Методичні рекомендації Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" всіх форм навчанняСкачати 379.93 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка3/3
Дата конвертації08.01.2017
Розмір379.93 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3

Два пусті рядки: розмір шрифту – 14 pt, міжрядковий інтервал – 1,5

31
Додаток Г
Зразок оформлення сторінки
РОЗДІЛ 1
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА
1.1
Фінансові результати, їх сутність та значення в діяльності підприємства
Діяльність будь-якого підприємства орієнтується на певний результат, який є вираженням поставленої перед ним мети. Цілі підприємства мають свою ієрархію і можуть змінюватися залежно від обставин, умов розвитку, періоду їх досягнення і рівня господарювання. Головною метою створення та подальшої діяльність будь-якого господарюючого суб'єкту, не залежно від виду його діяльності чи форми власності, є отримання кінцевого фінансового результату. Таким чином, фінансовий результат є одним з найважливіших економічних показників, який узагальнює усі результати господарської діяльності та надає комплексної оцінки ефективності цієї діяльності.
В економічній літературі, наукових дослідженнях та практичній діяльності зустрічається багато термінів, які предметно характеризують той чи інший результат діяльності підприємства. Однак показники, що пропонуються різними авторами для визначення цих термінів, доволі часто не узгоджуються між собою, а за змістом – не відповідають своєму терміну, тобто назві показника.
Інколи під фінансовими результатами підприємства розуміють прибуток і збиток. Багато вчених вважають таке трактування фінансових результатів неправомірним і ця категорія потребує подальшого свого дослідження.

Два пусті рядки: розмір шрифту – 14 pt, міжрядковий інтервал – 1,5

32
Додаток Д
Зразок оформлення ілюстрацій
Загальна структура органів державної податкової служби, яка дії на сьогодні в Україні, наведена на рисунку 1.1.
Рисунок 1.1 – Структура органів Державної податкової служби України
Державна податкова адміністрація України є центральним органом виконавчої влади. Державні податкові адміністрації в Автономічній республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі підпорядковуються
Державній податковій адміністрації України. Державні податкові інспекції у районах, містах (крім міст Києва та Севастополя), районах у містах, міжрайонні та об’єднані державні податкові інспекції підпорядковуються відповідним державним податковим адміністраціям [50]. Тобто бачимо, що державна податкова служба в Україні є централізованою та ієрархічною структурою.
Державна податкова адміністрація України
Державні податкові адміністрації в
АРК
Державні податкові адміністрації в областях
Державні податкові адміністрації в містах Києві та
Севастополі
Державні податкові
інспекції в районах, містах, районах у містах
Міжрайонні та об’єднані Державні податкові інспекції
Пода тк ова м
ілі
ція
Де ржа вн
і п ода тк ові ін сп ек ції
по робот
і з ве ли ки м
и пл ат ни ка м
и п ода тк
ів
Один пустий рядок: розмір шрифту – 14 pt, міжрядковий інтервал – 1,5

33
Додаток Е
Зразок оформлення таблиць
Інформація про основні фінансово-економічні показники діяльності підприємства наведена у таблиці 2.2.
Таблиця 2.2 – Основні фінансово-економічні показники діяльності
ТОВ “Сумитеплоенерго” за 2010-2012 рр.
Показник
Рік
Відхилення (+,-)
2012 р. до 2010 р.
2010 2011 2012 тис. грн.
%
Дохід від реалізації товарів
835,9 857,8 659,7
-176,2 79,0
Собівартість реалізованих товарів
538,8 388,4 301,5
-237,3 55,9
Валовий прибуток
157,8 326,4 248,2 90,4 157,3
Чистий прибуток
-125,4 259,9 145,9 271,3
-

-//- Перехід на іншу сторінку -//
-//- границя верхнього колонтитулу аркушу, на якому розміщено продовження таблиці -
//
Продовження таблиці 2.2
Показник
Рік
Відхилення (+,-)
2012 р. до 2010 р.
2010 2011 2012 тис. грн.
%
Середньорічна вартість основних засобів
745,4 770,3 755,2 9,8 101,3
Власні оборотні кошти.
55,3 41,1 264,6 209,3 478,5
Статутний капітал
123,8 123,8 123,8 0,0 0,0
Дохід від реалізації товарів у 2012 р. зменшився порівняно з 2010 р. на
79,0 % (або 176,2 тис. грн.) і становив 659,7 тис. грн. В свою чергу, собівартість реалізованих товарів зменшилася лише на 55,96 % (або
237,3 тис. грн.) та склала 301,5 тис. грн. Оскільки зменшення доходів від реалізації було повністю компенсоване за рахунок скорочення витрат, валовий прибуток підприємства протягом періоду, що аналізується, збільшився на 90,4 тис. грн. та склав за підсумками 2012 р. 248,2 тис. грн.
Один пустий рядок: розмір шрифту – 14 pt, міжрядковий інтервал – 1,5

34
Додаток Ж
Зразок оформлення формул
З числа пріоритетних та відібраних для перевірок підприємств визначається проміжний коефіцієнт податкового навантаження (К
СПН п
):

n
і
і
n
і
і
СПН
ВД
СПН
К
п
1 1
(3.1) де СПН
і
– соціально-податкове навантаження і-го підприємства з числа пріоритетних та відібраних для перевірок підприємств;
ВД
і
валовий дохід і-го підприємства;
n – кількість підприємств, що обрані для перевірки;
іі-те підприємство із числа обраних для перевірки.

Четвертий етап полягає у проведенні безпосередньої перевірки та оцінці результатів роботи. Під час одночасного здійснення перевірок підприємств галузі проводиться координування перевірок органами податкової служби вищого рівня, завдяки чому досягається єдиний підхід у проведені перевірок та вирішені спірних питань.
Один пустий рядок: розмір шрифту – 14 pt, міжрядковий інтервал – 1,5
Один пустий рядок: розмір шрифту – 14 pt, міжрядковий інтервал – 1,5

Один пустий рядок: розмір шрифту – 14 pt, міжрядковий інтервал – 1,5

35
Додаток И
Зразок оформлення додатків
Додаток А
Систематизація наукових підходів щодо трактування категорій та понять теорії оподаткування
Таблиця А.1 – Класифікація підходів до визначення сутності податків
Критерій поділу
Представники теоретичного підходу
Зміст теоретичного підходу
Суспільний зміст, суспільне призначення
В. Федоcов [12]
Податки є специфічною формою, підсистемою виробничих відносин, відносин економічного базису. Вони виражають частину відносин, що виникають на стадії розподілу в процесі розширеного відтворення, мають вторинний, похідний, перерозподільний характер.
Б. Болдирєв [4]
Податки, беручи участь в процесі перерозподілу нової вартості, виступають ... специфічною формою виробничих відносин. Специфічна форма виробничих відносин податків формує їх суспільний зміст. Суспільний зміст податків дає можливість пізнання їх глибинної сутності, дозволяє розкрити внутрішній зміст.
-//- границя верхнього колонтитулу сторінки з продовженням додатку -/
Продовження таблиці А.1
Критерій поділу
Представники теоретичного підходу
Зміст теоретичного підходу
Матеріальний зміст
М. Орлов,
А. Александров
[51]
Податок – це “…примусове вилучення частини національного доходу на утримання буржуазного апарату гноблення трудящих мас”.
Л. Окунева [33]
Податки – обов’язкові платежі фізичних і юридичних осіб, що стягуються державою для утримання публічної влади.
А. Вагнер [27]
Податки – це обов’язкові платежі приватних господарств для покриття витрат держави.

Два пусті рядки: розмір шрифту – 14 pt, міжрядковий інтервал – 1,5

36
Додаток К
Зразок оформлення списку використаної літератури
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1.
Бечко П. К. Основи оподаткування: навчальний посібник / П. К. Бечко,
О. А. Захарчук ; Мін-во освіти і науки України, Мін-во аграрної політики України, Уманський держ. аграрний ун-т. – К. : ЦУЛ, 2009. –
168 с.
2.
Булгакова Л. Н. Управление финансово-хозяйственной деятельностью предприятия : монография / Л. Н. Булгакова. – М. : Перспектива, 2002. –
175 с.
-//- Продовження списку використаних джерел -//

Приклади оформлення бібліографічного опису

Книга одного автора:
Лігоненко Л. О. Антикризове управління підприємством: Теоретико- методологічні засади та практичний інструментарій : монографія / Л. О.
Лігоненко ; Мін–во освіти і науки України, Київський нац. торговельно-економ. ун-т. – [Б. м. : б. и.], 2001. – 580 с.
Крамаренко Г. О. Фінансовий аналіз і планування : навчальний посібник /
Г. О. Крамаренко ; Дніпропетровський ун-т економіки та права. – К. : ЦНЛ,
2003. – 224 с.

Книга авторського колективу у складі від двох до чотирьох осіб:

Лігоненко
Л. О. Управління грошовими коштами торговельного підприємства : навчальний посібник / Л. О. Лігоненко, Г. В. Ковальчук ; Мін-во освіти і науки України, Київський держ. торговельно-економ. ун-т. – К. :
КДТЕУ, 1998. – 156 с.

Два пусті рядки: розмір шрифту – 14 pt, міжрядковий інтервал – 1,5

37
Ковалев А. И. Анализ финансового состояния предприятия : монография /
А. И. Ковалев, В. П. Привалов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Центр экономики и маркетинга, 1997. – 192 с.
Шеремет А. Д. Методика финансового анализа : учебно-практическое пособие / А. Д. Шеремет, Р. С. Сайфулин, Е. В. Негашев. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Инфра-М, 2001. – 208 с.

Книга п’яти і більше авторів:
Риск-менеджмент инноваций : монография / Т. А. Васильева,
О. Н. Диденко, А. А. Епифанов [и др.]. – Сумы : Деловые перспективы, 2005. –
260 с.
Оцінка кредитоспроможності та інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання : монографія / А. О. Єпіфанов, Н. А. Дехтяр, Т. М. Мельник [та
ін.] ; ред. А. О. Єпіфанов. – Суми : УАБС НБУ, 2007. – 286 с.

Книга видана без автора:
Фінансовий менеджмент : підручник / Мін–во освіти і науки України,
КНЕУ ; ред. А. М. Поддєрьогін. – К. : КНЕУ, 2005. – 535 с.

Словники, довідники:
Україна у цифрах у 2008 році : статистичний збірник / Держ. комітет статистики України ; ред. О. Г. Осауленко. – К. : Інформаційно-аналітичне агенство, 2009. – 260 с.
Большой экономический словарь. 25 000 терминов / ред. А. Н. Азрилиян. –
6-е изд., доп. – М. : Ин-т новой экономики, 2004. – 1376 с.

Багатотомні видання:
Основы финансового менеджмента : В 2 т. Т. 1 / И. А. Бланк. – К. : Ника-
Центр, 1999. – 592 с.

38
Законодавчі та нормативні документи:
Закон України про пенсійне забезпечення : офіційне видання / Україна.
Верховна Рада. – К. : Парламентське вид-во, 1998. – 56 с.
Про затвердження методичних рекомендацій щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства : наказ Міністерства економіки України від 19.01.2006 р. від № 14 [Електронний ресурс] / Правові системи НАУ. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0014665-06 –
29.09.2010. – Назва з екрану.

Дисертації, автореферати:
Пластун О. Л. Розвиток системи фінансової безпеки суб`єктів підприємництва сфери матеріального виробництва : дис. канд. економ. наук : спец. 08. 00. 08 – гроші, фінанси і кредит / О. Л. Пластун ; Держ. вищий навчальний заклад “УАБС НБУ”. – Суми : [ Б. В. ], 2007. – 250 с.
Матвієнко
П.
В.
Розвиток грошово-кредитних відносин у трансформаційній економіці України : автореф. дис. канд. економ. наук : спец.
08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит / П. В. Матвієнко ; Київський нац. економічний ун-т. – К. : [ Б. В. ], 2004. – 19 с.

Стаття з газети чи журналу:
Гриценко Л. Л. Контролінг грошових потоків підприємств /
Л. Л. Гриценко, І. М. Боярко, В. В. Роєнко // Актуальні проблеми економіки. –
2010. – № 3. – С. 148-155.

Складова частина книги:
Школьник І. О. Роль банків у процесі формування національної моделі фінансового ринку / І. О. Школьник // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. тез доповідей X Всеукраїнської науково- практичної конференції (22-23 листопада 2007 р.) : У 2-х т. : Т.1. – C. 106-108.

39
Електронні ресурси:
Архів статистичної інформації [Електронний ресурс] / Головне управління статистики в Сумській області // Офіційний сайт. – Режим доступу : http://www.sumystat.sumy.ua/arxiv.html. – 08.05.2010. – Назва з екрану.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал