Методичні рекомендації для підготовки до державного екзамену Луцьк 2013Pdf просмотр
Сторінка3/7
Дата конвертації01.01.2017
Розмір0.93 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7
Офіційно-діловий стиль. Сфера використання офіційно- ділового стилю мови – спілкування в державно-політичному, громадському і економічному житті, законодавство, адміністративно- господарська діяльність.
Основне призначення – регулювати ділові стосунки мовців у державно-правовій і суспільно-виробничій сферах, обслуговувати громадянські потреби людей у типових ситуаціях.
Основні ознаки офіційно-ділового стилю: документальність
(кожний офіційний папір повинен мати характер документа), стабільність (довго зберігає традиційні форми), стислість, чіткість, висока стандартизація вислову, сувора регламентація тексту.
Основні мовні засоби: широке використання суспільно- політичної і адміністративно-канцелярської термінології, специфічна фразеологія на зразок порушити питання, подати пропозицію; відсутність емоційно-експресивної лексики і будь-якої мовної
індивідуальності автора, обмежена синонімія, наявність безособових і наказових форм дієслів; чітко регламентоване розміщення і будова тексту, обсяг основних частин, наявність обов'язкових стандартних висловів (тому в діловому спілкуванні прийнято частіше користуватися готовими бланками).

25
Офіційно-діловий стиль мови має такі підстилі: законодавчий
(закони, укази, статути, постанови); дипломатичний (міжнародні угоди – конвенції, повідомлення - комюніке, звернення - ноти, протоколи); адміністративно - канцелярський (накази, інструкції, розпорядження, довідки, заяви, звіти).
Художній стиль. Це – найбільший і найпотужніший стиль мови.
Він включає використання, в міру потреби, з стилістичною метою елементів інших функціональних стилів.
Сфера використання художнього стилю – творча діяльність, література, різні види мистецтва, культура, освіта.
Основне призначення – впливати засобами художнього слова через систему образів на розум, почуття і волю читачів, формувати
ідейні переконання, моральні якості та естетичні смаки.
Основні ознаки художнього стилю: образність, поетичність, естетика мовлення, експресія як інтенсивність вираження, зображувальність (конкретно-чуттєве живописання дійсності – людей, природи, явищ, понять, якостей, властивостей, відношень). В художньому стилі все подається через призму інтелекту і світовідчуття особистості (образ автора), і все спрямовується на особистість читача (слухача). Тому в художньому стилі (зокрема в художніх творах), крім об’єктивності реального світу, існує і суб’єктивність сприйняття його людиною.
Основні мовні засоби: багатство найрізноманітнішої лексики з переважанням конкретно-чуттєвої (назви осіб, речей, дій, явищ, ознак, емоційно-експресивна лексика, різні види синонімів, омонімів, фразеологізмів, використання з стилістичною метою історизмів, архаїзмів, діалектизмів, просторічних елементів.
Художній стиль поділяється на підстилі за родами і жанрами літератури: епічні (прозові: епопея, роман, повість, оповідання, нарис), ліричні (поема, балада, пісня, поезія), драматичні (драма, трагедія, комедія, мелодрама, водевіль), комбіновані (ліро-епічний твір, драма феєрія, усмішка тощо). Кожний з них має свої особливості мовної організації тексту.
Публіцистичний стиль. Сфера використання публіцистичного стилю – громадсько-політична, суспільно-культурна, виробнича діяльність, навчання.
Основне призначення – вирішення суспільно-політичних питань, активний вплив на слухача, спонукання його до діяльності, пропаганда певних думок, переконань, агітація за втілення їх у життя.

26
Основні ознаки публіцистичного стилю: поєднання логічності доказів, точності висловлення наукових положень з емоційно- експресивною образністю, використання художніх засобів – епітетів, порівнянь, метафор.
Основні мовні засоби – сплав елементів наукового, офіційно- ділового, художнього стилів. У ньому широко використовуються суспільно-політична лексика, політичні заклики, гасла, точні найменування (подій, дат, місцевості, учасників), а також багатозначна образна лексика, що здатна привернути увагу слухача
(читача) і вплинути на нього.
В публіцистичному стилі виділяються кілька підстилів, кожен з яких має жанрові й мовні особливості: стиль засобів масової
інформації (газети, журнали, радіо, телебачення), художньо- публіцистичний стиль (памфлети, фейлетони, нариси), есе (короткі нариси вишуканої форми), науково-публіцистичний стиль
(літературно-критичні статті, огляди тощо).
Розмовний стиль. Сфера використання – усне повсякденне спілкування у побуті, на виробництві.
Основне призначення розмовного стилю – бути засобом невимушеного спілкування, живого обміну думками, з'ясування побутових стосунків.
Основні ознаки розмовного стилю: усна форма спілкування, неофіційність стосунків між мовцями і невимушеність спілкування, лаконізм, емоційні реакції.
Основні мовні засоби: багатство інтонацій, емоційно- експресивна лексика, суб'єктивної оцінки, різних типів простих речень (переважно коротких, неповних, обірваних, односкладних і т.д.), можливі діалектизми, фольклоризми, просторічна лексика.
Типовими формами мовлення є усні діалоги і полілоги.
Перекладач повинен навчитися читати текст у його внутрішній, мовній формі, включаючи його стилістичну специфіку. Адже саме вона розкриває арсенал можливих мовних засобів доречних при перекладі текстів того чи іншого стилю. З іншого боку, стилістична спрямованість тексту накладає певні обмеження і вимагає адекватного перекладу, що відповідає його жанровій та функціональній особливості.

27
10.

Особливості перекладу офіційних документів та текстів
ділової спрямованості

Цей вид матеріалів включає дипломатичні документи,
комерційне листування, попередні постанови, укази, парламентські
резолюції, матеріалі конференцій та нарад, тощо. Перекладач, який має справу з подібними матеріалами, несе велику відповідальність за точність перекладу, тому що на основі його перекладу часто приймаються важливі політичні рішення, уточнюються умови торговельних угод та ін. Дуже часто при перекладі офіційно-ділових матеріалів перекладач відмовляється від пошуків контекстуальних замін, надаючи перевагу дослівному перекладу тексту для того, щоб виключити можливі різночитання або неправильну інтерпретацію перекладу документів. У зв’язку з цією тенденцією в українську мову проникає низка дослівних перекладів з англійської мови, недопустимі при перекладі матеріалів іншого виду. Наприклад: люди доброї волі –
people of good will; місія доброї волі – good will mission; вільне
підприємство – free enterprise; переговори на найвищому рівні – top
level talks.
Справа в тому, що для документів такого жанру характерне вживання великої кількості штампів, які стали традиційними. Як приклад, можна назвати такі звороти: on behalf (від імені), the
ambassador presents the compliments (посол висловлює повагу).
Перекладачеві потрібно добре знати штампи такого виду і обов’язково користуватися ними під час перекладу подібних текстів.
Особливість цього жанру – прагнення до стислості. Також для цього стилю характерна чіткість побудови, що забезпечує логічну структуру відокремлення однієї думки від іншої. Зазвичай великі розділи поділяються на статті, статті – на пункти, які як правило складаються з одного речення, що містить закінчену думку.
Англійською мовою вживаються такі терміни: chapter, section,
subsection, article, point.
Цей стиль характеризується великою кількістю термінів та понять, притаманних саме йому вищезазначеному стилю. За сукупністю мовних засобів та прийомів основними ознаками офіційно-ділового стилю є послідовність і точність викладу фактів,
чіткість, однозначність та лаконічність висловлювань, наявність
усталених словесних формул (наприклад, з метою, у зв’язку з, відповідно до, у порядку, згідно з та ін.), вживання слів у прямому

28
значенні, широке використання спеціальних термінів, дотримання
прямого порядку слів у реченні тощо.
Офіційно-діловий стиль за експресивним забарвленням називають холодним, нейтральним, оскільки він підкреслює ділові стосунки й не передає суб’єктивної оцінки того, що викладається.
Тому характерною є відсутність будь-яких емоційно-експресивних засобів. Перекладач повинен пам’ятати про таку особливість.
Наприклад, в інших жанрах слово ―reject‖ може мати експресивне забарвлення
і відповідати емоційно-оформленому дієслову
заперечувати‖. Те ж саме дієслово в офіційно-ділових матеріалах має перекладатися стилістично нейтральним дієсловом: Their claims
were categorically rejected. – Їхні спроби були категорично відкинуті.
У офіційно-діловому стилі дуже важливо дотримуватися наступних граматичних правил:
1. Слід обмежити вживання ускладнених синтаксичних побудов речень з дієприкметниковими і дієприслівниковими зворотами.
2. Стислість викладу досягається шляхом заміни складних речень простими, а також за допомогою усунення дієприкметникових
і дієприслівникових зворотів і вживання загальноприйнятих скорочень.
3. Вживання безособових і наказових форм дієслів у формі теперішнього часу із зазначенням позачерговості, постійності дії.
4. Слід звести до мінімуму використання складних речень із сурядним та підрядним зв’язком, натомість широко використовуються безсполучникові, прості поширені речення.
Належність тексту оригіналу до особливого функціонального стилю може впливати на характер перекладацького процесу і вимагати від перекладача застосування особливих методів та прийомів. Під час перекладу текстів офіційно-ділового стилю ми зустрічаємося з багатьма лексичними та граматичними труднощами, причинами існування яких перш за все є розбіжності в картині світу англійської і української мов, а відтак – відсутність в мові перекладу відповідників нових термінів, особливості багатозначності англійських і українських слів, особливості словотвору і термінотворення в англійській та українській мовах та ін. Стійкість і чіткість побудови речень допомагає легко розпізнати трансформації та конструкції, що мають місце у текстах оригіналах і їх відповідниках. Проте, у деяких випадках, стикаючись з термінологією текстів офіційно-ділового стилю, необхідно вміти

29 адекватно підібрати певний вид перекладу. Саме тому, досліджуючи переклад текстів офіційно-ділового стилю, дуже важливо відмітити, які конструкції вживаються найчастіше, і який спосіб передачі матеріалу слід застосовувати в тій чи іншій ситуації. До таких перекладацьких прийомів ми відносимо конкретизацію та генералізацію значення слова, додавання або вилучення слова та перестановку слова.
11.

Переклад науково-технічних текстів

До матеріалів такого стилю належать наукові статті,
монографії, технічні описи та інші види спеціальної літератури,
пов'язані з вузькопрофесійною спрямованістю, з різними галузями науки й техніки. Визначальним фактором для жанру науково- технічних текстів є їхня велика насиченість спеціальною термінологією.
Термінами називаються слова та словосполучення, які означають спеціальні об'єкти і явища, установлюючи однозначне розуміння спеціалістами інформації, що перекладається. Тому до термінів висувають особливі вимоги. Передусім, термін мас бути точним, тобто мати чітке значення, яке може бути розкрите через логічне визначення, що встановлює це поняття та його місце в системі окремої галузі, науки й техніки.
У цілому, переклад спеціального тексту не становить особливих труднощів для перекладача, який добре ознайомлений із терміноло- гією цієї галузі знань. Однак, у спеціальному тексті нерідко буває елемент новизни, який є особливо цікавим для читача, але пов'язаний
із вживанням нових термінів, ще не зафіксованих у словниках.
Зрозуміло, що такі випадки можуть створювати серйозні проблеми для перекладача. Основна умова подолання цієї труднощі полягає у детальному аналізі описуваного явища та передачі його термінами, що вже є усталеними в науці. Актуальні наукові проблеми, найновіші технічні винаходи і відкриття висвітлюються у друкованих виданнях і перш за все – у періодичних виданнях, до яких і повинен звертатися перекладач. Велику допомогу може надати тут консультація фахівця в даній галузі.
Будь-який
науковий
текст характеризується певною повторюваністю термінів. Тому для правильної передачі значення

30 незнайомого та відсутнього у словниках терміна або термінологічного сполучення дуже важливо врахувати і співставити всі випадки його вживання в тексті та лише після цього спробувати вияснити значення терміну шляхом ознайомлення із спеціальною літературою з даного питання. Велику допомогу перекладачеві може надати уже існуюча перекладна література, особливо якщо є можливість порівняти оригінал
і переклад.
Науково-технічні тексти характеризуються особливим стилем, який відрізняє їх від інших типів текстів. При перекладі таких текстів ця особливість створює додаткові труднощі та проблеми.
Серед лексичних труднощів науково-технічного перекладу виокремлюють:
• багатозначність слів (термінів) та вибір адекватного словникового відповідника або варіанту перекладу слова (терміна);
• особливості вживання загальновідомих слів у науково- технічних текстах;
• правильне застосування того чи іншого способу перекладу лексики;
• визначення межі припустимості перекладацьких лексичних трансформацій;
• переклад термінів-неологізмів, абревіатур, "фальшивих друзів" перекладача таких як псевдоінтернаціоналізмів, іншомовних слів і термінів, власних імен і назв (фірм, установ і організацій) тощо.
До граматичних відмінностей відносимо особливості граматичної будови мови, форми і традиції письмового наукового мовлення. Так, в англійських фахових текстах значно частіше, ніж в українських, вживаються форми пасивного стану та неособові форми дієслова, дієприкметникові звороти й специфічні синтаксичні конструкції, особові займенники першої особи однини та одночленні
інфінітивні й номінативні речення тощо.
Характерна особливість англійського наукового тексту часте вживання особових форм, безпосередніх звертань до читача. В українській мові в таких випадках звичайно вживаються інфінітивні дієслова.
Усі безпосередні вказівки в технічному англійському тексті даються в наказовому способі й передаються інфінітивом або безособовими формами. У наукових текстах викривається багато граматичних особливостей, відзначається широке вживання таких

31 дієслів операторів: effect – впливати; perform – виконувати; provide –
забезпечувати.
Прагнення до номінативності призводить до заміни прислівників, сполучниково-прийменниковими сполученнями. Так,
accurately стає with accuracy, very easy – with ease. Протидіють цій тенденції лише підсилюючі прислівники, які виступають у науково- технічних текстах як основний модально-експресивний засіб: clearly
– ясно, зрозуміло; completely – повністю; greatly – значною мірою;
significantly – значно.
Важливою характеристикою науково-технічного стилю є праг- нення до стислості, компактності викладення, що виражається, зокрема, у достатньо широкому вживанні еліптичних конструкцій.
Неправильне їх розуміння часто призводить до грубих помилок, наприклад: liquid racket – ракета з рідким паливом.
Артикль при назвах і технічних описах часто відсутній. Це явище спостерігається перед назвами наукових галузей.
Простежується підвищене використання причинно-наслідкових сполучників, та логічних зв'язків типу: since – тому, therefore – із
цього випливає, it follows that – у результаті чого.
Отже, науково-технічні тексти характеризуються такими особливостями:
інформативністю, логічністю, точністю, об'єктивністю, наявністю термінів, речень-штампів, постулатів, аргу- ментів, формулювань, цитат.
Лексика в науковому тексті достатньо одноманітна за складом, її називають загальнонауковим шаром термінології або лексикою загальнонаукового опису і має такі ознаки:
1) вона позбавлена емоційного забарвлення;
2) її можна віднести до нейтрального варіанта сучасної письмової літературної норми;
3) у ній широко розвинута синонімія.
Отже, під час перекладу наукового й технічного текстів домі- нантами перекладу будуть усі засоби, що забезпечують об'єктивність, логічність і компактність викладу: терміни, загальнонаукова лексика без оцінного забарвлення, дієслівні форми теперішнього часу, пасивні дієслівні конструкції, безособові структури, складні слова, слово- творчі моделі з абстрактною семантикою, скорочення, цифри, форму- ли, схеми, максимальна складність і різноманітність синтаксичних структур, велика кількість засобів когезії, графічні засоби логічної організації, формалізовані засоби емоційності наукової дискусії.

32
12.

Особливості перекладу суспільно-політичної літератури.
Переклад текстів преси (газетно-публіцистичний стиль)

Матеріали газетно-інформаційного жанру складають основний зміст суспільно-політичної літератури. Перекладачу суспільно- політичної літератури часто доводиться перекладати статті та замітки з англійських та американських газет, тому перекладач має бути добре ознайомлений зі стилістичними особливостями таких матеріалів.
Газета засіб інформації, а також засіб впливу на широку та неоднорідну аудиторію читачів. Так як газету зазвичай читають в умовах, коли важко зосередитись (в метро, за обідом, після роботи і т.п.), то існує необхідність подавати матеріал стисло, але повідомивши всю необхідну інформацію. В газетно-інформаційному стилі дуже часто вживаються власні назви, імена, що роблять повідомлення більш конкретним, описуючи якісь події на певній місцевості, що стосуються певних людей або установ.
Ще однією особливістю цього жанру є намагання журналістів зробити сухе повідомлення більш емоційно яскравим за рахунок вживання в тексті жаргонізмів. Зазвичай при перекладі вони не передаються.
Особливістю американських газет є заголовки газетних матеріалів. Автори статей докладають максимум зусиль аби заголовок статті складався з якомога меншої кількості слів, але при цьому передавав інформацію про яку йдеться і привертав до себе увагу читача. Перекладач має добре зрозуміти зміст газетного заголовку та вміти гарно та правильно його передати з мови оригіналу на мову перекладу, адже заголовок може мати і подвійний зміст.
Перекладач має постійно пам'ятати про особливості вживання часових форм в заголовках. Сучасні американські газети використовують неперфектні часи. Коли мова йдеться про дію, яка вже відбулась, але в недалекому минулому, то використовується теперішній час, така форма ніби наближує читача до певних подій в минулому. Для позначення майбутнього часу в заголовках часто використовується інфінітив.
Ще однією проблемою при перекладі газетних заголовків є різні скорочення. Скорочення, які можна зустріти в американській пресі, можна розділити на кілька груп. Перша і найбільш чисельна група включає в собі скорочення назв партій, організацій, різних посад: FBI –
Federal Bureau of Investigation = ФБР, NAM = Національная асоціація

33
підприємців = НАМ, Gov = Governor, D.A.= District Attorney, Sen.=
Senator, Rep = Representative.
Також часто зустрічаються скорочення назв міжнародних організацій: U.N. = United Nations, NATO = North Atlantic Treaty
Organization та багато інших. При перекладі скорочень перекладач має дотримуватись таких правил, по-перше, багато скорочень назв міжнародних організацій мають свій еквівалент в українській мові, а якщо назва організації не відома реципієнту, то перекладач може подати скорочення перекладу назви, але в дужках подати повний варіант. Також перекладач має враховувати і те, що деякі скорочення можуть писатись однаково, але в повному варіанті будуть стосуватись різних назв: РМ
Рrіme Minister
або ж Police Magistrate .
Специфіку газетно-інформаційних матеріалів складають вже вищезгадані кліше, а також фразеологізми. Суспільно-політичний стиль більше ніж будь-який інший стиль є наближеним до художньої літератури. В суспільно-політичних текстах, статтях, оглядах широко використовується образна фразеологія.
Характеризуючись метафоричністю, вона надає висловлюванню виразності, яскравості, своєрідності. За способом перекладу на українську мову образну фразеологію можна умовно розділити на чотири групи:
-
Фразеологізми, що мають повний відповідник в українській мові і повністю калькуються при перекладі: а domino
effect – ефект доміно;
-
Фразеологізми, які образно частково не співпадають з українськими: to buy a pig in a poke – купити кота в мішку;
-
Фразеологізми, при перекладі яких образ повністю змінюється: to hang hire – призупинити роботу;
-
Фразеологізми, які перекладаються нейтральною лексикою: to cut no ice – нічого не добиватись.
Отже, переклад суспільно-політичної літератури характеризується певними специфічними особливостями, які перекладач обов'язково повинен враховувати при перекладі.
13.

Способи перекладу лексичних одиниць. Перекладацькі
лексичні трансформації

Переклад – відтворення оригіналу засобами іншої мови із збереженням єдності змісту і форми. Переклад може бути адекватним,

34 тобто таким, який є відповідним тексту оригіналу й виражає ті ж комунікативні установки, що й оригінал та неадекватним.
Лексичні трансформації використовуються головним чином через те, що об'єм значень лексичних одиниць мови оригіналу та мови перекладу не співпадає. Немає таких двох мов, чиї смислові одиниці – морфеми, слова і стійкі словосполучення, повністю співпадали б у всьому об'ємі своїх значень.
Під час передачі значення слова в перекладі зазвичай доводиться вибирати між декількома можливостями перекладу.
Існує три найхарактерніші випадки, що призводять до цього:
1. У мові перекладу немає словникового відповідника того або
іншого слову оригіналу (взагалі або в даному його значенні).
2. Відповідність є неповною, тобто лише частково покриває значення слова мови оригіналу.
3. Різним значенням багатозначного слова оригіналу відповідають різні слова в мові перекладу.
Саме у таких випадках часто застосовуються такі прийоми, як:
- транскодування (транскрипція і транслітерація) – це такий спосіб перекладу, коли звукова та/або графічна форма слова вихідної мови передається засобами абетки мови перекладу. Дуже часто транскодування застосовується при перекладі власних та географічних назв, назв газет, журналів чи компаній: Walter – Вальтер, Worchester –
Ворчестер, Brighton – Брайтон, Times – Таймс, International Herald
Tribune – Інтернешнл Херальд Тріб‘юн, Chemical Abstracts – Кемікл
Ебстректс, Coca-Cola – Кока-Кола, Texaco – Тексако, Sony Corporation
– Соні корпорейшн, hacker – хакер, interface – інтерфейс, computer –
комп‘ютер, port – порт, adapter – адаптер, assembler – асемблер,
cursor – курсор, supervisor – супервізор, upgrade – апгрейд, user – юзер;
- калькування – дослівний або буквальний переклад.
Наприклад, ―skyscraper‖ – хмарочос. Часто використовується і напівкалькування, що являє собою часткове запозичення слів та виразів, які складаються частково з елементів вихідної мови, частково з елементів мови перекладу. Наприклад: Cape of Good Hope - Мис
Доброї Надії, New South Wales - Новий Південний Уельс,
process-
handling procedure

процедура управління процесом, peer view
instances - рівноправні екземпляри видимого елемента, disc storage


дискова пам'ять, current drive

поточний дисковод, image recognition

розпізнання зображення
;

35
- лексико-семантичні заміни це спосіб перекладу лексичних одиниць іноземної мови шляхом використання одиниць мови перекладу, які не збігаються за значенням з початковими, але можуть бути виведені логічно. Основними видами подібних замін є
конкретизація, генералізація і модуляція.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал