Методичні рекомендації для студентів денної форми навчання Вінниця-2013 "Ухвалено"Скачати 137.96 Kb.
Дата конвертації12.04.2017
Розмір137.96 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ім. М.І.Пирогова

Кафедра фармації

Ознайомча практика з фармацевтичного забезпечення населення

Методичні рекомендації

для студентів денної

форми навчання


Вінниця-2013
“Ухвалено”

Методичною радою фармацевтичного факультету

Вінницького національного медичного університету

імені М.І.Пирогова«» 20 р.

Протокол №Складачі: доцент кафедри В.П. Бобрук, старший викладач О.Д. Благун,

асистент Ю.М. Григорук.Рецензенти:
- О.В. Кривов'яз, канд.фарм.наук, асистент кафедри фармації ВНМУ

ім. М.І.Пирогова.


- І.В. Котлінський, начальник Державної cлужби з контролю якості лікарських засобів у Вінницькій області.
Методичні рекомендації для проведення ознайомчої практики з організації та економіки фармації призначені для студентів 1-го курсу денної форми навчання фармацевтичного факультету (спеціальність «фармація»). Дані рекомендації являються методичною основою для закріплення теоретичних знань та набуття та удосконалення практичних умінь з дисципліни.

Пояснювальна записка
«Ознайомча практика з фармацевтичного забезпечення населення» належить до циклу дисциплін професійно-орієнтованої підготовки фахівців зі спеціальності 7.110206 «Клінічна фармація».

Організація ознайомчої практики здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу. Програма з практики - це один модуль, який у свою чергу поділяється на два змістовних модулі.


Змістовний модуль 1.

Організація роботи аптек як закладів охорони здоров’я. Рецептурний відпуск лікарських засобів.


Змістовний модуль 2.

Організація роботи відділу запасів. Безрецептурний відпуск. Автоматизація роботи аптек.


Мета «Навчальної ознайомчої практики з фармацевтичного забезпечення населення» - закріплення, розширення теоретичних знань і набуття практичних навичок з організації роботи аптек та фармацевтичних фірм, оволодіння сучасними принципами фармацевтичного підприємництва та формування у студентів професійно важливих навичок щодо організації фармацевтичного забезпечення населення. У методичних рекомендаціях представлено основні положення з організації та проведення практики, зміст та план проходження, наведено перелік завдань, якими повинен оволодіти студент у результаті практики, перелік питань для підсумкового контролю, перелік документації, також виноситься додаток з прикладами оформлення необхідних документів.

Базами практики є аптечні заклади та фармацевтичні фірми різних форм власності.

Підсумковий контроль засвоєння модулів здійснюється по їх завершенню на підсумкових контрольних заняттях. Оцінка успішності студента з дисципліни є рейтинговою і виставляється за багатобальною шкалою.


РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ОЗНАЙОМЧОЇ ПРАКТИКИ

ЗФАРМАЦЕВТИЧНОГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ
1. Мета і завдання навчальної ознайомчої практики

Закріпити та поглибити теоретичні знання і практичні вміння, одержанні в процесі навчання щодо самостійної роботи будь-якого відділу (підрозділу) фармацевтичного підприємства, поглибити практичні вміння організаційно- виробничої та торгівельно-фінансової діяльності підприємства, включаючи прийом та таксування рецептів, контроль якості ЛЗ, оформлення облікових і звітних документів та інше.

Організаційно-методичнекерівництво практикою відуніверситетуздійснюєтьсявикладачамикафедрифармації.

Загальнекерівництвонавчальноюознайомчою практикою в аптечномузакладіздійснюєтьсязавідувачем, абойого заступником. Обов'язкипо керівництвунавчальноюознайомчою практикою безпосередньо на робочихмісцяхпокладаються наказом завідуючого аптечного закладу на досвідченихпрацівників аптеки.2.Обов'язкистудентів при проходженні практики

При проходженнінавчальноїознайомчої практики студент зобов'язаний:

-прибути на базу практики у встановлений строк, маючи при собі:

-направлення на практику, методичнівказівки з навчальної ознайомчої практики;

- виконувативсізавдання , передбаченіпрограмою практики, у відповідностізіскладенимграфіком;

- додержуватись правил внутрішнього трудового розпорядкупідприємства та технікибезпеки;

- бути присутнімна робочомумісті;

- вести щоденник з виконанняпрограминавчальноїознайомчої практики та щоденнойого підписувати у керівника практики з боку бази практики, наприкінцінавчальноїознайомчої практики завіритищоденникпідписомкерівника(завідуючого) бази практики та печаткоюорганізації


 1. Тематичний план самостійної (індивідуальної) роботи студента.
№ п/п

Тема

1

Тема 1. Аптека – заклад охорони здоров'я

 1. Зовнішнє оформлення аптечних установ.

 2. Санітарно-просвітня робота серед населення.

2

Тема 2. Фармацевтична інформація як складова науково-технічної інформації. Основи організації фармацевтичної інформації в аптеці.

 1. Фармацевтична інформація як складова науково-технічної інформації.

3

Тема 3. Організація рецептурного відпуску лікарських засобів

 1. Соціальне значення безоплатного і пільгового відпуску лікарських засобів та виробів медичного призначення.

4

Тема 4. Організація роботи рецептурно-виробничого відділу

 1. Функції провізора з прийому рецептів і відпуску ліків індивідуального виготовлення.

5

Тема 4 Організація роботи відділу запасів

 1. Організація зберігання лікарських засобів та інших товарів аптечного асортименту.

6

Тема 6. Організація виготовлення і контролю якості екстемпоральних лікарських засобів. Контроль якості ліків та інших товарів аптечного асортименту

 1. Організація вхідного контролю ЛЗ та товарів аптечного асортименту.

 2. Внутрішньоаптечний контроль якості екстемпоральних ліків.

7

Тема 7. Організація роботи відділу продажу готових лікарських засобів за рецептами лікарів

 1. Оснащення і устаткування відділу та робочого місця провізора з прийому рецептів та відпуску ГЛЗ.

8

Тема 8. Організація безрецептурного відпуску лікарських засобів

 1. Відповідальне самолікування.

 2. ОТС-препарати.

9

Тема 9. Автоматизація роботи аптеки

 1. Категорії комп'ютерних програм.

Підсумковий модульний контроль

РАЗОМ


4. Зміст ознайомчої практики.
Модуль 1. ОЗНАЙОМЧА ПРАКТИКА З ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ

Змістові модулі: 1. Організація роботи аптек як закладів охорони здоров'я. Рецептурний відпуск лікарських засобів

 2. Організація роботи відділу запасів. Безрецептурний відпуск. Автоматизація роботи аптек

Нижче зазначені завдання до змістових модулів 1 та 2 студенти оформляють у щоденнику, який повинен бути завірений підписом керівника практики від аптеки та печаткою аптеки. Щоденник та зібрані документи по практиці здаються студентами в день заліку, який проводиться на кафедрі фармації в останній день практики.
Змістовий модуль 1. (60 балів)

Організація роботи аптек як закладів охорони здоров'я.

Рецептурний відпуск лікарських засобів

Завдання:Засвоїти основні завдання і функції аптеки. Запропонувати організаційну структуру аптеки. Проаналізувати номенклатуру посад персоналу аптеки. Визначити склад аптечних приміщень, їх призначення. Розробити план заходів щодо забезпечення санітарного режиму аптеки. Проаналізувати фармацевтичну інформацію як складову науково-технічної інформації. Трактувати основні принципи санітарно-просвітньої роботи серед населення. Порівняти види рецептів і форми рецептурних бланків. Пояснювати структуру і функції рецепту, основні реквізити. Інтерпретувати соціальне значення пільгового відпуску ліків. Сформулювати завдання і функції рецептурно-виробничого відділу.

Визначати штат рецептурно-виробничого відділу.

Пояснювати функції провізора з прийому рецептів і відпуску ліків.

Визначити устаткування і оснащення приміщень рецептурно-виробничого відділу.

Продемонструвати оснащення і устаткування асистентської кімнати
Тема 1. Аптека - заклад охорони здоров'я

Загальне ознайомлення з аптекою. Основні завдання і функції аптеки. Організаційна структура аптеки. Номенклатура посад персоналу аптеки. Склад і призначення аптечних приміщень. Зовнішнє оформлення аптечних установ. Вивчення санітарного стану аптеки (прибирання приміщень, миття аптечного посуду). Санітарно-просвітня робота серед населення.Тема 2. Основи організації фармацевтичної інформації

Фармацевтична інформація як складова науково-технічної інформації. Основи організації фармацевтичної інформації в аптеці. Джерела інформації. Достовірність і своєчасність інформації.Тема 3. Організація рецептурного відпуску лікарських засобів:

Рецепт, функції рецепту. Види рецептів. Форми рецептурних бланків; структура, основні реквізити. Соціальне значення безоплатного і пільгового відпуску лікарських засобів та виробів медичного призначення.Тема 4. Організація роботи рецептурно-виробничого відділу

Завдання і функції відділу. Штат рецептурно-виробничого відділу. Функції провізора з прийому рецептів і відпуску ліків індивідуального виготовлення. Устаткування і оснащення приміщень рецептурно-виробничого відділу. Оснащення і устаткування асистентської кімнати.Змістовий модуль 2. (60 балів) Організація роботи відділу запасів. Безрецептурний відпуск. Автоматизація роботи аптек

Завдання:Сформулювати функції відділу запасів в аптеці.

Визначити штат відділу запасів.

Продемонструвати устаткування і оснащення приміщень відділу запасів.

Визначити функції завідуючого відділом запасів.

Пояснювати принципи організації зберігання лікарських засобів та інших товарів аптечного асортименту.

Пояснювати порядок організації вхідного контролю ЛЗ та ВМП.

Пояснювати порядок організації внутрішньоаптечного контролю якості екстемпоральних ліків.

Сформулювати завдання відділу продажу готових лікарських засобів.

Визначити штат відділу ГЛЗ.

Продемонструвати оснащення і устаткування відділу та робочого місця провізора з прийому рецептів та відпуску ГЛЗ.

Трактувати завдання та функції відділу безрецептурного відпуску ліків.

Пояснювати принципи організації фармацевтичної опіки.

Класифікувати комп'ютерні програми, що використовуються в роботі аптеки.

Тема 5. Організація роботи відділу запасів

Функції відділу запасів в аптеці. Штат відділу запасів. Функції завідуючого відділом запасів. Організація зберігання лікарських засобів та інших товарів аптечного асортименту. Устаткування і оснащення приміщень відділу запасів.

Тема 6. Організація виготовлення і контролю якості екстемпоральних лікарських

засобів

Контроль якості ліків та інших товарів аптечного асортименту. Організація вхідного контролю ЛЗ та товарів аптечного асортименту. Внутрішньоаптечний контроль якості екстемпоральних ліків.

Тема 7. Організація роботи відділу продажу готових лікарських засобів за рецептами

Завдання відділу продажу готових лікарських засобів. Штат відділу ГЛЗ. Функції завідуючого відділом. Оснащення і устаткування відділу та робочого місця провізора з прийому рецептів та відпуску ГЛЗ.Тема 8. Організація безрецептурного відпуску лікарських засобів

Завдання та функції відділу безрецептурного відпуску лікарських засобів. Фармацевтична опіка. Відповідальне самолікування. ОТС-препарати.Тема 9. Автоматизація роботи аптеки

Завдання автоматизації роботи аптеки. Категорії комп'ютерних програм. Основні комп'ютерні програми, що використовуються в роботі аптеки. Комп'ютеризація робочих місць персоналу аптеки.4. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ (80 балів)

 1. Основні завдання та функції аптеки

 2. Організаційна структура аптеки.

 3. Номенклатура посад персоналу аптеки

 4. Зовнішнє оформлення аптечних приміщень, носіїв інформації та їх зміст

 5. Склад, назви та призначення виробничих і допоміжних приміщень

 6. Назви та призначення аптечного обладнання

 7. Порядок забезпечення санітарного стану аптеки

 8. Завдання та функції рецептурно-виробничого відділу

 9. Обладнання та оснащення приміщень рецептурно-виробничого відділу.

 10. Обладнання та оснащення асистентської кімнати

 11. Обладнання та оснащення кабінету провізора, провізора-аналітика.

 12. Функції відділу запасів;

 13. Обладнання та оснащення приміщень відділу запасів

 14. Порядок зберігання лікарських засобів.

 1. Функції відділу відпуску готових лікарських засобів, предметів догляду за хворими та інших товарів аптечного асортименту;

16. Обладнання та оснащення відділу ГЛЗ.

5. Скласти графік проходження практики у вигляді таблиці


Дата

Тема

Підпис керівника практики від аптеки

Графік проходження практики завіряєтьсяпечаткою аптеки.
6. Зібрати наступні документи:

 1. Ліцензія

 2. Паспорт аптеки

 3. Свідоцтво про державну реєстрацію підприємства.

 4. Характеристика на студента, підписана керівником практики від аптеки та завірена печаткою аптеки.

 5. 7. Рекомендована література

 6. Література

 7. Організаціяфармацевтичногозабезпеченнянаселення: навч.посібн. для студ. вищ. навч. закл. / А.С. Немченко, А.А. Котвіцька, Г.Л. Панфілова та ін.; за ред. А.С. Немченко. – Х.: Авіста-ВЛТ, 2007. – 488 с.

 8. Бухгалтерськийфінансовийоблік, оподаткування і звітність: підручник - 3-тє вид. доп. і переробл. / Н.М. Ткаченко. – Київ: Алерта, 2008. – 926 с.

 9. Організація та економікафармації: навч.посібн. для студ. вищ. навч. закл. / Б.П. Громовик, С.І. Терещук, І.Л . Чухрай. - Вінниця: Нова книга, 2009. – 816 с.

 10. Фармацевтичнаенциклопедія / голова ред. Ради В.П. Черних. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: Моріон, 2010. – 1632 с.

 11. Ціноутворення: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – 4-е вид. доп. і переробл. / О.В. Колесніков. – Київ: Центр учбовоїлітератури, 2010. – 156 с.

 12. Організаціябухгалтерськогообліку: навч. посіб. / Ю.Д. Чацкіс, Е.С. Гейєр, О.А. Наумчук , І.О. Власова. – Київ: Центр учбовоїлітератури, 2011. – 564 с.

 13. Бухгалтерськийоблік на підприємствахфармацевтичноїгалузі: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.С. Немченко, С.В. Огарь, І.В. Кубарєва таін.; за ред. А.С. Немченко. – Х.: НфаУ: Золотісторінки, 2011. – 264 с.

 14. Маркетинговаціноваполітика: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М.А. Окландер, О.П. Чукурна. – Київ: Центр учбовоїлітератури, 2012 – 240 с.

 15. Наказ МОЗ Українивід 16.03.93 № 44 "Про організаціюзберігання в аптечнихустановахрізнихгруплікарськихзасобів та виробівмедичногопризначення".

 16. Закон України "Про лікарськізасоби" від 4 квітня 1996 р. № 123/ 96 ВР (зізмінами).

 17. Наказ МОЗ Українивід 19.07.05 № 360 "Про затвердження правил виписуваннярецептів та вимог-замовлень на лікарськізасоби і виробимедичногопризначення, порядку відпускулікарськихзасобів і виробівмедичногопризначення з аптек та їхструктурнихпідрозділів, інструкції про порядок зберігання, обліку та знищеннярецептурнихбланків та вимог-замовлень".

 18. Наказ МОЗ Українивід 21.01.2010 № 11 "Про затвердження Порядку обігунаркотичнихзасобів, психотропнихречовин та прекурсоріву закладах охорониздоров'яУкраїни".

 19. Наказ МОЗ Українивід 31.10.2011 р. № 723 "Про затвердженняЛіцензійних умов провадженнягосподарськоїдіяльності з виробництвалікарськихзасобів, оптової, роздрібноїторгівлілікарськимизасобами".

 20. Наказ МОЗ Українивід 29.12.2011 р. №1000 "Про затвердженняобов'язковогомінімальногоасортименту (соціальноорієнтованих) лікарськихзасобів і виробівмедичногопризначення для аптечнихзакладів".

 21. Наказ МОЗ Українивід 03.02.2012 р. № 78 "Про затвердженняПерелікулікарськихзасобів, дозволених до застосування в Україні, яківідпускаються без рецептів з аптек та їхструктурнихпідрозділів".

 22. Наказ МОЗ Українивід 03.02.2012 р. № 79 "Про затвердженняЗмін та доповнень до Перелікулікарськихзасобіввітчизняного та іноземноговиробництва, якіможутьзакуповуватизаклади й установи охорониздоров’я, щоповністюабочастковофінансуються з державного та місцевихбюджетів".

 23. Наказ МОЗ Українивід 11.07.2012 р. № 515 "Про внесеннязмін до Ліцензійних умов провадженнягосподарськоїдіяльності з виробництвалікарськихзасобів, оптової, роздрібноїторгівлілікарськимизасобами".

 24. Наказ МОЗ Українивід 11.07.2012 р. № 513 "Про затвердження порядку перевірки перед видачеюліцензії на провадженнягосподарськоїдіяльності з виробництвалікарськихзасобів, оптової, роздрібноїторгівлілікарськимизасобами".

 25. Наказ МОЗ Українивід 07.09.2012 р. № 703 "Про внесеннязміндо наказу Міністерстваохорониздоров’яУкраїнивід 29 грудня 2011 року № 1000".

 26. Наказ МОЗ Українивід 17.10.2012 р. № 812 "Про затвердження Правил виробництва (виготовлення) та контролю якостілікарськихзасобівв аптеках".

 27. Наказ МОЗ Українивід 29.10.2012 р. № 845 "Про внесеннязміндо наказу Міністерстваохорониздоров’яУкраїнивід 19 липня 2005 року № 360".

 28. ПКМУ від 05.09.1996 р. № 1071 "Про порядок закупівлілікарськихзасобів закладами та установамиохорониздоров’я, щофінансуються з бюджету".

 29. ПКМУ від 6.05.2000 р. № 770 "Про затвердженняперелікунаркотичнихзасобів, психотропнихречовин і прекурсорів" (зізмінами).

 30. ПКМУ від 17.10.2008 р. №955 "Про заходищодостабілізаціїцін на лікарськізасоби і виробимедичногопризначення".

 31. ПКМУ від 25.04.2012 р. № 340 "Про реалізаціюпілотного проекту щодозапровадження державного регулюванняцін на лікарськізасоби для лікуванняосіб з гіпертонічною хворобою".

 32. ПКМУ №793 від 8.08.2012р. "Про внесеннязмін до Порядку здійснення державного контролю якостілікарськихзасобів, щоввозяться в Україну".

 33. ПКМУ від 13.08.2012 р. №794 "Про затвердженняПоложення про реєстр оптово-відпускнихцін на лікарськізасоби і виробимедичногопризначення, порядок внесення до ньогозмін та форм заяв про декларуваннязміни оптово-відпускноїціни на лікарськийзасіб та вирібмедичногопризначення".

 34. Постанова КМУ від 13.08.2012 р. № 762 "Про внесеннязміни до пункту 1 постанови КабінетуМіністрівУкраїнивід 17 жовтня 2008 р. № 955".

 35. ПКМУ від 24.09.2012 р. №880 "Про внесеннязмін до пункту 1 постанови КабінетуМіністрівУкраїнивід 17 жовтня 2008 р. № 955".


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал