Методичні рекомендації для самостійної роботи та виконання контрольних робіт для студентів усіх спеціальностей заочної формиPdf просмотр
Сторінка3/6
Дата конвертації11.01.2017
Розмір0.98 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6
Тема 5. Системи пожежного захисту

Суть і складові системи пожежного захисту, її призначення. Система пожежного захисту як комплекс методів, заходів і засобів, направлених на обмеження розповсюдження та локалізацію пожежі, виявлення пожежі, створення умов для ліквідації пожежі, захист людей і матеріальних цінностей.
Попередження розповсюдження пожежі. Планування та розташування приміщень і виробництв з урахуванням вимог пожежної безпеки. Ступінь вогнестійкості будівель і споруд, межа вогнестійкості будівельних конструкцій, протипожежних споруд і їх елементів. Обмеження щодо кількості поверхів будівель і площі поверху. Протипожежні перепони в будівлях, системах вентиляції, паливних і кабельних комунікаціях. Обмеження витікання та розтікання рідин при пожежі. Розриви між будівлями та спорудами.
Попередження розвитку пожежі. Обмеження кількості горючих речовин і матеріалів, використання оздоблювальних будівельних та конструкційних матеріалів з нормованими показниками пожежної небезпеки, аварійне втравлювання горючих рідин і газів, своєчасне звільнення приміщень від залишків горючих матеріалів, розміщення пожежонебезпечного устаткування в окремих приміщеннях, відсіках, камерах, застосування для пожежонебезпечних речовин спеціального обладнання, його захист від пошкодження.
Пожежна сигналізація. Засоби виявлення пожежі та сповіщення про пожежу. Автоматичні електричні системи пожежної сигналізації. Ручні та автоматичні сповіщувачі про пожежу.
Способи і засоби гасіння пожежі. Вогнегасні речовини. Первинні засоби гасіння пожежі. Порядок оснащення об’єктів первинними засобами пожежогасіння. Вибір типу та визначення кількості вогнегасників. Стаціонарні засоби гасіння пожежі. Протипожежне водопостачання. Устаткування пінного, газового та порошкового пожежогасіння.
Евакуація людей. Методика розрахунку часу на евакуацію. Розміри, кількість, розміщення, виконання та утримання шляхів евакуації людей.

22
Протидимовий захист. Засоби колективного та індивідуального захисту людей від небезпечних і шкідливих факторів пожежі.
Тема 6. Системи організаційно-технічних заходів

Забезпечення пожежної безпеки – невід’ємна частина державної діяльності щодо охорони життя та здоров’я людей, національного багатства та навколишнього середовища. Обов’язки державних органів, керівників підприємств, установ, організацій, підприємців, громадян України і перебуваючих на території України іноземних громадян щодо забезпечення пожежної безпеки.
Державний пожежний нагляд. Пожежна охорона: державна, відомча, сільська, добровільна, пожежно-технічні комісії на підприємствах, в установах, організаціях.
Інструкції безпечного використання пожежонебезпечних речовин і матеріалів, дій персоналу під час виникнення пожежі. Використання засобів наочної агітації, знаків пожежної небезпеки, контроль стану пожежної безпеки на підприємстві, наявності та стану засобів гасіння пожежі.
Вивчення питань пожежної безпеки працівниками, в тому числі посадовими особами, при прийнятті на роботу і в період роботи. Навчання з питань пожежної безпеки в закладах освіти всіх рівнів – від дошкільних до закладів післядипломної освіти, населення – за місцем проживання.

Запитання для самостійної роботи над розділом:
1.
Основні поняття та визначення пожежної безпеки. Система пожежної безпеки.
2.
Причини пожеж.
3.
Законодавча і нормативна база пожежної безпеки.
4.
Процес горіння його форми та види. Показники пожежовибухонебезпеки речовин і матеріалів. Групи горючості, температура: спалаху, зайняття, самозайняття.
5.
Оцінка вибухопожежонебезпеки об’єкта, приміщення, зони.
6.
Системи забезпечення вибухопожежної безпеки об’єктів: система попередження вибухів і пожеж; система протипожежного та противибухового захисту.
7.
Заходи і засоби гасіння пожеж.
8.
Служба пожежної безпеки.

Рекомендована література: основна [1, 2, 3, 10, 11], додаткова [1, 2, 6].23
ІІ. Методичні вказівки та завдання для виконання контрольної роботи

1.

Загальні положення

Дисципліна «Основи охорони праці» вивчається студентами заочної форми навчання в обсязі типової навчальної програми для вищих навчальних закладів, яка затверджена
Міністерством освіти і науки, молоді та спорту
України, Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.10.2010 р. № 969/922/216 «Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України».
Дані методичні вказівки мають на меті допомогти студентам при вивченні дисципліни і стимулювати їхню роботу з літературою.
До початку виконання контрольної роботи, необхідно самостійно вивчати матеріал за рекомендованою літературою. Працюючи із рекомендованою літературою, необхідно конспектувати матеріал. Це допоможе не тільки при підготовці до іспиту, а й при написанні розділу «Охорона праці» у дипломному проекті.
Контрольна робота має бути написана на аркушах формату А4, чітко, розбірливо, сторінки мають бути пронумеровані, титульний лист виконаний згідно з прийнятими в Університеті вимогами (дивись Додаток). У контрольній роботі студент повинен відповісти на три питання і розв’язати одну задачу.
Номери трьох питань і номер задачі обираються з таблиці 1, використовуючи останню й передостанню цифри навчального шифру.
Передостання цифра знаходиться в першому стовпчику таблиці 1, остання – в першому рядку табл. 1. На перетині рядка за значенням, яке має передостання цифра навчального шифру й стовпчика, позначеного останньою цифрою шифру, наведені номер задачі та номери питань.
Наприклад, навчальний шифр – 268. У таблиці 1 знаходимо перетин 8 стовпчика та 6 рядка. Маємо наступне завдання: питання 8, 21, 49 і задача 5.
У кінці контрольної роботи наводиться використана література. Обсяг контрольної роботи має бути не менше 15 сторінок рукописного тексту.
Контрольна робота має бути подана для перевірки на кафедру екології і безпеки життєдіяльності не менше як за 30 днів до початку іспитів.

24
2.

Питання для контрольної роботи
1.
Визначення охорони праці. Законодавча база охорони праці в Україні. Закон
України «Про охорону праці». Основні положення Закону України «Про охорону праці».
2.
Основні принципи державної політики з охорони праці.
3.
Права громадян на охорону праці при укладанні трудового договору та під час роботи на підприємстві. Право працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці.
4.
Державне соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві.
5.
Відшкодування шкоди працівникам у разі ушкодження їх здоров’я під час виконання трудових обов’язків.
6.
Охорона праці жінок.
7.
Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти з охорони праці, Державні стандарти про охорону праці. Вимоги щодо охорони праці при проектуванні, будівництві та реконструкції підприємств, розробці та виготовленні засобів виробництва. Експертиза Держнаглядохоронпраці України.
8.
Управління охороною праці на виробництві та обов’язки роботодавця щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці. Відповідальність за порушення законодавства та нормативних актів про охорону праці.
9.
Державне управління охороною праці в Україні. Служба охорони праці на підприємстві.
10.
Навчання і перевірка знань з питань охорони праці та техніки безпеки на підприємствах. Інструктажі з питань охорони праці та техніки безпеки.
11.
Порядок розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.
12.
Склад комісії з розслідування нещасних випадків, склад спеціальної комісії.
13.
Спеціальне розслідування нещасних випадків, склад комісії, хто і в яких випадках її створює.
14.
Розміри відшкодування шкоди, яка заподіяна працівникові під час виконання ним своїх професійних обов’язків у випадку стійкої втрати працездатності. Розмір допомоги родині загиблого працівника. Порядок і розміри відшкодування моральної шкоди, яка заподіяна працівникові внаслідок нещасного випадку, який стався з ним на виробництві.
15.
Закон України «Про обов’язкове державне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві», соціальні послуги та виплати, які здійснюються Фондом соціального страхування від нещасних випадків.
16.
Основні положення Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення». Відповідальність громадян та посадових осіб за невиконання санітарних норм.
17.
Розкрити поняття: фізіологія праці, гігієна праці та промислова санітарія.

25 18.
Розподіл умов праці за класами, виходячи з «Гігієнічної класифікації праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу».
19.
Поняття робочої зони. Санітарно-гігієнічні вимоги до метеорологічних умов робочої зони. Мікроклімат і його вплив на організм людини. Загальні заходи та засоби нормалізації параметрів мікроклімату.
20.
Склад повітря робочої зони. Гігієнічна класифікація шкідливих речовин за характером дії на організм людини.
21.
Гігієнічне нормування забруднення повітря шкідливими речовинами (ГДК), класи небезпечності шкідливих речовин.
22.
Призначення та класифікація систем вентиляції.
23.
Розрахунок необхідного повітрообміну в промисловому приміщенні, в якому виділяються шкідливі речовини або/та надлишкова теплота.
24.
Природна вентиляція: інфільтрація та аерація. Організація повітрообміну в приміщенні за рахунок природної вентиляції.
25.
Штучна (механічна) вентиляція, переваги, недоліки. Види штучної вентиляції. Системи кондиціювання повітря промислових приміщень.
26.
Основні світлотехнічні поняття та одиниці.
27.
Природне освітлення приміщень. Нормування природного освітлення.
28.
Види виробничого освітлення, його значення.
29.
Джерела штучного освітлення, їхні типи, порівняльна оцінка, вибір.
Світильники для джерел штучного освітлення, їх призначення, основні характеристики.
30.
Нормування штучного освітлення, розряди та підрозряди робіт ДБН В.2.5-
28-2006.
31.
Особливості освітлення виробничих приміщень.
32.
Визначення поняття «вібрація». Загальна та локальна вібрації. Основні параметри вібрації. Вплив вібрації на працівника.
33.
Джерела вібрації на підприємствах. Шляхи зниження вібрації.
34.
Визначення поняття «шум». Фізичні параметри шуму. Логарифмічний рівень звукового тиску. Межі сприйняття шумів органами слуху. Поняття граничних спектрів, вимірювання шуму за шкалою дБ.
35.
Класифікація джерел шуму. Дія шуму на організм людини, засоби захисту від шуму.
36.
Інфразвук та ультразвук. Фізичні характеристики, дія на людину. Боротьба зі шкідливою дією ультразвукових та інфразвукових коливань.
37.
Іонізуюче випромінювання, джерела та види іонізуючого випромінювання.
Дія іонізуючого випромінювання на різні органи людини. Захист від випромінювання.
38.
Вимоги безпеки до генплану підприємства. Вимоги до виробничих і допоміжних приміщень підприємств залізничного транспорту.
39.
Загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання та процесів.
40.
Види систем, що працюють під тиском. Причини і наслідки аварій та вибухів установок і посудин, що працюють під тиском. Реєстрація посудин, що працюють під тиском, паспорт посудин, вимоги до арматури,

26
запобіжних пристроїв, контрольно-вимірювальних пристроїв. Технічне освідчення установок, які працюють під тиском.
41.
Вимоги техніки безпеки при експлуатації котельних установок. Вимоги техніки безпеки при експлуатації трубопроводів. Розпізнавальне забарвлення трубопроводів.
42.
Вимоги техніки безпеки при експлуатації балонів, колір забарвлення балонів. Складування і транспортування балонів. Безпека при експлуатації компресорних установок.
43.
Вимоги до технічного освідчення вантажно-розвантажувальних машин.
Кріплення вантажів, вимоги до канатів і гаків. Особливості вантажно- розвантажувальних робіт, що проводяться під контактною мережею, яка під напругою. Вантажно-розвантажувальні роботи небезпечних вантажів.
44.
Поняття електробезпеки. Дія електричного струму на людину. Опір людини електричному струму. Допустимі значення струму при нормальній роботі електроустановок. Види електричних травм, електричний удар.
45.
Напруга дотику. Небезпека при дотику до корпусу електроустановки, який опинився під напругою. Напруга кроку. Вихід із зони, де є напруга кроку.
Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження електричним струмом.
46.
Технічні засоби безпечної експлуатації електроустановок. Захисне заземлення електроустановок, типи пристроїв заземлення.
47.
Занулення при експлуатації електрообладнання. Захисне вимикання при переході напруги на нормально не струмоведучі частини обладнання.
48.
Організаційні заходи по забезпеченню електробезпеки. Основні та допоміжні засоби індивідуального електрозахисту. Загороджувальні засоби захисту.
49.
Визначення пожежі, пожежної безпеки. Класифікація пожеж. Основні причини пожеж. Пожежонебезпечні властивості матеріалів і речовин.
Горіння, розподіл речовин за горючістю.
50.
Пожежонебезпечні властивості матеріалів і речовин. Температура спалаху.
Класифікація рідин на легкозаймисті (ЛЗР) і на горючі рідини (ГР).
Самозаймання.
51.
Показники вибухопожежонебезпечності газо-, паро-, та пилоповітряних сумішей. Вибухопожежонебезпечність об’єктів згідно з ДБН В.2.5-13-98.
52.
Класифікація вибухопожежонебезпечності зон згідно з Правилами улаштування електроустаткування
(ПУЕ).
Класифікація пожежонебезпечних зон згідно з
Правилами улаштування електроустаткування (ПУЕ).
53.
Системи пожежного захисту. Системи електричної пожежної сигналізації.
Автоматичні вогнегасні установки.
54.
Правова база системи пожежної безпеки в Україні.
55.
Способи та засоби пожежогасіння.

Таблиця 1. Вихідні дані варіантів завдання на контрольну роботу
Варіант завданн я
Вид завдання
Остання цифра навчального шифру
1 2 3 4 5
6 7 8 9 0 1
Питання
Задача
1 8
20 1
2 9
21 2
3 10 22 3
4 11 23 7
5 12 23 8
6 13 25 9
7 14 26 1
15 27 31 2
16 28 32 3
17 29 33 10 2
Питання
Задача
18 29 34 7
8 19 35 8
9 20 36 1
10 21 37 2
11 22 38 3
12 23 39 5
13 24 40 6
14 25 7
4 15 26 42 1
16 27 33 2
3
Питання
Задача
17 28 44 3
18 29 45 4
8 25 46 5
9 19 47 6
10 20 48 1
11 21 49 2
12 22 50 3
13 23 51 10 14 24 52 4
15 26 53 5
4
Питання
Задача
16 26 54 2
17 27 55 3
1 18 28 8
2 19 29 9
3 8
20 10 4
9 21 1
5 10 22 2
6 11 23 3
7 12 24 7
13 25 31 8
5
Питання
Задача
13 26 32 9
14 27 33 1
15 28 34 2
16 29 35 3
8 17 36 6
9 18 37 7
10 19 38 8
11 20 39 1
12 21 40 2
13 22 41 3
6
Питання
Задача
17 23 42 5
15 24 43 6
16 25 44 7
17 26 45 8
18 27 46 9
19 28 47 10 20 29 48 1
8 21 49 5
9 22 50 6
10 23 51 7
7
Питання
Задача
11 24 52 1
12 25 53 2
19 26 54 3
20 27 55 4
1 21 28 5
2 22 29 6
3 8
23 7
4 9
24 8
5 10 25 9
6 11 26 10 8
Питання
Задача
7 12 27 10 13 28 31 5
14 29 32 1
8 15 33 2
9 16 34 3
10 17 35 9
11 18 36 6
12 19 37 4
13 20 38 1
14 21 39 2
9
Питання
Задача
15 22 40 3
16 23 41 8
17 24 42 9
18 25 43 10 19 26 44 1
20 27 45 2
21 28 46 3
22 29 47 7
8 23 48 8
9 24 49 9
0
Питання
Задача
10 25 50 8
11 26 51 3
12 27 52 10 13 28 53 6
14 29 54 7
8 15 55 1
1 9
16 2
2 10 17 3
3 11 18 4
4 12 19 5

28
3.

З
АДАЧІ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Задача 1
Розрахувати пружинні амортизатори, що використовуються для віброізоляції установки, на якій не передбачається перебування працівників, і визначити їхню ефективність.
Вихідні дані для розрахунку прийняти з табл. 1.1 за варіантом, номер якого співпадає з передостанньою цифрою навчального шифру.
Таблиця 1.1. Варіанти вихідних даних для розрахунку
Вихідні дані
Варіанти
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Маса установки m, кг
500 600 700 1000 1200 300 400 800 1100 1300
Частота обертання двигуна
N, Об/хв.
900 800 700 1000 950 850 750 650 900 1000
Марка пружинної сталі
65С 70
С
50Х
ФА
50С
2 60С

65
С
70
С
50Х
ФА
50С
2 60С

Режим роботи пружин
Л
С
В
Л
С
В
Л
С
В
Л
П р и м і т к а:
1.
Режим роботи пружини Л – легкий, С – середній, В – важкий.
2.
За конструктивними міркуваннями кількість пружин n = 6.
3.
Розрахункова амплітуда вертикальних коливань установки a = 0,003 м.
4.
Прийняти відношення частоти вимушених і власних коливань у межах допустимих значень (1,4 ÷ 5,0).
Вказівки до рішення задачі
Визначити:
1.
Для визначення основних розмірів пружинних амортизаторів розрахувати:

частоту вимушених коливань пружинних амортизаторів, Гц:

60
N
f

(1.1)

частоту власних коливань пружинних амортизаторів, Гц:

0
,
5 4
,
1 0


f
f
(1.2)

потрібну величину загальної (сумарної) жорсткості усіх віброізолято- рів, Н/м:

m
f
k
z


2 0
)
2
(

(1.3)


жорсткість однієї пружини, Н/м:

29

n
k
k
z
zn

(1.4)

2.
Для визначення діаметра дроту d, спочатку необхідно визначити:

динамічне навантаження на одну пружину при робочому режимі установи, Н:

zn
дин
k
а
P


(1.5)


розрахункове навантаження на одну пружину, Н:

дин
P
n
mg
P5
,
1 0
(1.6)

обираємо індекс пружини λ (рекомендовані значення λ прийняти від
4÷10);

розраховуємо коефіцієнт k, враховуючий додаткове напруження зрізу:

)
3 4
(
)
2 4
(

k
(1.7)


діаметр дроту пружини d, м, знаходимо із виразу:0 6
,
1
kP
d

(1.8)

Значення τ – допустимої напруги сталі на кручення та G – пружність сталі на зсув наведені в табл. 1.2.
Таблиця 1.2. Механічні властивості сталей, які використовуються в пружинах
Сталь
Модуль пружно- сті на зсув
G, 10 10
Н/м
2
Допустимі напруги на кручення
Група
Марка
Режим роботи
τ, МПа
Вуглецева 65С
70С
7,83
Легкий
Середній
Тяжкий
420 350 280
Хромованадієва 50ХФА 7,7 Легкий
Середній
Тяжкий
560 500 400
Кремениста 55С2 60С2А
7,45
Легкий
Середній
Тяжкий
500 450 350

діаметр дроту округлюємо до найближчого по сортименту значення і знаходимо середній діаметр пружин, м:

30

d
D(1.9)

3.
Визначити для заданої жорсткості кількість робочих витків пружини:

zn
k
d
G
i
3 8

(1.10)

Отриману кількість витків округлюємо до цілого числа.
7. Визначити крок намотки:

i
k
P
d
h
zn
o 3
,
1
(1.11)

Отримане значення h має бути в межах h=(0,25-0,5)D.
8.
Знайти висоту ненавантаженої пружини:

d
i
h
i
H
оп

)
5
,
0
(
0
(1.12) де i
оп
– число опорних витків на обидва торці пружини (якщо i≤7, то i
оп
=
1,5; якщо i > 7, то i
оп
= 2,5).

9.
Перевірити пружини, працюючі на стиснення, на стійкість:

5
,
1 0

D
H
(1.13)
В іншому випадку пружини будуть нестійкі.
10.
Коефіцієнт передачі (амортизації):
µ =
1 1
2 0







f
f
(1.14)
11.
Визначити ефективність віброізоляції, дБ:

1
lg
20

L
(1.15)
12.
Зробити висновки.
Література [1–3, 6, 7].

31
Задача 2
Розрахувати товщину гумових прокладок під енергетичну установку для захисту фундаменту та робочого місця від динамічної дії.
Вихідні дані для розрахунку прийняти з табл. 2.1 за варіантом, номер якого співпадає з передостанньою цифрою навчального шифру.
Таблиця 2.1. Варіанти вихідних даних для розрахунку
Вихідні дані
Варіанти
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
Маса установки m, кг
180 175 160 155 150 145 140 145 150 155
Частота обертання вала електродвигуна, об/хвил.
2400 2640 3000 2820 2880 2400 2640 2820 2880 3000
Маса залізобетонної плити, кг
310 330 350 370 390 410 430 450 470 470
Допустиме навантаження на прокладку, кгс/см
2 4
3 4
3 4
3 4
3 4
3
Динамічний модуль пружності, кгс/см
2 180 190 200 210 220 240 220 210 200 180
Примітка: Накреслити розрахункову схему установки.
Як прокладку прийняти гуму середньої жорсткості.
Ефективність віброізоляції повинна складати 81 – 96 %.
Вказівки до рішення задачі
Визначити:

статистичне осідання амортизаторів, см:
,
015
,
0
h
E
h
Х
СТ(2.1)
де h – товщина прокладки, приймаємо рівною 4÷10 см;
Е – динамічний модуль пружності, кг/см
2
;
σ – допустиме навантаження на прокладку, кг/см
2

частоту власних коливань установки на амортизаторах:
СТ
o
X
f
5

(2.2)

коефіцієнт віброізоляції, % :
,
10 9
2 6
п
Х
К
СТ(2.3)

32
де п – число коливань за хвилину;

площу всіх прокладок під установку, см
2
:
,
1

m
m
S


(2.4) де т – маса установки, кг;
т
1
– масса залізобетонної плити, кг;

кількість прокладок і їхні розміри:
Приймаємо кількість прокладок N (5÷10 шт.). Тоді площа однієї прокладки буде складати:
N
S
S
пр

(2.5)
3. Зробити висновки про ефективність віброізоляторів.
Література [1–3, 6, 7].

33


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал