Методичні рекомендації для студентів спеціальності 050200 "Менеджмент в інформаційному та виставковому бізнесі"Pdf просмотр
Сторінка5/6
Дата конвертації11.01.2017
Розмір0.63 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6
48

До завершеної дипломної роботи додається реферат - стислий виклад змісту дипломної роботи з основними положеннями та висновками.
Оформлення дипломної роботи
Особливу увагу слід звернути на оформлення дипломної роботи.
Дипломна робота повинна бути відредагована науковим керівником, надрукована та вичитана студентом. Повністю виконана робота подається зброшурованою в палітурці. Усі складові частини дипломної роботи розташовуються в такій послідовності.
1. Титульна сторінка.
2. Зміст дипломної роботи.
3. Список слів і словосполучень, які вживаються в тексті.
4. Текстова частина (вступ, основна частина, висновки).
5. Список використаної літератури та неопублікованих документів.
6. Додатки.
Обсяг дипломної роботи - 80-100 сторінок тексту, надрукованого через півтора інтервали на одній сторінці аркуша з полями. Список використаної літератури й додатки подаються окремо. Сторінки дип- ломної роботи повинні мати поля: ліве - 20 мм, праве - 10 мм, верхнє, нижнє - 20 мм. Текст іноземними мовами, формули, назви схем, малюнки, креслення можуть бути написаними від руки чорним чорнилом або тушшю. Порядковий номер друкується всередині нижнього поля сторінки
Розділи повинні мати порядкову нумерацію арабськими цифрами в межах усієї роботи. Вступ і заключна частина не нумеруються. Підрозділи нумерують арабськими цифрами в межах кожного розділу, наприклад 2.3
(третій підрозділ другого розділу). Пункти нумерують арабськими цифрами в межах кожного підрозділу, наприклад, 2.3.1 (перший пункт третього підрозділу другого розділу).
Цифровий матеріал з тексту роботи, як правило, повинен офор- млюватись у вигляді пронумерованих таблиць (якщо їх декілька). На всі таблиці в тексті мають бути посилання.
Додатки розміщують за порядком посилань на них в тексті, по- чинаючи кожен додаток з нової сторінки та послідовно позначаючи їх літерами за алфавітом.
На титульному аркуші дипломної роботи повинні бути такі відомості:
- назва навчального закладу
- тема дипломної роботи;
49

- прізвище та ініціали студента-дипломника;
- прізвище, ініціали, вчений ступінь та вчене звання наукового керівника;
У відгуку керівника про дипломну роботу повинна бути харак- теристика виконаної роботи, вказана відповідність змісту дипломного дослідження завданню, підкреслені теоретичне й практичне значення результатів роботи, ступінь самостійності та творчої ініціативи студента, якість оформлення. У кінці відгуку керівник виставляє роботі оцінку.
У рецензуванні дипломних робіт можуть брати участь фахівці
інформаційної сфери з вищою освітою, які працюють в інформаційних установах різних типів та навчальних закладів. Внутрішнє рецензування (в разі необхідності) здійснюють професори та викладачі Академії, які не працюють на кафедрі, що випускає дипломника. Рецензія повинна мати оцінку роботи за прийнятою п'ятибальною шкалою оцінки знань.
Негативна рецензія не є підставою для відхилення її від захисту.
4.2.Порядок захисту дипломної роботи
Остаточне рішення про допуск дипломної роботи до захисту при- ймають завідувач кафедри і директор інституту державного управління та соціокультурних комунікацій Академії.
Завідувач кафедри після ознайомлення з дипломною роботою та відгуком керівника, при відсутності зауважень, направляє її на зовнішнє рецензування.
У випадку, коли завідувач кафедри не вважає доцільним допустити студента до захисту (не всі розділи завдання виконані, є недоліки в оформленні роботи та ін.), питання розглядається та вирішується на засіданні кафедри за участі наукового керівника. Протокол засідання кафедри направляється деканові факультету, а потім ректору Академії на затвердження.
До державної комісії можуть подаватися й інші матеріали, які характеризують наукову й практичну цінність виконаної дипломної роботи: друковані статті за темою роботи, документи, що вказують на практичне застосування роботи тощо.
Студенти, які подали дипломні роботи, що не відповідають встановленим вимогам або в прострочений термін, до захисту не до- пускаються.
50

Захист дипломних робіт проводиться в Академії на відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії (ДЕК). Дата й години захисту встановлюються головою Державної екзаменаційної комісії. Члени комісії попередньо ознайомлюються зі змістом дипломних робіт. На захист можуть бути запрошені керівники служб інформації, де проходили виробничу та переддипломну практику студенти. Тривалість захисту однієї дипломної роботи, як правило, не повинна перевищувати ЗО хвилин. Для розкриття змісту дипломної роботи студенту надається не більше 5-7 хвилин.
Захист дипломної роботи проводиться за таким порядком.
Представлення дипломної роботи
Секретар ДЕК називає тему дипломної роботи, прізвище, імя, по батькові її автора, посаду, вчене звання та вчений ступінь наукового керівника дипломної роботи.
Виступ студента
Виступ студента триває не більше 5-7 хвилин. Під час виступу демонструється наочний матеріал (схеми, діаграми, графіки тощо). У своєму виступі студент повинен висвітлити такі положення:
- обґрунтування актуальності теми дипломної роботи;
- формулювання мети дипломної роботи та завдань, які ставилися перед студентом для розробки теми;
- стислий виклад основних положень змісту дипломної роботи, характеристика засобів, які використовувалися для вивчення та розкриття теми та висновків за результатами досліджень;
- характеристика опрацьованого матеріалу;
- можливість використання результатів дипломної роботи в науковій та практичній діяльності інформаційних установ різних типів.
Тези виступу заздалегідь узгоджуються з керівником дипломної роботи.
Ознайомлення з рецензіями
Секретар ДЕК знайомить присутніх з відгуками та рецензіями на дипломну роботу.
Оцінка дипломної роботи
Оцінювання дипломної роботи відбувається на закритому засіданні
ДЕК і оформлюється протоколом. При визначенні оцінки дипломної роботи береться до уваги рівень виконаної роботи, яка свідчить про рівень наукової та професійно-практичної підготовки
51
студента. Результати захисту оголошуються в той же день після офо- рмлення протоколу на засіданні ДЕК.
Захищені дипломні роботи здаються на випускаючу кафедру (1 примірник). У випадку необхідності дипломні роботи можуть бути направлені до інформаційних установ для втілення у практику пропозицій дипломників.
Студент, який одержав негативну оцінку при захисті дипломної роботи, відраховується з ДАКККіМ з правом повторного захисту протягом 3-х років після закінчення навчання за поданням позитивної характеристики з місця роботи. Державна екзаменаційна комісія, яка відповідає профілю підготовки в даному вузі, встановлює, чи зможе студент після доробки подати до повторного захисту ту саму роботу, чи повинен розробити нову тему.
52

Додаток А
ПРИКЛАД ОГЛЯДУ
(джерельної бази дослідження та наукової
розробленості теми)
Джерельна база дослідження складається, переважно, з наукових та навчальних документів з комерційного та некомерційного напрямів
інформаційної діяльності, яка стала сьогодні важливим сектором економіки. Аналізувалися також довідкові, виробничо-практичні пу- блікації, повністю або частково присвячені досліджуваним питанням [7,
11, 18,34,38].
Використано праці вітчизняних і зарубіжних авторів, опубліковані в період з кінця XX ст. до теперішнього часу українською та російською мовами [5, 14, 17, 28].
Дослідження проблем розвитку інформаційної сфери та її структури знайшли відображення у працях Ф. Махлупа (автора концепції індустрії знань) [19], М. Порета (вдосконалив концепцію інформаційної економіки та розробив методологію її всебічного аналізу) [22], П. А. Страссмана
(увів поняття "інформаційна робота"), Е. Тоффлера (назвав третій етап розвитку людства інформаційним) [ЗО].
Сьогодні особливого значення набувають інформаційні технології, без яких неможливо уявити сучасний розвиток виробництва, управління, науки, бізнесу [15, 20].
На розвиток підприємницької діяльності в інформаційній сфері суттєво вплинуло сприйняття інформаційного бізнесу як важливої складової комплексу організаційно-економічних заходів для адаптації економіки нашої держави до сучасного світового, економічного, політичного, правового й соціально-культурного середовища [8,12, 21].
Усі роботи аналізуються в контексті розвитку уявлень про сучасний стан та перспективи розвитку інформаційного бізнесу в Україні.
53

Додаток Б Зразок оформлення титульної сторінки курсової роботи
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА
АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
КАФЕДРА ІНФОРМАЦІЙНОГО ТА ВИСТАВКОВОГО БІЗНЕСУ
ОГЛЯДОВА ДОВІДКА ЯК СПОСІБ
ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
КУРСОВА РОБОТА з курсу "Інформаційний бізнес"
Студента курсу, групи ____
Спеціальності "Менеджмент організацій", спеціалізації "Менеджер
інформаційного та виставкового бізнесу"
(прізвище, ім'я, по батькові)
Науковий керівник
(прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)
КИЇВ – 200

54

Додаток В Зразок оформлення
змісту в курсовій, бакалаврській та дипломній роботах
ЗМІСТ
Вступ................................................................................ .. ....... с.
Розділ І.Теоретико-методйчні положення створення та функціо нування оглядових документів...........................................................с.
1.1. Оглядовий документ як різновид інформаційних документів с
1.2. Структура та функції огляду ..............................................с.
Висновки.................................................................................... с.
Розділ.2. Оглядова довідка бізнесової тематики: загальна харак теристика та специфічні особливості..................................................с
2.1. Методика підготовки оглядової довідки .............................с
2.2. Порівняльний аналіз оглядових довідок, виконаних різними
інформаційними службами.................................................................. с.
Висновки ..................................................................................... с.
Загальні висновки ........................................................................с.
Список використаної літератури ................................................. с.
Додатки ....................................................................................... с
5S

Додаток Г
ПРИКЛАД ВСТУПУ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ
з теми "Оглядова довідка як спосіб інформаційного забезпечення
управлінських рішень"
Актуальність теми курсової роботи обумовлена значущістю
інформації для забезпечення управлінської діяльності. Вільний доступ до
інформації є однією із основних засад демократичного устрою держави.
Україна поетапно інтегрується до європейської спільноти і цей процес впливає на стан внутрішнього інформаційного середовища.
У сучасних умовах важко уявити будь-яку діяльність людини, яка не потребувала б інформації, особливо це стосується управлінської сфери, де кожне рішення базується на попередньому дослідженні проблеми.
Досягнення науки і техніки, економічні перетворення, політичні рішення потребують подальшого вдосконалення Інформаційного забезпечення керівництва. У зв'язку з цим у сучасному суспільстві зростає попит на
інформаційну продукцію. Дослідження проблем створення оглядових
Інформаційних документів сприяє вдосконаленню інформаційного забезпечення управлінських рішень.
Розробленість теми.
Курсова робота підготовлена на основі вивчення літератури, в якій відображено досліджувану тему.
Серед опрацьованих джерел слід виділити наукові роботи таких російських дослідників як Д. А. Блюменау [...], А. Гречихина та І. Здорова, які досліджували сутність, види, функції оглядових документів та методику їх підготовки [14, 15].
Основні етапи роботи над аналітичним оглядом докладно висвітлені в публікаціях С. Мишкинда та Л. Гайнуліної [21].
Методика формалізованого їх укладання розроблена Н. Гендіною,
Н. Колковою, І. Скипор, Г. Стародубовою [25].
Ю. Соколов досліджував інформаційне забезпечення управлінської діяльності [28].
Загальні питання згортання первинної інформації, види оглядових документів, методи аналітико-синтетичної переробки
інформації висвітлюються в працях українських науковців В. Соловйова, Г. Сілкової
[25, 26, 29], Г. Класової, В. Лутовинової, Л. Титової [33, 35], Н. Куш-наренко,
В. Удалової та ін. [40].
56

Мета курсової роботи визначається важливістю інформаційної підтримки керівних рішень і необхідністю вивчення форм і методів цієї роботи.
Отже, мета даної роботи полягає у вивченні сутності оглядової довідки як інформаційного документа та її ролі в системі управлінської
інформації.
Завдання курсової роботи обумовлені її метою:
- виявити та проаналізувати літературу з теми курсової роботи;
- дослідити оглядову довідку як вид інформаційного документа, її сутність, функції, різновиди;
- охарактеризувати методи створення оглядової інформації;
- розкрити основні етапи підготовки оглядового документа як способу інформаційного забезпечення управлінських рішень.
Об'єктом дослідження для даної курсової роботи є оглядова довідка.
Предметом дослідження буде роль оглядової довідки в системі
інформаційного забезпечення управлінських рішень.
Методи дослідження: обумовлені об'єктом і предметом курсової роботи. Для визначення ролі довідки в системі інформаційного забезпечення управління застосовано системно-діяльнісний підхід як загальнонауковий принцип дослідження. В основному робота написана з використанням методів якісного та кількісного аналізу, елементів контент- аналізу. З метою визначення ефективності використання оглядової
інформації для
інформаційної підтримки управлінського циклу застосовано метод моделювання.
При опрацюванні вихідної інформації були використані загаль- нонаукові методи аналізу, синтезу, абстрагування та узагальнення.
Теоретична та практична цінність курсової роботи полягає в тому, що узагальнюється матеріал про сутність, функції та методи створення оглядової інформації. Зроблено спробу порівняти переваги оглядової довідки з іншими способами інформаційного забезпечення керівних рішень. Крім того, укладено список літератури за темою роботи та оглядову довідку, призначену для забезпечення інформаційного запиту.
Практична цінність полягає в набутті автором курсової роботи практичних навичок і вмінь з інформаційного пошуку, аналітико — синтетичного опрацювання літератури та узагальнення інформації.
Структура роботи обумовлена логікою розгляду теми. Курсова робота складається з двох розділів:
57

1 .Теоретико-методичні положення створення та функціонування оглядових документів.
2. 0глядова довідка з теми запиту.
У першому розділі висвітлено сутність, функції, різновиди оглядових документів, визначено їх місце в системі інформаційного забезпечення керівників.
Другий розділ містить виклад методики підготовки оглядової довідки та приклад такої довідки, самостійно створеної студентом, як результату практичного застосування положень, викладених у першому розділі.
Вступ до курсової роботи формує її сприйняття, висновки уза- гальнюють досягнуті результати дослідження і висвітлюють подальші тенденції розробки теми.
58

Додаток Д
Зразок завдання з підготовки бакалаврської роботи
ДЕРЖАВНА
АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
Затверджую "__" __________ 200_ р.
Завідувач кафедри _____________
(назва кафедри)
(науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім'я, по батькові)
ЗАВДАННЯ
на бакалаврську роботу
Студенту________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові)
Тема роботи _______________________________________________
Обґрунтування бакалаврської роботи ___________________________
Перелік питань, що потребують дослідження______________
1) ________________________________________________________
2) _______________________________________ _______ _________
3) ________________________________________________________
База дослідження ___________________________________________
затверджено наказом по ДАКККіМ за №___ від „ ___ " _____ 200 _ р.
Дата видачі завдання ________. ____________
Термін подання роботи до захисту_____________________
Науковий керівник ___________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)
Завдання прийняв до виконання _______
(дата)
Студент____________________________________________________
(підпис)
59

Додаток Е
Зразок оформлення титульної сторінки бакалаврської роботи
МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА
АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
Кафедра інформаційного та виставкового бізнесу
ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ТА ЗАСОБИ ЇЇ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ОБ'ЄКТАХ ГАЛУЗІ
КУЛЬТУРИ
Бакалаврська робота
Студента V курсу
Заочного (денного) відділення
(прізвище, ім'я, по батькові)
Науковий керівник
(прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)
Роботу допущено до захисту рішенням кафедри інформаційного та виставкового бізнесу
Протокол № від " __ " ______
Зав. кафедри_______________
200_ р.
КИЇВ - 2008
60

КОРОТКИЙ СЛОВНИК ОСНОВНИХ НАУКОВИХ ТЕРМІНІВ
Абстрагування - особливий прийом мислення, який дозволяє залишити осторонь властивості, зв'язки й відношення предметів, водночас фіксувати ті риси, які в певному дослідженні розглядаються як
істотні, суттєві.
Аксіома - вихідне твердження наукової" теорії яке приймається за
істинне без доведення.
Аксіоматичний метод - спосіб побудови наукової теорії у вигляді системи постулатів (аксіом) і правил висновку (аксіоматики), за якими певні твердження теорії приймаються без доведень, а інші похідні поняття виводяться з них шляхом логічної дедукції.
Алгоритм - система правил виконання обчислювального процесу, що приводить до розв'язання певного класу задач після скінченого числа операцій.
Аналіз - метод пізнання, основою якого є поділ цілісного предмета на частини з метою його всебічного вивчення. Аналіз є протилежністю синтезу.
Аналогія - умовивід, за яким на основі схожості чи подібності двох об'єктів за деякими ознаками роблять висновок щодо їх схожості за
іншими ознаками.
Апостеріорі та апріорі - філософські категорії за допомогою яких позначаються знання, набуті з досвіду і знання, що передують досвіду.
Таке розмежування насправді відносне, оскільки будь-яке знання так чи
інакше пов'язане з досвідом і практикою.
Аргумент - положення, яке використовується для доведення іс- тинності тези.
Аргументування - логічний процес, суть якого - довести істинність власних суджень (тезу доказу) за допомогою інших суджень (аргументів, доказів).
Верифікація - емпіричне підтвердження істинності наукових тверджень шляхом емпіричності їх перевірки.
Вимірювання - процедура надання числових значень властивостям реальних об'єктів за допомогою одиниць виміру.
Висловлювання - думка, виражена розповідним реченням, яка може бути істинною або помилковою.
Гіпотеза - наукове припущення щодо певних властивостей, явищ, яке потрібно обґрунтовувати теоретично та довести на практиці.
61

Дедукція - метод пізнання за яким висновок щодо конкретного явища робиться на підставі загальних наукових положень: висновок від загального до часткового (особливого). Дедукція - протилежність
індукції.
Детермінізм - вчення про всеохоплюючий об'єктивний взаємо- зв'язок і причинну зумовленість явищ соціоприродного середовища.
Диз'юнкція - логічна операція, за допомогою якої із двох чи більше суджень вибудовується нове судження шляхом оператора диз'юнкції, якому відповідає сполучник "або".
Дипломна робота - самостійна науково-дослідна робота студента, основне завдання якої - продемонструвати рівень наукової кваліфікації, уміння самостійно вести науковий пошук і вирішувати конкретні наукові завдання; виконує кваліфікаційну функцію.
Дисертація - кваліфікована наукова праця, виконана особисто у вигляді спеціально підготовленого рукопису або опублікованої мо- нографії для здобуття наукового ступеня.
Дискурсив - міркування, аргумент, який спирається на розум і логічне міркування. В теорії пізнання протиставляється інтуїції.
Діалектика - фундаментальний науковий принцип і метод пізнання багатопланової та суперечливої дійсності у всіх її проявах. Діалектичний підхід має можливість обґрунтувати причинно-наслідкові зв'язки, процеси диференціації та інтеграції, постійну суперечливість між сутністю та явищем, змістом і формою.
Доведення - процедура, за допомогою якої встановлюють істинність гіпотези чи будь-якого твердження.
Догматизм - спосіб мислення, за яким певне вчення або положення вважають істиною, не враховуючи конкретних умов життя.
Достовірність - достатня правильність, те, що не викликає сумнівів, доказ того, що названий результат (закон, закономірність, сукупність фактів та ін.) є істинним, правдивим.
Евристика - сукупність прийомів і методів, які сприяють більш швидкому організованому й цілеспрямованому пошуку істини, хоча й не гарантують її безумовного знаходження.
Експеримент - метод пізнання об'єктивної дійсності, пов'язаний з активним і цілеспрямованим втручанням дослідника в природні умови
існування предметів і явищ або створення штучних умов, необхідних для виявлення відповідної властивості.
Експлікація - уточнення понять і суджень за допомогою засобів символічної чи математичної логіки.
62

Екстраполяція - процедура перенесення й поширення властивостей, відношень і закономірностей з однієї предметної галузі на іншу.
Емпіричні дані-відомості, отримані на основі досвіду, практики.
Епістемологія - теорія пізнання, розділ філософії, у якому ви- вчаються закономірності й можливості пізнання, відношення знання до відчуттів, уявлень, понять об'єктивної реальності, досліджуються ступені й форми процесу пізнання, умови та критерії його достовірності й
істинності.
Закон - необхідне, суттєве, стале співвідношення, внутрішній зв'язок явищ, що зумовлює їх закономірний розвиток.
Закон виключення третього
закон класичної логіки, який стверджує, що із двох суперечливих суджень істинним є або саме ви- словлення, або його заперечення. Третього не дано.
Закон протилежності - закон логіки, який стверджує, що не можуть бути одночасно істинними два суперечливих висновки, один з яких щось стверджує, а другий те саме заперечує.
Знання - перевірений практикою результат пізнання дійсності, адекватне її відбиття у свідомості людини.
Інтеграція - об'єднання в ціле будь-яких окремих частин; об'єднання та координація дій різних частин цілісної системи.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал