«Механізм зовнішньоекономічної політики України: теорія і практика»Скачати 390.61 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка3/3
Дата конвертації07.01.2017
Розмір390.61 Kb.
1   2   3


38
Висновки
Отже, підсумовуючи вищесказане зробимо висновки.
В умовах ринкової економіки держава має виконувати певні функції, які компенсують так звані "відмови ринку", тобто регулювати ті сфери господарського життя, у яких ринок є безсилим. Для виконання таких функцій держава здійснює економічну політику із забезпечення країни суспільними благами, з підтримки досконалої конкуренції та боротьби з монополізмом, регулювання зовнішньоекономічного сектору та ін. [41, с. 60].
Зовнішньоекономічна політика є частиною економічної політики, яка у свою чергу є складовою політики держави взагалі її цілі мають бути сумісними з цілями економічної політик та політики взагалі. Так само зовнішньоекономічні заходи мають бути сумісними із загальним політико- економічним та суспільно-політичним ладом у суспільстві. Певні зовнішньоекономічні цілі можуть розглядатися тільки як засіб або проміжна мета для досягнення стратегічної загальноекономічної або загальнополітичної цілі.
Під зовнішньоекономічною політикою розуміють політичне оформлення міжнародних економічних зв'язків країни. При цьому міжнародні економічні відносини охоплюють всі економічні операції, які здійснюються між господарськими суб'єктами країни та їх іноземними партнерами (зокрема імпорт та експорт товарів, капіталу, послуг, а також транскордонний рух робочої сили та грошей).
Основою зовнішньоекономічної політики є теорія міжнародної економіки, яка займається визначенням основ зовнішньоекономічних операцій та досліджує їх вплив на господарські події в країні і за кордоном.
Одержані при цьому знання є основою для формулювання цілей та прийняття рішень для ефективної зовнішньоекономічної політики.
Для підвищення конкурентоспроможності національної економіки необхідно вирішувати наступні завдання:
- забезпечення товаровиробників сучасною технікою;

39
- створення новітніх технологій вирощування та підвищення ефективності виробництва продукції у національній економіці;
- фінансування виробництва та забезпечення фінансової підтримки виробників, науково-дослідних установ, високотехнологічних виробництв;
- підготовка висококваліфікованих кадрів для національної економіки;
- удосконалення цінової політики;
- урахування специфіки виробництва продукції у регіонах.
З урахуванням існуючих проблем видається доцільною реалізація заходів за такими основними напрямами, як: гармонізація вітчизняних стандартів на сільськогосподарську продукцію згідно стандартів ЄС, налагодження сучасної інфраструктури ринку, посилення кооперації підприємств різних форм власності, налагодження співпраці між виробниками продукції та дослідними установами тощо.
Лише таким чином підприємства України зможуть зайняти конкурентоспроможне місце на світовому ринку та міцно закріпити свої позиції.
Отже, на порозі початку третього тисячоліття Україна намагається долучитися до загальносвітового процесу глобалізації. Для цього вкрай потрібні такі передумови: створення конкурентної економіки за рахунок удосконалення виробництва та споживання енергоносіїв; розвиток транспортної інфраструктури; забезпечення високого рівня інформашиних технологій; підвищення рівня життя народу; формування людського капіталу
і на цьому підґрунті — якісно нової робочої сили; створення системи ефективного використання ресурсів.

40
Список використаних джерел:
1.
Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV. /
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua.
2.
Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» № 959-XII
(з наступними змінами та доповненнями). / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua.
3.
Багрова І. В. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства:
Підручник. - К.: Центр навчальної літератури, 2014. – 580 с.
4.
Бондар Н. М. Економіка підприємства: Навчальний посібник. –
К.: А.С.К., —2014. — 399 с.
5.
Босак А. О. Технологія зовнішньоекономічних операцій і міжнародні інформаційні системи: Навч.посібник / А. О. Босак, О. Ю.
Григор’єв, Р. Д. Бала – Львів: Видавництво Національного університету
«Львівська політехніка», 2009. – 180 с.
6.
Вічевич А. М. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності. — Львів:
Афіна, 2014. — 140 с.
7.
Гетьман О. О. Економіка підприємства. — К.: ТОВ «Центр учбової літератури», 2013. – 548 с.
8.
Дідківський М. І. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства:
Навч. посіб. — К.: Знання, 2015. — 462 с.
9.
Добродух П. С. Альтернативні моделі розвитку України в зовнішньоекономічному середовищі // Факти. – 2016. – №12.
10.
Дроздова Г. М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства: Навч. посіб. — К.: ЦУЛ, 2012. — 172 с.
11.
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Підручник для вузів. / І. В. Багрова і ін. — К.: ЦНЛ, 2014. — 580 с.
12.
Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: Навч. посіб. — К.:
ЦНЛ, 2015. — 792 с.
13.
Іщенко
О.
І.
Вдосконалення регіонального розвитку агропромислового виробництва / О. І. Іщенко. – К.: Нора-прінт, 2010. – 252 с.

41 14.
Кадуріна Л. О. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності.
Навчальний посібник. – К.: Видавничий Дім “Слово”, 2014. – 288 с.
15.
Кваша С. М. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в АПК України / С. М. Кваша // Агроінком. – 2015. – № 7. – С. 53-
58.
16.
Кваша
С.
М.
Трансформаційні перетворення в зовнішньоекономічній діяльності АПК / С.М. Кваша // Вісник аграрної науки. – 2014. – № 8. – С.71-73.
17.
Кириленко В. В. Економіка / В.В. Кириленко. – Тернопіль:
Економічна думка, 2012. – 193 с.
18.
Козик В. В., Панкова Л. А., Карпяк Я С., Григор'єв О. Ю., Босак
А. О. Зовнішньоекономічні операції і контракти: Навч. посіб. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Центр навчальної літератури, 2014. - 608 с.
19.
Кононенко О., Махонько О. Аналіз фінансової звітності. — 4-те вид., перероб. і доп. — Х.: Фактор, 2013. — 208с.
20.
Костирко Р. О. Фінансовий аналіз. Навч. посібник. — Х.: Фактор,
2015. — 784 с.
21.
Костюченко В. М.
Консолідована фінансова звітність: міжнародний досвід та практика України. Науково-практичний посібник.

К.: ЦУЛ,
2012. — 528 c.
22.
Крамаренко Г. О. Фінансовий аналіз. Підручник. – Київ: ЦУЛ,
2013. – 392 с.
23.
Кредісова А. І. Управління зовнішньоекономічною діяльністю:
Навч.посібник: 2-ге вид., випр. і доп. – К.: ВІРА-Р, 2012. – 552 с.
24.
Кузьмін О. Є. Планування, організування та мотивування зовнішньоекономічної діяльності: Навчальний посібник для студентів спеціальностей 7.050206, 8.050206 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / О. Є. Кузьмін, А.О.Босак, Р.З.Дарміць. – Львів: Видавництво
Національного університету "Львівська політехніка", 2012. – 324 с.
25.
Кузьмін О. Є. Економіка зарубіжних країн: навчальний посібник

42 для студентів Інституту економіки і менеджменту базового напряму підготовки 6.0501 «Економіка і підприємництво» / О. Є. Кузьмін, Л. І.
Чернобай, А. О. Босак, М. В. Кізло. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – 408 с.
26.
Мірошніченко І. В. Напрями активізації і перспективи розвитку зовнішньоекономічної діяльності в АПК України / І.В. Мірошніченко //
Актуальні проблеми економіки. – 2014. – №3 (45). – С. 76 -80.
27.
Огляд економіки України (2014-2015 р) [Електронний ресурс]. –
Режим доступу http://ukrexport.gov.ua /ukr/oglad _ua.
28.
Офіційний сайт Державного комітету статистики України
[Електронний ресурс]. – Режим доступу http://www. ukrstat.gov.ua].
29.
Паска
І.М.
Організація
і економічна ефективність зовнішньоекономічної діяльності підприємств АПК: автореф. дис. … канд. екон. наук / І.М. Паска; Миколаївська держ. аграрна академія. – Миколаїв,
2013. – 19 с.
30.
Подольська В. О., Яріш О. В., Фінансовий аналіз: Навч. носібник.
– К.: Центр навчальної літератури, 2012. – 488 с.
31.
Потапов В.М. Проблемні перспективи розвитку ЗЕД України //
Економічні новини. – 2016. – №4. – С. 18-24.
32.
Пріоритетні напрями зовнішньої політики України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://dt.ua/articles/59267 33.
Румянцев А. П.,Румянцева Н. С. Зовнішньоекономічна діяльність:
Навч. посіб. – К.: Центр навч. л-ри, 2011. – 377 с.
34.
Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства.
Навчальний посібник. – К.: Знання, 2014. – 654 с.
35.
Савлук М.І. Міжнародні розрахунки та валютні операції:
Навч.посіб. – К.: КНЕУ, 2012. – 392 с.
36.
Сідун В. А., Пономарьова Ю. В. Економіка підприємства: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2015. – 436 с.
37.
Терещенко О. О. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання:

43
Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2005. – 554 с.
38.
Фінансовий менеджмент: Підручник / Кер. кол. авт. і наук. рд. проф. А. М. Поддєргін. — К.: КНЕУ, 2011. — 536 с.
39.
Финансовый менеджмент / Под ред. Е. С.Стояновой. – 5-е изд., перераб. и доп. — Харьков.: изд-во ”Перспектива”, 2015. — 565 с.
40.
Фінансовий аналіз. Білик М. Д., Павловська О. В., Притуляк Н.
М., Невмержицька Н. Ю. — К.: КНЕУ, 2015. — 595 с.
41.
Циганкова Т. М., Петрашко Л.П., Кальченко Т.В. Міжнародна торгівля: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2010. – 448 с.
42.
Чернишевський Л. М. Економічний аналіз на підприємствах промисловості і торгівлі. Підручник. — К., 2013 — 312 с.
43.
Череп А. В. Економічний аналіз. Навч.пос. — К.: Кондор, 2012.
— 160 с.
44.
Шаповал В. М. Економіка підприємства: Навчальний посібник. –
К.: Центр навчальної літератури, —2013. —286 с.
45.
Шваб Л. І. Економіка підприємства: Навч. посіб. для студентів вищих навч. закладів, 3-є вид. — К.: Каравела, 2013. — 584 с.
46.
Шевчук В. О. Міжнародна економіка: теорія і практика: підручник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К. : Знання, 2015. — 663 с.
47.
Шелудько В. М. Фінансовий менеджмент: Підручник. — К.:
Знання, 2014. — 439 с.
48.
Шмиголь Н. М. Методи управління прямими та непрямими доходами підприємства в умовах конкуренції / Н.М. Шмиголь // Економіка: проблеми теорії та практики. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2010. – Вип. 226.
49.
Шпак В., Кондорі Р. А. Міжнародна торгівля: Практикум. – К.:
МАУП, 2014. – 384 с.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал