МакроекономікаСкачати 132.25 Kb.
Дата конвертації20.06.2017
Розмір132.25 Kb.
МАКРОЕКОНОМІКА

1. Мета та завдання курсу


Курс „Макроекономіка” покликаний дати студентам базові знання з теорії функціонування та розвитку макроекономічних систем. Дослідження макроекономічних явищ і процесів, висновки макроекономічного аналізу, прогностичні макроекономічні моделі потребують достовірної агрегованої інформації, джерелом якої є система національних рахунків (СНР). Тільки за цих умов макроекономічна наука може бути запорукою здійснення виваженої макроекономічної політики, яка б забезпечувала і економічну ефективність, і соціальну спрямованість. Макроекономіка як наука дає можливість зрозуміти, яким чином національні господарства, взаємодіючи одне з одним та з світовим господарством як цілим, формують господарську поведінку економічних суб’єктів, культуру економічного мислення, обумовлюють координацію правового поля країн світу, зберігаючи їх самобутність.

Завдання курсу - забезпечити глибоке розуміння категорій і законів цієї науки, закономірностей функціонування і розвитку економічних систем, методів, інструментів та важелів впливу держави на макроекономічну ситуацію країни, діалектики об’єктивного і суб’єктивного в економічному зростанні та розвитку суспільства.


2. Зміст курсу
ТЕМА 1. Предмет, методи та функції макроекономіки

Макроекономіка як явище, сфера знань і наука.

Рівні економічної системи, їх взаємозв’язок. Суб’єкти та об’єкти макроекономіки. Предмет макроекономічного аналізу. Система макроекономічних цілей та їх взаємодія. Функції макроекономіки.

Зв’язок макроекономічих досліджень з основними економічними теоріями, мікроекономікою, економіко-математичним моделюванням, економічною політикою держави та іншими науками.

Методологія макроекономічного аналізу, проблеми макроекономіки у світлі різноманітних економічних теорій, шкіл та напрямків.

Методи макроекономічних досліджень. Загальні методи макроекономічних досліджень: єдність абстрактного і конкретного, аналізу і синтезу, індукції та дедукції, логічного та історичного; позитивний і нормативний, структурно-функціональний аналіз.

Особливості прояву специфічних методів макроекономічних досліджень: агрегування, моделювання, принципу рівновісності, прогнозування та інших.

Етапи та тенденції розвитку макроекономічного аналізу.

Макроекономічне моделювання виробничих можливостей.

Макроекономіка – теоретична основа державної економічної політики.


ТЕМА 2. Макроекономічна модель кругообороту ресурсів, товарів і доходів

Економічний кругооборот у закритій економіці без участі держави. Структура моделі економічного кругообороту. Взаємодія між домогосподарствами та підприємницьким сектором на ринках ресурсів та товарів і послуг.

Модель кругообороту закритої економіки з участю держави. Роль посередників у кругообороті.

Модель кругобороту відкритої економіки.


ТЕМА 3. Макроекономічні показники в системі національних рахунків

Система макроекономічних параметрів. Суть, етапи розвитку СНР та її значення для макроекономічного аналізу.

Порівняльний аналіз балансу народного господарства (БНГ) та системи національних рахунків (СНР).

Методологічні основи побудови СНР.

Переваги та недоліки СНР.

Проблеми та значення переходу України до СНР.

Основні поняття СНР: додана вартість, інституційні одиниці, сектори, види економічної діяльності, операції, рахунки.

Основні макроекономічні показники: національний обсяг виробництва, загальний рівень цін, зайнятість. Валовий випуск та валовий внутрішній продукт (ВВП).

Методи виміру ВВП: виробничий (продуктивний); за потоком витрат (кінцевого використання) та за потоком доходів (розподільчий).

Валовий національний продукт (ВНП). Співвідношення між ВВП (GIP) та ВНП (GNP).

ВВП- основний макроекономічний показник.

Співвідношення між показниками СНР: чистий національний продукт (NNP), національний дохід (NІ), особистий дохід (PІ), дохід кінцевого використання (DІ).

Вартісна оцінка макроекономічних показників та їх вимір у часі.

Номінальні та реальні макроекономічні показники. Поточні та незмінні ціни. Темпи зростання та темпи приросту реальних обсягів виробництва.

Індекси цін та дефлятор. Методи коригування макроекономічних показників: інфлювання та дефлювання. Індекси Ласпейреса, Пааше та Фішера. Фактичний та потенційний обсяг національного виробництва.

ВВП та чистий економічний добробут (ЧЕД). Неринкові операції. Вільний час та способи його використання. Тіньова економіка. Стан довкілля як показник ЧЕД (NEW).

Індекс використання людського потенціалу.

Нові макроекономічні показники: рівень економічної свободи, рівень глобалізації економіки.

Рух і розподіл національного продукту. Функціональний та особистий розподіл доходів. Роль держави у перерозподілі доходів.

Соціальна структура суспільства. Середній клас. Проблеми бідності і розшарування. Показники нерівномірності розподілу доходів у суспільстві: крива Лоренца, коефіцієнт Джині, децильний коефіцієнт та ін.

Економічна ефективність і соціальна справедливість.
ТЕМА 4. Сукупний попит та сукупна пропозиція в макроекономічному аналізі

Визначення сукупного попиту (AD) та його відмінність від однотоварного попиту. Структура сукупного попиту: споживчий попит домогосподарств (C), інвестиційний попит підприємницького сектора (I), попит держави (G) та попит закордону (NE).

Крива сукупного попиту. Цінові та нецінові чинники, що впливають на сукупний попит. Рух по кривій AD та зрушення кривої AD.

Сукупна пропозиція (AS). Крива AS у короткостроковому та довгостроковому періодах. Зміна цін та реального обсягу національного виробництва на різних відрізках короткострокової кривої AS.

Кейнсіанська, класична та узагальнена криві сукупної пропозиції.

Рівновага сукупного попиту (AD) та сукупної пропозиції (AS). Потенційний обсяг виробництва. Розрив ВВП. Три варіанти макроекономічної рівноваги. Проблеми надлишку та дефіциту.

Довгострокова та короткострокова макроекономічна рівновага. Зрушення кривої сукупного попиту (AD) та механізм відновлення рівноваги. Ефект храповика. Зрушення кривої сукупної пропозиції (AS) та механізм відновлення рівноваги.

Сучасні теорії сукупної пропозиції. Економічна рівновага в теорії раціональних очікувань. Модель Лукаса.


ТЕМА 5. Споживання, заощадження та інвестиції

Загальна характеристика споживання (C) та заощаджень (S).

Споживання як функція доходу після сплати податків. Середня схильність до споживання (APС або ?) та середня схильність до заощадження (APS або ?). Гранична схильність до споживання (MPС або c`) та гранична схильність до заощаджень (MPS або s`). Автономне споживання (C0) та чинники, що його визначають. Крива споживання (C). Теорії споживання: Дж.М.Кейнса, С.Кузнеця, І.Фішера, Ф.Модильяні, М.Фрідмана.

Функція заощаджень (S). Графік функції заощаджень.

Інвестиції. Зміст, види, об’єкти і суб’єкти інвестиційного процесу. Інвестиційна функція (I). Чинники, що впливають на інвестиційний попит. Графічне зображення функції інвестицій в кейнсіанській та класичній моделях. Взаємозв’язок між нормою процента, заощадженнями та інвестиціями.

Визначення рівновісного обсягу виробництва двома шляхами:

а) методом співставлення сукупних витрат і обсягу виробництва;

б) методом “вилучень та ін’єкцій”.


ТЕМА 6. Теорія мультиплікатора-акселератора

Автономні інвестиції. Кейнсіанська та неокласична функції автономних інвестицій.

Мультиплікатор інвестицій. Таблична та графічна інтерпретація мультиплікативного процесу. Парадокс ощадливості.

Мультиплікативна зміна реального ВВП. Вплив інфляції на мультиплікативний ефект. Зрушення кривої сукупних витрат та інфляційний і рецесійний розриви в економіці.

Величина мультиплікатора. Мультиплікатор у моделі AD-AS.

Індуційовані інвестиції. Модель акселератора.

Модель взаємодії мультиплікатора – акселератора.
ТЕМА 7. Національний ринок товарів та послуг (благ)

Національний ринок, його зміст, структура, об’єкти, суб’єкти.

Загальна економічна рівновага. Модель Л.Вальраса.

Ринок благ (товарів та послуг). Сукупний попит на ринку благ. Скупна пропозиція на ринку благ.

Кейнсіанська модель рівноваги на ринку благ (модель “витрати-доходи” або “кейнсіанський хрест”).

Умови рівноваги на ринку благ для моделі “кейнсіанського хреста” для закритої економіки без державного втручання.

Умови рівноваги кейнсіанської моделі ринку благ з урахуванням діяльності держави.

Крива IS – крива рівноваги на ринку благ у короткостроковому періоді (модель Хікса – Хансена). Вплив на криву IS запозичень і зміни державних витрат.

Класична модель рівноваги на ринку благ. Передумови та механізм утворення рівноваги на ринку благ за класичною моделлю.
ТЕМА 8. Національний ринок грошей та його взаємодія з ринком благ

Ринок грошей та цінних паперів: зміст, об’єкти, суб’єкти,структура. Ліквідність грошей і доходність.

Структура грошової маси та її вимір. Грошові агрегати: MO, M1, M2, M3, L, D.

Грошова маса та грошова база. Майже гроші. Структура грошової бази. Способи отримання депозитів комерційними банками. Банківські резерви та їх структура. Мультиплікація банківських депозитів.

Пропозиція грошей трьома суб’єктами: Центральним банком, комерційними банками та небанківським сектором. Функція пропозиції та її графічне зображення.

Попит на гроші.

Класична концепція попиту на гроші.

Кейнсіанська модель попиту на гроші. Попит на гроші в моделі Дж.М.Кейнса та його структура: операційний, спекулятивний, за мотивом перестороги. Умови рівноваги на ринку грошей та цінних паперів (MD=MS). Графік Хікса для ринку грошей та цінних паперів – крива LM.

Сучасні теорії попиту на гроші. Модель трансакційного (операційного) попиту Баумоля –Тобіна.

Пояснення мотиву перестороги за допомогою теорії запасів.

Сучасні теорії спекулятивного попиту на гроші.

Рівновага грошового ринку.

Взаємодія грошового ринку з ринком благ. Модель IS–LM.
ТЕМА 9. Національний ринок праці та його взаємодія з товарним та грошовим ринками

Зайнятість і безробіття як проблеми макроекономіки. Економічно активне населення. Працездатне населення в працездатному віці. Економічно неактивне населення (поза робочою силою). Рівень зайнятості. Рівень безробіття.

Ринок праці, його суб’єкти та структура. Попит на працю (LD) та фактори, що на нього впливають. Ціна попиту на працю.

Пропозиція праці (LS). Діалектичний зв’язок робочого і вільного часу. Ефект заміщення.

Умови рівноваги на ринку робочої сили (LD=LS). Графічне зображення рівноваги на ринку робочої сили в класичній та кейнсіанській моделях.

Умови рівноваги трьох ринків: ринку праці, благ та грошового.

Графік Хікса–Хансена для національного ринку в цілому – взааємозв’язана система графіків.
ТЕМА 10. Макроекономічна нестабільність: циклічність економічного розвитку

Макроекономічна нестабільність: зміст, форми прояву та головні макроекономічні суперечності.

Циклічність – форма прояву макроекономічної нестабільності. Циклічні коливання та їх види. Теорії бізнес-цииклів. Проциклічні, ациклічні та антициклічні змінні.

Кейнсіанські моделі економічного циклу: Самуельсона–Хікса, Т.Тевеса, Н.Калдора, С.Фішера.

Неокласичні моделі циклів: монетаристські (М.Фрідмана, Л.Лейдлера), реального економічного циклу, стохастичні.

Трендові тенденції в економіці. Взаємодія “тренд–цикл”.

Взаємозв‘язок малих, середніх та великих хвиль і бізнес-циклів.

Нециклічні коливання. Структурні кризи: види та особливості. Системна криза.

Адаптація економічної системи до циклічних змін. Державне антициклічне регулювання.
ТЕМА 11. Макроекономічна нестабільність: інфляція і безробіття

Інфляція, її суть, причини та види. Вимір інфляції. Джерела інфляції. Інфляційні очікування. Інфляція попиту. Інфляція пропозиції. Структурна інфляція. Передбачувана та непередбачувана інфляція. Природний рівень інфляції. Галопуюча інфляція та гіперінфляція.

Соціально-економічні наслідки інфляції.

Дефляція: зміст та її механізм.

Антиінфляційна політика.

Безробіття як фактор макроекономічної нестабільності. Типи (форми) безробіття. Теорії безробіття: класична, кейнсіанська, концепція природнього безробіття М.Фрідмана. Закон А.Оукена.

Зв’язок інфляції та безробіття. Крива А.Філліпса: витоки, суперечності, критика.

Теорія стагфляції і сьогодення.

Економічні та соціальні наслідки макроекономічної нестабільності. Соціальна політика держави. Складові соціального захисту населення.
ТЕМА 12. Економічне зростання

Економічне зростання: зміст, джерела, фактори. Темп економічного зростання. Вимір економічного зростання та його темпів. Фактори, що гальмують економічне зростання. Прихильники і противники економічного зростання. Виробнича функція Кобба–Дугласа.

Модель AD–AS та крива виробничих можливостей.

Кейнсіанські моделі економічного зростання без урахування технічного прогресу: Є.Домара, Р.Харрода та Домара–Харрода.

Неокласична модель економічного зростання Р.Солоу. Стійкий рівень капіталоозброєності і “золоте правило” нагромадження Є.Фелпса.

Вплив приросту населення на економічне зростання.

Технологічний прогрес та економічне зростання. Система електронного бізнесу.

Економічне зростання та економічний розвиток. Структура та стратегія сучасного економічного розвитку.

Особливості сучасного економічного зростання: глобалізація, соціалізація, динамізм, екологізація.
ТЕМА 13. Держава в системі макроекономічного регулювання

Відмови ринку та відмови держави.

Кейнсіанська теорія як теоретична основа державного регулювання економіки. Передумови виникнення кейнсіанської теорії. Критика кейнсіанцями позиції класиків про невтручання держави в економіку. Основні положення кейнсіанської теорії про вплив держави на економіку.

Зміст та цілі макроекономічної політики. Засоби досягнення макроекономічних цілей. Кількісне співставлення цілей та засобів їх реалізації. Модель прийняття управлінських рішень.

Використання економічних мультиплікаторів в економічній політиці. Теорія суспільного вибору. Асиметричність і спотвореність інформації. Лобіювання в економічній політиці. Економічний опортунізм. Прогнозування.

Ефективність економічної політики. Стратегія активізму та антиактивізму. Теорія автоматичних стабілізаторів. Часові лаги в економічній політиці та їх вплив на результативність державного втручання в економіку. Закон А.Вагнера.


ТЕМА 14. Грошово-кредитна політика держави

Грошово-кредитна система: зміст, структура, об‘єкти, суб’єкти та функції. Особливості сучасної грошово-кредитної системи.

Емісійна політика держави. Коефіцієнт монетизації А. Маршалла. Доларизація економіки.

Операції Центрального банку і грошова база. Динаміка структури монетарної маси.

Політика облікової ставки.

Політика банківських резервів.

Обов’язкові резерви (мінімальні резервні вимоги). Норма обов’язкових банківських резервів.

Операції на відкритому ринку з цінними паперами.

Політика „дорогих” та „дешевих” грошей.

Комерційні банки та мультиплікація банківських депозитів.

Регулювання грошової маси в умовах дворівневої банківської системи.

Небанківські фінансові і кредитні установи як суб’єкти грошово-кредитної політики.

Кейнсіанська та монетаристська концепції грошово-кредитної політики.

Грошова маса та процентна ставка у стані рівноваги. Наслідки зміни грошової маси. Вплив зміни реальних доходів на рівень процентної ставки.

Грошова маса, процентна ставка та сукупний попит.

Грошово-кредитна політика в Україні: проблеми і перспективи.


ТЕМА 15. Фіскальна політика держави

Фіскальна політика та державний бюджет. Державні закупки та урядові витрати. Головні джерела доходів держави. Крива Лаффера. Податки та соціальні виплати.

Вплив циклічних коливань та фіскальної політики на державний бюджет.

Бюджетна система. Види державних бюджетів. Консолідований бюджет.

Дефіцит державного бюджету: зміст, причини та наслідки. Бюджетні обмеження. Фактичний, структурний та циклічний дефіцити бюджету. Фактори зростання бюджетного дефіциту.

Бюджетна політика в умовах повної та неповної зайнятості. Стабілізаційна та бюджетна функції фіскальної політики.

Концепції балансування державного бюджету.

Державний борг та його структура. Наслідки державного боргу. Джерела дефіцитного фінансування. Державний борг і ефект витіснення.

Монетарне та боргове фінансування державного бюджету і проблема інфляції.

Управління державним боргом. Реструктуризація та рефінансування. Державний борг України. Внутрішній і зовнішній державний борг. Дефолт.

Автоматична та дискреційна фіскальна політика. Мультиплікатор збалансованого бюджету. Взаємозв’язок грошово-кредитних та податково-бюджетних методів політики держави. Кредитна експансія та кредитна рестрикція.
ТЕМА 16. Макроекономічна політика у відкритій економіці

Мегаекономічний рівень економіки. Міжнародний поділ праці. Світовий ринок та його суб’єкти: транснаціональні корпорації (ТНК), міжнародний валютний фонд (МВФ), Міжнародний банк реконструкції і розвитку (МБРР) та інші.

Глобалізація та її суперечності. Роль ТНК та міжнародних інститутів в умовах глобалізації.

Нова економіка: зміст, риси, тенденції розвитку.

Міжнародний рух ресурсів, товарів та доходів. Форми міжнародних економічних відносин (МЕВ) та їх розвиток.

Теорії зовнішньоекономічної діяльності:

а) класичні (абсолютних переваг А.Сміта та відносних переваг Д.Рікардо);

б) неокласичні теорії (Хекшера–Оліна, парадокс В.Леонтьєва, альтернативних витрат Г.Хаберлера, життєвого циклу Р.Варнона, конкурентних переваг М.Портера).

Політика протекціонізму та фрітредерства: зміст, механізм запровадження та суперечності.

Роль іноземного капіталу для національної економіки. Торговельний і платіжний баланси: зміст і структура. Експортно-імпортне сальдо.

Світова валютна система: зміст, структура, етапи розвитку. Міжнародні валюти. Конвертація валюти та її види. Валютні курси. Режими валютних курсів: фіксований, плаваючий, валютний коридор.

Модель малої відкритої економіки. Простий мультиплікатор зовнішньої торгівлі. Гранична схильність до імпорту. Складний мультиплікатор зовнішньої торгівлі.

Рівновага товарного, грошового та зовнішнього ринків. Модель Манделла–Флемінга при фіксованому та плаваючому обмінних курсах.

Порівняльний аналіз грошово-кредитної, фіскальної та зовнішньо-торговельної політики при фіксованому та плаваючому обмінному курсі валют.


ТЕМА 17. Макроекономічна політика трансформаційних систем

Трансформаційна економічна система як історичний феномен. Вибір шляху ринкової трансформації.

Макроекономічне реформування у постсоціалістичних економіках: зміст, цілі, напрямки.

Тенденції, суперечності та парадокси у макроекономічній системі перехідних економік. Тіньова економіка. Віртуальна економіка. Ригідність економіки.

Зміна ролі держави та інституціональні зміни в макроекономічній системі транзитивної економіки. Особливості досягнення макроекономічної стабілізації в транзитивних економіках.

Трансформаційний спад та фактори економічного зростання. Структурні деформації в економіках перехідного типу та проблеми реструктуризації трансформаційних економік. Політика приватизації.

Проблеми демонополізації та лібералізації економічних процесів.

Розподіл доходів, рівень життя та проблеми соціального захисту в трансформаційних економіках. Соціальні деформації. Система суперечностей у трансформаційний період та методи їх розв’язання.


Література
1.Агапова Т.А., Серегина С.Ф. Макроэкономика. – М.: ДИС, 1997.– С.415.

2.Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Підручник.– К.: Знання, 2005.– С.224.

3.Базилевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка. Навчальний посібник.– К.: Атіка, 2002.– С.368.

4.Бурда М., Виплош Ч. Макроекономіка. Європейський контекст. – К.: Основи, 1998. – С.667.

6.Гальчинський А. Теорія грошей. Навчально-методичний посібник.– К.: Основи, 1996.– С.413.

7.Гальперин В., Гребенников П., Леусский А., Тарасевич Л. Макроэкономика. Учебник / Общая редакция Л.С.Тарасевича. – СПб.: Экономическая школа, 1994.-С.400.

11.Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика / Пер. с англ.– М.: Изд-во МГУ: ИНФРА-М, 1997.– С.784.

14.Линвуд Т., Гайгер. Макроэкономическая теория и переходная экономика. Учебник. Пер.с англ. Общая ред. В.А.Исаева. – М.: ИНФРА-М, 1996.– С.560.

15.Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика. В 2-х т. М.: Республіка, 1992.– С.800.

16.Макроекономіка і нова макроекономіка .К.: Либідь-Нічлава,1998.– С.380.

18.Мікроекономіка і макроекономіка. Підручник./За заг. ред. С.Будаговської.- К.: Основи, 1998.– С.518.

19.Мэнкью Н.Г. Макроэкономика. Пер. с англ. – М.: Изд-во МГУ, 1994.– С.736.

22.Радіонова І.Ф. Макроекономіка та економічна політика: Підручник.– К.: Таксон, 2005. – С.237.

24.Савченко А.Г., Пухтаєвич Г.О., Тітьонко О.М. Макроекономіка. Підручник. –К.: Либідь, 2005.– С.540.

25.Сакс Дж.Д., Ларрен Ф.Б. Макроэкономика. Глобальный подход. Пер. с англ.- М.: Дело, 1996.– С.847.

26.Селищев А.С. Макроэкономика. Учебник для вузов. Под. ред.Леусского А.И.– СПб., 2000.– С.448.

27.Самюельсон Пол А., Нордгауз Вільям Д. Макроекономіка. Пер. с англ. – К.: Основи, 1995.– С.573.

29.Панчишин С. Макроекономіка: Навчальний посібник.– К.: Либідь, 2001.– С.616.30.Тодаро М.П. Экономическое развитие. Учебник / Пер. с англ. С.М.Яковлева, Л.Е.Зевина. – М.: ЮНИТИ, 1997.– С.671.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал