Методичні рекомендації для студентів Заліщики-2014 Укладач : Г. В. Петрів, викладач історії вп нубіп україни «Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого»Сторінка5/5
Дата конвертації01.01.2017
Розмір1.17 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5

Завдання для аналізу історичних джерел

1. Спираючись на „Повість временних літ”, визначте

характерні риси правління перших київських князів.

2. Проаналізуйте розповідь Нестора-літописця про хрещення Русі.

3. На підставі „Руської Правди” охарактеризуйте головні категорії і

становище залежного населення в Київській Русі.

4. Які права та привілеї мала київська знать (за “Руською Правдою” Ярослава

Мудрого)?

5. Чи можна вважати історичними джерелами літературні твори та витвори

живопису? Відповідь аргументуйте.

6. Дайте оцінку політичним поглядам Володимира Мономаха, спираючись на його “Повчання синам”. Чи відповідає позиція князя уявленням про ідеального керівника держави?

7. Чи можна вважати українські народні казки історичним джерелом?

8. Доведіть, що „Конституція” П.Орлика мала демократичний характер.

9. Ознайомтеся з листами Івана Мазепи до Марії Кочубей. Як вони відображають характер і внутрішній світ гетьмана?

10. Порівняйте програмні документи декабристів (“Руську правду” П. Пестеля й "Конституцію" М. Муравйова). Яким чином передбачалося вирішення національного питання в імперії, зокрема, доля України?

12. Проаналізуйте політичні цілі членів Кирило-Мефодіївського товариства, спираючись на програмний документ організації „Закон Божій (Книга Буття українського народу)”.

13. Коли з’явився новий вид історичних джерел – кіно-, й фотодокументи? Інформацію якого роду вони зберігають? Наведіть характерні приклади.

14. Знайдіть у “Маніфесті 19 лютого 1861 р.” докази половинчастості селянської реформи Олександра II.

15. Проаналізуйте “Височайший Маніфест від 17 жовтня 1905р.”. Чи можливо було практичне втілення демократичних проектів царського уряду в умовах того часу?

16. Чи відображують I – IV Універсали факт зростання політичного радикалізму Центральної Ради?

17. Спираючись на тексти Універсалів, проаналізуйте соціально- економічну політику Центральної Ради.

18. На підставі II Універсалу виявіть і проаналізуйте протиріччя політичної позиції Центральної Ради.

19. Проаналізуйте текст ультиматуму Раднаркому РСФРР на адресу Центральної Ради. Чи обґрунтованими були звинувачення більшовицького уряду?

20. Проаналізуйте „Декларацію про створення Союзу Радянських Соціалістичних Республік” (30 грудня 1922 р.) Чи діяли на практиці конституційні принципи співіснування союзних республік у наступні роки?

21. На підставі Таємного протоколу пакту Молотова – Рібентропа дайте оцінку зовнішньої політиці СРСР наприкінці 30-х рр. ХХ ст.

22. Дайте оцінку воєнним цілям А. Гітлера, викладеним у плані „Барбароса”.

23. Проаналізуйте Наказ № 227 („Ані кроку назад!”). Чи були виправдані репресивні засоби для вирішення кризової ситуації, що склалася в радянських військах до 1942 р.?

24. Дайте оцінку доповіді М.Хрущова “Про культ особи Сталіна та його наслідки”. В чому її історичне значення?

25. Проаналізуйте роботу І. Дзюби “Інтернаціоналізм чи русифікація?”. У чому різниця між офіційною радянською точкою зору щодо національного питання та позицією відомого українського дисидента?

26. Охарактеризуйте права, свободи й обов’язки людини та громадянина, що зафіксовані в Конституції України 1996 р.Творчі питання і завдання

1. 1. За допомогою відомих вам історичних фактів підтвердіть або спростуйте поширену думку про те, що історії притаманно повторюватися.

2. Знайдіть докази того, що пережитки східнослав’янських язичницьких віри й обрядів збереглися дотепер?

3. Дайте оцінку ідеї реконструювання Десятинної церкви в Києві. Чи доцільно, на Вашу думку, відбудовувати архітектурні пам’ятники давніх часів?

4. Встановіть та охарактеризуйте домінуючі принципи «кодексу гідності» українських козаків.

5. Спираючись на історичні джерела й наукові дослідження визначте характерні риси козацького воєнного мистецтва.

6. Прокоментуйте значення та походження головних елементів українського національного костюму.

7. Поясніть походження назв вулиць та історичних місць Міста Заліщик .Що уособлює гербова символіка Заліщик?

8. Назвіть імена видатних уродженців Заліщанщини. Завдяки чому вони увійшли до історії?

9. Встановіть історичне походження назв українських міст (Заліщики, Тернопіль, Чортків, Чернівці, Львів).

10. Проаналізуйте художній фільм польського режисера Єжі Гофмана “Вогнем і мечем” з позиції історика. Чи вдалося автору об’єктивно відобразити події Хмельниччини, показати життя козацтва?

11. Чи можна беззастережно оцінювати постать гетьмана Івана Мазепи або як зрадника (радянська історіографія), або як героя та патріота (сучасна українська історіографія)?

12. Ознайомтеся з репродукціями картин Т.Г.Шевченка „Марія” (1840 р.), „Катерина” (1842 р.), „Селянська родина” (1843 р.), „Автопортрет (1848 р.). Яку історичну інформацію можна здобути завдяки цим творам образотворчого мистецтва?

13. На підставі творів Т.Г.Шевченка доведіть, що видатному українському поетові були притаманні радикально-революційні політичні погляди.

15. За допомогою наукової літератури доведіть або спростуйте твердження про те, що війни стимулюють розвиток науково- технічного прогресу.

16. Опрацюйте книгу М.В. Сопилюка «На переломі століть. Від садівничої школи до агроколеджу» і визначте основні етапи становлення навчального закладу.

17. Складіть хронологічну таблицю «Грамадської та наукової діяльності Є. храпливого».

18. Проведіть дослідження на тему « Вклад Родина Храпливих в духовну та наукову скарбницю людства».Теми для дискусій

1. Які теорії походження людини є найбільш науково обґрунтованими?

2. Створення уніатської церкви: поразка або перемога політики окатоличення українського народу.

3. Україна та Європа: історична спадщина політичних взаємовідносин.

4. Жовтневі події 1917 р. в Російській імперії: революція чи державний переворот?

5. Поразка українських урядів 1917–1918 рр.: причини, наслідки, уроки.

6. Політика «українізації» 20-х – початку 30-х рр. XX ст. : чи можна констатувати її абсолютний крах?

7. Культ особи Сталіна: історична закономірність, випадковість чи парадокс?

8. Україна у складі СРСР: рівноправна автономна союзна республіка чи колонія?

9. Вояки ОУН – УПА: хто вони насправді?

10. Співдружність Незалежних Держав та Україна: доцільність і

перспективи співробітництва.

11. Зовнішня політика сучасної України: головні пріоритети іпротиріччя.

12. НАТО й Україна: перспективи співробітництва.

13. Україна і Євросоюз: співробітництво і можливість входження.

Теми екскурсій.


 1. Екскурсія в музей коледжу

 2. Екскурсія до районного краєзнавчого музею

 3. Екскурсія по історичних місцях м. Заліщики.

 4. Екскурсія до пам’ятників та меморіальних дощок громадським діячам та відомим людям чия доля пов’язана із Заліщиками (О. Маковей, М. Гайворонський, Олена Теліга В. Бараник, патріарх Мстислав, М. Долинський, С. Крушельницька).

 5. Екскурсія до меморіалу Борцям за волю України, Братської могили загиблим в роки Другої світової війни, героям форсування Дністра, жертвам сталінських репресій, євреям, що загинули від нацистів, в’язням замученим НКВС 1944-1949.

 6. Екскурсії в історичні місця: Червоне, Камянець- Подільський, Тернопіль, Чернівці, Язлівець та ін.

Рекомендована література

Базова

 1. Світлична В.В. Історія України: Навчальний посібник. - К.: Каравела; Львів: Новий світ, 2006. - 400 с.

 2. Скрипник М. О., Домбровська Л. Ф. та ін. Історія України.-Київ: Центр навчальної літератури, 2003.

 3. О. І Шокалюк . Історія України. Навч. посібник : центр навчальної літератури, 2004.

 4. Історія України: Навч. метод.посібник для семінарських занять/В. М. Литвина та ін. – К.: Знання-Прес, 2006.

 5. Бойко О.Д. Історія України. - К.: Академія, 2010. - 602 с.

 6. Кормич Л.І., Багацький В.В. Історія України від найдавніших часів до XXI століття: Навчальний посібник. - Харків: ООО Одіссей, 2001. - 480 с.

Допоміжна

1. Апанович О.М.Гетьмани України і кошові отамани Запорозької Січі. - К.: Либідь, 1993.-288с.


2. Апанович О.М. Розповіді про запорозьких козаків. - К.: Дніпро, 1991 335с.
3. Борисенко В.Й. Курс української історії: 3 найдавніших часів до XX століття. Навчальний посібник. - К.: Либідь, 1996. - 616с.
4. Велика історія України: В 2 т. - К.: Глобус, 1993. Т.1. - 352 с.; Т.2. - 400с.
5. Винниченко В. Відродження нації: В 3 ч.- К.: Політвидав України, 1990, 4.1. - 313 с.;Ч.2. - 328 с.; 4.3. - 542 с.
6. Вівчарик М.М., Панченко П.П., Чмихова В.І. Українська нація: шляхи до самовизначення. - К.: Вища школа, 2001. - 287 с.
7. Гетьмани України: Історичні портрети. - К.: Журн. Україна, 1991. - 216 с.
8. Грушевський М. Ілюстрована історія України. - Репринт. вид. - К., Львів, 1990. – 524 с.
9. Грушевський М. Історія України - Руси: В 11 т., 12 кн. - К.: Наукова думка, 1991.
10. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. - К.: Тов-то Знання, 1991. – 240 с.
11. Довідник з історії України. - К.: Генеза, 2001. – 1135 с.
12. 333Іванченко Р. Історія без міфів. - К.: Укр. письменник, 1996. - 335 с.
13. Історичні постаті України: Історичні нариси / Упор. О.В.Болдирев. Одеса: Маяк, 1993. - 384 с.
14. Історія України / Керівник авт. кол. Ю.Зайцев. - 2-ге вид., доп. – Львів Світ, 1998. – 488 с.
15. Історія України: Документи і матеріали / Укладання В.Короля. - К.: Академія, 2002. - 448 с.
16. Діденко В.В., Коломієць С.С. Історія України: Курс лекцій. - К.1999.
17. Дорошенко Д.І. Нарис історії України. - Львів: Світ, 1991. - 573 с.
18. Єфименко О.Я. Історія України та її народу. - К.: Мистецтво, 1992. - 254 с.
19. Історія України: Курс лекцій: В 2 т. / Керівник Л.Г.Мельник, - К.: Либідь, 1992. Т. 1.-483 с.; Т. 2. – 463 с.
20. Історія України: Нове бачення: В 2 т. / За ред. Смолія В.А. - К.: Вид-во Україна, 1995-1996. - Т. 1. - 350 с.; Т. 2. - 494 с.
21. Історія України: Навчальний посібник / За ред. Смолія В.А. - К.: Альтернативи, 1997. – 424 с.
22. Історія України: Навчальний посібник. - Донецьк: Центр підготовки абітурієнтів, 1998. - 396 с.
23. Історія України: Посібник / За ред. Т.Д.Темка, Л.С.Тупчієнко. - К.: Академія, 2002. - 480 с.
24. Історія України: Хрестоматія; В 2 ч. - Вид. 2-е перероб. і доп. / Упор. С.М.Клапчук. - К.: ІЗМН, 1996. Т. 1. - 372 с.; Т. 2. - 336 с.
25. Історія України / за ред. Б.Д. Лановика. - К.: Тов-во Знання, КОО, 2000. -574с.
26. Історія України в особах: ХІХ-ХХ століття / Кер. авт. кол. Войцехівська І. - К.: Україна, 1995. - 479 с.

27. Крип'якевич І. Історія України. - Львів: Світ, 1993. - 519 с.


28. Кульчицький В.С., Тищик Б.Й. Історія держави і права України. - К.: Атіка, 2001. – 320 с.
29. Лановик Б.Д., Лазарович М.В. Історія України: Навчальний посібник. - К.: Знання - Прес, 2001. - 698 с.
30. Левенець Ю.А., Крушинський В.Ю. Історія України: Події, факти, дати. - 2-е вид., перероб. і доп. - К.: Зодіак - ЕКО, 1993. - 176 с.
31. Нагаєвський І. Історія української держави двадцятього століття. - К.: Укр. письменник, 1993. - 413 с.
32. Політична історія України: Посібник / За ред. В.І.Танцюри. - К.: Академія 2001. - 488 с.
33. Полонська-Василенко Н. Історія України. - К.: Либідь, 1993. - 717с.
34. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української Конституції. - К.: Тов-во Знання, 1993. - 191с.
35. Субтельний О. Україна: Історія. - 3-є вид. - К.: Либідь, 1993. – 717 с.
36. Україна і віхи історії. - К.: Мистецтво, 2001. - 431 с.
37. Україна крізь віки: В 15 т. -К.: Альтернативи, 1998-1999.
38. Українське державотворення: невитребуваний потенціал: Словник-довідник / За ред. О.М.Мироненка. - К.: Либідь, 1997. - 560 с.
39. Шевчук В.П., Тараненко М.Г. Історія української державності. - К.: Либідь, 1999. – 478 с.
40. Юрій М.Ф. Історія України: Навчальний посібник. - К.: Держ. Торг.- екон. ун-т, 2000. – 217 с.
41. Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків: В 3 т. - К.: Наукова думка, 1990-1991. Т. 1. - 592 с.; Т. 2. - 560 с.; Т. 3. - 530 с.

42. Конституція України. - К., 1996. - 118с.Інформаційні ресурси

Журнали:

 1. Український історичний журнал

 2. Історія в школі.

 3. Історія в сучасні школі.

Газети

 1. Історія України (Шкільний курс)

 2. Голос України.

 3. Урядовий кур'єр.

Електронні ресурси

 1. Електронні матеріали комплексу навчально-методичного забезпечення з дисципліни вміщені в електронній бібліотеці читального залу коледжу

 2. Національна бібліотека України імені

В. І. Вернадського: офіційний веб-сайт. – Режим доступу:

http://www.nbuv.gov.ua/library/webstat.html.

 1. Львівська національна наукова бібліотека імені В. Стефаника: офіційний веб-сайт. – Режим доступу: http://www.lsl.lviv.ua/.

 2. Інститут історії України НАН України : офіційний веб-сайт. – Режим

доступу : http://www.history.org.ua.

 1. Періодичні та серійні видання // Інститут історії України НАН України :

офіційний веб-сайт. – Режим доступу: http://www.history.org.ua/index.php?urlcrnt=JournALL/seria.php.

 1. Проекти // Інститут історії України НАН України : офіційний веб-сайт. Режим доступу : http://www.history.org.ua/index.php?urlcrnt=projects/seria.php.

 2. Енциклопедія України // Інститут історії України НАН України : офіційний веб-сайт. – Режим доступу http://www.history.org.ua/index.php?l=EHUs.

 3. Архів голодомору в Україні 1932–1933 рр. // Інститут історії України НАН України : офіційний веб-сайт. – Режим доступу :http://www.history.org.ua/index.php?urlcrnt=projects/select.php&seriaName=golod&InProject=Holod


ВИСНОВКИ

Самостійна робота як індивідуальна або колективна діяльність студентів в аудиторний та позаудиторний час без безпосередньої участі викладача є невід’ємною складовою навчального процесу, пріоритетним засобом оволодіння навчальним матеріалом, головним шляхом до самоосвіти, до формування всебічно розвинутої, творчої особистості, майбутнього висококваліфікованого фахівця. Ця форма навчальної діяльності дозволяє студентській молоді повною мірою проявляти ініціативу, цілеспрямованість, формувати самостійність мислення.

Головна мета самостійної пізнавальної діяльності студентів – навчитися індивідуально здобувати, оновлювати, поповнювати знання, плідно використовувати їх під час навчання та в подальшій професійній діяльності.

Самостійна робота студентів відбувається без безпосередньої участі викладача, але під його керівництвом. Саме тому пріоритетна мета педагога – не просто передавати знання, а й стимулювати дослідницьку і пізнавальну активність студентів.

Для отримання позитивної оцінки студент повинен не просто продемонструвати володіння певним обсягом знань, а й уміти розв’язувати наукові проблеми, аналізувати і систематизувати їх, знаходити оригінальні рішення на підставі самостійно здобутої інформації, формулювати і відстоювати власну точку зору.

Під час самостійної роботи студенти знайомляться з новою науковою історичною літературою, виконують пізнавальні завдання, поповнюючи свої знання, уміння і навички. Різноманітні форми самостійної роботи постійно модернізуються.Список використаної літератури:

1. Фіцула М.М. Педагогика. – К.: Академия, 2007. – 528 с.

2. Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих закладах освіти: Навч. посіб. для слухачів закл. підвищ. кваліфікаці системи вищої освіти. – К., 1997. – 64 с.

3. Базакуца В.А., Іванова Н.Н., Гнідаш Н.І. Модульна система навчання як ефективна форма стимулювання пізнавальної діяльності студентів // Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. – К., 1992. – Вип. 7. – С. 119–122.8. Белозерцева В.И., Гапоненко С.Д., Лемешевская Е.Т.

4. Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. – К., 1992. – Вип. 6. –С. 138–141.

5. Ващенко Г. Загальні методи навчання: Підруч. Для педагогів. – К., 1997. – 441 с.

6. Григоренко В. Напрямок – творчість: У Президії АПН України // Освіта. – 2000. – 23 лютого – 1 березня.

7. Зязюн І.А. Інтелектуально-творчий розвиток особистості в умовах неперервної освіти // Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи: Моногр. / За ред. І.А. Зязюна. – К.: Віпол, 2000. – С. 11–57.

8. Кузьмінський А.І. Педагогіка у запитаннях та відповідях. – К.: Знання, 2006. – 311 с.

9. Оніщенко І. Гуманітарна освіта в контексті Болонського процесу// Вища шк. – 2004. – С. 2.

10. Освітні технології. Навч.-метод. посіб/ О.М.Пєхота, А.З. Кіктенко, О.М.Любарский. – К., 2003. – 255с.

11. Педагогічна майстерність: Підручник /За ред. І. Зязюна. –К.: Вища шк., 1997.

12. Пометун О., Піроженко Л. Інтерактивні технології навчання: Теорія, практика, досвід . – К., 2002. – 136 с.

13. Сиротенко Г.О. Шляхи оновлення освіти. Науково- методичний аспект. – Х., 2003. – 96 с.14. Ушакова Н. Новітні навчальні ресурси – передумова реалізації вимог Болонського процесу // Освіта України. – 2004. – № 91. – С. 8.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал