Методичні рекомендації для підготовки до державного екзамену Луцьк 2013Pdf просмотр
Сторінка5/7
Дата конвертації01.01.2017
Розмір0.93 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7

18.

Переклад скорочених назв

Абревіатура (лат. аbbrevio - скорочую) складноскорочені слова, утворені з перших літер або з інших частин слів, що входять до складу назви чи поняття.
Головна задача скорочень це економія мовленнєвих зусиль та економія обсягу писемного тексту. Варто виділити основні види скорочень та звернути увагу на їх побудову та особливості.
Лексичні скорочення
Найчастіше зустрічаються кінцеві усічення типу exam, doc, gym
examination, doctor, gymnasium відповідно). Усічення типу plane,
phoneairplane, telephone) називаються початковими, а приклади
frig або flurefrigerator, influenza) ілюструють так звані кінцево- початкові усічення. Значна частина отриманого в результаті слова залишається незмінною, хоча стилістична приналежність змінюється у бік зниження. Можливі й деякі орфографічні зміни (mike –
microphone, ambish – ambition, etc.).
Графічні скорочення та напівскорочення
Графічні скорочення також численні й вживаються для позначення мір, одиниць або величин (kg, km, mph, Dr, Mr, etc.)
Наприклад: i.e. (латинське id est, англійське that is), e.g. (латинське
exempli gratia, англійське for example), etc. (латинське et cetera, англійське and so on). Специфічно англійський підтип скорочень – напівскорочення, тобто комбінації акроніма одного члена

46 словосполучення із повною основою іншого. Наприклад: A-bomb –
atomic bomb, V-day – Victory Day.
Скорочення
Для утворення абревіатур використовується лише перші літери слів, що входять до складу початкових термінологічних груп: FOB –
free on board; ASAP – as soon as possible. Коли мова йде про скорочення, слід також згадати: а) Використання приголосних (першої і останньої або першої, середньої і останньої) для скорочення слова: ctr (centre); fwd
(forward); jr (junior); shtg (shortage); rqs (requirements); ppd (prepaid). б) використання початкового складу: libs (liberals) – ліберали;
dept (department) – департамент; nukes (nuclear weapons) – ядерна
зброя; в) змішані скорочення: ALGOL (Algorithic Language) – алгол
(алгоритмічна мова); ATM machine (automated teller machine) –
банкомат; E-mail (Electronic mail) – електрона пошта; M-way
(motorway) – автошлях; X-rays – рентгенівські промені.
Літери в якості складових частин неологізмів можуть і не бути скороченням. Самі по собі вони що-небудь позначають: H-bomb
(Hydrogen Bomb) – воднева бомба; T-shirt – футболка з короткими
рукавами у вигляді літери Т; U-turn – розворот машини на 180
градусів, тобто у вигляді літери U; Y-intersection – перехрестя доріг
у вигляді літери Y; X-ing (Crossing) – перехід.
Інтернет-абревіатури
Окрему групу абревіатурних скорочень складають абревіатури, що виникли під час листування у всесвітній мережі Інтернет.
Найбільш поширені з них такі: OBTW – Oh By The Way – о, доречі;
OTOH – On The Other Hand – з іншого боку; PLS – Please – будь
ласка; RBTL – Read Between The Lines – читати між рядками; TAFL
– Take; A Flying Leap – відсилаю повітряний поцілунок; TIA – Thanks
In Advance – заздалегідь спасибі; TKVM – Thank You Very Much –
дуже дякую та ін.
Якщо скорочена письмова форма пишеться та читається як звичайне англійське слово, то сформоване у такий спосіб слово називається акронім. Акроніми утворюються з початкових літер слів, що входять у словосполучення, об’єднане загальним змістом.
Наприклад: AIDS – acquired immune deficiency syndrome; USA – United
States of America. Цей спосіб формування нових слів стає все більше популярним в майже всіх галузях людської діяльності і особливо в

47 політичному й технічному словниках. Наприклад: U. N. O., також
UNO [‗ju:nou] – United Nations Organization; NATO – the North Atlantic
Treaty Organization; SALT – Strategic Arms Limitation Talks.
Інша підгрупа складається із початкового скорочення з буквеним збереженням читання, тобто як ряд літер. Вони також зберігають кореляцію зі зразками. Наприклад: B. B. C. [‗bi:‘bi: ‗ci:] –
the British Broadcasting Corporation, G. I. [‗dzi:‘ai] – Government Issue.
Використання абревіатур створює певні труднощі під час перекладу, а саме:
1. перекладачеві необхідно знати, як розшифровується та чи
інша абревіатура, тобто, яка реалія ховається за нею;
2. перекладач має знати, чи існує в мові, якою здійснюється переклад, готовий відповідник власне абревіатури й реалії, яку воно позначає.
Одні абревіатури транскрибуються відповідно до мови оригіналу, інші – наново створюються. Наприклад, NATO – НАТО
(Північно-атлантичний
альянс),
OAS

ОАД
(Організація
американських держав). Слід пам’ятати, що іноді доцільно перекладати абревіатури лише через описовий переклад: MP (Member
of Parliament) – член парламенту, VIP (Very Important Person) – дуже
важлива персона, ВР (Верховна Рада) – the Supreme Council.
19. Переклад фразеологізмів

Фразеологізми

(фразеологічні звороти) стійкі словосполучення, які сприймаються як єдине ціле і вживаються носіями мови в усталеному оформленні. Існують такі способи перекладу фразеологічних одиниць:
1.
переклад фразеологічним еквівалентом,
2.
фразеологічним аналогом,
3.
калькуванням,
4.
описовим перекладом,
5.
контекстуальними замінами
Фразеологічний еквівалент. Такі образні фразеологічні одиниці в рідній мові, які повністю відповідають по змісту якому- небудь англійському фразеологізму і які базуються на одному з ним образі, перекладаються за допомогою еквівалентів (інтернаціональні вирази, які несуть біблійно-міфологічний чи літературний характер):

48
Strike while the iron is hot. – Куй залізо, поки гаряче. An old dog will
learn no new tricks. — Старого пса новим фокусам не навчиш.
Фразеологічні аналоги. Кількість образних фразеологічних одиниць, які співпадають по змісту та образності в англійській та рідній мовах, порівняно невелика. Значно частіше перекладачеві треба використовувати український фразеологізм, аналогічний по змісту англійському, але, який базується на іншому образі, як наприклад:
The leopard cannot change his spots. — Кривого дерева не
виправиш. // З чорного кота білого не зробиш.
Every family has a black sheep. — У бочці з медом — ложка
дьогтю.
Дослівний переклад (калькування) фразеологічних одиниць.
Іноді перекладач, намагаючись зберегти образність оригіналу при перекладі фразеологізму, який немає ні еквіваленту, ні аналогу в рідній мові, вдається до дослівної передачі образу в іноземній фразеології. Такий спосіб може бути застосований в тому випадку, якщо в результаті калькування отримаємо вираз, образність якого легко сприймається українським читачем та не створює враження непридатності загальноприйнятим нормам української мови. Іноді при дослівному перекладі англійського фразеологізму використовують вставні слова : як говориться, як кажуть; ніби підкреслюючи цим, що іноземна фраза приведена дослівно.
Дослівний переклад не є фразеологічним перекладом, бо він не використовує готові фразеологічні одиниці, які є у мові перекладу, а кожного разу створює новий образний зворот, чужий рідній мові, хоча і зрозумілий:
What is sauce for the goose is the sauce for the gander. – Що для
гуски приправа, те й для гусака приправа.
One swallow does not make a summer. – Одна ластівка не робить
літа.
Описовий переклад. Якщо англійський фразеологізм не має в рідній мові еквіваленту або аналогу, а дослівний переклад міг би привести до малозрозумілого буквалізму, перекладачеві необхідно відмовитись від передачі образності та використовувати описовий переклад – з поясненням змісту фразеологічної одиниці за допомогою вільного сполучення слів:
One man‘s meat is another man‘s poison. – Про смаки не
сперечаються.

49
Контекстуальні заміни при перекладі полягають в тому, що перекладач намагається знайти таку українську ФО, яка хоча і не відповідає по значенню англійському фразеологізму, але з достатньою точністю передає його зміст у даному конкретному контексті:
Let well alone. – Не буди лихо, поки воно спить. // Не шукай біди,
вона сама тебе знайде.
You can take a horse to the water, but you cannot make him drink.
Силою не будеш милою. // Силою колодязь копати — води не пити.
Найкращим способом перекладу образної фразеології, без сумніву,
є використання відповідного фразеологізму в рідній мові. Застосування цього способу перекладу забезпечує не тільки передачу змісту, але й відтворення образності та експресивності англійського виразу.
20. Граматичні труднощі у перекладі

Англійська та українська мови належать до різних структурних типів мов: перша – аналітична, де граматичні відношення передаються вільними граматичними морфемами, а друга –
флективна, де граматичні значення і відношення передаються за допомогою флексій (закінчень). Саме розбіжності у побудові мов становлять основну групу граматичних труднощів. Так, в українській мові немає артиклів, герундія, часових форм груп
Continuous і Perfect, складних інфінітивних конструкцій, а в англійській мові – дієприслівників, категорії роду іменників і
прикметників. Крім того, в англ. мові порядок слів у реченні значно фіксованіший, на відміну від вільного українського. Відтак, дослівний / послівний переклад є зазвичай неможливим. Саме для того, щоб уникнути неадекватного буквального перекладу
(―граматичного буквалізму‖) потрібно застосовувати перекладацькі
граматичні трансформації. Причинами таких трансформацій є:
1) різниця у способах передачі інформації. Так, наприклад, попередність однієї минулої дії іншій в англійській мові виражається за допомогою форми Past Perfect дієслова-присудка, а в українській – за допомогою слів раніше, перед цим, до того тощо.
2) відсутність в одній з мов певних граматичних явищ, форм або конструкцій (як-от герундія, формального додатку ―it‖ , артиклів).

50 3) необов’язковість вираження граматичної інформації в одній з мов. Наприклад, в українській немає граматичного значення Present
Continuous на позначення дії в момент говоріння.
4) різниця у представленні змісту речення поверхневою структурою. Зокрема, наявність конструкції Complex Object лише в англійській мові.
5) особливості сполучуваності і функціонування слів у словосполученнях і реченнях.
Під
граматичною
перекладацькою
трансформацією розуміється зміна граматичних характеристик слова, словосполучення або речення у перекладі. Розрізняють п’ять основних видів граматичних трансформацій (ГТ): перестановка,
заміна/субституція,
додавання,
вилучення
та
комплексна
трансформація.
Перестановка – це граматична трансформація, внаслідок якої змінюється порядок слів у словосполученні чи реченні. Наприклад,
іменник-означення в анг. мові перебуває в препозиції (―theory
construction‖), а в укр. зазвичай стоїть після означуваного іменника
(―побудова теорії‖).
Заміна – змінюються граматичні ознаки словоформ. Наприклад, замість форми однини вживається форма множини, або інфінітив трансформується в іменник.
Додавання – це граматична трансформація, внаслідок якої в перекладі збільшується кількість слів, словоформ або членів речення.
Наприклад:
There are many different applications of this material.
Цей матеріал застосовується у багатьох різних галузях.
Вилучення – це така граматична трансформація, внаслідок якої в перекладі вилучається певний мовний елемент (слово, словоформа або частина речення). Наприклад:
The explosion was terrible while it lasted. – Вибух був жахливий.
This is a very difficult problem to tackle. – Це дуже складна
проблема.
Комплексна ГТ включає дві або більше простих граматичних трансформації, коли, наприклад, одночасно здійснюється і перестановка і додавання.
Вміння та навички перекладацьких трансформацій становлять
істотний компонент компетенції перекладача, і тому їх виробленню та правильному застосуванню слід надавати належної уваги.

51
21. Переклад речень з дієсловами активного та пасивного
стану
В англійській мові, як і в українській, дієслово може знаходитись в активному (the Active Voice) та пасивному стані
(the Passive Voice). Речення із присудком, що виражено дієсловом в активному стані, називається активним станом дієслова, а речення із присудком, вираженим дієсловом у пасивному стані, називається пасивним станом дієслова.
Українською мовою дієслова в пасивному стані перекладаються: а) дієсловом з часткою - ся (сь):
His voice was heard at the door. Біля дверей почувся його голос.
The
ship
was
built
at
this
shipyard. -
Корабель будувався на цьому суднобудівному заводі.
б) сполученням дієслова бути з дієслівними формами -но, -то в безособових реченнях:
That house was built last year. – Той будинок було збудовано
торік. в) сполученням дієслова бути з дієприкметником пасивного стану минулого часу:
Where did you get those copies which had been found in your
room? – Де ви дістали ті примірники, які були знайдені у вашій
кімнаті? г) дієсловом в активному стані в неозначено-особових реченнях:
1)This invention is very much spoken about. – Про
цей
винахід
багато говорять.
2)She had not been seen. – ЇЇ не бачили. д) якщо в реченні з дієсловом у пасивному стані вказано суб'єкт дії, його можна перекласти українською мовою особовим реченням з дієсловом в активному стані:
1)He was told the news. – Йому повідомили новину.
2) They were invited by my friend. – Їх запросив мій друг.
Але, коли англійському дієслову, що вимагає непрямого або прийменникового додатка, відповідає в українській мові перехідне дієслово , пасивна конструкція може залишатися пасивною:
The Sherman Anti-Trust Law is being interefered with. – Закон
Шермана, спрямований проти монополій, постійно порушується.

52
22. Способи передачі модальності у перекладі
Модальність – це функціонально семантична категорія, яка виражає відношення змісту висловлювання до дійсності і мовця до змісту висловлювання. Іншими словами, модальність – категорія, що характеризує спосіб дії або відношення до дії. Модальність є
істотною ознакою речення. Вона може бути виражена інтонацією,
морфологічними, лексико-граматичними та іншими засобами. В англійській мові вона передається зазвичай за допомогою модальних дієслів, а саме:
1. Модальне дієслово can / could, що виражає фізичну чи ментальну спроможність, зазвичай перекладається на українську за допомогою модальних дієслів ―могти, вміти" чи за допомогою їхніх еквівалентів ―мати змогу / можливість, бути в змозі / мати силу‖:
Виражаючи сумнів, підозру, невпевненість (в основному в запитальних та заперечних реченнях), значення can / could реалізується в українській мові за допомогою часток ―невже, хіба‖ або прислівника ―навряд‖:
Can he have meant it? – Невже він мав це на увазі?
Коли ми виражаємо докір, здивування чи дозвіл, лексичним еквівалентом модального дієслова can в українській мові буде модальне дієслово ―можна‖: ―Payment can be made in stages until the
property is completeю‖. – ―Можна оплатити вартість квартири
частинами, але обов'язково вкластися у термін будівництва".
2. Модальні дієслова may / might. Коли модальні дієслова may /
might виражають дозвіл, вони зазвичай перекладаються на українську мову словом ―можна‖ або ―дозволяти, не заперечувати‖: ―May I
speak now? ‖ – ―Тепер дозволяєте мені говорити?‖ Докір: You mihgt
be more attеntive. Ввічливе прохання: Might I have a cup of tea?
Виражаючи суворе попередження, часто may перекладається на українську мову словами може, може бути: ―Electric shocks may
result.‖- ―Це може призвести до ураження електричним струмом‖.
Модальні дієслова may / might виражають припущення, бажання, невпевненість, можливість виконання якоїсь дії і перекладаються як
можливо: she may have done it – можливо, вона це зробила.
3. Модальне дієслово must має особливі риси. Воно має значення повинності й сильного припущення мусити/повинен/має: He must
be an engineer. Також передає обов’язок, необхідність, наказ: She must
do it. Порада: You must consult the doctor.

53 4. Модальне дієслово have to означає необхідність під впливом обставин і перекладається словами ―треба, потрібно, необхідно,
належить‖: I have to get up at 6 a.m.
―And we will have to invite workers from other countries." - ―Нам
доведеться запрошувати іммігрантів з інших країн."
5. В англійській мові синонімом модального дієслова have to є to
be to. Це модальне дієслово може виражати обов'язок чи необхідність виконання якоїсь дії за планом, або за розкладом. Українські еквіваленти цих значень модального дієслова to be to модальні дієслова мати, повинен, мусити, збиратися: ―I am about to be
married" ―Я збираюся одружитись.‖
6. Модальне дієслово need виражає необхідність виконання чогось і перекладається, в основному, на українську мову модальними словами треба, потрібно, необхідно, належить:
―And a great deal needs to be done.‖ ―І нам ще належить
багато чого досягти."
Якщо це дієслово виражає негативне ставлення до якоїсь дії або докір, воно перекладається за допомогою семантичної трансформації:
Who needs an office? Навіщо сидіти в офісі?
7. Модальне дієслово shall може виражати обов'язок чи повинність, яке в українській мові не має чіткого вираження: Shall I
turn off the light? Вимкнути світло?
Часто модальне дієслово shall використовується в текстах різноманітних регламентів, декларацій, документів, договорів, контрактів та ін. і виражає примушування та обов'язок.
8. Модальне дієслово will може виражати різні значення, найголовніші серед яких воління (бажання), наполегливу вимогу, рішучість, намір. У певних випадках модальні значення will можуть зіставлятися зі значеннями, що має модальне дієслово would. Will може перекладатися на українську - буду, буде, будеш, будуть,
будете: We will help you. – Ми будемо вам допомагати.
9. Модальне дієслово would. За допомогою цього модального дієслова в англійській мові можна виразити припущення або намір вчинити дію: ―It would be better to quietly start the election campaign in
a provincial district.‖ – ―Напевно, краще спокійно балотуватися у
провінційному окрузі.‖
За допомогою would можна виразити ввічливість, а в українській мові це значення передається за допомогою дієслів у формі минулого часу та частки би, б: Would you like some coffee? Не бажаєте кави?

54 10. Should, ought to – виражають різноманітні значення.
Найзагальніше – пряме значення цього модального дієслова в українській мові збігається зі стативом слід, треба, повинно чи модальним словом або фразою потрібно/є потреба. Так, модальне дієслово should виражає обов'язок, повинність, моральний обов'язок та певну необхідність: You should visit her. – Тобі варто провідати її.
Every man ought to be married. – Кожен чоловік має одружитися.
За допомогою модального дієслова should можна виразити пораду/рекомендацію, застереження (іноді наказовим способом):
―You shouldn't worry, Watson‖ - ―Не хвилюйтесь, Ватсоне".
Припущення: They should be a happy family. – Вони, напевно,
щаслива сім‘я.

23. Труднощі перекладу інфінітивів та інфінітивних
конструкцій

Способи перекладу інфінітиву залежать від його синтаксичної функції у реченні.
1) У функції підмета він передається інфінітивом або
іменником: e. g. То solve this problem is very important. (Вирішити цю проблему дуже важливо / Вирішення цієї проблеми дуже важливе). It
was pretty nice to get back to my room. (Було так приємно дістатися до своєї кімнати).
2) У функції частини складеного присудка після модальних дієслів інфінітивом або простим дієслівним присудком зі вставним словом:
e. g. They may have already replied him. (Вони можливо вже відповіли йому).
No, you couldn‘t have called her beautiful (Hi, її не можна було назвати вродливою).
You will have to wait until you hear from me again (Вам доведеться почекати доки я знову сповіщу про себе).
В конструкції "be + інфінитив" (в т.ч. з модальним значенням)
інфінітивом, рідше іменником: e. g. The next stage will be to publish the results of the research.
(Наступним етапом буде опублікування / опублікувати результати дослідження).

55
The research supervisor is to take care of that this week (Науковий керівник повинен потурбуватись про це цього тижня).
3) У функції означення – підрядним означальним, дієслівним присудком або іменником з прийменником: e. g. Can I give you anything to eat or to drink? (Дати вам щось поїсти чи попити?)
після the last, the only та порядкових числівників – присудком підрядного означального речення або простого речення: e. g. Не was the first to come. (Він прийшов першим)
4) У функції простого додатка – інфінітивом: e. g. We are planning to finish the work today. (Ми плануємо закінчити роботу сьогодні).
5) У функції обставини мети та наслідку щоб + інфінітив або
іменником з прийменником: e. g. She wanted time to think it over. (Їй потрібен був час для обдумування / щоб обдумати це).
У функції обставини супровідних умов – особовою формою дієслова або дієприслівником: e. g. Не reached the island (only) to discover he had left his fishing
rods. (Він добрався до острова і виявив, що забув вудки).
6) У функції вставного члена речення: e. g. То be honest, it's a surprise for me. (Чесно кажучи / якщо
бути чесним, це для мене сюрприз).
Вирази з інфінітивом у функції вставного члена речення:
to anticipate a little – забігаючи дещо наперед
to be sure – безсумнівно
needless to say – само собою зрозуміло
to say nothing іf / not to mention – не кажучи вже про
to put it in another way – інакше кажучи
so to speak – так би мовити
suffice it to say – досить сказати, що
that is to say – тобто
to tell the truth – правду кажучи
to be more exact (precise) – точніше кажучи
to make (cut) the long story short – коротше кажучи
to be on the safe side – про всяк випадок
to put it mildly – м'яко кажучи / щоб не сказати більше.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал