Методичні рекомендації для студентів заочної форми навчання навчальної дисципліни: «МенеджментСкачати 251.8 Kb.
Дата конвертації01.01.2017
Розмір251.8 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Навчальної дисципліни: «Менеджмент (Менеджмент організацій туристичної сфери)»


Напрям підготовки 6.140103 «Туризм»
Факультет готельно-ресторанного і туристичного бізнесу
Кафедра туристичного та готельного бізнесу


Розподіл балів за видами робіт для студентів заочної форми навчання

з дисципліни «Менеджмент (Менеджмент організацій туристичної сфери)»Вид та форма контролю

Кількість балів

Кількість відповідних форм контролю

Максимальна кількість балів

1

Контрольна індивідуальна робота

1-40

1

20

2

Розв’язання завдань.

1-10

1

10

3

Модульна контрольна робота

1-30

1

15

4

Екзамен

1-30

1

30

5

Курсова робота

1-100Разом

100


Контрольна індивідуальна робота для студентів заочної форми навчання представлена теоретичними питаннями до курсу ( згідно додатку 1)

Завдання студентам видаються індивідуально викладачем ( згідно додатку 2)

Підсумкова модульна контрольна робота складається із тестових завдань.

Екзамен складається:

 • з теоретичної частини – 2 питання;

 • задачі.

Приклад білету – додаток 3.

Екзаменаційна робота з дисципліни “Організація туризму. Основи туризмознавства ” оцінюється за 30 бальною системою.

При відповіді на теоретичне питання студент повинен володіти категоріальним апаратом навчальної дисципліни,розкрити накопичені знання та інтегрувати їх із завданням. Кожне теоретичне питання оцінюється максимально у 10 балів.

Відповіді студентів на теоретичні запитання оцінюються за такими складовими: 1. точність визначення категорій і понять,;

 2. повнота викладення змісту запитання;

 3. наявність висновків щодо сфери практичного застосування теоретичного запитання.

Відображення зазначених складових у відповіді студента на теоретичне запитання оцінюється за такими критеріями:

 • 10 балів - правильні і повні відповіді за всіма зазначеними складовими;

 • 5 балів - правильні і повні відповіді за складовими 1 та 2;

 • 0 балів – не повні і з помилками відповіді за складовими 1 та 2.

Визначення максимально оцінюється у 10 балів. При оцінюванні враховується: правильність та обґрунтованість поняття.

Індивідуальне завдання – курсова робота. Тематика курсових робыт наведена у додатку 4.


Додаток 1.

Перелік питань для самостійного опрацювання:

 1. Проблеми розвитку менеджменту підприємств туризму на сучасному етапі.

 2. Організація як система та об’єкт управління. Внутрішнє середовище організації.Зовнішнє середовище організації.

 3. Методи аналізу і оцінки внутрішніх елементів системи та факторів зовнішнього середовища.

 4. Підприємство як відкрита соціально-економічна система. Взаємозв’язок внутрішніх елементів системи та факторів зовнішнього середовища.

 5. Поняття підприємства. Ознаки і функції підприємства.

 6. Схема підприємництва в туристичній галузі.

 7. Державне регулювання діяльності підприємств туризму.

 8. Життєвий цикл організації. Менеджмент на різних стадіях підприємств готельного та ресторанного господарства.

 9. Порядок створення та реєстрації підприємницької діяльності.

 10. Реорганізація, реструктуризація та реінжинірінг підприємства .

 11. Нормативно-правова основа підприємницької діяльності в Україні.

 12. Основні чинники, що визначають організаційно-правову форму підприємства.

 13. Види та організаційно-правові форми підприємств в Україні.

 14. Господарські товариства, їх види.

 15. Значення об’єднань підприємств в умовах сучасного ринку. Види і форми об’єднань підприємств.

 16. Стратегічний менеджмент підприємства гостинності .

 17. Стратегія та місія підприємства. Фактори вибору стратегії підприємства.

 18. Базові стратегії розвитку підприємств гостинності.

 19. Завдання та структура маркетингової служби підприємств гостинності.

 20. Особливості позиціонування підприємств туризму, специфіка маркетингу послуг.

 21. Система маркетингових комунікацій підприємств гостинності.

 22. Поняття та структура комплексного маркетингу підприємства. Фірмовий стиль підприємства ( об’єднання підприємств, регіону).

 23. Теоретичні основи ефективного управління персоналом. Система кадрової роботи. Штатний розклад, функції та посадові обов’язки працівників.

 24. Визначення потреби в людських ресурсах та підбір персоналу. Адаптація персоналу.

 25. Принципи та методи мотивації працівників. Основні напрямки підвищення ефективності використання людських ресурсів у туризмі.

 26. Сучасні методи управління персоналом туристичних підприємств.

 27. Поняття трудового колективу. Формальна та неформальна структура колективу Комісії, комітети, групи.

 28. Поняття та зміст організаційної культури підприємства гостинності. Шляхи впровадження організаційної культури.

 29. Суть, мета та механізми фінансового менеджменту. Фінансова політика підприємства. Організація фінансового планування на підприємстві.

 30. Структура фінансово-економічної служби підприємства. Джерела фінансування підприємств туризму.

 31. Механізм формування ціни туристичних послуг.

 32. Механізм формування ціни на послуги підприємств готельного господарства.

 33. Виробничий менеджмент на підприємствах готельного та ресторанного господарства. Планування асортименту та обсягу послуг у туристичних підприємствах.

 34. Принципи та система управління виробництвом.

 35. Основні елементи виробничого менеджменту готельних підприємств.

 36. Основні елементи виробничого менеджменту туристичних підприємств.

 37. Управління ризиком у підприємницькій діяльності та шляхи запобігання банкрутства підприємств індустрії гостинності

 38. Сутність та основні види ризиків у діяльності підприємств індустрії гостинності. Класифікація та характеристика ризиків підприємств індустрії гостинності

 39. Шляхи та заходи мінімізації рівня ризиків на підприємствах індустрії гостинності.

 40. Формування конкурентного статусу підприємства. Конкурентний статус та методи його оцінки.

 41. Поняття та види конкурентоспроможності. Недобросовісна конкуренція та захист від неї.

 42. Конкурентні стратегії та впливовість конкурентних сил. Фактори конкурентоспроможності готельного та ресторанного підприємства.

 43. Контролінг на підприємствах туризму.

 44. Управління трудовою дисципліною.

 45. Значення ефективності, її критерії. Ресурсно-потенційний підхід до оцінки ефективності менеджменту.

 46. Оцінка ефективності діяльності підприємства : основні показники та методи діагностики.

 47. Банкрутство підприємства: його суть та форми регулювання в Україні. Основні причини, що призводять до банкрутства підприємств індустрії гостинності.

 48. Санація підприємств та умови її проведення. Форми санації підприємств.

 49. Сучасні світові тренди та проблеми розвитку готельно-туристичної інфраструктури України.

 50. Державні та регіональні програми розвитку туристично-готельної інфраструктури.Задача.'>Додаток 2.

Приклади типових завдань.

Задача. Ви є директором готельного підприємства, послуги якого не користуються попитом. Підприємство неприбуткове, висока плинність кадрів.Як утриматись на плаву? Обгрунтуйте обраний варіант рішення або запропнуйте власний:

 1. узяти позику в банку та запровадити нові тезнології;

 2. поліпшити умови праці, підвищити заробітню плату, щоб утримати людей;

 3. законсервувати частину готелю;

 4. за рахунок реклами попробути збільшити кількість гостей.

Задача.Середньоспискова чисельність персоналу 30 осіб. Визначити коефіціент

вибуття, якщо протягом року з виробничих і невиробничих причин звільнилось 3 особи.Задача.Середньоспискова чисельність персоналу 50 осіб. Всього вибуло 7 осіб, в тому числі 5 особи - за порушення трудової дисципліни та за власним бажанням Розрахуванти коефіціент плинності кадрів.

Задача.Середньоспискова чисельність персоналу 60 осіб. Визначити коефіціент прибуття, якщо протягом року було прийнято 3 особи.

Задача.Готель має місткість 30 ліжок. Визначте потужність готелю.

Задача.Готель має потужність 18250 ліжкодіб. Протягом року було реалізовано 9125 ліжкодіб. Визначити завантаженість готелю.

Задача.Виручка від реалізації послуг готелю складає 5 млн. грн. Собівартість готельних послуг - 4 млн. грн. Розрахуйте загальну рентабельність готельних послуг.

Задача.Постійні витрати готелю складають 1200 тис. грн., змінні - 100 грн. на ліжкодобу. Вартість проживання – 250 грн. на добу за 1 місце. Розрахувати точку беззбитковості готельного підприємства

Задача.Постійні витрати готелю складають 1500 тис. грн., змінні – 150 грн. на ліжкодобу. Протягом року було реалізовано 10000 ліжкодіб. Порахуйте собівартість готельних послуг до оподаткування.

Задача.Собівартість готельних послуг - 2 млн. грн. Розрахувати обсяг виручки від реалізації послуг готелю при рентабальності 30%.

Задача.Собівартість готельної послуги ( 1 ліжкодоби ) складає 200 грн. Розрахувати ціну на проживання ( без ПДВ) з рентабельністю 20%.

ЗАДАЧА 1. Проведіть SWOT–аналіз зовнішнього середовища готельного підприємства, визначте найбільш значимі фактори.

Готель «Shelter***» - розташований у самому центрі ТК «Буковель» біля нижніх станцій витягів № 2 і 2R та багатьох сервісних закладів. Поруч, на відстані 10-20 метрів, витяги, прокатні пункти гірськолижного спорядження, лижна школа, аптечний кіоск, магазин "Sport&Fun" і сувенірні крамниці. У будівлі готелю знаходяться кафе «Bugi.L» і гриль-бар «FreeStyle» (працює цілодобово), сауна та масажний кабінет. Номерний фонд готелю «Shelter***» складають 22 комфортабельні і затишні номери. У кожному з них сейф для безпечного зберігання цінних речей; LCD-телевізор із підключеним кабельним телебаченням; Wi-Fi Internet; телефон; холодильник із міні-баром та інші предмети, необхідні для того, щоб розслабитися після захоплюючого катання на схилах ТК «Буковель».

ЗАДАЧА 2. Проведіть РЕСТ – аналіз діяльності готельного комплексу Президент-готель „Київський”.

Президент-готель „Київський”, який було збудовано в 1990 році, був останнім проектом радянського „Інтуристу” .

З 1998 року ЗАТ „Президент-готель „Київський” – самостійний чотиризірковий готельний комплекс з широкою інфраструктурою додаткових послуг. Збудований в 1990 р. в історичному районі міста – Печерську, „Президент-готель „Київський” є готельним комплексом із значною територією та широким спектром послуг. Готель розташований у 39 км від міжнародного аеропорту «Бориспіль», в 5 км від залізничного вокзалу та в 15 хвилинах ходи від центральної площі Києва – Майдану Незалежності.

Готель має 8 житлових поверхів, на яких розташовано 340 номерів різних категорій: 100 номерів економ-класу, 227 стандартних номерів, 9 напівлюксів, 3 люкса та 1 президентський апартамент.

ЗАДАЧА 3. Складіть організаційну структуру готельного комплексу.

Готель «Сім днів» - це великий реконструйований готель в адміністративному центрі м. Кам'янець-Подільського, поблизу від історичного Старого міста. В готелі 10 поверхів, 170 номерів, три конференц-зали, ресторан, кафе з оглядовим майданчиком, салон краси, сауна, казино. У кожному номері — сучасні меблі і сантехніка, кондиціонер, міні-бар, доступ до Інтернету, супутникове телебачення, автостоянка, що охороняється.

ЗАДАЧА 4. Готель «Дніпро» 4*, що розташований в центрі міста Черкаси. Готель має 73 номери на 110 місць різних типів: • стандарт одномісний;

 • стандарт двомісний;

 • стандарт чотиримісний;

 • люкс двомісний;

 • апартамент двомісний.

При готелі є ресторан на 150 місць з українською та європейською кухнею, кафе – бар, а також стоматкабінет, сувенірний кіоск, перукарню, паркінг, пральню, камера зберігання з міні-сейфами, Wi-Fi і т.д. Конференц-зал обладнаний сучасною технікою.

Номерний фонд готелю «Дніпро»Категорія номеру

Кількість

Ціна за добу

Люкс

15

500

Напівлюкс

25

350

Стандарт

70

280

Порахуйте економічну ефективність сертифікації готельних послуг, якщо витрати на сертифікацію готелю «Сонячна квітка» на категорію 4* складали 2 560 тис. грн.. а завантаженість номерів зросла до з 40% до 65% на рік.

ЗАДАЧА 1. Загальні витрати на рекламування послуг готелю "Енеїда" на телебаченні склали:- 20000 ум. од. на створення рекламного ролика;

- 5 000 ум. од. за одноразову трансляцію.

Графік трансляції передбачає передавання рекламного ролика 3 рази на добу протягом 3 тижнів. Чисельність цільової аудиторії складає 500000 осіб. Обрахуйте загальну вартість проведення рекламної акції та вартість на одну особу цільової аудиторії.

Охарактеризуйте систему маркетингових комунікацій готелю.

ЗАДАЧА 1. Готель ”Yes” у м. Запоріжжя має  360 готельних номерів 6 категорій. Розташований поруч із парковою зоною поблизу річки Дніпро. Вартість проживання за добу становить від 300 до 1150 грн. Гостям готелю пропонуються елітні номери, ресторан, пральня, інтернет (Wi-Fi), телебачення, сніданок, цілодобове обслуговування, автостоянка та додаткові послуги. Кожний номер обладнаний вентиляційною системою, кондиціонером, системою опалення, телебаченням, міні баром, телефонним зв'язком, одноразовими предметами побуту на рівні 4-х зіркового готелю.

Визначте потребу у покоївках для клінінгової служби готелю, при умові, що за 1 покоївкою закріплюється 20 номерів для прибирання за зміну.

Складіть організаційну структура клініновї служби готелю.

ЗАДАЧА 1.. Міні-готель "Харків" налічує 15 номерів, що мають все необхідне для комфортного проживання: кондиціонери, телевізор, безкоштовний Wi-Fi доступ в Інтернет. У вартість проживання включається сніданок.

Розробіть штатний розпис готельного підприємства


ЗАДАЧА 1. Розробіть організаційну структуру готельного підприємства.

Готель «Shelter***» - розташований у самому центрі ТК «Буковель» біля нижніх станцій витягів № 2 і 2R та багатьох сервісних закладів. Поруч, на відстані 10-20 метрів, витяги, прокатні пункти гірськолижного спорядження, лижна школа, аптечний кіоск, магазин "Sport&Fun" і сувенірні крамниці. У будівлі готелю знаходяться кафе «Bugi.L» і гриль-бар «FreeStyle» (працює цілодобово), сауна та масажний кабінет. Номерний фонд готелю «Shelter***» складають 22 комфортабельні і затишні номери. У кожному з них сейф для безпечного зберігання цінних речей; LCD-телевізор із підключеним кабельним телебаченням; Wi-Fi Internet; телефон; холодильник із міні-баром та інші предмети, необхідні для того, щоб розслабитися після захоплюючого катання на схилах ТК «Буковель».


ЗАДАЧА 1. Розробіть цінову пропозицію на послуги бізнес- центру готелю.

№ з/п

Стаття витрат
1

Площа конференц - залу

300 кв. м

2

Витрати на комунальні послуги , за місяць

2000 грн

3

Прокат обладнання

100 грн/год

4

Заробітня плата персоналу

4500 грн.

5

Інші витрати

500 грн.

ЗАДАЧА 1. Апарт-готель преміум-класу «Шале Грааль» налічує 63 одно- та дворівневі апартаменти загальною площею до 140 кв.м. Оснащення номера включає: систему кондиціонування та обігріву, кабельне телебачення, телефон, Інтернет, кухонну зону.

Ресторан a la carte «Теодора» пропонує вишукані страви від угорського шеф-кухаря та кулінарію з власної міні-пекарні. Згідно рекомендацій Вашого лікаря Вам запропонують різноманітне дієтичне харчування. Закритий «VIP-зал» для тих, хто полюбляє спокій та затишок та для проведення ділових зустрічей.

“Lounge Bar” пропонує насолодитися вишуканими коктейлями та спиртними напоями, скористатися послугою Wi-Fi доступу до інтернет. До інфраструктури готелю входить: Медікал-центр, СПА-салон, косметологічний центр, басейн.

Складіть оголошення про прийом на роботу заступника директора готельного підприємства по службі харчування і напоїв.
ЗАДАЧА 1. ЗАТ „Президент-готель „Київський” – чотиризірковий готельний комплекс із значною територією та широким спектром послуг.

Готель має 8 житлових поверхів, на яких розташовано 340 номерів різних категорій: 100 номерів економ-класу, 227 стандартних номерів, 9 напівлюксів, 3 люкса та 1 президентський апартамент.

Розробіть штатний розпис служби прийому та розміщення.
ЗАДАЧА 1. Розрахуйте орієнтовний обсяг місячного фонду заробітної плати та обсяг преміального фонду готельного підприємства. Розробіть основні принципи преміювання працівників готелю.
Основні фінансово-економічні показники готелю "Гала- готель 3*" за рік


Показники
Фонд заробітної плати, тис. грн.

6 000

Операційний прибуток, тис. грн

2 300

Кількість працівників, чол.

56

ЗАДАЧА 1.

Розрахуйте собівартість та орієнтовну ціну номерів різних типів з урахуванням інтересів туристичних фірм – партнерів.

Основні фінансово-економічні показники "Гала- готель 3*"

Показники
Обсяг інвестицій, тис.грн.

24 000

Постійні витрати, тис. грн.

4 000

Змінні витрати, тис. грн.

8 190

Податок на прибуток, тис. грн..

240,2

Кількість номерів типу «люкс»

20

Загальна кількість номерів

300

Завантаженість

50%

Рентабельність

20%

ЗАДАЧА 1. Проведіть SWOT–аналіз зовнішнього середовища готельного підприємства, визначте найбільш значимі фактори.

Готель «Сім днів» - це великий реконструйований готель в адміністративному центрі м. Кам'янець-Подільського, поблизу від історичного Старого міста. В готелі 10 поверхів, 170 номерів, три конференц-зали, ресторан, кафе з оглядовим майданчиком, салон краси, сауна, казино. У кожному номері — сучасні меблі і сантехніка, кондиціонер, міні-бар, доступ до Інтернету, супутникове телебачення, автостоянка, що охороняється.Додаток 3.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра туристичного та готельного бізнесу
Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр

Напрям підготовки «Туризм»

Семестр 7

Навчальна дисципліна “Менеджмент (Менеджмент організацій туристичної сфери)


ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1


 1. Організація як система та об’єкт управління. Фактори зовнішнього середовища організації.

 2. Класифікація персоналу. Сучасні технології відбору персоналу для підприємств ГРГ.

 3. Постійні витрати готелю складають 800 тис. грн., змінні - 120 грн. на ліжкодобу. Вартість проживання – 250 грн. на добу за 1 місце. Розрахувати точку беззбитковості готельного підприємства натуральній та грошовій формі.

Скласти організаційну структуру служби прийому та розміщення готелю.

Вихідні дані. ЗАТ „Президент-готель „Київський” – чотиризірковий готельний комплекс із значною територією та широким спектром послуг.

Готель має 8 житлових поверхів, на яких розташовано 340 номерів різних категорій: 100 номерів економ-класу, 227 стандартних номерів, 9 напівлюксів, 3 люкса та 1 президентський апартамент.Додаток 4.

Тематика курсових робіт.

Вид індивідуальних завдань

Тематика індивідуальних завдань

Всього годин

Курсові роботи

 1. Сучасні проблеми менеджменту туристичних підприємств в ринкових умовах.

 2. Загальні принципи управління туристичним підприємством в умовах сучасності.

 3. Сучасні принципи управління підприємствами туризму.

 4. Проектування та удосконалення організаційних структур на підприємствах туризму.

 5. Удосконалення організаційної структури туристичних підприємств.

 6. Система методів управління на туристичних підприємствах та її вдосконалення в сучасних умовах.

 7. Управління діловою кар’єрою на сучасних туристичних підприємствах.

 8. Розробка та реалізація управлінських рішень на туристичних підприємствах в умовах ринкового середовища.

 9. Ефективність управління туристичним підприємством.

 10. Комунікативний менеджмент на туристичних підприємством.

 11. Стратегічне планування діяльності туристичного підприємства в ринкових умовах.

 12. Методи прийняття управлінських рішень на туристичних підприємствах.

 13. Продуктивність праці на туристичному підприємстві та шляхи її підвищення.

 14. Оптимізація структури управління туристичним підприємством.

 15. Управління ризикозахищеністю підприємств туризму.

 16. Управління витратами на туристичному підприємстві, як чинник підвищення його конкурентоспроможності.

 17. Управління конкурентоспроможністю туристичного підприємства.

 18. Організаційно - економічні методи управління туристичним підприємством.

 19. Соціально - психологічні методи управління туристичним підприємством.

 20. Вдосконалення адміністративно - розпорядчих методів управління туристичним підприємством.

 21. Управління обсягами виробництва та продажами на туристичним підприємстві.

 22. Кадровий менеджмент туристичного підприємства та напрями його вдосконалення.

 23. Діагностика та вдосконалення системи управління персоналом на туристичному підприємстві.

 24. Принципи та методи побудови системи управління персоналом на туристичному підприємстві.

 25. Система мотивації персоналу на туристичному підприємстві та шляхи її удосконалення.

 26. Система методів управління на підприємстві та шляхи їх вдосконалення.

 27. Стратегічні і тактичні рішення в управлінні підприємством.

 28. Формування кадрового потенціалу туристичного підприємства.

 29. Вплив факторів зовнішнього середовища туристичного підприємства на ефективність його діяльності.

 30. Вплив факторів внутрішнього середовища туристичного підприємства на ефективність його діяльності.

 31. Аналіз взаємодії факторів прямої і непрямої дії зовнішнього середовища та адаптація підприємства до їх впливу.

 32. Вдосконалення системи планування на туристичному підприємстві та заходи з підвищення її ефективності.

 33. Інформаційне забезпечення процесу управління туристичним підприємством та шляхи його вдосконалення.

 34. Оплата праці як основний чинник матеріальної мотивації персоналу підприємства.

 35. Сучасні форми стимулювання праці та їх адаптація до системи мотивації туристичного підприємства.

 36. Ефективні комунікації як чинник підвищення ефективності управління підприємством туристичного бізнесу.

 37. Підвищення ефективності системи контролю туристичному на підприємстві.

 38. Інформаційна підтримка інноваційного процесу на підприємстві.

 39. Інформаційні системи і технології як засоби інтенсифікації управлінської діяльності туристичних підприємств.

 40. Вдосконалення системи інформаційного забезпечення розробки та ухвалення управлінських рішень на туристичному підприємстві.

 41. Бізнес-планування як складова стратегічного планування діяльності підприємства туристично- готельного бізнесу.

 42. Інформаційне забезпечення управління підприємницькою діяльністю на сучасному підприємстві туризму.

 43. Використання сучасних інформаційних систем в управлінні якістю продукції та послуг гостинності.

 44. Роль сучасних інформаційних систем в управлінні конкурентоспроможністю туристичних послуг.

 45. Засоби підвищення ефективності маркетингової діяльності сервісних підприємств.

 46. Інтернет-технології як чинник підвищення ефективності діяльності підприємства готельного бізнесу.

 47. Використання Інтернет-технологій при просуванні туристичних послуг на ринок.

 48. Формування кадрового резерву за допомогою Інтернет-технологій.

 49. Формування системи управління маркетингом підприємства гостинності.

 50. Підвищення конкурентноспроможності послуг підприємства гостинності.

 51. Розроблення рекламної політики на туристичному підприємстві.

 52. Підвищення якості послуг на підприємстві сервісу.

 53. Формування плану технічного і організаційного розвитку туристичного підприємства та заходів його реалізації.

 54. Управління інноваційною діяльністю на підприємстві.

 55. Розроблення заходів щодо удосконалення організації виробництва основних послуг на підприємстві ГРГ.

 56. Розроблення заходів щодо удосконалення організації виробництва додаткових послуг на підприємстві ГРГ.

 57. Мотивація персоналу та заходи щодо підвищення її ефективності на сервісному підприємстві.

 58. Планування підвищення продуктивності праці на підприємстві гостинності.

 59. Розроблення заходів щодо зниження собівартості продукції на туристичному підприємстві.

 60. Стратегічне планування діяльності підприємства гостинності.

 61. Розроблення заходів щодо підвищення конкурентоспроможності підприємств гостинності.

 62. Планування інвестиційної діяльності підприємства туризму.

 63. Планування асортиментної політики туристичного підприємства.

 64. Розроблення заходів щодо підвищення рентабельності підприємства.

 65. Формування організаційної культури підприємства гостинності.

 66. Формування корпоративної соціальної відповідальності підприємства сфери гостинності.

 67. Сучасні технології teambilding в управлінні персоналом.

 68. Особливості управління підприємствами сервісу різних організаційно- правових форм.

 69. Принципи і методи підбору персоналу на підприємствах.

 70. Оцінка персоналу на підприємстві та напрями її вдосконалення.

 71. Формування корпоративного бренду підприємства гостинності.

 72. Шляхи підвищення ефективності використання трудового потенціалу підприємства готельного господарства.

 73. Формування системи мотивації праці у менеджменті підприємства готельного господарства.

 74. Оцінка персоналу як один з напрямків підвищення ефективності діяльності підприємства.

 75. Удосконалення стратегії підготовки та перепідготовки персоналу в системі підприємства.

 76. Управління трудовою дисципліною персоналу як невід'ємний аспект діяльності менеджера.

 77. Формування трудового колективу підприємства в умовах ринкових відносин.

 78. Оцінка діяльності персоналу на підприємстві в сучасних умовах.

 79. Кадрове забезпечення підприємства і шляхи його поліпшення.

 80. Впровадження ефективного стимулювання працівників підприємства готельного госпоарства.

 81. Шляхи підвищення конкурентоспроможності підприємства готельного господарства в сучасних умовах.

 82. Напрями удосконалення планування персоналу у готельному підприємстві.

 83. Сучасні підходи до формування місії та цілей підприємства готельного господарства в умовах ринкових відносин.

 84. Напрями удосконалення управління конфліктами у готельному підприємстві.

36Список рекомендованої літератури:

Законодавчо-нормативна

 1. Конституція України (офіц. текст за станом на 1 січня 2006 р.) / Верховна Рада України. – К.: Мін-во Юстиції України, 2006. – 124 с.

 2. Господарський кодекс України (офіц.текст: за станом на 20 січня 2007 р.) / Верховна Рада України. – Х.: Одіссей, 2007. – 240с.

 3. Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами (офіц. текст за станом на 1 черв. 2006 р.) / Верховна Рада України. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 306 с.

 4. Про курорти: [закон України : від 5 жовтня 2000 р. № 2026-ІІІ] // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 50. – 435 с.

 5. Про туризм: [закон України : від 15 вересня 1995 р. № 325/95-ВР]// Збірник нормативних документів з питань регулювання туристичного та готельно-ресторанного бізнесу / [упоряд. Д.І. Басюк, В.С. Заєць]. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2011. – С.5- 38.

 6. Положення про порядок створення та функціонування технопарків та інноваційних структур інших типів : [постанова КМУ : від 22 травня 1996 р. № 549] // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/549-96-п.

 7. ГОСТ 28681.2-95. Туристско-экскурсионное обслуживание туристские услуги. Общие требования // Збірник нормативних документів з питань регулювання туристичного та готельно-ресторанного бізнесу / [упоряд. Д.І. Басюк, В.С. Заєць]. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2011. – С113-116.

 8. ГОСТ 28681.1-95. Туристско-экскурсионное обслуживание. Туристские услуги. Проектирование туристских услуг // Збірник нормативних документів з питань регулювання туристичного та готельно-ресторанного бізнесу / [упоряд. Д.І. Басюк, В.С. Заєць]. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2011. – С. 117-132.

 9. ГОСТ 28681.3-95. Туристско-экскурсионное обслуживание. Туристские услуги. Обеспечение безопасности туристов // Збірник нормативних документів з питань регулювання туристичного та готельно-ресторанного бізнесу / [упоряд. Д.І. Басюк, В.С. Заєць]. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2011. – С.133-141.

Базова

 1. Бабарицька В.К. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-термінологічні основи, сервісне забезпечення турпродукту: навчальний посібник / В.К. Бабарицька, О.Ю. Малиновська. – К.: Альтерпрес, 2004. – 288с.

 2. Зайцева Н.А. Менеджмент в сервисе и туризме: учебное пособие / Н.А.Зайцева. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007. – 368 с.

 3. Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу. навч. посібн. / Під загальною редакцією М.М. Поплавського і О.О. Гаца. – К.: Кондор, 2008. – 460 с.

 4. Нечаюк Л.І. Готельно-ресторанний бізнес: менеджмент: навч. посіб. / Л.І. Нечаюк, Н.О. Нечаюк – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 348 с.

 5. Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту: навч. посіб. / Х.Й. Роглєв. – К.: Кондор, 2005. – 408 с.

 6. Саак А.Э., Якименко М.В. Менеджмент в индустрии гостеприимства (гостиницы и рестораны): учебное пособие / А.Э.Саак, М.В.Якименко. – СПб.: Питер, 2007. – 432 с.

 7. Скобкин С.С. Менеджмент в туризме: учеб. пособие / С,С. Скобкин. – М.: Магистр, 2007. – 447 с.


Допоміжна

 1. Амоша О.І. Якість трудового потенціалу та управління трудовою сферою в Україні: соціальна експертиза: Монографія / О.І. Амоша, О.Ф. Новікова, В.П. Антонюк, Л.В. Шаульська, Л.Л. Шамілева; НАН України. Ін-т економіки пром-сті. – Донецьк, 2006. – 208 с.

 2. Бабарицька В.К. Менеджмент туризму. Туроперейтинг. Понятійно-термінологічні основи, сервісне забезпечення турпродукту: навч. посіб./ В.К. Бабарицька, О.Ю.Малиновська.– 2-е вид., перероб. та доп.– К.: Альтерпресс, 2008. – 288 с.

 3. Балабанов И.Т. Экономика туризма: учеб. пособие / И.Т. Балабанов, А.И. Балабанов. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 207 с.

 4. Басюк Д.І. Кластерна модель як фактор підвищення конкурентоспроможності туристичного продукту міста Кам’янця-Подільського / Д. І. Басюк // Економіст. – 2008.– №10 – С.40-46.

 5. Безносюк, В.Д. Організаційно-економічне та інформаційне забезпечення розвитку туристично-оздоровчого комплексу в регіонах України: автореф. дис. ...канд. екон. наук: 08.10.01 / В. Д. Безносюк. – НАН України. Ін-т регіональних досліджень – Львів, 2001. – 19 с.

 6. Герчикова И.Н. Процесс принятия и реализации управленческих решений / И.Н. Герчикова //Менеджмент в России и за рубежом, 2003. – № 12. – C. 39-42.

 7. Глухов В.В. Менеджмент: учебник / В.В. Глухов – С.Пб.: СпеЛит, 2000. – 700 с.

 8. Дерлоу Д. Ключові управлінські рішення. Технологія прийняття рішень: [Пер. з англ] / Д. Дерлоу. – К.: Все увито, Наукова думка, 2001. – 242с.

 9. Драчева Е.П. Управление персоналом современной организации: учебник / Е.П. Драчева, Л.И. Юликов  – М.: Мастерство, 2002. – 326 с.

 10. Драчева, Е.Л. Менеджмент: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.Л. Драчева, Л.И. Юликов. – М.: Мастерство, 2002. – 288 с.

 11. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: учеб. пособие / Н.И. Кабушкин. – 3-е изд. – Минск: «Новое знание», 2000. – 336 с.

 12. Казначевская Г.Б. Менеджмент в экзаменационных вопросах и ответах / Г.Б.Казначесвкия. – Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 450с.

 13. Литвак Б. Г. Разработка управленческого решения: учебник / Б. Г. Литвак. – 2-е изд. – М.: Дело, 2001. – 392с.

 14. Общий и специальный менеджмент: учебник / А. Л. Гапоненко, А. П. Панкрухин [и др.]; – М.: Изд-во РАГС, 2001. – 568с.

 15. Осовська Г.В. Комунікації в менеджменті / Г.В.Осовська. – К.: «Кондор», 2003. – 218 с.

 16. Организация туризма: учеб. пособие. / А.П.Дурович, Г.А.Бондаренко, Т.М.Сергеева и др. – Минск: Новое знание, 2005. – 264с.

 17. Пугачев В.П. Тесты, деловые игры, тренинги в управлении персоналом: учебник для студентов высших учебных заведений / В.П. Пугачев. – М.: Аспект-Пресс, 2000. – 285 с.

 18. Управление организацией: учебник /Под ред. А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой, Н.А. Саломатина.- 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА-М, 2003. – 716 c.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал