Методичні рекомендації для самостійної роботи та виконання контрольних робіт для студентів усіх спеціальностей заочної формиPdf просмотр
Сторінка1/6
Дата конвертації11.01.2017
Розмір0.98 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ТРАНСПОРТУ
Кафедра «Екологія та безпека життєдіяльності»


ОСНОВИ

ОХОРОНИ

ПРАЦІ
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ТА ВИКОНАННЯ
КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ДЛЯ СТУДЕНТІВ УСІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ
НАВЧАННЯ

К
ИЇВ
-
2013

УДК 331.50.01
Сорочинська О.Л.
Основи охорони праці: Методичні рекомендації для самостійної роботи та виконання контрольних робіт для студентів усіх спеціальностей заочної форми навчання. – К.: ДЕТУТ. 2013. – 70 с.
Методичні рекомендації щодо самостійного опрацювання матеріалу та завдання до виконання контрольних завдань містять: теми та запитання щодо самостійної роботи студентів, вказівки та завдання для виконання контрольної роботи, питання до іспиту та тестові завдання з дисципліни, а також список рекомендованої літератури.
Методичні рекомендації розглянуті та затверджені на засіданні кафедри
«Екологія та безпека життєдіяльності» (протокол № 4 від 05 листопада 2012 р.) та на засіданні методичної комісії факультету «Управління залізничним транспортом» (протокол № 2 від 22 листопада 2012 р.).
Автор: Сорочинська О.Л., к.і.н., старший викладач кафедри «Екологія та безпека життєдіяльності», ДЕТУТ.

Рецензенти: Пилипчук О.Я., д.б.н., професор, завідувач кафедри «Екологія та безпека життєдіяльності»;
Лазько А.В.
– начальник служби охорони праці Південно-Західної залізниці.
© Сорочинська О.Л.
© ДЕТУТ, 2013


3

ЗМІСТ

ВСТУП..................................................................................................................... 5
І.
Теми та запитання щодо самостійної роботи ……………..... 6
Розділ 1. Правові та організаційні питання охорони праці …………. 6
Тема 1. Законодавча та нормативна база України про охорону праці… 6
Тема 2. Державне управління охороною праці та організація охорони праці на виробництві …………………………………..
7
Тема 3. Навчання з питань охорони праці ………………………………. 8
Тема 4. Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці. 8
Тема 5. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві ………………………….
9
Тема 6. Аналіз, прогнозування, профілактика травматизму та професійної захворюваності на виробництві …………………..
9
Розділ 2.
Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії ...... 10
Тема 1. Загальні положення ……………………………………………… 10
Тема 2. Повітря робочої зони ……………………………………………. 11
Тема 3. Вентиляція виробничих приміщень ……………………………. 12
Тема 4. Освітлення виробничих приміщень ……………………………. 12
Тема 5. Вібрація …………………………………………………………... 13
Тема 6. Шум, ультразвук та інфразвук ………………………………….. 13
Тема 7. Іонізуючі випромінювання ……………………………………… 14
Тема 8. Електромагнітні поля та електромагнітні випромінювання радіочастотного діапазону ……………………………………….
14
Тема 9. Випромінювання оптичного діапазону ………………………… 15
Тема 10. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств, до виробничих і допоміжних приміщень ……….
15
Розділ 3.
Основи техніки безпеки ……………………………………….. 16
Тема 1. Загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання та процесів …………………………………………………………...
16
Тема 2. Безпека при експлуатації систем під тиском і кріогенної техніки …………………………………………………………….
17
Тема 3. Безпека при вантажно-розвантажувальних роботах і на транспорті …………………………………………………………
17
Тема 4. Електробезпека …………………………………………………... 18
Розділ 4.
Пожежна безпека ………………………………………………. 19
Тема 1.
Основні поняття та значення пожежної безпеки ………………. 19
Тема 2.
Пожежонебезпечні властивості матеріалів і речовин …………. 20
Тема 3.
Пожежовибухонебезпечність об’єкта ………………………….. 20
Тема 4.
Система попередження пожеж ………………………..………… 20
Тема 5.
Системи пожежного захисту ……………………………………. 21
Тема 6.
Системи організаційно-технічних заходів …………………….. 22
ІІ. Методичні вказівки та завдання для виконання
контрольної роботи ……………………………………………..
23
1. Загальні положення………………………………………… …… 23

4 2.
Питання для контрольної роботи………………………………. 24 3.
Вихідні дані варіантів завдання на контрольну роботу ……….. 27 4.
Задачі до контрольної роботи …………………………………... 28
Задача 1 …………………………………………………………… 28
Задача 2 …………………………………………………………… 31
Задача 3 …………………………………………………………… 33
Задача 4 …………………………………………………………… 35
Задача 5 …………………………………………………………… 37
Задача 6 …………………………………………………………… 40
Задача 7 …………………………………………………………… 42
Задача 8 …………………………………………………………… 45
Задача 9 …………………………………………………………… 47
Задача 10...………………………………………………………… 49
Перелік питань до підсумкового контролю знань …………………………... 52
Тестове завдання для перевірки знань ……………………………………….. 55
Додаток ………………………………………………………………………… 68
Список рекомендованої літератури ……………………………………….. 69
5

Вступ
Необхідність забезпечення здорових і безпечних умов праці, формування ціннісних орієнтацій пріоритетності життя і здоров’я людей по відношенню до результатів виробничої діяльності, зумовлює потребу належної підготовки фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів з питань охорони праці. «Основи
охорони праці» це комплексна дисципліна, яка базується як на загальноосвітніх (фізика, хімія, математика), так і на загальнотехнічних та спеціальних дисциплінах (опір матеріалів, електротехніка, технологія і устаткування виробництва).
Курс «Основи охорони праці» складається з чотирьох розділів:

правові та організаційні питання охорони праці;

основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії;

основи техніки безпеки;

пожежна безпека.
В результаті вивчення дисципліни «Основи охорони праці» бакалаври з відповідних спеціальностей та напрямів підготовки повинні бути здатними до вирішення професійних задач діяльності, пов’язаних із забезпеченням життя, здоров’я і працездатності під час роботи та мати такі основні загальнокультурні та професійні компетенції з охорони праці:
Загальнокультурні компетенції.

здатність до ефективного використання положень нормативно-правових документів у своїй діяльності;

володіння основними методами збереження здоров’я та працездатності виробничого персоналу.
Професійні компетенції.
у виробничо-технологічній діяльності:

обґрунтування вибору безпечних режимів, параметрів, виробничих процесів (у галузі діяльності); ефективне виконання функцій, обов'язків і повноважень з охорони праці на робочому місці, у виробничому колективі;

проведення заходів щодо усунення причин нещасних випадків і професійних захворювань на виробництві;
в організаційно-управлінській діяльності:

проведення заходів з профілактики виробничого травматизму та професійної захворюваності; методичне забезпечення і проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці серед працівників організації (підрозділу);
у проектно-конструкторській діяльності:

упровадження безпечних технологій, вибір оптимальних умов і режимів праці, проектування та організація робочих місць на основі сучасних технологічних та наукових досягнень у галузі охорони праці.

6

І. Теми та запитання щодо самостійної роботи
Розділ 1. Правові та організаційні питання охорони праці

Тема 1. Законодавча та нормативна база України про охорону праці

Основні законодавчі акти про охорону праці: Конституція України,
Закони України «Про охорону праці», «Про охорону здоров’я», «Про пожежну безпеку», «Про використання ядерної енергії і радіаційний захист», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», Кодекс законів про працю України. Правове поле цих актів законодавства і коло питань, на які поширюється їхня дія щодо охорони праці.
Основні положення законодавства України про працю та охорону праці:
– основні принципи державної політики у галузі охорони праці;

права громадянина на охорону праці при укладанні трудового договору та під час роботи;

соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань;

права працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці;

відшкодування шкоди працівникам у разі ушкодження їх здоров’я чи нанесення моральної шкоди;

дотримання вимог щодо охорони праці при проектуванні, будівництві та реконструкції підприємств, розробці та виготовленні засобів виробництва;

тривалість робочого часу працівників, скорочена тривалість робочого часу, обмеження робіт у нічний час і надурочних робіт;

обов’язки роботодавця щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці;

обов’язки працівника щодо виконання вимог нормативних актів про охорону праці;

гарантії прав жінок, обмеження застосування праці жінок залежно від умов праці та в нічний час, гарантії при прийнятті на роботу і заборона звільнення вагітних жінок та жінок, які мають неповнолітніх дітей;

права неповнолітніх у трудових правовідносинах, роботи, на яких забороняється застосування праці осіб молодших вісімнадцяти років;

медичні огляди при прийнятті на роботу та в період роботи.
Державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці
(норми, правила, положення, інструкції, переліки тощо). Міждержавні стандарти системи стандартів безпеки праці, державні стандарти України з питань безпеки праці. Державний реєстр нормативних актів про охорону праці.
Нормативні акти з охорони праці, що діють у межах підприємства.

7
Дисциплінарна, адміністративна, матеріальна відповідальність за порушення законодавства та нормативних актів про охорону праці, за створення перешкод для діяльності посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці та представників профспілкових організацій.
Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці, використання світового досвіду організації роботи щодо поліпшення умов і безпеки праці.
Директиви ЄС і Конвенції МОП, упровадження їх в Україні.
Тема 2. Державне управління охороною праці та організація
охорони праці на виробництві

Органи державного управління охороною праці: Кабінет Міністрів
України, органи державного нагляду за охороною праці, міністерства та інші центральні органи державної виконавчої влади, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування. Компетенція і повноваження цих органів у галузі охорони праці, їхні функції.
Галузеві, регіональні системи управління охороною праці та системи управління охороною праці на підприємствах. Мета систем управління охороною праці, основні принципи їх функціонування, об’єкти та суб’єкти управління, підготовка управлінських рішень.
Основні функції управління охороною праці: організація та координація робіт, облік показників стану умов і безпеки праці, планування та фінансування робіт, контроль за функціонуванням системи управління охороною праці, стимулювання.
Основні завдання управління охороною праці:

навчання працівників безпечних методів та пропаганда питань охорони праці;

забезпечення безпечності технологічних процесів, виробничого устаткування, будівель і споруд;

нормалізація санітарно-гігієнічних умов праці;

забезпечення працівників засобами індивідуального захисту;

забезпечення оптимальних режимів праці та відпочинку працівників;

організація лікувально-профілактичного обслуговування працівників;

професійний добір працівників з окремих професій;

удосконалення нормативної бази з питань охорони праці.
Організація наукових досліджень та основні наукові проблеми в галузі охорони праці. Програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничо-національні, галузеві, регіональні. Наукова база охорони праці:
Національний науково-дослідний інститут охорони праці, галузеві науково- дослідні інститути з питань охорони праці, відділи та лабораторії з питань охорони праці в галузевих науково-дослідних інститутах, кафедри охорони та
інші підрозділи вищих закладів освіти.
Управління охороною праці на підприємстві та обов’язки роботодавця.
Організація служби охорони праці. Положення про службу охорони праці, її основні завдання, функціональні обов’язки та права.

8
Комісія з питань охорони праці на підприємстві. Типове положення про комісію з питань охорони праці на підприємстві, порядок її створення, обов’язки та права. Комплексні перевірки стану охорони праці на підприємстві.
Атестація робочих місць на відповідність вимогам нормативних актів про охорону праці. Регулювання охорони праці в колективному договорі.
Комплексні плани підприємств щодо поліпшення стану охорони праці.
Тема 3. Навчання з питань охорони праці

Навчання та систематичне підвищення рівня знань працівників, населення України з питань охорони праці – один з основних принципів державної політики в галузі охорони праці, фундаментальна основа безпеки праці та необхідна умова вдосконалення управління охороною праці і забезпечення ефективної профілактичної роботи щодо запобігання аваріям і травматизму на виробництві.
Чинні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про навчання з питань охорони праці, основні їхні положення щодо реалізації системи безперервної освіти в галузі охорони праці.
Основні науково-методичні принципи побудови системи безперервної освіти в галузі охорони праці, її цільові функції та методологічні основи:

наступність і безперервність навчання з питань безпеки життя, діяльності та охорони праці усіх вікових категорій населення України;

формування суспільної свідомості й рівня знань населення України, що відповідають вимогам часу;

навчання з питань безпеки життя і діяльності в цілому та охорони праці студентів вищих навчальних закладів освіти;

навчання з питань охорони праці працівників при їх підготовці, перепідготовці, підвищенні кваліфікації, при прийнятті на роботу та в період роботи, навчання працівників, зайнятих на роботах з підвищеною небезпекою та на роботах, де є потреба у професійному доборі;

інструктажі з питань охорони праці, їхні види та порядок проведення, порядок допуску працівників до виконання робіт;

навчання населення в цілому з питань безпеки життя, діяльності та охорони праці.
Обов’язки і відповідальність роботодавця щодо виконання чинних нормативів про навчання з питань охорони праці.
Пропаганда охорони праці: мета, завдання, форми, методи пропаганди знань та передового досвіду з питань охорони праці.
Тема 4. Державний нагляд і громадський контроль за охороною
праці

Органи державного нагляду за охороною праці: департамент по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціального захисту, органи пожежного нагляду Міністерства внутрішніх справ, органи санітарно-

9
епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров’я, Адміністрація ядерного регулювання Мінекобезпеки, органи прокуратури.
Основні повноваження і права органів державного нагляду за охороною праці, відповідальність посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці щодо виконання покладених на них обов’язків.
Громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону праці.
Уповноважені трудових колективів. Типове положення про роботу уповноважених трудових колективів з питань охорони праці, формування складу уповноважених, їх навчання, функціональні обов’язки, права, гарантування прав та діяльності уповноважених з питань охорони праці.
Повноваження і права профспілок у здійсненні контролю за додержанням законодавства про охорону праці.

Тема 5. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних
захворювань та аварій на виробництві
Вимоги Закону України «Про охорону праці» щодо розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій.
Розслідування, облік та аналіз нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, як основа для розробки профілактичних заходів щодо їх запобігання та вирішення соціальних питань, пов’язаних з нещасними випадками, професійними захворюваннями та аваріями.
Розслідування регламентується Постановою Кабінету Міністрів України 30 листопада 2011 року № 1232 «Порядок проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві».
Порядок і терміни розслідування нещасних випадків на виробництві.
Склад комісії. Акт про нещасний випадок. Розслідування нещасних випадків за заявами потерпілих чи осіб за дорученням потерпілих. Порядок і терміни такого розслідування.
Спеціальне розслідування нещасних випадків, формування комісій спеціального розслідування та їхні функції. Перелік документів, що входять до матеріалів спеціального розслідування. Вирішення комісією спеціального розслідування соціальних питань, пов’язаних з нещасними випадками.
Порядок розслідування професійних захворювань на виробництві. Мета розслідування, діагностування професійного захворювання, повідомлення власника та органів санітарного нагляду, створення та склад комісії з розслідування, оформлення результатів розслідування.
Порядок розслідування аварій на виробництві, класифікація аварій, склад комісії.
Тема 6. Аналіз, прогнозування, профілактика травматизму та
професійної захворюваності на виробництві
Мета і методи аналізу. Порівняльна характеристика методів аналізу.
Використання статистичної звітності та актів розслідування нещасних випадків
і професійних захворювань в аналітичній роботі. Показники частоти та тяжкості травматизму.

10
Основні технічні та організаційні заходи щодо профілактики виробничого травматизму та професійної захворюваності.

Запитання для самостійної роботи над розділом:
1.
Законодавча база охорони праці в Україні.
2.
Закон України «Про охорону праці». Основні положення.
3.
Основні принципи державної політики з охорони праці.
4.
Державне соціальне страхування від нещасних випадків і професійних захворювань.
5.
Охорона праці жінок.
6.
Система державних міжгалузевих та галузевих нормативних актів з охорони праці, діюча в Україні.
7.
Управління охороною праці на виробництві та обов’язки роботодавця в створенні умов відповідних вимогам нормативних актів охорони праці.
8.
Регулювання охорони праці у колективному договорі, угоді.
9.
Служба охорони праці на підприємстві.
10.
Права на охорону праці під час укладання трудового договору.
11.
Права працівників на охорону праці під час роботи.
12.
Право працівників на пільги і компенсації за важкі та шкідливі умови праці.
13.
Забезпечення працівників спецодягом, іншими засобами індивідуального захисту, миючими та знешкоджувальними засобами.
14.
Обов’язкові медичні огляди працівників певних категорій.
15.
Навчання з охорони праці. Види інструктажу працюючих.
16.
Фінансування охорони праці.
17.
Положення про порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, основні положення.
Рекомендована література: основна [1, 2, 4, 5], додаткова [3, 4, 6].


Розділ 2. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії

Тема 1. Загальні положення

Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», основні його вимоги щодо організації, розміщення виробництва та створення умов праці, що відповідають санітарним вимогам.
Відповідальність за невиконання санітарних нормативів щодо умов праці та проживання населення.
Основи фізіології ручної, механізованої, автоматизованої, конвеєрної, розумової праці з використанням засобів обчислювальної техніки та персональних ЕОМ. Роль центральної нервової системи в трудовій діяльності людини, втома.
Вплив характеру праці, санітарних особливостей виробничих процесів, обладнання, перероблюваної сировини, проміжного та кінцевого продукту,

11
санітарних умов праці в цілому на функціонування організму і його окремих систем.
Поняття «виробнича санітарія», її значення. Фактори, що визначають санітарно-гігієнічні умови праці.
Загальний підхід до оцінки умов праці та забезпечення умов праці, що відповідають нормативам.
Тема 2. Повітря робочої зони
Визначення поняття «робоча зона» та «повітря робочої зони».
Мікроклімат робочої зони: поняття, вплив на теплообмін організму людини з навколишнім середовищем, основні види теплообміну, їх залежність від параметрів мікроклімату. Гіпотермія і гіпертермія. Порушення водно- сольового балансу організму, судомна хвороба і тепловий удар. Нормування та контроль параметрів мікроклімату.
Загальні заходи та засоби нормалізації параметрів мікроклімату: удосконалення технологічних процесів та обладнання з метою зменшення виділення тепла у виробничі приміщення, раціональне розміщення технологічного обладнання, автоматизація та дистанційне управління технологічними процесами, вентиляція, опалення та кондиціювання повітря, влаштування зон (приміщень) для охолодження чи зігрівання, захисні екрани, водяні та повітряні завіси, повітряне та водоповітряне душування, засоби
індивідуального захисту.
Склад повітря робочої зони: природно-фізіологічний склад повітряного середовища, джерела забруднення повітряного середовища виробничих приміщень і території підприємств шкідливими речовинами (газами, парою, пилом, димом, мікроорганізмами), виробничі отрути, вплив шкідливих домішок виробничого повітряного середовища на функціонування організму.
Матеріальна та функціональна кумуляція. Залежність шкідливого впливу домішок повітряного середовища від хімічного складу домішок, часу дії, концентрації, параметрів мікроклімату, наявності інших шкідливих факторів, фізичної трудомісткості робіт. Гострі і хронічні отруєння, професійні захворювання. Пневмоконіози, фіброгенні шкідливі домішки повітряного середовища.
Класифікація шкідливих домішок повітряного середовища за характером дії на організм людини: речовини гостронапрямленої дії (А), фіброгенної (Ф) та канцерогенної (К). Класи небезпечних речовин залежно від гранично допустимих концентрацій.
Санітарно-гігієнічне нормування забруднення повітряного середовища на виробництві, гранично допустимі концентрації (ГДК) та орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) шкідливих речовин у повітрі робочої зони. Визначення
ГДК при забрудненні виробничого повітряного середовища кількома шкідливими домішками однонаправленої і різнонаправленої дії. Аероіонізація повітря, допустимі рівні.
Загальні заходи та засоби попередження забруднення повітряного середовища на виробництві та захисту працюючих.

12
Удосконалення технологічних процесів і обладнання, вилучення шкідливих речовин з технологічних процесів, герметизація виробничого обладнання, локалізація шкідливих виділень за рахунок місцевої вентиляції, аспіраційних укриттів, робота технологічного обладнання під розрядженням, кондиціювання повітря, видалення забрудненого повітря з приміщень за рахунок загальнообмінної вентиляції, автоматизація і дистанційне управління технологічними процесами та обладнанням, періодичні медичні обстеження працюючих у шкідливих умовах праці, використання засобів індивідуального захисту. Загальні вимоги безпеки щодо організації і проведення робіт з надзвичайно небезпечними речовинами.
Контроль стану повітряного середовища на виробництві, періодичність і методи контролю залежно від класу небезпечності домішок повітряного середовища.
Нагляд за дотриманням санітарних вимог до стану повітряного середовища на виробництві.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал