Методи психологічного впливу в організаціях та на виробництвіСкачати 87.28 Kb.
Дата конвертації12.04.2017
Розмір87.28 Kb.
МЕТОДИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ВПЛИВУ В ОРГАНІЗАЦІЯХ ТА НА ВИРОБНИЦТВІ
Самостійна робота спрямована на поглиблення теоретичних знань, і передбачає виконання завдань, спрямованих на розвиток самостійності та ініціативності, пошук та опрацювання рекомендованої літератури, підготовку рефератів і наукових доповідей, а також індивідуальних завдань у рамках підготовки до участі в конференціях та олімпіадах.

Самостійна робота щодо опанування змісту навчальної дисципліни «Методи психологічного впливу в організаціях та на виробництві» має виняткове значення в рамках реалізації одного з провідних завдань вивчення її як навчальної дисципліни, та зокрема – щодо формування знань про основні методи психологічного впливу в організаціях та на виробництві. Все це має сприяти професійному самовизначенню майбутніх психологів.

Оскільки самостійна робота – це набір завдань, що мають за мету закріплення навичок роботи із теоретичним матеріалом, використання здобутих знань у практичній діяльності, завдання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методи психологічного впливу в організаціях та на виробництві» зосереджено за напрямками: робота з першоджерелами, реферування та складання структурно-логічних схем лекцій, підготовка мультимедійних презентацій, виконання творчих завдань. Передбачається, що виконання цих завдань відображається у конспектах студентів, і за це, згідно зі шкалами оцінювання, у подальшому нараховуються бали.Словникова робота здійснюється на початку підготовки до вивчення теми та полягає у виписуванні в термінологічний словник основних понять теми з короткими поясненнями. Ця принципово важлива робота стосується всіх студентів, оскільки для них значна кількість психологічних термінів є новою, а отже засвоєння знань вимагає чіткого усвідомлення змісту тієї чи іншої психологічної категорії.

Складання структурно-логічних схем лекцій є одним із напрямків засвоєння змісту теми через оптимізацію механізмів запам’ятовування. Малювання схем, діаграм, графіків, малюнків сприяє візуальному запам’ятовуванню опрацьованої теми. Доцільно це робити під час або після вивчення змісту теми. Осмислене запам’ятовування передбачає, перш за все, встановлення логічних послідовностей, розбивку матеріалу на частини і знаходження в ній «ключових фраз» або «опорних пунктів». Запам’ятовувати слід саме їх і використовувати як «віхи» - орієнтири. Використання логічних опор, асоціацій і мислене угрупування сприяє усвідомленню матеріалу лекції та його швидкому та тривалому запам’ятовуванню.

Конспектування першоджерел. Конспект – це стислий письмовий виклад найбільш істотного в змісті першоджерела, тобто добір найважливіших і найхарактерніших теоретичних положень і фактів. Робота з першоджерелами здійснюється з метою більш глибокого опанування змісту теми. Вона полягає у складанні конспекту глав, параграфів, розділів, наукових статей, що сприяє більш глибокому розумінню часткових проблем психології у зв’язку із темою, що вивчається. Також це допомагає розширенню особистісного і формуванню наукового світоглядів. Під час роботи можливо створення плану-конспекту, тематичного конспекту, текстуального та вільного конспектів.

При роботі з рекомендованою літературою бажано дотримуватись такої послідовності. Спочатку прочитати відповідний розділ підручника, знайти визначення основних понять, розібратися в їх структурі, у взаємозв'язках різних понять, а потім, коротко законспектувати матеріал, який висвітлював би зміст навчальної теми. За відсутності в рекомендованих підручниках відповіді на якесь питання, потрібно звернутися до наведеної додаткової літератури.Написання рефератів в структурі НМК відноситься до роботи під час підготовки до семінарських занять, але за змістом – це самостійна навчальна діяльність студента. Навчальний реферат з психології – це самостійна творча робота студента, що засвідчує його знання психологічної літератури з цієї теми, розуміння основних підходів до вирішення наукової і практичної проблеми, а також відображає власні професійні погляди майбутнього педагога вищої школи і демонструє його вміння усвідомлювати психолого-педагогічні явища на основі теоретичних знань. Ця робота передбачає: вибір теми, опрацювання структури реферату, написання його плану, оформлення вступу, основної частини, висновків та додатків, складання бібліографії.

Методичні рекомендації щодо написання реферативних доповідей:

Підготовка реферативних повідомлень є формою самостійного навчання, яка виступає як чинник пошуку, систематизації, поглиблення знань, формування практичних підходів у реалізації психолого-педагогічних завдань, створення передумов для розвитку умінь у роботі з літературними джерелами.

Вибір теми реферативного повідомлення здійснюється за власною ініціативою студента відповідно до досліджуваної проблематики конкретної теми або обирається серед тем з запропонованого переліку, визначеного викладачем.

Обравши тему, студент має розробити план реферативного повідомлення, який передбачає оптимальну структуру викладу матеріалу через такі основні компоненти:- титульна сторінка, зміст;

- вступна частина: містить обґрунтування вибору теми, вказує напрямок її викладу, мету роботи;

- основний розділ: включає декілька пріоритетних проблем теми, їх загальну характеристику, особливості конкретних проявів, шляхи розв'язання, перспективи розвитку;

- заключна частина: являє собою підведення підсумків по матеріалу, містить теоретичні висновки, пропозиції щодо поліпшення практичних напрямів використання теоретичної інформації.

Окремо наводиться перелік опрацьованих наукових джерел та використаної літератури (не менше 5-ти): чинних нормативних документів, монографій, посібників, підручників тощо.

Матеріал реферативного повідомлення має бути викладений цікаво, системно, цілеспрямовано, послідовно та логічно. Обсяг роботи складає 7-15 сторінок тексту.

Виступаючи з реферативним повідомленням, студент має продемонструвати уміння обґрунтовувати соціальне значення розглянутої проблеми, характеризувати її загальні риси, конкретні особливості, виявити причини, проаналізувати умови та динаміку розвитку, визначити шляхи розв'язання, зробити конкретні висновки. Поряд з цим, він повинен набувати навичок публічних виступів, опановувати прийоми роботи зі слухацькою аудиторією, відповідати на запитання, відстоювати власні переконання тощо.

В структурі одного змістового модуля дисципліни передбачена оцінка не більше одного реферату, написаного одним студентом. Реферати, написані та оформлені із порушенням зазначених вимог, не можуть бути позитивно оцінені викладачем.

Вимоги до розробки мультимедійних презентацій:


  1. Назва теми презентації;

  2. Основні поняття (не більше 3-х);

  3. Основні тези;

  4. Цікава інформація по темі (статистика, експерименти тощо);

  5. Завдання на перевірку засвоєного матеріалу теми (запитання, тести, перевірочні завдання тощо);

  6. Список літератури для самостійного вивчення (не більше 5 джерел);

  7. ПІП автора презентації, номер групи.


Завдання для самостійної підготовки студентів:

1. Опрацювати лекційний матеріал та додатково самостійно вивчити теоретичний матеріал за підручниками та навчальними посібниками. Самостійно визначити ключові поняття та основні концептуальні положення навчальної теми, які законспектувати у зошит.

2. Законспектувати першоджерела:

- Кремінь В.Г. Методологічно і науково забезпечити розвиток інноваційної освіти: доповідь про діяльність АПН України у 2012 р. та завдання на 2013 р. // Педагогіка і психологія. - 2013. - № 2.

- Кривуша В.І., Ніколенко Д.О. Особливості психологічного впливу в забезпеченні підготовки майбутніх правоохоронців в ВНХ МВС України// Проблеми освіти: Наук.зб./Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОНМС України,-К., 2012. Випуск № 70 частина 1. - С. 203-208.

- Слюсаревський М.М. Методологічний простір творення та оцінювання соціально-психологічних теорій: спроба обґрунтування концепції. // Практична психологія та соціальна робота. - 20013. — № 7. — С. 1 — 6.

- Оверченко А.І., Кашуба В.С. Використання засобів впливу у політичній агітації. Практична психологія та соціальна робота. — 20013. — № 12. — С. 51 — 55.

- Максименко С.Д. Психологічні механізми самореалізації особистості в медіапросторі.// Педагогіка і психологія. - 2013. - № 2.

- Калюшин В.Ф. Позитивне мислення-важливий інструмент людини на шляху до щастя. // Практична психологія та соціальна робота.— 20013. — № 7. — С. 61 — 62.

- Гуржій А.М., Волнський В.П., Ткачова Л.П. Технологія створення аудіовізуальних електронних засобів.// Педагогіка і психологія. - 2013. - № 2.

- Панок В.Г. Стан і стратегічні напрями розвитку психологічної служби системи освіти. // Практична психологія та соціальна робота.— 20013. — № 7. — С. 1 — 8.

- Молдован Н.О. Соціально-психологічні особливості учасниць громадських об’єднань у містах, районних центрах та сільській місцевості. // Практична психологія та соціальна робота. — 20013. — № 12. — С. 55 — 58.

- Барашаєва Д.Є.Диференціація впливу фактору вивчення іноземної мови на когнітивний розвиток індивіду й ідентифікацію особистості. // Практична психологія та соціальна робота. - 2013. -№ 12.-С. 43-48.

- Кремінь В. Феномен інновацій. // Вища освіта України.- 2009. -№ 4.

- Загірняк М.В., Сергієнко С.А. Забезпечення конкурентоспроможності наукових досліджень через підвищення рівня наукових видань. // Педагогіка і психологія. - 2013. - № 2.

- Єгорченко С.П. Хімічна залежність-схильність чи навіювання // Практична психологія та соціальна робота. — 20013. — № 12. — С. 48 — 51.3. Підготувати мультимедійні презентації по кожної теми навчальної дисципліни.
Творчі завдання:

1. Розкрийте сутність предмета навчальної дисципліни і її значення для суспільно-корисної діяльності.

2. Проаналізуйте зміст основних психологічних категорій «вплив», «психологічний вплив», «взаємовплив», «міжособистісний вплив», «акмеологічний вплив», «стратегії», «тактики», «засоби», «методи», «форми», «аргументації», «критерії й умови міжособистісного впливу на акмеологічному рівні».

3. Охарактеризуйте міжпредметні зв’язки навчальної дисципліни «Методи психологічного впливу в організаціях та на виробництві».

4. Дайте загальну характеристику основним науково-теоретичним підходам до розуміння природи психологічного впливу у сучасній психології.

5. Розкрийте суть закономірностей і принципів психологічного впливу.

6. Перелічіть основні методи і прийоми психологічного впливу. Дайте коротку змістову характеристику цим методам і прийомам.

7. Розкрийте науково-теоретичні та практично-дійові підходи до класифікації методів психологічного впливу.

8. Перелічіть основні види психоллогічного впливу в організаціях та на виробництві. Дайте їх стислу характеристику по суті.

9. Проілюструйте на конкретних прикладах доцільність, ефективність застосування різних методів та видів психологічного впливу на особиствсть та группу. Поясніть їх психологічний механізм.

10. Складіть схему класифікації методів психологічного впливу, видів психологічного впливу за схемою:

Конструктивні-неконструктивні види впливу і контрвпливу за О.Сидоренко

Види впливу

Характеристика конструктивності-некоструктивності

Конструктивні види контрвпливу

Неконструктивні види контрвпливу

Переконання


Самопросування


Навіювання


Зараження


Пробудження імпульсу наслідування


Формування прихильності


Прохання


Примушування


Деструктивна критика


Маніпуляція


11. Назвіть основні засоби психологічного впливу.

12. Охарактеризуйте засоби ппсихологічного впливу в залежності від стратегічних та тактичних цілей діяльності психолога в організаціях та на виробництві.

13. Розкрийте технологію впливу на джерела активності особистості.

14. Поясніть за яких умов відбувається зміна спонукальної функції мотиву.15. Творчо опрацюйте і внесіть креативні пропозиції щодо оптимізації подачі вихідної інформації відповідно до стратегічних завдань впливу та побудови психологічно однозначного образу дійсності.

16. Охарактеризуйте умови, що забезпечують вплив на процеси смислоутворення.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал