Методичні рекомендації Для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" всіх форм навчанняСкачати 379.93 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка2/3
Дата конвертації08.01.2017
Розмір379.93 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3
ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ
1.
Амортизаційна політика підприємства та оцінка її ефективності.
2.
Внутрішні механізми фінансової стабілізації підприємства.
3.
Грошові розрахунки та їх вплив на фінансово-господарську діяльність підприємства.
4.
Довгострокова фінансова політика підприємства.
5.
Інвестиційна стратегія підприємства та особливості її формування в сучасних умовах.
6.
Комплексна оцінка фінансового стану підприємства як основа прийняття рішень у фінансовому менеджменті.
7.
Короткострокова фінансова політика підприємства.
8.
Оптимізація складу та структури джерел фінансування капіталовкладень підприємства.
9.
Оптимізація фінансових рішень в умовах обмеженості фінансових ресурсів.
10.
Особливості дивідендної політики підприємства та шляхи її оптимізації.
11.
Особливості застосування системи фінансового контролінгу на підприємстві.
12.
Особливості мобілізації інвестиційних ресурсів підприємств шляхом емісії цінних паперів (у цілому або окремо в розрізі видів і типів цінних паперів).
13.
Особливості організації фінансового менеджменту на підприємствах різних організаційно-правових форм господарювання.
14.
Особливості розробки емісійної політики підприємства – емітента акцій.
15.
Особливості розробки емісійної політики підприємства – емітента облігацій.
16.
Особливості управління нематеріальними активами підприємства.
17.
Особливості фінансового менеджменту в акціонерних товариствах.
18.
Особливості фінансового менеджменту в малому бізнесі.
19.
Особливості формування податкової політики підприємства та шляхи її оптимізації.
20.
Планування формування, розподілу та використання фінансових ресурсів підприємства.
21.
Політика управління запасами підприємства та шляхи її оптимізації.
22.
Реструктуризація в системі антикризового фінансового управління підприємством.
23.
Розрахунково-платіжна політика та її вплив на фінансово-господарську діяльність підприємства.
24.
Система антикризового фінансового управління підприємством.
25.
Управління активами підприємства та оцінка його ефективності.
26.
Управління асортиментом продукції та його вплив на результати фінансово- господарської діяльності.

20 27.
Управління вартістю капіталу підприємства.
28.
Управління вартістю підприємства.
29.
Управління виробництвом продукції та шляхи його оптимізації на підприємстві.
30.
Управління витратами підприємства та їх вплив на результати фінансово- господарської діяльності.
31.
Управління власним капіталом підприємства.
32.
Управління грошовими активами підприємства та шляхи їх оптимізації.
33.
Управління грошовими потоками в процесі інвестиційної діяльності підприємства.
34.
Управління грошовими потоками в процесі операційної діяльності підприємства.
35.
Управління грошовими потоками в процесі фінансової діяльності
36.
Управління грошовими потоками підприємства та шляхи їх оптимізації.
37.
Управління дебіторською заборгованістю підприємства та розробка комплексу заходів щодо її оптимізації.
38.
Управління залученням банківських кредитів для фінансування діяльності суб’єктів господарювання.
39.
Управління кредитним ризиком підприємства.
40.
Управління кредиторською заборгованістю підприємства.
41.
Управління кредитоспроможністю підприємства-позичальника.
42.
Управління ліквідністю підпрєимства.
43.
Управління необоротними активами підприємства та шляхи їх оптимізації.
44.
Управління оборотним капіталом підприємства.
45.
Управління оборотними активами підприємства та шляхи їх оптимізації.
46.
Управління перспективною платоспроможністю підприємства.
47.
Управління платоспроможністю підприємства.
48.
Управління позиковим капіталом підприємства.
49.
Управління портфелем фінансових інвестицій підприємства та шляхи його оптимізації.
50.
Управління реальними інвестиціями на підприємстві.
51.
Управління рентабельністю та шляхи її підвищення на підприємстві.
52.
Управління структурою капіталу підприємства.
53.
Управління фінансовими інвестиціями підприємства.
54.
Управління фінансовими ризиками підприємства.
55.
Управління фінансовою безпекою на підприємстві.
56.
Управління фінансовою санацією підприємства.
57.
Управління фінансовою стійкістю підприємства.
58.
Управління формуванням прибутку від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства.

21 59.
Управління формуванням, розподілом і використанням чистого прибутку підприємства.
60.
Фінансова стратегія підприємства та особливості її формування в сучасних умовах.
61.
Фінансове планування в системі фінансового менеджменту підприємства.
62.
Фінансове прогнозування в системі фінансового менеджменту підприємства.
63.
Фінансовий менеджмент як система управління фінансами підприємства.
64.
Фінансовий механізм діяльності підприємства з урахуванням галузевої специфіки.
65.
Фінансовий механізм забезпечення рентабельної роботи підприємства.

22
АНОТАЦІЯ ТА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З
ДИСЦИПЛІНИ “УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ
АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ”

Головною метою написання курсової роботи з дисципліни “Управління фінансами акціонерних товариств” є розширення та поглиблення теоретичних знань і практичних навиків із управління фінансами акціонерних товариств.
Виконання курсової роботи передбачає вирішення таких завдань: підтвердити якість знань студента з вивченої дисципліни; оволодіти методикою проведення фінансових розрахунків; сформувати навички оцінки конкретних господарських ситуацій і виявити недоліки у діяльності акціонерного товариства; встановлювати причини цих недоліків; навчитися обґрунтовувати відповідний комплекс заходів, що сприяє успішному соціально-економічному розвитку акціонерних товариств, посиленню їх позиції та ролі на ринку.
Курсова робота має:

відображати теоретичні знання студента з обраної теми;

містити практичний аналіз конкретного акціонерного товариства щодо його фінансової діяльності й раціональності використання фінансових ресурсів;

включати елементи власних наукових досліджень студента та самостійного підходу до вирішення аналітичних задач;

бути завершеною конкретними висновками та пропозиціями.
Перший розділ курсової роботи виконується на основі літературних і нормативних джерел. У цьому розділі студент повинен розкрити економічне та соціальне значення теми дослідження; розглянути нормативну базу, що регулює предмет дослідження; дати характеристику напрямам вирішення поставлених завдань вітчизняними та закордонними дослідниками; описати обрану методику дослідження та обґрунтувати її доцільність. Бажано наводити фактичні статистичні дані, які відображають тенденції змін відповідних економічних явищ.
У другому розділі подається повне і системне викладення конкретної проблеми, механізм її реалізації, аналізується стан справ у сфері фінансової діяльності акціонерних товариств. У даному розділі обов’язково повинен бути використаний аналітичний матеріал, який підтверджує важливість досліджуваних питань. Вагомості курсовій роботі надає використання матеріалів з практики роботи конкретного акціонерного товариства. Цінність роботи значно підвищується, якщо вона містить результати власних розрахунків студентів на

23 основі фактичного матеріалу. Ці матеріали треба оформити у вигляді таблиць, графіків, діаграм і обов’язково їх проаналізувати. Аналітичні розрахунки мають бути здійснені за 3 останні роки. Результати такого аналізу дозволять виявити тенденції і причини змін певних показників, напрямки вирішення існуючих проблем.
Третій розділ є логічним завершенням курсової роботи. У ньому студент, виходячи з розгляду теоретичних засад і результатів аналізу, проведеного в другому розділі, самостійно розробляє пропозиції щодо усунення фінансових проблем і покращення функціонування акціонерного товариства. У цій частині курсової роботи доцільно визначити та розрахувати можливі резерви підвищення ефективності господарювання, використання ресурсів, зміцнення фінансового стану тощо й запропонувати шляхи їх реалізації. Надані рекомендації мають бути достатньо обґрунтованими.
Додатки повинні містити форми фінансової звітності акціонерного товариства за період, що аналізується в роботі.
ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ
1.
Аналіз фінансового стану акціонерного товариства.
2.
Антикризове фінансове управління акціонерним товариством.
3.
Бюджетування як сучасна технологія фінансового планування акціонерного товариства.
4.
Дивідендна політика акціонерного товариства та її вплив на ринковий курс корпоративних прав емітента.
5.
Дивідендна політика акціонерного товариства та її вплив на структуру капіталу.
6.
Діяльність акціонерних товариств на фондовому ринку України.
7.
Емісійна політика акціонерного товариства.
8.
Емісійна стратегія акціонерного товариства.
9.
Комплексна оцінка фінансового стану акціонерного товариства.
10.
Корпоративні цінні папери як інструменти залучення фінансових ресурсів акціонерними товариствами.
11.
Методи оцінки та прогнозування рівня інвестиційної привабливості акціонерних товариств Сумської області.
12.
Методи оцінювання акціонерного капіталу й вартості компанії.
13.
Оподаткування акціонерного товариства та його вплив на прийняття фінансово-господарських рішень.
14.
Оптимізація структури капіталу акціонерного товариства.
15.
Особливості мобілізації інвестиційних ресурсів акціонерних товариств

24 шляхом емісії цінних паперів.
16.
Особливості розробки фінансової стратегії діяльності акціонерного товариства.
17.
Особливості управління державними корпоративними правами.
18.
Особливості фінансової діяльності холдингової компанії.
19.
Особливості формування і розподілу прибутку акціонерного товариства та шляхи його використання.
20.
Фонди акціонерного товариства: порядок їх формування та розподілу.
21.
Оцінка інвестиційної привабливості акцій підприємства.
22.
Оцінка ринкової вартості акціонерного товариства.
23.
Прогнозування грошових потоків акціонерного товариства.
24.
Реорганізація акціонерного товариства шляхом розукрупнення.
25.
Реорганізація акціонерного товариства шляхом укрупнення.
26.
Середньозважена вартість капіталу акціонерного товариства та шляхи її мінімізації.
27.
Структура капіталу акціонерного товариства та шляхи її оптимізації.
28.
Управління власним капіталом акціонерного товариства.
29.
Управління грошовими потоками акціонерного товариства.
30.
Управління позиковим капіталом акціонерного товариства.
31.
Управління рентабельністю акціонерного товариства.
32.
Фінансова діяльність акціонерного товариства.
33.
Фінансове планування в управлінні акціонерним товариством.
34.
Фінансовий менеджмент в акціонерних товариствах.
35.
Фінансовий механізм забезпечення рентабельної діяльності акціонерного товариства.
36.
Фінансові аспекти реорганізації акціонерних товариств.
37.
Фінансові ресурси акціонерних товариств, джерела їх формування та ефективність використання.
38.
Формування інвестиційної стратегії акціонерного товариства.
39.
Формування статутного капіталу акціонерного товариства, джерела його поповнення.
40.
Формування та реалізація дивідендної політики акціонерного товариства.
41.
Формування фінансових результатів акціонерного товариства та шляхи їх використання.

25
АНОТАЦІЯ ТА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З
ДИСЦИПЛІНИ “ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ”
Курсова робота з дисципліни «Податковий менеджмент» є складовою навчального плану підготовки магістрів фінансового профелю. Ця важлива форма навчального процесу сприяє закріпленню і поглибленню знань у майбутніх магістрів щодо сукупності засобів, форм, методів, прийомів і способів організації податкових відносин з метою формування доходної частини бюджету для фінансування державних витрат та створення сприятливих умов для розвитку економіки і процесу суспільного відтворення. Курсова робота має на меті закріпити
і систематизувати знання, отримані студентами з дисципліни «Податковий менеджмент».
У курсовій роботі студент повинен продемонструвати:
– знання податкового законодавства;
– вміння використовувати різноманітні літературні джерела, у тому числі законодавчі та нормативно-правові акти;
– можливості аналізувати різні ситуації, які виникають у практиці управління та адміністрування податками;
– вміння формалізувати власні результати дослідження та надавати виважені рекомендації з того чи іншого питання у сфері податкового менеджменту
Змістом першого розділу є теоретичні питання, в тому числі історичний ракурс по темі курсової роботи, написаний з використанням літературних джерел.
Автор повинен продемонструвати своє вміння аналізувати вітчизняний і зарубіжний досвід у сфері податкового менеджменту, уміння працювати з нормативно- правовою базою з обраної тематики. Велике значення має правильне трактування понять, їх точність і науковість. При наявності різних точок зору, що існують в літературі з питань податкового менеджменту, необхідно вивчити найбільш поширені з них, вказати їх в роботі та спробувати висловити свою думку або аргументовано підтримати думку науковців та дослідників.
У другому розділі, як правило, аналізується фінансово-економічна та загальнотеоретична інформація в практичному контексті. Зміст другого розділу курсової роботи слід ілюструвати таблицями, рисунками, схемами, діаграмами. При обробці цифрових даних слід використовувати сучасні методи економічного тиа аналітичного дослідження, застосовувати різні коефіцієнти для отримання порівнянності даних, з метою виявлення закономірностей та визначення вплив тих чи інших факторів на динаміку показників.
У третьому розділі, в своїй більшості, пропонуються способи вирішення виявлених проблем, визначаються шляхи вдосконалення поставлених задач, а також тенденції та перспективи їх подальшого розвитку.

26
У кінці кожного розділу бажано зробити короткі висновки щодо основних положень дослідження. Висновки краще робити у вигляді окремих лаконічних пропозицій, методичних рекомендацій. Дуже важливо, щоб вони відповідали поставленим завданням. У висновках необхідно зазначити не тільки те позитивне, що вдалося виявити у результаті вивчення теми, а й недоліки та проблеми теоретичного і практичного характеру, а також конкретні рекомендації щодо їх усунення.
ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ
1.
Адміністративно-правовий процес управління податковим боргом в Україні.
2.
Взаємозв’язок оподаткування та регіонального розвитку країни.
3.
Вибір системи оподаткування в умовах сучасної економіки.
4.
Визначення залежності між соціальними витратами й податковим тягарем в системі ефективного державного управління.
5.
Використання в міжнародному податковому менеджменті офшорів.
6.
Використання податкового інструменту фіскальної політики в умовах економічної кризи.
7.
Концептуальні основи ефективності державного податкового менеджменту.
8.
Методи виявлення прихованих податків, що припадають на тіньовий сектор економіки в Україні.
9.
Міжнародна практика використання угод про запобігання подвійного оподаткування.
10.
Місцеве оподаткування в сучасних економічних умовах.
11.
Оптимізація регулюючого впливу державного податкового менеджменту.
12.
Оцінка економічної ефективності спеціальних режимів оподаткування.
13.
Оцінка практики встановлення податкового тягаря в системі податкового менеджменту.
14.
Оцінка результативності реформування податкової системи України.
15.
Оцінка та мінімізація ризиків формування податкових доходів бюджету.
16.
Перспективи модернізації державної фіскальної служби України.
17.
Пільгове оподаткування сільськогосподарських підприємств.
18.
Податкова політика держави у стимулюванні інвестиційної діяльності.
19.
Податкове регулювання соціально-економічних процесів в Україні.
20.
Податковий менеджмент як організаційний механізм ефективного державного управління
21.
Податковий тягар на підприємницький сектор: порівняння становища в
Україні і за кордоном.
22.
Посилення протидії тінізації економіки та ухиленню від оподаткування у системі державного податкового менеджменту
23.
Практика застосування пільгових податкових преференцій в Україні.
24.
Проблеми та перспективи розвитку специфічного акцизного оподаткування в
Україні.

27 25.
Ресурсне оподаткування в реалізації економічних інтересів господарюючих суб'єктів.
26.
Реформування непрямого оподаткування як умова підвищення платоспроможності підприємств в Україні.
27.
Реформування сучасної системи місцевого оподаткування в Україні.
28.
Розбудова дієвої системи адміністрування податків в Україні.
29.
Роль місцевих податків у формуванні місцевого бюджету.
30.
Світовий досвід оподаткування підприємств малого бізнесу та шляхи його застосування в Україні.
31.
Спрощена система оподаткування як умова зниження збитковості малого бізнесу в Україні.
32.
Сутність і значення податкової оптимізації, методи її здійснення.
33.
Удосконалення процесів управління податковим боргом в Україні.
34.
Удосконалення функціональної структури органів державної фіскальної служби на засадах податкового менеджменту.
35.
Уніфікація процесів оподаткування інвестицій на міжнародному рівні.

28
ДОДАТКИ
Додаток А
Зразок оформлення титульної сторінки курсової роботи
Державний вищий навчальний заклад
Українська академія банківської справи
Національного банку України
Кафедра фінансів


КУРСОВА РОБОТА
з ___________________________________________________________
(назва дисципліни) на тему:_____________________________________________________
____________________________________________________________
Студента (ки) _____ курсу ______ групи напряму підготовки__________________ спеціальності_______________________
__________________________________
(прізвище та ініціали)
Керівник ___________________________
____________________________________
(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)
Національна шкала ________________
Кількість балів: __________Оцінка: ECTS _____
Члени комісії
________________
___________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
________________
___________________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
________________
___________________________
(підпис) (прізвище та ініціали м. Суми
- 20 __рік

29
Додаток Б
Факультет ________________________
Форма навчання ____________________
Спеціальність _____________________
Група _____________________________
РЕЦЕНЗІЯ
на курсову роботу
з дисципліни _______________________________________________ студента______________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові) на тему:______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Обсяг курсової роботи ______________
Обсяг опрацьованої літератури _____________
Результати оцінювання курсової роботи
№ з/п
Критерії оцінювання курсової роботи
Кількість балів
Отримані бали
Примітки
Виконання курсової роботи
1
Оформлення курсової роботи відповідає вимогам.
Основні недоліки: перевищення обсягу, шрифт та інтервал не відповідають встановленим, відсутня нумерація, відсутні заголовки, неправильне оформлення цифрового та ілюстративного матеріалу, додатків тощо (коригуючий коефіцієнт 2).
0,2,3,4,5 2
Своєчасна реєстрація курсової роботи на кафедрі і виконання графіку.
0, 5 3
Вступ відповідає вимогам.
Основні недоліки: відсутнє обґрунтування актуальності теми та її значимості, не визначені мета і завдання, об’єкт, предмет і методи дослідження, інформаційна база курсової роботи тощо (коригуючий коефіцієнт 2).
0,2,3,4,5 4
Наявність логічної послідовності і наукового стилю викладу матеріалу
дослідження.
0,2,3,4,5 5
Теоретична частини (розділ 1) відповідає вимогам.
Основні недоліки: відсутні глибина, всебічність і повнота викладення теоретичного матеріалу, не показані дискусійні питання, відсутній огляд літератури тощо
(коригуючий коефіцієнт 2).
0,2,3,4,5 6
Аналітична частина (розділ 2) відповідає вимогам.
Основні недоліки: відсутній табличний та ілюстративний матеріал або його аналіз, використані “застарілі” статистичні дані, наведені дані не пов’язані зі змістом тексту роботи, наявність помилок в розрахунках, недостатня вірогідність і надійність аналітичного обґрунтування тощо (коригуючий коефіцієнт 3).
0,2,3,4,5 7
Розділ 3 відповідає вимогам.
Основні недоліки: необґрунтовані напрямки вдосконалення за темою дослідження; не виявлена і не поставлена проблема по даній темі, не визначені шляхи вирішення проблем, відсутня власна точка зору чи її аргументація, відсутня практична цінність роботи тощо (коригуючий коефіцієнт 3).
0,2,3,4,5 8
Висновки відповідають вимогам.
Основні недоліки: не мають зв’язку з результатами дослідження, не підведені підсумки по всіх висвітлених питаннях і розділах, поверхневий аналіз та недостатньо обґрунтовані висновки тощо.
0,2,3,4,5 9
Список використаної літератури відповідає вимогам.
Основні недоліки: недостатній рівень інформаційного забезпечення, неправильно оформлений, відсутня законодавча бази, застаріла періодична література тощо.
0,2,3,4,5
Захист курсової роботи
10 Наявність та якість презентації.
0,2,3,4,5 11 Розуміння теоретичних основ теми дослідження.
0,2,3,4,5 12 Ступін володіння практичними аспектами теми дослідження.
0,2,3,4,5 13
Спроможність аргументувати власну точку зору щодо проблем та шляхів їх вирішення по даній роботі.
0,2,3,4,5
Роботу перевірив: ________________________________________________________________________
(прізвище та ініціали керівника)
“___”________________ 20___ р. _______________ Роботу захищено “___”__________ 20__ р.
(підпис)
Кількість балів за виконання курсової роботи
Кількість балів за захист курсової роботи
Оцінка, що заноситься до екзаменаційної відомості за 100-бальною шкалою за 4-х бальною шкалою за системою
ECTS

30
Додаток В
Зразок оформлення змісту
ЗМІСТ
ВСТУП ……………………………………………………………………….. 3
РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА……………………………………..
5 1.1 Фінансові результати підприємства: їх сутність та значення в діяльності підприємства…………………………………………..
5 1.2 Політика управління фінансовими результатами підприємства. 10
РОЗДІЛ 2 УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ НА
ПІДПРИЄМСТВІ……………………………………………………………..
15 2.1 Загальна характеристика фінансово-господарської діяльності
ТОВ “АВС”………………………………………………………..
15 2.2 Аналіз формування та використання прибутку підприємства... 20 2.3 Особливості управління фінансовими результатами підприємства………………………………………………………
23
РОЗДІЛ 3 УДОСКОНАЛЕННЯ
УПРАВЛІННЯ
ФІНАНСОВИМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА………………………………………
25
ВИСНОВКИ …………………………………………………………………. 35
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ …………………………………… 37
ДОДАТКИ……………………………………………………………………. 42


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал