Методичні рекомендації для студентів спеціальності 050200 "Менеджмент в інформаційному та виставковому бізнесі"Pdf просмотр
Сторінка6/6
Дата конвертації11.01.2017
Розмір0.63 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6
Ідеалізація - уявне конструювання об'єктів, яких немає в дійсності або які практично нездійсненні.
Ідея - інтуїтивне пояснення явищ (процесів) без проміжної ар- гументації, без усвідомлення всієї сукупності зв'язків, на основі яких робиться висновок.
Імплікація - логічна операція, що об'єднує два судження в нове шляхом зв'язки, словесно виражається за допомогою граматичної конструкції "Якщо..., то...".
Індукція - метод пізнання, за яким здійснюється перехід від час- ткового (особливого) до загального. Індукція - протилежний дедукції метод пізнання.
Інтерпретація - тлумачення, роз'яснення, розкриття змісту явища, яке сприяє його розумінню.
Інтуїція - здатність осягти істину, не звертаючись до розгорнутого логічного міркування. В логіці та методології розглядається як догадка, що потребує перевірки.
Ірраціональний - поняття чи судження, протилежне розумному, обґрунтованому фактами та логікою.
63

Композиція наукової роботи — послідовність розташування її частин: основного тексту та довідково-супроводжувального апарату.
Конспект - короткий письмовий виклад змісту книги, статті, лекції, тощо.
Концепція - система поглядів, теоретичних положень, основних думок щодо об'єкта дослідження, які об'єднані певною головною ідеєю.
Кон'юнкція - логічна операція утворення складного висловлення із двох чи більше простих висловлювань за допомогою зв'язків, якій відповідає сполучник "і".
Кон'юнктура - сукупність певних умов, збіг обставин, стан речей, здатний впливати на вирішення, розв'язання якої-небудь справи, питання тощо.
Кореляція - співвідношення, відповідність, взаємозв'язок предметів або понять; у статистиці - залежність між явищами або величинами, що не має чіткого функціонального характеру.
Курсова робота - робота студента, виконана як підсумок навчання на певному курсі. Сприяє розвитку ініціативи й самостійності, передбачає систематизацію, закріплення та розширення теоретичних знань студента, оволодіння навичками самостійної, теоретичної, експериментальної роботи, користування літературними джерелами.
Метод - сукупність прийомів і операцій теоретичного пізнання й практичного освоєння дійсності, підпорядкований вирішенню кон- кретного завдання. Наукові методи ґрунтуються на певних принципах, теоріях і законах.
Методологія наукового пізнання - вчення про систему наукових принципів, форм і способів дослідницької діяльності.
Методика - система правил використання методів, прийомів та операцій у науковому дослідженні.
Монографія - наукова праця у вигляді книги, яка містить повне або поглиблене дослідження однієї проблеми чи теми.
Моделювання - метод пізнання явищ і процесів, який ґрунтується на заміні об'єкта дослідження (оригінала) моделлю.
Наука - сфера людської діяльності, спрямована на вироблення та систематизацію нових знань про дійсність; одна з форм суспільної свідомості.
Наукова діяльність - інтелектуальна творча діяльність, спрямована на здобуття й використання нових знань.
64

Наукова проблема - протиріччя у пізнанні, яке характеризується невідповідністю між новими фактами (даними) й старими засобами їх пояснення.
Наукова творчість - мислення в його найвищій формі, що виходить за межі відомого, а також діяльність, результатом якої є створення нового.
Наукова стаття - один з основних видів публікацій, містить виклад проміжних або кінцевих результатів наукового дослідження.
Наукове дослідження - цілеспрямоване пізнання, результати якого виступають як система понять, законів і теорій.
Науковий результат - нове знання, здобуте в процесі наукового дослідження та зафіксоване на носіях наукової інформації.
Науковий факт - подія чи явище, яке є основою для висновку чи підтвердження; як складова наукового знання відображає об'єктивні властивості явищ та процесів. На основі наукових фактів визначаються закономірності явищ, вибудовуються теорії, виводяться закони.
Парадигма - система творчих методологічних і ціннісних установок, прийнятих усіма членами наукового співтовариства за зразок вирішення наукових завдань.
План - система взаємопов'язаних завдань, що визначають терміни, порядок і послідовність виконання програм, окремих робіт, операцій.
Послідовність викладу матеріалу.
Поняття - форма мислення, що забезпечує пізнання сутності явищ
(процесів), узагальнення їх ознак та взаємозв'язків.
Порівняння - процес встановлення подібності або відмінності предметів та явищ дійсності, а також знаходження спільних, притаманних різним об'єктам рис.
Постулат - твердження, попереднє припущення наукової теорії, що береться за вихідне і стає основою теоретичних узагальнень.
Пояснення — найважливіша функція науки, сутність якої полягає в розкритті мотивів та причин певних процесів, явищ, подій, підведенні фактів щодо них під загальні твердження (закони, теорії і принципи).
Принцип - вихідний пункт теорії; те, що становить основу певної сукупності знань.
Прогнозування - сукупність засобів і прийомів мислення, що дають змогу на основі аналізу ретроспективних даних вивести судження певної достовірності стосовно майбутнього розвитку об'єкта.
65

Публікація - оприлюднення результатів наукового дослідження за допомогою преси, радіо або телебачення.
Реферат - доповідь на певну тему, що передбачає огляд відпо- відних літературних та інших джерел; виклад змісту наукової роботи, книжки, статті.
Самостійна робота студента - навчальна діяльність, спрямована на вивчення й оволодіння матеріалом навчальної дисципліни без участі викладача.
Синергетика - науково-філософський принцип, що розглядає природу, світ як самоорганізовану, комплексну систему.
Синтез - об'єднання раніше виділених чи уже існуючих елементів у
єдине ціле. Такими елементами можуть бути частини предмета, ознаки, відношення.
Системний підхід - комплексне дослідження великих і складних об'єктів (систем) як єдиного цілого з узгодженням функціонування усіх елементів і частин.
Спостереження - систематичне цілеспрямоване вивчення об'єктів дослідження без втручання в їх буття.
Суб'єкти наукової діяльності
вчені, наукові працівники, науково- педагогічні працівники, а також наукові установи та організації, вищі навчальні заклади.
Судження - думка, в якій за допомогою взаємопов'язаних понять стверджується або заперечується що-небудь. Судження про предмет або явище можна отримати або через безпосереднє спостереження фактів, або опосередковано - за допомогою умовиводу.
Сутність - головне, основне, визначальне в предметі.
Теза - коротко сформульовані основні положення доповіді, лекції, повідомлення тощо.
Тема - наукове завдання, що належить до конкретної галузі на- укового дослідження.
Теорія - вчення, система ідей, поглядів, положень, тверджень, спря- мованих на цілісне відображення певного фрагмента дійсності, тлумачення того чи іншого явища конкретної предметної галузі. Найважливішими ком- понентами теорії є: фундаментальні поняття й закони; ідеалізовані об'єкти, що в абстрактній формі відображають властивості реальних об'єктів; логіка теорії, що дозволяє виводити одні твердження з інших.
Термін - поняття, що увійшло до наукового обігу.
66

Навчально-методичне видання
Власова Галина Вікторівна
Лутовинова Валентина Іванівна
Титова Людмила Іванівна
Шмегера Олена Вікторівна
КУРСОВІ, БАКАЛАВРСЬКІ ТА
ДИПЛОМНІ РОБОТИ
МЕТОДИКА НАПИСАННЯ, ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТА
ПОРЯДОК ЗАХИСТУ
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для студентів спеціальності 6.050200
'Менеджмент в інформаційному та виставковому бізнесі'
Відповідальний за випуск Г.В. Дячук
Редагування та комп'ютерне верстання
С.М.Суходольська
Підп. до друку 12.04.2009 Формат 60x84 1/16. Папір др. апарат.
Друк офсетний. Ум. друк. арк. 3,95 Зам. 5,7 . Наклад 100.
Видавець і виготівник
Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв
01015, м. Київ, вул. Січневого повстання, 21
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб'єктів видавничої справи
ДК № 2544 від 27.06.2006.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал