Методичні рекомендації для студентів спеціальності 050200 "Менеджмент в інформаційному та виставковому бізнесі"Pdf просмотр
Сторінка4/6
Дата конвертації11.01.2017
Розмір0.63 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6
37
може бути представлений і у вступі. Для наукових робіт складається такий різновид бібліографічних оглядів як джерелознавчий, де роз- глядається характер, призначення, тематика документов з певної теми чи проблеми. Характеристика видань і документів виконується на основі документографічного аналізу. В огляді слід представити сис- тематизований аналіз змісту найбільш ґрунтовних матеріалів з теоре- тичних, методичних і практичних аспектів теми дослідження. Найбільш зручним принципом групування можна визнати такий: публікації з історії розвитку проблеми, найбільш ґрунтовні теоретичні роботи, в яких тема розглядається комплексно, потім - певні аспекти теми та підсумок автора бакалаврської роботи про те, що обраний аспект розкритгя теми в сучасних публікаціях відсутній. Аналіз і характеристика кожного документа, представленого в огляді, має супроводжуватися посиланням до списку використаних джерел.
Головним змістом основної частини бакалаврської роботи повинен бути виклад результатів дослідження, проведених студентом, їх аналіз, а також обґрунтування зроблених на їх основі висновків і практичних рекомендацій. Порівняльний аналіз допомагає виділити головне, типове в питаннях, які досліджуються, визначити тенденції та перспективи подальшого розвитку. Кожний розділ доцільно завершувати висновками, які являють собою тезисний виклад основних результатів дослідження.
Якщо ілюстративний матеріал (малюнки, схеми, графіки, діаграми, таблиці тощо) займає одну або більше сторінок, то його слід розмістити за сторінкою, на якій є посилання на нього.
При використанні скорочень слів або словосполучень повинно бути
їх роз'яснення в тексті чи в списку умовних скорочень, який додається до складу бакалаврської роботи.
Важливим є правильне оформлення бібліографічних посилань (див. розділ І).
Важливою роботою, що виконується на заключному етапі напи- сання бакалаврської роботи є заключний аналіз зроблених висновків.
Надзвичайно корисно кожний з них співставляти й узгоджувати з ви- значеними завданнями. Розташування висновків до дослідження в цілому слід подавати у вигляді окремих лаконічних положень, розташованих у логічній послідовності. У висновках наводяться як позитивні результати проведеного дослідження, так і недоліки та виявлені проблеми, що потребують свого вирішення.
38

Основна вимога до висновків - не повторювати зміст вступу, основної частини і не дублювати висновки, зроблені до розділів до- слідження. В заключних висновках подається результат нового рівня узагальнення вивідного знання автора бакалаврської роботи.
До списку літератури включають всі використані джерела, які розташовують за алфавітом у певній послідовності. Спочатку наводяться керівні та директивні матеріали за темою роботи, потім прізвища авторів та назви робіт, іноземна література, статистичні дані, архівні матеріали
(якщо вони використовувались в роботі). Бібліографічний опис наводиться відповідно до діючих стандартів.
У додатках розміщують графіки, таблиці, перелік абревіатур,
ілюстративний матеріал та використані в роботі зразки форм документації, в тому числі анкети.
Загальними вимогами до викладу є: аргументація, точність фор- мулювань, конкретність викладу результатів, обґрунтування висновків та результатів.
Редагування тексту бакалаврської роботи
Важливою є перевірка та виправлення всього тексту роботи.
Розрізняють наукове, літературне та бібліографічне редагування наукових текстів. Всі означені види редагування спочатку здійснює сам автор дипломної роботи. Остаточне наукове редагування виконує науковий керівник студента. Літературне редагування може виконати спеціаліст — літредактор, та найчастіше його виконують студент і його керівник.
Бібліографічне редагування передбачає перевірку опису всієї бібліографічної інформації, представленої у посиланнях та у списку використаної літератури. Його виконує автор роботи.
Оформлення бакалаврської роботи та остаточний набір тексту проводиться після узгодження чернетки з науковим керівником.
Виконана робота подається на кафедру для представлення в
Державну екзаменаційну комісію (ДЕК) у зброшурованому вигляді з рецензією провідного спеціаліста чи практичного працівника та відгуком наукового керівника.
Оформлення бакалаврської роботи
Титульну сторінку бакалаврської роботи оформляють згідно з формою, наведеною в додатку Е. За титульною сторінкою друкується зміст, в якому наводяться структурні компоненти роботи та номера сторінок.
39

Розділи основної частини нумерують арабськими цифрами. "Вступ"
і "Висновки" не нумерують. Параграфи (підрозділи) нумерують арабськими цифрами в межах кожного розділу. Номер параграфа повинен складатися з номера розділу й номера параграфа в розділі, відокремленому точкою (наприклад, 1.2, де "І" - номер розділу (глави);
"2" - номер параграфа).
Нумерація сторінок повинна бути наскрізною. Першою сторінкою вважається титульний лист, другою - завдання, третьою - зміст роботи.
Номер сторінки проставляється арабськими цифрами посередині верхнього або нижнього поля сторінки. На титульному листі номер сторінки не проставляється, Ілюстративний матеріал, який розташо- вується на окремих сторінках, а також список літератури і додатки необхідно включати в загальну нумерацію.
Додатки розміщують на окремій сторінці. У правому верхньому куті пишуть слово "Додаток" і літеру алфавіту. Кожен додаток повинен мати свій заголовок.
Графічний матеріал (схеми, діаграми тощо) називається малюнком.
Малюнки нумерують арабськими цифрами і розміщують після першого посилання на них в тексті роботи. Наприклад, див. мал. 2.
Цифровий матеріал подають у вигляді таблиць. Кожна таблиця повинна мати заголовок, який розміщується під словом "Таблиця".
Таблиці послідовно нумерують арабськими цифрами і розміщують після першого посилання на них в тексті (наприклад, див. табл. 1).
Обсяг бакалаврської роботи становить 60-70 сторінок друкованого тексту через 1,5 інтервали без списку використаної літератури і додатків; обсяг вступу - від 5 до 7 сторінок, а висновків - від 3 до 5 сторінок.
Кожен аркуш повинен мати поля: ліворуч - 20 мм, праворуч - 10 мм, зверху та внизу - 20 мм.
Бакалаврська робота подається на кафедру у зброшурованому вигляді.
До завершеної бакалаврської роботи додається реферат - стислий виклад змісту бакалаврської роботи з основними положеннями та висновками. Текст реферату включає: об'єкт та предмет дослідження, мету роботи, методи дослідження, отримані результати та їх новизну, рекомендації щодо використання проведеного дослідження в практичній діяльності інформаційних установ, а також перелік необхідних до захисту документів.
40

Організація захисту бакалаврської роботи
Виконану бакалаврську роботу випускник подає науковому ке- рівникові на перевірку у встановлений календарним планом строк. Після перегляду керівником бакалаврської роботи і виправлення студентом зауважень, науковий керівник складає письмовий відгук, у якому розкриває:
- актуальність теми бакалаврської роботи і здатність випускника самостійно працювати за спеціальністю;
- рівень теоретичної і практичної підготовки випускника, ступінь його творчої активності в розробці теми, наявність та вміння порівнювати, аналізувати варіанти рішень, вибирати оптимальні;
- висновок про допуск до відкритого захисту й мотивовану оцінку роботи.
Члени кафедри знайомляться з бакалаврською роботою, відгуком керівника і вирішують питання про попередній захист роботи.
Бакалаврську роботу випускника, допущену кафедрою до захисту, декан факультету відправляє на рецензування. Склад рецензентів затверджується деканом факультету із провідних спеціалістів інфор- маційних наукових закладів та викладачів інших наукових закладів.
У висновку рецензент складає письмовий відгук, де відзначає:
відповідність теми роботи профілю підготовки спеціаліста в навчальному закладі та завданню дипломної роботи;
- актуальність розробленої теми та можливість впровадження її результатів у практику роботи;
- ступінь самостійності випускника, його вміння використовувати набуті знання при вирішенні практичних завдань, навики роботи з вітчизняною та зарубіжною літературою, вміння аналізувати й уза- гальнювати матеріал;
- якість оформлення роботи.
Після рецензування виправлення в роботі не допускаються. Рецензія представляється в письмовому вигляді за п'ять днів до захисту.
За три дні до початку роботи ДЕК подає у навчальну частину ві- домості про допуск випускників до захисту бакалаврської роботи.
Захист бакалаврських робіт проводиться ДАКККіМ на відкритому засіданні Державної екзаменаційної комісії. Для розкриття змісту бакалаврської роботи випускнику надається 5-7 хвилин. За цей час він повинен:
- обґрунтувати актуальність теми бакалаврської роботи;
- дати характеристику опрацьованому матеріалу;
41

- назвати об'єкт, предмет, мету, завдання та базу бакалаврсько го дослідження, можливість використання результатів дослідження в науковій та практичній інформаційній діяльності.
Тези виступу випускник здає на кафедру. Перелік необхідних до захисту документів наведено в додатках.
Розділ IV. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО НАПИСАННЯ
ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
4.1. Організація і методика роботи над дипломом
Дипломна робота - важливий етап навчання студента в навчальному закладі. Вона є результатом його самостійних науково-дослідницьких пошуків під керівництвом викладача та виявляє ступінь професійної підготовки, вміння систематизувати й використовувати одержані знання із соціально-політичних, загальнонаукових та спеціальних дисциплін, готовність до самостійної практичної діяльності.
Вимоги до дипломної роботи
Дипломна робота повинна:
- бути комплексною, тобто містити інформаційно - аналітичні, документознавчі, бібліографічні аспекти;
- бути пов'язаною із розв'язанням науково-методичних, органі- заційних чи практичних проблем інформаційної діяльності;
- містити елементи самостійних науково-дослідницьких пошуків, проведених на ґрунті аналізу документів чи діяльності інформаційних установ, архівних джерел, власних спостережень, експериментів тощо;
- містити пропозиції щодо вдосконалення інформаційної діяльності;
- виявити рівень загальнонаукової та спеціальної підготовки студента-випускника, здатність застосовувати одержані знання при виконанні конкретного завдання за фахом;
- виявити вміння вести інформаційний пошук, аналізувати та оцінювати документи первинної та вторинної інформації, робити власні узагальнення та висновки, логічно формулювати та викладати свої гіпотези та концепції, а також обґрунтовано їх доводити.
Дипломна робота має ґрунтуватися на основних положеннях теорії наукового пізнання. Безпосередньо теоретичною базою можуть бути
42
наукові праці провідних вчених у галузі інформаційного бізнесу та ви- ставкової діяльності, інформаційних та комп'ютерних технологій.
Науково-дослідницькою та методичною базою має бути: робота в студентських наукових гуртках; результати конкретних соціологічних досліджень; нормативні, звітні, планові документи з теми дипломної роботи; виробнича практика.
До захисту дипломних робіт допускаються студенти, що повністю виконали навчальний план, отримали позитивну оцінку за виробничу практику, подали у встановлений термін в деканат залікові книжки з усіма оцінками та позитивні відгуки на дипломну роботу.
Теми дипломних робіт та наукові керівники затверджуються
Вченою радою Академії за поданням спеціальної кафедри.
За поданням наукових керівників можливо дозволити студентам- дипломникам проходження виробничої практики в інформаційних установах, що є науково-методичною базою для дипломної роботи.
Терміни періодичного звіту студентів про виконання дипломної роботи встановлює кафедра за поданням керівника.
За достовірність усіх даних дипломної роботи відповідає студент - автор роботи.
Наукове керівництво дипломною роботою покладається на ви- кладача, визначеного та затвердженого кафедрою. Науковий керівник обирається з числа досвідчених викладачів спеціальної кафедри. Його обов'язками є:
- визначити тему дипломної роботи, розробити за участю студента завдання з дипломної роботи;
- систематично контролювати виконання робочого плану студента;
- регулярно консультувати студента;
- перевіряти якість окремих частин виконаної роботи, допомагати в усуненні недоліків;
- у встановлені терміни інформувати про перебіг роботи над ди- пломом; у разі зриву студентом встановлених календарним планом термінів чи незадовільну роботу, науковий керівник зобов'язаний до- повісти про це завідувачу кафедрою.
За необхідності, крім наукового керівника, кафедра може при- значити консультанта (з окремих розділів роботи) з числа викладачів
інших кафедр або з числа фахівців, що займаються інформаційним бі- знесом чи виставковою діяльністю або працюють у інформаційних установах.
43

Підготовлені окремі частини дипломної роботи бажано заслухо- вувати та обговорювати у формі доповідей на наукових студентських конференціях та засіданнях кафедри.
Тематика дипломних робіт пропонується, розглядається та за- тверджується випускаючими кафедрами.
Студентам надається право вибору теми дипломної роботи. Разом з тим студент може запропонувати для дипломної роботи свою тему.
Тема має бути актуальною, відповідати сучасному рівню та пер- спективним напрямкам розвитку інформаційної діяльності. Бажано, щоб теми студентських дипломних робіт були складовою частиною комплексних наукових досліджень спеціальних кафедр.
Організація підготовки дипломної роботи
На початку навчального року науковий керівник за участю студента- дипломника розробляє завдання стосовно дослідження теми. Завдання
(див. додаток 8) оформлюється у двох примірниках, підписується науковим керівником та студентом, а потім затверджується завідувачем відповідної кафедри. Один примірник "Завдання" видається студенту та у визначений термін разом із дипломною роботою подається в Державну екзаменаційну комісію, другий - залишається на кафедрі. Разом Із завданням розробляється графік підготовки дипломної роботи, в якому визначаються терміни виконання окремих етапів.
Графік виконання дипломної роботи повинен регламентувати всі етапи і складатися з таким розрахунком, щоб інформаційний пошук і вивчення літературних джерел та неопублікованих документів, збір первинного матеріалу та його обробка, підготовка до експерименту (у випадку необхідності) були виконані до 9-го семестру (до 1-го жовтня).
У 9-му семестрі готується експериментальна частина, конструюються глави, розробляються ілюстративні матеріали. У 10-му семестрі оформлюється бібліографічний список з теми, здійснюється доповнення дипломної роботи практичним матеріалом, створюється текст роботи, йде літературна обробка остаточного варіанту та його оформлення.
У робочому плані, що складається студентом разом із науковим керівником, конкретизується структура дипломної роботи, накрес- люються методи дослідження джерела для вивчення, об'єкти для аналізу, науково-методична та практична база для проведення дослі-
44
дження, джерела для вивчення, хронологічні межі, завдання на період виробничої переддипломної практики, необхідні таблиці, схеми, малюнки та інші ілюстративні матеріали.
Дипломна робота подається на кафедру у 10-му семестрі (до 25-го березня) і перевіряється керівником. Недоброякісно виконана робота повертається студенту з письмовим відгуком керівника, в якому вказується студенту, що необхідно виправити, доробити і в який термін.
За місяць до захисту робота направляється на зовнішнє рецензування.
Після цього вона розглядається на кафедрі, де приймається рішення про допуск її до захисту на ДЕК.
Структура дипломної роботи
Основними елементами структури дипломної роботи є: вступ, основна частина, заключна частина (або "Висновки"), список використаної літератури та неопублікованих документів, додатки.
Вступна частина має будуватися за таким аспектами:
- актуальність теми дослідження
студент обґрунтовує актуа- льність теми дипломної роботи, її значущість для подальшої розробки подібної проблематики, для практичної діяльності інформаційних установ;
- стан наукової розробленості теми - наводиться стислий огляд найважливіших публікацій з теми дипломної роботи, використаних студентом у процесі її підготовки, характеризується основна проблематика цих матеріалів, дослідження відомих вчених та спеціалістів;
- мета роботи - один з найважливіших аспектів вступу. Фор- мулюється головна мета дослідження, головна проблема, яка вивчалася студентом;
- завдання роботи - цей аспект логічно випливає з попереднього; студенти формулюють конкретні питання (аспекти, завдання тощо), обумовлені метою дипломної роботи. Вирішення цих завдань дозволяє досягти поставленої мети;
- об'єкт дослідження - визначається об'єкт (явище, процес за- кономірність), що породжує проблемну ситуацію та обраний для вивчення студентом;
- предмет дослідження - визначаються ті сторони (аспекти, те- нденції, закономірності розвитку), які досліджувалися в межах визначеного об'єкта;
45

база дослідження - якщо тема дипломної роботи пов'язана безпосередньо з діяльністю окремих інформаційних установ, у вступі слід навести повну назву і дати коротку характеристику цієї установи як бази дослідження;
- методологічна база дослідження: основні методи та наукові підходи, за допомогою яких проводилося дослідження теми дипломної роботи;
- наукова та практична значущість дипломної роботи - автор визначає, що нового вносить його дослідження в розгляд проблеми, формулює результати дослідження, які дозволяють використати цю роботу в практичній діяльності інформаційних установ;
- апробація роботи - називаються наукові конференції, на яких студент виступав із повідомленнями за результатами наукової роботи та наводиться бібліографічний опис публікацій студента з теми дипломної роботи (якщо ці публікації вказані в списку використаної літератури, достатньо лише назвати загальну кількість публікацій та зробити посилання на відповідні позиції списку);
- обгрунтування структури дипломної роботи - стисло пояс- нюється логіка побудови дипломної роботи.
Основна частина поділяється на логічно пов'язані між собою глави, розділи, підрозділи. Кожний структурний підрозділ повинен мати короткий
інформативний заголовок, який визначає його зміст. Кількість глав, розділів, підрозділів узгоджується студентом з викладачем.
Текстова частина дипломної роботи повинна бути ретельно від- редагована й відповідати встановленому у завданні змісту. Якщо ви- користовуються скорочення слів або словосполучень необхідно надати їх роз'яснення в тексті чи у "Списку умовних скорочень", який додається до складу дипломної роботи. Цитати, які наводяться в тексті, взяти в лапки й дати посилання до джерела. Повний бібліографічний опис джерела з зазначенням сторінок наводиться у вигляді підрядкових приміток на тій самій сторінці тексту дипломної роботи, де воно згадується, або після цитати вказується номер запису певного джерела в дужках, під яким воно занотоване у "Списку використаної літератури", і сторінки, на яких розміщено цитату, наприклад (8, с. 12). Використання положень з літературних джерел, схем, таблиць без посилань на них розглядається як грубе порушення наукової та літературної етики. У такому випадку робота до захисту не допускається. Ілюстративний матеріал: таблиці, схеми, діаграми, графіки по-
46
винні бути виконані точно, охайно й розміщені у відповідних місцях або у "Додатках" до дипломної роботи.
Звертаючись до підготовки роботи за розділами, корисно спочатку написати план розділу, які питання та в якій послідовності в ньому будуть висвітлені.
Робота не повинна носити абстрактного характеру. Міркування дипломника, узагальнення та висновки повинні будуватися на конк- ретному аналізі фактичного матеріалу. Водночас слід уникати простого та безсистемного нагромаджування фактів без будь-якого достатнього їх осмислення та узагальнення. У процесі аналізу та узагальнень необхідно дотримуватись найсуворішої наукової достовірності.
Не можна замовчувати або перекручувати факти задля надуманої ідеї, гіпотези. Той же принцип наукової добросовісності повинен бути покладений в основу оцінки праць попередніх авторів.
Глибина аналізу думки становить головну підвалину будь-якого дослідження. Робота повинна всебічно розкривати сутність, суттєві риси та закономірності об'єкта дослідження.
Кожен розділ дипломної роботи повинен містити узагальнені висновки з питань, розглянутих у розділі.
Достовірність висновків та дослідження загалом підтверджується вивченням нових вітчизняних і зарубіжних наукових матеріалів та практичного досвіду роботи конкретних установ, фірм та організацій, що функціонують у сферах інформаційного бізнесу, виставкової діяльності,
інформаційних та комп'ютерних технологій. Оперативно і в повному обсязі зібрати практичний матеріал, узагальнити його та систематизувати допоможе оволодіння студентом такими методами дослідження, як спостереження, експеримент, бесіда, анкетування,
інтерв'ювання, використання математичних методів обробки кількісних показників, метод порівняльного аналізу тощо. Найкращих результатів можна досягти при комплексному використанні цих методів, проте слід мати на увазі, що в залежності від особливостей теми дослідження, специфіки предмета й конкретних умов, окремі методи можуть мати переважне значення.
Накопичуючи та систематизуючи факти потрібно вміти визначити їх достовірність і типовість, найбільш суттєві ознаки для наукової характеристики, аналізу й порівняння. Аналіз зібраних матеріалів слід проводити в сукупності, з урахуванням усіх сторін відповідної сфери діяльності (чи установи). Порівняльний аналіз допомагає виділити головне, типове в досліджуваних питаннях, простежити зміни,
47
що сталися в роботі інформаційних служб, що займаються бізнесовою та виставковою діяльністю протягом останніх років, виявити закономірності, проаналізувати причини труднощів у їх функціонуванні, визначити тенденції та перспективи подальшого розвитку.
Кількісні дані, що ілюструють практичний досвід роботи, можна проаналізувати за методом ранжированого ряду, розподіливши матеріал за роками, звести їх в статистичні таблиці, таблиці для порівняння та ін., що дозволить зробити конкретні висновки.
Таким чином, широке використання відомих у науці методів на- копичення, вивчення, систематизації фактів та практичного досвіду в цілому дозволяє виконати основне завдання дипломного дослідження - поєднати різні розрізнені знання в цілісну систему, вивести певні закономірності, визначити подальші тенденції розвитку теорії та практики відповідної сфери діяльності.
Заключна частина є підсумком усієї дипломної роботи. У цій частині студент визначає, чи всі поставлені завдання вдалося виконати, чи досягнуто мети дипломної роботи. У стислій формі систематизуються й викладаються висновки, до яких прийшов студент у результаті проведеної роботи. Потрібно сформулювати 3-5 найважливіших положень, які обумовлені всім дослідженням і містять досягнуті студентом результати власного аналізу проблеми.
У кінці роботи наводяться пропозиції у вигляді рекомендацій щодо усунення виявлених недоліків, вдосконалення роботи інформаційних служб установ та підвищення ефективності комерційної інформаційної практичної та наукової діяльності.
Обов'язковим елементом дипломної роботи повинен бути "Список використаної літератури та неопублікованих документів", в якому відображається опубліковані, неопубліковані та архівні матеріали.
Список оформлюється в певній послідовності. Спочатку керівні та директивні матеріали з теми роботи, потім розташовується література за алфавітним порядком прізвищ авторів або назв видань. Після цього вказується іноземна література, потім (у вигляді окремих розділів списку) статистичні, неопубліковані та архівні матеріали
(якщо вони використовуються в роботі)
Усі бібліографічні записи "Списку використаної літератури та неопублікованих документів" подаються у відповідності з чинним державним стандартом щодо бібліографічного опису творів друку та електронних видань. Відхилення від стандарту вважається недоліком роботи.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал