х. : Ранок, 2005. — 96 с.

Законодавчі та нормативні документи

 1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. — Офіц. вид. — К. : Парлам. вид-во, 2006. — 207 с. — (Бібліотека офіційних видань).

 2. Медична статистика статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько. — К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. — 459 с. — (Нормативні директивні правові документи).

 3. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. — Офіц. вид. — К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. — VІ, 74 с. — (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція).

Стандарти

 1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004. — [Чинний від 2006-01-01]. — К. : Держспоживстандарт України 2006. — ІV, 231 с. — (Національний стандарт України).

 2. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 — ДСТУ ISO 6107-9:2004. — [Чинний від 2005-04-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2006. — 181 с. — (Національні стандарти України).

 3. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устаткування. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг (EN 61010-2-020:1994, IDT) : ДСТУ EN 61010-2-020:2005. — [Чинний від 2007-01-01]. — К. : Держспоживстандарт України, 2007. — IV, 18 с. — (Національний стандарт України).

Каталоги

 1. Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. — Львов : НТЦ «Леонорм-стандарт, 2006— . — (Серия «Нормативная база предприятия»).
  Т. 5. — 2007. — 264 с.

Т. 6. — 2007. — 277 с.

 1. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.]. — Львів : Новий час, 2003. — 160 с.

 2. Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. — [Суми : Унів. кн., 2003]. — 11 с.

 3. Горницкая И. П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Горницкая И. П., Ткачук Л. П. — Донецк : Лебедь, 2005. — 228 с.

Бібліографічні показчики

 1. Куц О. С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році / О. Куц, О. Вацеба. — Львів : Укр. технології, 2007. — 74 с.

 2. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997—2005 роки / [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С.]. — Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. — 11 с. — (Серія: Бібліографічні довідники ; вип. 2).

Дисертації

 1. Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. ... доктора фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.

Автореферати дисертацій

 1. Новосад І.Я. Технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 «Технологія машинобудування» / І. Я. Новосад. — Тернопіль, 2007. — 20, [1] с.

 2. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 «Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. Технології» / Нгуен Ші Данг. — К., 2007. — 20 с.

Авторські свідоцтва

1. А. с. 1007970 СССР, МКИ3 В 25 J 15/00. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов / В. С. Ваулин, В. Г. Кемайкин (СССР). – № 3360585/25–08 ; заявл. 23.11.81 ; опубл. 30.03.83, Бюл. № 12.

Патенти

1. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 H 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. Приемопередающее устройство / Чугаева В.И.; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.).

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

 1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38.

 2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. — 2006. — № 6. — С. 14—17.

 3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов — основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2007. — № 1. — С. 39—61.

 4. Ма Шуін Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 5. — С. 12—14.

 5. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. — 2007. — № 1. — С. 25—29.

 6. Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи // Банки та банківські системи. — 2007. — Т. 2, № 2. — С. 13—20.

 7. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр., письменства) : статті / Микола Зеров. — Дрогобич, 2007. — С. 245—291.

 8. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников энергии в промышленности : междунар. науч.-техн. конф., 3-5 окт. 2007 г. : тезисы докл. — Х., 2007. — С. 33.

 9. Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України : (кінець XIX—початок XX ст. / Д. М. Чорний. — Х., 2007. — Розд. 3. — С. 137—202.
Електронні ресурси

 1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] ] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III—IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П. М. Чуєв. — 80 Min / 700 MB. — Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. — (Бібліотека студента-медика) — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. — Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000.— Назва з контейнера.

 2. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. — К. : CD-вид-во «Інфодиск», 2004. — 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. — (Всеукр. перепис населення, 2001). — Систем. вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. — Назва з титул. екрану.

 3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн. :

http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал