Методичні матеріали з курсу «педагогічна майстерність» для студентів іу курсу факультету педагогічної освіти, спеціальності «початкова освіта»Скачати 224.7 Kb.
Дата конвертації09.05.2017
Розмір224.7 Kb.
МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

З КУРСУ «ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ»

для студентів ІУ курсу факультету педагогічної освіти, спеціальності «початкова освіта» («Бакалавр»)

(2016-2017 навч. рік)
Навчальна програма курсу “Педагогічна майстерність” (28 год. лекцій, 28 год. практ. - сем., 34 год. сам. роб.) призначена для студентів ІУ курсу факультету педагогічної освіти освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». Вивчення цього курсу передбачає педагогічну підготовку фахівців до організації навчально-виховного процесу молодших школярів у середніх навчальних закладах різних типів і рівнів, а також до взаємодії з ними в інших освітніх установах.

Цей курс спрямований на поглиблення знань, уявлень студентів про організацію навчально-виховного процесу у середньому освітньому закладі, зокрема у початковій школі, розвиток у них адекватного розуміння сутності педагогічної діяльності як організації взаємодії викладача з учнями як рівноправних суб’єктів, партнерів. Тематика, зміст програми орієнтовані на формування у студентів системи фахових знань, а також умінь компетентної організації педагогічної взаємодії, спрямованої на розвиток особистості молодшого школяра.

Основні теоретичні положення курсу мають практичну спрямованість і розглядаються через призму психологічних механізмів, закономірностей педагогічних явищ, поведінки педагога й учня. Вони є умовою вирішення майбутнім учителем педагогічних проблем, творчого пошуку засобів, методів, прийомів опосередкованого впливу на особистість учня. Ідеї, поняття курсу ґрунтуються на знаннях студентів філософії як методологічної бази, психології як теоретичної основи, основного курсу педагогіки і сприяють розвитку їхньої компетентності в організації педагогічної діяльності.

Вивчення курсу “Педагогічна майстерність” відбувається шляхом осмислення студентами власного життєвого досвіду, вироблення власних професійних уявлень, поглядів про педагогічну діяльність. Навчальна програма передбачає огляд, аналіз, оцінку теоретичних положень, педагогічних ситуацій викладачем у взаємодії зі студентами під час лекцій.

Практично-семінарські заняття орієнтовані на формування у студентів основних педагогічних умінь, передбачають обговорення та аналіз студентами різноманітних педагогічних ситуацій, виконання практичних, ситуаційних вправ, організацію ділових, рольових ігор. За програмою курсу студенти також виконують творчі роботи для осмислення знань, власного досвіду.

1

2. Мета та завдання навчальної дисципліниМетою вивчення курсу «Педагогічна майстерність» є формування у студентів системи знань, умінь, педагогічного мислення, готовності до організації педагогічної діяльності у навчальних закладах, зокрема початковій школі.
Завдання курсу полягає у:

 • формуванні у студентів знань, умінь виконання різних функцій педагогічної діяльності;

 • вихованні у студентів ціннісних уявлень, орієнтацій, що визначають гуманістичну спрямованість педагогічної діяльності;

 • формування у студентів умінь педагогічної техніки;

 • розвитку у студентів мотивації самовдосконалення як майбутнього педагога;

 • формування у студентів умінь аналізу педагогічних ситуацій та прийняття доцільних рішень.

У результаті вивчення курсу “Педагогічна майстерність” студент повинензнати:

 • суть й сучасні філософські засади педагогічної діяльності;

 • складові та зміст майстерності педагогічної діяльності (вчителя початкової освіти);

 • зміст професійно значущих рис і мотивів професійної діяльності педагога;

 • особливості майстерного педагогічного спілкування;

 • шляхи, прийоми діалогічного спілкування;

 • суть й засоби педагогічної техніки;

 • принципи, норми, складові педагогічного мовлення;

 • головні характеристики, норми педагогічної етики та такту;

 • різновиди порушення дисципліни (молодшими школярами) та способи розв’язання конфліктів;

 • механізми, чинники виховного впливу на свідомість, почуття, поведінку учнів;

 • особливості організації педагогічної взаємодії на різних етапах навчання учнів;умови організації ефективного уроку;вміти:

 • виокремлювати головні напрями педагогічної діяльності в контексті сучасної філософії освіти;

 • аналізувати майстерність педагогічної діяльності відповідно до її головних складових;

2


 • встановлювати контакт й організовувати діалогічне спілкування з учнями;

 • застосовувати невербальне спілкування (жестикуляції, вияв міміки, вибір пози);

 • читати й аналізувати невербальну поведінку учнів;

 • застосовувати техніку педагогічного мовлення;

 • організовувати дисципліну учнів у конкретних педагогічних ситуаціях;

 • обирати й застосовувати доцільну стратегію поведінки педагога у конфліктній ситуації;

 • аналізувати педагогічні конфлікти, застосовувати доцільні способи конструктивного розв’язання;

 • здійснювати вибір та окреслювати структуру різних видів виховної діяльності школярів;

 • організовувати словесний виховний вплив на поведінку учнів;

 • формувати інтерес учнів до змісту навчального предмета, процесу навчання;

 • здійснювати вибір та визначати структуру різних видів навчальної діяльності учнів для стимулювання їхньої пізнавальної активності;

 • окреслювати структуру навчального заняття.


3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. ФІЛОСОФСЬКО-ЕТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ

Тема 1. Майстерність педагогічної діяльності та її характеристики ( 2 год.)

Суть та особливості педагогічної діяльності вчителя (відповідно до особливостей розвитку молодших школярів), її предмет, мета, завдання, засоби. Структура педагогічної діяльності, рівні, стилі. Діяльність педагога у контексті сучасної філософії освіти. Педагогічна майстерність та її складові (гуманістична спрямованість діяльності вчителя; професійні знання; педагогічні здібності; педагогічна техніка).Рекомендована література: 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11.
Тема 2. Гуманістична спрямованість педагогічної діяльності вчителя (2 год.)

Цінності особистості вчителя, їхня гуманістична спрямованість (позитивна установка на особистість учня, повага, педагогічна доброта, автентичність, безпека, авторитет, розвиток); гуманістичні принципи педагогічної діяльності. Психолого-педагогічні знання як орієнтири педагогічної діяльності вчителя (опосередкований вплив педагога на особистість учня, студента; саморозвиток особистості як основи виховання і


3

навчання; узгодженість зовнішньої і внутрішньої поведінки учнів; середовище як умова розвитку, виховання і навчання учнів; позитивний емоційний відгук, захоплення як рушійна сила зміни поведінки особистості; залежність поведінки особистості від характеру її взаємодії, спілкування з іншими, діяльності тощо).Рекомендована література: 2, 3, 7, 9, 10, 1д, 17д.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. МАЙСТЕРНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ
Тема 3. Спілкування як основа майстерності педагогічної діяльності вчителя (2 год.)

Особливості педагогічного спілкування (відповідно до особливостей молодших школярів). Поняття й ознаки суб’єкт-суб’єктного (гуманістичного, недирективного, діалогічного) спілкування, його функції, види. Створення вчителем позитивного враження у спілкуванні з учнями; адекватне сприймання учнів; встановлення контакту. Критерії й правила діалогічного спілкування.Рекомендована література: 2,3,4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1д, 9д, 10д.
Тема 4. Культура та технологія організація педагогічного спілкування (2 год.)

Бар’єри та техніка діалогічного спілкування (прийоми активного слухання, “перифразу”, “Ти - Я” повідомлення, вербалізації емоційного стану, уточнення, резюмування, валідації). Прийоми захоплення й підтримки уваги учнів у спілкуванні. Типові моделі спілкування педагога з учнями. Словесні дії педагога, особливості застосування (наказувати – просити, роз’яснювати – позбуватися, пізнавати – стверджувати, вражати – попереджувати, дорікати – схвалювати, кликати). Особливості спілкування педагога з батьками учнів.Рекомендована література: 7, 8, 9, 10, 11, 1д, 4д, 9д, 10д, 12д, 17д, 21д.
Тема 5. Педагогічна техніка вчителя (2 год.)

Поняття педагогічної техніки як вагомої складової педагогічної майстерності. Внутрішня техніка діяльності педагога. Контроль та регулювання емоцій, фізичного стану. Зовнішня техніка і невербальне спілкування. Засоби невербального спілкування педагога з учнями та студентами (жести, міміка, віддаль, паузи, інтонація, пози, візуальний контакт). Осанка, поза, рух вчителя у класі. Культура зовнішнього вигляду.


Рекомендована література: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 1д, 9д, 12д, 21д.
4

Тема 6. Мовлення як засіб педагогічної праці (2 год.)

Значення мовлення у педагогічній діяльності вчителя. Форми і властивості педагогічного мовлення, його функції. Принципи й норми вербальної комунікації з учнями. Шляхи вдосконалення професійного мовлення. Дикція, дихання й голос як елементи педагогічної техніки.Рекомендована література: 1,4, 5, 7, 9, 10, 11, 1д, 4д, 9д, 12д, 21д.
Тема 7. Професійна етика і педагогічний такт учителя (2 год.)

Суть, головні складові педагогічної етики. Особливості етичної поведінки вчителя у міжособистісних стосунках. Суть педагогічного такту, причини його порушення, умови вияву педагогічного такту.Рекомендована література: 1,3, 4, 6, 7, 10, 11, 2д, 18д, 20д, 23д.

Тема 8. Організація дисципліни учнів у навчально-виховному процесі (2год.)

Причини й типи порушення дисципліни у класі (з врахуванням особливостей молодших школярів). Попередження порушення дисципліни учнями. Створення зовнішнього й психологічно комфортного середовища у середньому навчальному закладі. Введення й регулювання дотримання учнями правил поведінки. Способи налагодження дисципліни учнів відповідно до особливостей порушення.Рекомендована література: 1,2,3,4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1д, 4д, 9д, 10д, 12д, 17д, 21д.

Тема 9. Розв’язання конфліктів у педагогічних ситуаціях (2 год.)

Поняття конфлікту, його типи, рівні, причини виникнення у педагогічних ситуаціях. Особливості педагогічних конфліктів у системі початкової освіти. Поведінка вчителя у конфліктних ситуаціях, умови застосування доцільної стратегії. Майстерність застосування способів розв’язання конфлікту (переговорів, фасилітації, медіації, арбітрації) відповідно до педагогічної ситуації в умовах початкової освіти. Особливості вирішення конфліктів у взаємодії з “важкими” особистостями (учнями, батьками, колегами).Рекомендована література: 7, 9, 10, 11, 3д, 8д, 9д, 10д, 15д, 16д, 18д, 22д.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. МАЙСТЕРНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ Й ВИХОВАННЯ УЧНІВ
Тема 10. Особливості виховного, емоційно-вольового впливу на поведінку учнів (4 год.)

Поняття суті виховання як взаємодії вчителя й учнів. Механізми виховання учнів. Чинники впливу на формування особистості у початковій школі (виховне середовище; особистість вчителя; міжособистісні стосунки вчителя та учнів; формування позитивних стосунків молодших школярів; спілкування вчителя та учнів, організація життєдіяльності школярів). Педагогічна ситуація, її особливості; мета, етапи (алгоритми) її аналізу, прогнозування педагогічних дій викладача, прийняття рішень (на прикладах конкретних ситуацій). Система планування виховної діяльності у навчальному закладі.

Організація позанавчальної діяльності учнів(молодших школярів. Умови ефективного застосування методів, прийомів словесного впливу на особистість молодшого школяра (розповіді, переконання, бесіди, діалогу). Особливості вибору, застосування методів, прийомів стимулювання позитивної поведінки, вчинків особистості учня (прохання, порада, вияв довіри та недовіри, натяк, “авансування” успіху, прийом методичного розкладу, створення ситуацій успіху, позбуття поганих звичок поведінки). Організація виховного впливу в процесі навчання.

Рекомендована література: 2, 3, 4,5, 7, 9, 10, 11, 1д, 5д, 6д, 7д, 8д, 9д, 12д, 21д.
Тема 11. Майстерність організації педагогічної взаємодії на уроці (4 год.)

Умови організації ефективного уроку (пізнавальна активність учнів; навчання як взаємодія вчителя та учнів; залучення кожного школяра до навчально-пізнавальної діяльності; досягнення продуктивного результату на кожному етапі уроку; інтерес учнів до змісту, процесу навчання; позитивне ставлення до вчителя; досягнення успіху у процесі навчання; позитивне самопочуття кожного учня; оцінювання кожного учня у порівнянні з його успіхами на попередніх заняттях та відповідно до визначених критеріїв). Продумане планування уроку. Організація навчання як діалогічної взаємодії вчителя та учнів.Рекомендована література: 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 5д, 8д, 11д, 13д, 14д, 17д, 19д, 20д, 24д.
Тема 12. Самовиховання й самоосвіта як засіб професійної підготовки вчителя (2 год.)

Технологія професійного самовиховання майбутнього педагога. Методи та прийоми самовиховання. Професійне зростання вчителя. Наукова організація педагогічної праці вчителя.Рекомендована література: 1, 2, 3, 7, 8, 10, 1д, 12д, 13д, 17д.

4. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬз/п

Назва теми

Кількість

годин

1.

Майстерність педагогічної діяльності та її характеристики

2 год.

2.

Гуманістична спрямованість педагогічної діяльності вчителя

2 год.

3.

Спілкування як основа майстерності педагогічної діяльності вчителя

2 год.

4.

Культура та технологія організація педагогічного спілкування

2 год.

5.

Педагогічна техніка вчителя

2 год.

6.

Мовлення як засіб педагогічної праці

2 год.

7.

Професійна етика і педагогічний такт учителя

2 год.

8.

Організація дисципліни учнів у навчально-виховному процесі

2 год.

9.

Розв’язання конфліктів у педагогічних ситуаціях

2 год.

10.

Майстерність виховання учнів як організації педагогічної взаємодії

4 год.

11.

Майстерність організації педагогічної взаємодії на уроці

4 год.

12.

Самовиховання й самоосвіта як засіб професійної підготовки вчителя

2 год.


Тема 1. Майстерність педагогічної діяльності та її характеристики ( 2 год.)

 1. Суть та особливості, структура педагогічної діяльності вчителя (відповідно до особливостей розвитку молодших школярів).

 2. Діяльність педагога у контексті сучасної філософії освіти.

 3. Педагогічна майстерність та її складові (гуманістична спрямованість діяльності вчителя; професійні знання; педагогічні здібності; педагогічна техніка).


Рекомендована література: 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11.

Тема 2. Гуманістична спрямованість педагогічної діяльності вчителя (2 год.)

 1. Цінності особистості вчителя, їхня гуманістична спрямованість (позитивна установка на особистість учня, повага, педагогічна доброта, автентичність, безпека, авторитет, розвиток).

 2. Гуманістичні принципи педагогічної діяльності.

 3. Психолого-педагогічні знання як орієнтири педагогічної діяльності вчителя (опосередкований вплив педагога на особистість учня, студента; саморозвиток особистості як основи виховання і навчання;

узгодженість зовнішньої і внутрішньої поведінки учнів; середовище як умова розвитку, виховання і навчання учнів; позитивний емоційний відгук, захоплення як рушійна сила зміни поведінки особистості; залежність поведінки особистості від характеру її взаємодії, спілкування з іншими, діяльності тощо).

Рекомендована література: 2, 3, 7, 9, 10, 1д, 17д.
Тема 3. Спілкування як основа майстерності педагогічної діяльності вчителя (2 год.)

 1. Особливості, ознаки суб’єкт-суб’єктного педагогічного спілкування (відповідно до особливостей молодших школярів), його функції, види.

 2. Створення вчителем позитивного враження у спілкуванні з учнями; адекватне сприймання учнів; встановлення контакту.

 3. Критерії й правила діалогічного педагогічного спілкування з молодшими школярами.

Рекомендована література: 2,3,4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1д, 9д, 10д.

Тема 4. Культура та технологія організація педагогічного спілкування (2 год.)

 1. Бар’єри та техніка діалогічного спілкування (прийоми активного слухання, “перифразу”, “Ти - Я” повідомлення, вербалізації емоційного стану, уточнення, резюмування, валідації).

 2. Прийоми захоплення й підтримки уваги учнів у спілкуванні.

 3. Типові моделі спілкування педагога з учнями; словесні дії педагога, особливості застосування (наказувати – просити, роз’яснювати – позбуватися, пізнавати – стверджувати, вражати – попереджувати, дорікати – схвалювати, кликати).

 4. Особливості спілкування педагога з батьками учнів.

Рекомендована література: 7, 8, 9, 10, 11, 1д, 4д, 9д, 10д, 12д, 17д, 21д.

Тема 5. Педагогічна техніка вчителя (2 год.)

 1. Поняття педагогічної техніки як вагомої складової педагогічної майстерності; контроль та регулювання емоцій, фізичного стану.

 2. Невербальне спілкування педагога з учнями (жести, міміка, віддаль, паузи, інтонація, пози, візуальний контакт).

 3. Психофізична та психоемоційна готовність до педагогічної взаємодії з учнями; культура зовнішнього вигляду.

Рекомендована література: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 1д, 9д, 12д, 21д.

Тема 6. Мовлення як засіб педагогічної праці (2 год.)

 1. Значення, форми і властивості мовлення у педагогічній діяльності вчителя, його функції.

 2. Принципи й норми вербальної комунікації з учнями.

 3. Шляхи вдосконалення професійного мовлення; дикція, дихання й голос як елементи педагогічної техніки.

Рекомендована література: 1,4, 5, 7, 9, 10, 11, 1д, 4д, 9д, 12д, 21д.
Тема 7. Професійна етика і педагогічний такт учителя (2 год.)

 1. Суть, головні складові педагогічної етики.

 2. Норми етичної поведінки вчителя у взаємодії з молодшими школярами.

 3. Суть педагогічного такту, причини його порушення, умови вияву педагогічного такту.

Рекомендована література: 1,3, 4, 6, 7, 10, 11, 2д, 18д, 20д, 23д.
Тема 8. Організація дисципліни учнів у навчально-виховному процесі (2год.)

 1. Причини й типи порушення дисципліни у класі (з врахуванням особливостей молодших школярів).

 2. Попередження порушення дисципліни учнями (створення зовнішнього й психологічно комфортного середовища у середньому навчальному закладі; введення та регулювання дотримання учнями правил поведінки).

 3. Способи налагодження дисципліни учнів відповідно до особливостей порушення.

Рекомендована література: 1,2,3,4,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1д, 4д, 9д, 10д, 12д, 17д, 21д.
Тема 9. Розв’язання конфліктів у педагогічних ситуаціях (2 год.)

 1. Поняття конфлікту, його типи, рівні, причини виникнення у педагогічних ситуаціях (відповідно до системи початкової освіти).

 2. Поведінка вчителя у конфліктних ситуаціях, умови застосування доцільної стратегії.

 3. Майстерність застосування способів розв’язання конфлікту (переговорів, фасилітації, медіації, арбітрації) відповідно до педагогічної ситуації в умовах початкової освіти.

 4. Особливості вирішення конфліктів у взаємодії з “важкими” особистостями (учнями, батьками, колегами).

Рекомендована література: 7, 9, 10, 11, 3д, 8д, 9д, 10д, 15д, 16д, 18д, 22д.
Тема 10. Майстерність виховання учнів як організації педагогічної взаємодії (4 год.)

 1. Поняття суті виховання як взаємодії вчителя й учнів; механізми виховання учнів.

 2. Педагогічна ситуація, її особливості; мета, етапи (алгоритми) її аналізу, прогнозування педагогічних дій викладача, прийняття рішень (на прикладах конкретних ситуацій).

 3. Система планування виховної діяльності у навчальному закладі.

 4. Організація позанавчальної діяльності молодших школярів.

 5. Умови ефективного застосування методів, прийомів словесного впливу на особистість молодшого школяра (розповіді, переконання, бесіди, діалогу).

 6. Особливості вибору, застосування методів, прийомів стимулювання позитивної поведінки, вчинків особистості учня (прохання, порада, вияв довіри та недовіри, натяк, “авансування” успіху, прийом методичного розкладу, створення ситуацій успіху, позбуття поганих звичок поведінки).

 7. Організація виховного впливу в процесі навчання.

Рекомендована література: 2, 3, 4,5, 7, 9, 10, 11, 1д, 5д, 6д, 7д, 8д, 9д, 12д, 21д.
Тема 11. Майстерність організації педагогічної взаємодії на уроці (4 год.)

 1. Умови організації ефективного уроку (пізнавальна активність учнів; навчання як взаємодія вчителя та учнів; залучення кожного школяра до навчально-пізнавальної діяльності; досягнення продуктивного результату на кожному етапі уроку; інтерес учнів до змісту, процесу навчання; позитивне ставлення до вчителя; досягнення успіху у процесі навчання; позитивне самопочуття кожного учня; оцінювання кожного учня у порівнянні з його успіхами на попередніх заняттях та відповідно до визначених критеріїв).

 2. Формування у молодших школярів позитивної мотивації навчання.

 3. Планування уроку в сучасній початковій школі.

 4. Організація навчання як діалогічної взаємодії вчителя та учнів.

Рекомендована література: 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 5д, 8д, 11д, 13д, 14д, 17д, 19д, 20д, 24д.
Тема 12. Самовиховання й самоосвіта як засіб професійної підготовки вчителя (2 год.)

 1. Технологія професійного самовиховання майбутнього педагога.

 2. Методи та прийоми самовиховання.

 3. Професійне зростання вчителя; наукова організація педагогічної праці.

Рекомендована література: 1, 2, 3, 7, 8, 10, 1д, 12д, 13д, 17д.


 1. Самостійна роботаз/п

Назва теми

Кількість

годин

1.

Майстерність педагогічної діяльності та її характеристики

3 год.

2.

Гуманістична спрямованість педагогічної діяльності вчителя

2 год.

3.

Спілкування як основа майстерності педагогічної діяльності вчителя

3 год.

4.

Культура та технологія організація педагогічного спілкування

3 год.

5.

Педагогічна техніка вчителя

3 год.

6.

Мовлення як засіб педагогічної праці

2 год.

7.

Професійна етика і педагогічний такт учителя

2 год.

8.

Організація дисципліни учнів у навчально-виховному процесі

3 год.

9.

Розв’язання конфліктів у педагогічних ситуаціях

3 год.

10.

Майстерність виховання учнів як організації педагогічної взаємодії

4 год.

11.

Майстерність організації педагогічної взаємодії на уроці

4 год.

12.

Самовиховання й самоосвіта як засіб професійної підготовки вчителя

2 год.


 1. Індивідуальне навчально-дослідне завдання

Проект №1

Тема: Педагогічна майстерність професійної діяльності видатного або сучасного досвідченого педагога
Мета: формування умінь аналізу професійної майстерності педагога

Завдання: висвітлити, проаналізувати майстерність педагогічної діяльності видатного педагога-практика або досвідченого педагога за головними критеріями (гуманістична спрямованість; професійна компетентність, педагогічні здібності, уміння; педагогічна етика і такт; педагогічна техніка)

Вимоги:

 1. Обрати класичного чи сучасного видатного, досвідченого педагога-практика, зарубіжного, українського чи учителя, у якого Ви вчилися (наприклад, Х.Алчевська, Ш. Амонашвілі, Г. Ващенко, Дж.Дьюї, Я. Корчак, М.Монтессорі, А. Макаренко, Й.Г. Песталоцці, С. Русова, В. Сухомлинський, С. Френе тощо) й проаналізувати майстерність його педагогічної діяльності, а не педагогічні теорії, концепції, думки.

 2. Дайте аналіз кожної складової майстерності педагогічної діяльності, а не висвітлюйте професіоналізм педагога загалом;

 3. У процесі аналізу кожної складової педагогічної майстерності виокремлюйте особливості, притаманні конкретному педагогові, якого Ви обрали.

 4. У висловленні власних суджень подавайте конкретні аргументи, докази, приклади.

 5. Застосовуйте чітку, лаконічну мову, логічні твердження.

 6. Здійснюйте аналіз за окресленими критеріями, не виходьте за їхні межі.

 7. Розкрийте Ваше ставлення до педагога, його діяльності, застосовуючи конкретні докази.

11

Проект №2

«Сто» порад вчителю
Мета: визначити головні ідеї, принципи, якими повинен керуватись вчитель

Завдання: окреслити короткі поради, рекомендації вчителю щодо майстерності педагогічної діяльності за головними параметрами педагогічного процесу (покликання, відповідальність педагога; ставлення до учнів; організація спілкування, педагогічної взаємодії з учнями; організація навчання, виховання, формування позитивної мотивації навчання; розвиток позитивних міжособистісних стосунків учнів).

Вимоги:

 1. Називайте кожний параметр навчально-виховного процесу й доцільні поради щодо педагогічної діяльності відповідно до нього. Наприклад, шануйте своїх учнів, довіряйте їм, вірте в його сили; прагніть бачити тільки позитивне в кожному учні…

 2. Кожна порада подається з нового рядка; кількість порад з кожного компоненту має бути не менше п’яти.

 3. Порада має мати форму рекомендації, правил, вимог тощо.

 4. Подавайте поради у стверджувальній формі (Наприклад, замість «Не ображайте й не принижуйте учня» застосовуйте форму «Виявляйте повагу до гідності учня, будьте уважним до його особистості»).

 5. Висловлюйте не загальні, а конкретні рекомендації щодо дій вчителя.


7.Методи Контролю

поточне оцінювання; контрольне опитування; оцінка за навчально-індивідуальне завдання.8. Розподіл балів, що присвоюється студентам

Оцінювання за модулями:

Модуль 1 (оцінювання підготовки та участі під час 14 практично-семінарських занять): 0 –28 балів.

Участь на практично-семінарському занятті: 0 –2 бали

Активна участь у всіх видах діяльності на практично-семінарському занятті, усвідомлення питань, що обговорюються, ґрунтовна підготовка до діалогів, дискусій, компетентний аналіз педагогічних ситуацій: 2 бали.

Доповнення з деяких питань з опорою на життєвий досвід, висловлення власної думки, участь лише в обов’язкових видах навчально-пізнавальної діяльності, групової роботи: 1 бал.

Модуль 2:

Проект №1: 0-12 балів;

Проект № 2: 0- 10 балів;

Заліковий підсумковий тест: 0–50 балів

12
Шкала оцінювання: Університету, національна та ECTS

Оцінка в балах


Оцінка ECTS


Визначення

За національною шкалою

Екзаменаційна оцінка

90 – 100

А

Відмінно

Відмінно

81 – 89

В

Дуже добре


Добре

71 – 80

С

Добре

61 – 70

D

Задовільно


Задовільно

51 – 60

Е

Достатньо


9. Методичне забезпечення

нормативні документи; література кабінету педагогіки; методичні матеріали


10. Рекомендована література

 1. Азаров Ю.П. Тайны педагогического мастерства: Учеб. Пособие. М., 2003.

 2. Байкова Л.А.., Гребенкина Л.К. Педагогическое мастерство и педагогические технологии: Учеб. пособие. М., 2000.

 3. Занина Л.В., Меньшикова Н.П. Основы педагогического мастерства. Ростов-н/Д., 2003.

 4. Зязюн І.А. Педагогічна майстерність. К., 2002.

 5. Зязюн І.А., Сагач Г.М. Краса педагогічної дії. К., 1997.

 6. Козленкова Н.В. Педагогическое мастерство: Учеб. пособие. М., 2007.

 7. Ковальчук Л. Основи педагогічної майстерності: Навчальний посібник. Львів, 2007.

 8. Мешко Г.М. Вступ до педагогічної професії: навч. посіб. / Г.М. Мешко. К., 2010.

 9. Педагогічна майстерність: підручник / І. А. Зязюн, Л.В. Крамущенко. І.Ф. Кривонос та ін..; за ред. І.А. Зязюна. – 3-тє вид., допов. і переробл. – К.: СПД Богданова А.М., 2008.

 10. Педагогічна майстерність: Підручник / За ред. І.А. Зязюна. К., 2004.

11. Педагогічна майстерність: Хрестоматія: Навч. посіб. / Упорядник І.А. Зязюн та інші. К., 2006.

Допоміжна

 1. Белухин Д.А.. Личностно ориентированная педагогика. М., 2005.

 2. Васянович Г.П. Педагогічна етика. Львів, 2005.

 3. Грабовська С.Л., Равчина Т.В. Конфлікти без насильства. Львів, 2001.

 4. Кан-Калык В.А. Учителю о педагогическом общении:. М., 1987.

 5. Касьяненко М.Д. Педагогіка співробітництва. К., 1993.

 6. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання. К., 1997.

 7. Концепція національного виховання // Рідна школа. 1995. № 6. С. 18–25.

 8. Кошманова Т., Брайс Л., Голм Г., Равчина Т. Педагогіка для громадянського суспільства: Навчальний посібник / За заг.ред. Т.С. Кошманової. Львів, 2005.

 9. Куницына В.Н., Казаринова Н.В., Погольша В.М. Межличностное общение. Ученик для вузов. СПб.:Питер, 2002.

 10. Лозниця В.С. Психологія менеджменту. К., 2000.

 11. Освітні технології. К., 2001.

 12. Педагогічна майстерність викладача: Навч.-метод. посібник /Лозинська Н.Б., Гураль Г.М. Львів, 2007.

 13. Педагогічний пошук: Книга для вчителя . К., 1998.

 14. Підласий І.П. Як підготувати ефективний урок. К., 1995.

 15. Рудакова И.А.Конфликтология для педагогов / И.А. Рудакова, С.В. Жильцова. Е.А. Филипенко. Ростов-на-Дону, 2005.

 16. Русинка І.І. Конфліктологія. Психотехнології запобігання і управління конфліктами. Навчальний посібник. К., 2007.

 17. Савчин М.В. Педагогічна психологія: Навч. посіб. К., 2007.

 18. Синиця І.О. Педагогічний такт і майстерність учителя. К., 1981.

 19. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. К., 2003.

20. Сухомлинський В. Твори у 5-ти томах. К., 1977.

21. Учителю о педагогической технике / Под ред. Л.И. Рувинского. М., 1987.

22. Чернышев А.С. Практикум по решению конфликтных педагогических ситуаций. М., 1999.

23. Чорнокозова В.М., Чорнокозов І.І. Етика вчителя. Педагогічна етика. К., 1969.24. Щербань П.М. Навчально-педагогічні ігри у вищих навчальних закладах: Навч. посібник. К., 2004.

11. Питання на залік

 1. Діяльність педагога у контексті сучасної філософії освіти.

 2. Майстерність педагогічної діяльності, її складові.

 3. Цінності особистості педагога; ціннісні орієнтації у контексті педагогічної діяльності.

 4. Гуманістичні принципи педагогічної діяльності.

 5. Психолого-педагогічні знання як орієнтири педагогічної діяльності вчителя.

 6. Шляхи створення педагогом позитивного враження у процесі спілкування.

 7. Особливості, прийоми адекватного сприймання учнів.

 8. Педагогічні уміння встановлення контакту з учнями.

 9. Принципи, шляхи організації діалогу у процесі педагогічної взаємодії.

 10. Способи, прийоми спілкування, захоплення й підтримки уваги учнів у процесі педагогічної взаємодії.

 11. Типові моделі спілкування педагога з учнями і бар’єри в особистому контакті педагога з учнями.

 12. Словесні дії вчителя, характерні для педагогічної діяльності, особливості застосування.

 13. Особливості спілкування педагога з батьками учнів.

 14. Контроль та регулювання педагогом емоцій, фізичного стану як складові педагогічної техніки.

 15. Засоби невербального спілкування вчителя з учнями.

 16. Засоби невербального контакту педагога, психофізична й емоційна готовність.

 17. Техніка мовлення вчителя.

 18. Поняття педагогічної етики, характеристика її складових.

 19. Етичні риси, норми поведінки вчителя у міжособистісних стосунках.

 20. Суть педагогічного такту, причини його порушення, умови вияву.

 21. Особливості, шляхи самовиховання, самовдосконалення особистості педагога.

 22. Типи порушення, способи налагодження дисципліни;

 23. Умови застосування доцільного стилю поведінки педагога у конфліктних ситуаціях.

 24. Майстерність застосування способів розв’язання конфлікту (переговорів, фасилітації, медіації, арбітрації).

 25. Особливості вирішення конфліктів у взаємодії з “важкими” особистостями (учнями, батьками, колегами).

 26. Психолого-педагогічні особливості організації виховного впливу на розвиток учнів.

 27. Поняття педагогічної ситуації, її аналіз.

 28. Система планування виховної діяльності у навчальному закладі.

 29. Організація позанавчальної діяльності учнів.

 30. Умови ефективного застосування методів, прийомів словесного впливу на особистість учня (розповіді, переконання, бесіди, діалогу).

 31. Особливості вибору, застосування методів, прийомів стимулювання діяльності, поведінки учнів.

 32. Критерії досягнення ефективності навчального заняття.

 33. Система планування навчального заняття у початковій школі.

 34. Способи постановки навчальної, виховної, розвивальної мети.

 35. Майстерність педагогічного керівництва навчально-пізнавальною діяльністю молодших школярів.

 36. Умови розвитку позитивної мотивації навчально-пізнавальної діяльності учнів.

 37. Умови вибору та застосування активних й інтерактивних методів навчання учнів у початковій школі.

 38. Майстерність педагога в організації різноманітних форм групової роботи учнів.

 39. Шляхи організації зворотного зв’язку у процесі навчання.

40. Вироблення вчителем індивідуального стилю педагогічної діяльності.
12. Інформаційні ресурси

(нормативна база, джерела Інтернет, адреси бібліотек тощо)

Склала доц. Равчина Т.В.


Успіхів у вивченні курсу!!!

15

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал