«Макроекономічний аналіз функціонування тіньового сектору економікиСкачати 338.37 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка3/3
Дата конвертації03.03.2017
Розмір338.37 Kb.
1   2   3

Щодо напрямів удосконалення економічного механізму державної протидії тіньовій діяльності, то формування економічного механізму на державному рівні, забезпечення виконання певних функцій його компонентів є головною запорукою успішної боротьби з тіньовою діяльністю. Основою економічного механізму є концепція легалізації тіньової економіки, складовими якої є концепція фінансової безпеки та концепція методології моніторингу відмивання брудних грошей, щорічні програми заходів боротьби з

34 тіньовою економікою, нормативно-правові, методичні й організаційні матеріали.
Тому правове регулювання тіньового сектору повинно бути орієнтовано на два основних напрями: боротьба з порушенням закону в органах державної влади; прийняття мір, що направлені на переведення в легальний сектор тіньового капіталу, [20, с. 241].
З цією метою потрібно:
 сформувати й укріпити інститути громадянського суспільства;
 реформувати систему управління;
 прийняти заходи, що спрямовані на розвиток соціальної відповідальності бізнесу;
 забезпечити більшу гласність і прозорість у висвітленні діяльності органів державної влади та ін.
Для припинення окремих тіньових схем і обмеження тіньової економіки пропонується також:
- передбачити формування спеціального реєстру та загального переліку декларацій із заявленими до відшкодування сумами ПДВ, які вважаються сумнівними. Ця інформація має передаватися від підрозділів оподаткування юридичних осіб до підрозділів обробки та ведення податкової звітності. Крім того, підрозділи оподаткування юридичних осіб після проведення попередніх перевірок повинні формувати реєстри платників, які заявили до відшкодування суми податку 100 тис. грн і більше, декларації яких не були відібрані як сумнівні;
- застосувати мінімальні ціни на високоліквідні імпортні товари (у першу чергу підакцизні) для розрахунків і сплати податків. Варто також створити
інститут представників митної та податкової служби в зарубіжних країнах для обміну інформацією про оподатковування зовнішньо-економічної діяльності українських суб’єктів підприємництва. Для контролю за обсягами й асортиментом товарів, що перетинають кордон, слід облаштувати митниці сучасними засобами контролю та обліку товаропотоків;

35
- запровадити моніторинг за внутріфірмовими цінами в межах холдингових компаній з метою недопущення реалізації тіньових сум (у тому числі і в межах транснаціональних корпорацій) з подальшим переведенням грошей за кордон. Конкретизація цієї пропозиції в роботі представлена для підприємств вугільної промисловості та сфери нафтопереробки. Потенційно моніторинг може бути запроваджений у будь-якій галузі, де є технологічна кооперація і створена холдингова компанія;
- увести систему регресивно-прогресивного оподаткування, що збільшується від зменшення бази оподаткування і, навпаки, знижується, якщо результати роботи підвищуються.
За таких умов легалізація доходів буде супроводжуватися наповненням бюджету, [19, с. 89].
 Вирішення проблеми виведення економіки з тіньового в легальний сектор повинно базуватися на таких принципах:
 формування сприятливих умов для ведення підприємницької діяльності, що включає створення помірної стосовно суб’єктів малого бізнесу податкової політики, удосконалення правового регулювання у сфері відносин власності, контроль і забезпечення умов у зовнішньоекономічній сфері;
 різноманітне стимулювання розвитку системи безготівкових розрахунків у поєднанні з жорстким контролем та обмеженням на операції з готівковим оборотом; боротьба з легалізацією злочинних доходів;
 здійснення заходів щодо викорінення корупції в державному секторі.
Крім того, можливими шляхами вирішення проблеми тінізації в Україні є:
1) впровадження заходів, спрямованих на збільшення безготівкової частки грошей в економіці;
2) сплата авансових платежів підприємством за основними видами податків щоквартально, а скоригованих сум податків – у кінці року
(прикладом може слугувати податкова система Чехії );
3) установлення дати початку податкового року за датою державної реєстрації корпорації. Таке нововведення створить більш сприятливі умови

36 роботи не тільки для підприємств, але й для податкових органів, адже це позбавить їх напливу звітностей підприємств наприкінці звітних періодів (з досвіду Канади);
4) передбачення можливості встановлення індивідуального графіка сплати податків для підприємств, що потрапили в складну фінансову ситуацію.
За даних умов для підприємства розробляється індивідуальний план погашення податкових заборгованостей (досвід Австрії), [21, с. 123].
Для підвищення ефективності антикорупційної діяльності потрібно звести до мінімуму функції службовців із дозволу, особливо на регіональному та муніципальному рівнях.

37

ВИСНОВКИ
Отже, тіньова економіка являє собою сукупність суспільних відносин, які виникають у ході економічної діяльності, містять легальні та нелегальні, систематичні чи одиничні діяння юридичних і фізичних осіб, спрямовані на пряме чи опосередковане отримання доходу, іншої економічної вигоди, що не задекларовані для цілей оподаткування. З проблемою тіньової економіки стикаються всі країни світу, і наша держава не є винятком.
Виникнення і функціонування тіньової економіки в Україні обумовлене низкою політичних, економічних і соціальних причин, серед яких:
1) нестабільність податкової системи, завищені податкові ставки, що здійснюють значний тиск на суб’єктів господарювання;
2) низький рівень зарплати в державному секторі економіки, що знижує імідж державного службовця, і породжує корупцію в самих органах влади та місцевого самоврядування;
3) непрозора система приватизації державного майна;
4) відсутність повноцінного ринкового середовища, уповільнене здійснення економічних перетворень;
5) правова незахищеність суб’єктів господарювання від зловживань з боку посадових осіб державних органів та органів місцевого самоврядування;
6) незбалансованість державної регуляторної політики та багато інших.
Все це створило сприятливі умови для отримання окремими групами населення надприбутків та завдання значних економічних збитків державі. Це призвело до послаблення державних функцій контролю та регулювання у багатьох галузях фінансово-господарської діяльності. На сьогодні тіньова економіка, по різних розрахунках, приносить прибуток (в різній формі) більше
10 мільйонам людей в Україні.
Тіньова економіка значно знижує ефективність макроекономічного регулювання економіки. Відсутність достовірних даних стосовно кількісних розмірів тіньової економіки не дозволяє ефективно планувати та реалізовувати

38 грошово-кредитну і бюджетно-податкову політику. Тому сьогодні досить актуальною є проблема оцінки масштабів тіньової економічної діяльності.
За оцінками Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, у ІІ півріччі 2014 року рівень тіньової економіки становив 45% від офіційного ВВП.
За неофіційними – значно більше. Але і офіційний показник завищує допустимий рівень. Найпотужнішою галуззю залишається торгівля. Тут у першому півріччі „тінь” становила близько 80%. Аналогічний показник характеризує і вітчизняну будівельну галузь, серед наших тіньових лідерів також нерухомість. Однією з головних проблем залишається тіньова заробітна плата. Вона в багатьох випадках виплачується в конвертах і взагалі не враховується ніякою статистикою. Особливо загрозливою на сьогоднішній день
є корупція, що тісно вкоренилася навіть у органах владних та силових структур місцевого та державного рівня.
Значна тінізація економічного обороту, недостатність державних зусиль щодо її подолання призводять до викривлення принципів громадянського суспільства, формують негативний імідж України у світі, стримують надходження в країну
іноземних
інвестицій, зменшують податкові надходження до державного та місцевого бюджетів, посилюють криміналізацію суспільства, не сприяють налагодженню торговельно-економічних стосунків українських підприємств
із зарубіжними партнерами, стримують
євроінтеграційні зусилля України. Все це об’єктивно зумовлює здійснення активних дій щодо детінізації економіки.
Детізація економіки – це цілісна система заходів, спрямована передусім на викорінення причин та передумов виникнення тіньової економіки.
На сьогодні органами влади України було прийнято багато законів, вжито чимало заходів щодо детінізації економіки, але бажаного, відчутного результату вони, на жаль, не дали.
Вирішення проблеми тінізації потребує узгоджених зусиль держави у багатьох сферах державної політики. Сьогодні необхідно відійти від припущення, що детінізація не потребує спеціальних зусиль та заходів та відбуватиметься по мірі розвитку ринкових відносин у країні.

39
Реальне скорочення тіньового сектору може відбутися лише за умови зменшення витратності та зростання ефективності легальної економіки, створення паритетних умов для функціонування різноманітних форм бізнесу.
Це має підвищити конкурентоспроможність легальної економіки і зробить невигідним приховування її результатів. Беззаперечною умовою такого перетворення має бути послаблення фіскального тиску на легальну економіку, що створить мотивацію переведення тіньових операцій на легальні засади.
Стратегічними пріоритетами детінізації економіки
України на сучасному етапі є стимулювання інвестиційних процесів; вдосконалення монетарної політики; створення сприятливих умов для розвитку підприємництва; значне зниження і вирівнювання податкового навантаження, спрощення податкової системи, посилення податкового контролю за рівнем витрат виробництва, виконання й адміністрування податкового законодавства; створення ефективної системи управління державним сектором економіки; посилення державного контролю за використанням бюджетних коштів, кредитних ресурсів та іноземних інвестицій; протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом тощо.
Реалізація зазначених вище та інших заходів щодо подальшої детінізації економіки не лише сприятиме формуванню повноцінного ринкового середовища, легалізації капіталу, процесу демократизації економіки і суспільства в цілому, а й забезпеченню відродження та ефективного розвитку вітчизняного підприємництва.


40
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1.
Ванькович Ю.М. Визначення сутності тіньової економіки / Ю.М.
Ванькович: [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vnulp/Menegment/2013_657/68.pdf
2.
Ванькович Ю.М. Класифікація тіньової економічної діяльності / Ю.М.
Ванькович / / Науковий вісник НЛТУ України. - 2010. − № 20.5 – 197 с.
3.
Горобінська І.В. Тіньова економіка - як результат ухилення від сплати податків / І.В. Горобінська, О.І.Шептунова / / Збірник наукових праць НТУ.
- 2013. – №3. – 411 с.
4.
Держава та тіньова економіка / Зінов'єв Ф.В. // Держава та регіони. Сер.:
Економіка та підприємництво.- 2014.- № 4 – 198 с.
5.
Засянська О.В. Теоретичні основи боротьби з тіньовою економікою /
О.В. Засянська // Актуальні проблеми економіки. – 2012. – № 5. – 342 с.
6.
Кондрат І.Ю. Тіньова економіка: сутність та сучасний стан в Україні /
І.Ю. Кондрат, Т.П. Миндюк / / Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. −
№. 20.2. – 191 с.
7.
Кравченко О.А. Тіньова економіка України: проблеми і шляхи подолання /
О.А. Кравченко, О.М. Головченко / / Труды Одесского политехнического университета. – 2010. – № 1(21). – 243 с.
8.
Нагребельний В. П. Тіньова економіка / В. П. Нагребельний, В.М.
Попович // Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол.: Ю.С.Шемшученко
(голова редкол.) та ін. – К., 2009.- Т.6.- 276 с.
9.
Організаційно-економічний механізм виявлення та попередження тіньової діяльності: Автореф. дис. ... канд. екон. наук. / Квасов С. А.; Н.-д. екон. ін-т
М-ва економіки та з питань європ. інтегр. України.– К., 2013. –19 с.
10. Оцінка тіньового сектора економіки України /Корнус В.Г. // Зб. наук. пр.
Донец. держ. ун-ту упр. Сер.: "Економіка".- 2013.- Т. 5, вип. 34: "Економіка та маркетинг підприємства і території". – 366 с.
11. Попович В.М. Теорія детінізації економіки / В.М. Попович. – Ірпінь, 2011.–
275 с.

41 12. Приймак О.В. Соціально-економічні причини виникнення тіньової економіки в України (Електронний ресурс) / О.В. Приймак / / Національна бібліотека України ім. В. Вернадського: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/2013_42/file/Primak.pdf
13. Прутська О. О. Заходи державної протидії тіньовій економічній діяльності в
Україні / О. О. Прутська, І. Б.Юрчик // Національна бібліотека ім. В.
Вернадського: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://
www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Aprer/2013_5_1/55.pdf
14. Тіньова економіка: сутність, особливості та шляхи легалізації / За ред. З. С.
Варналія. – К.: НІСД. - 2010. – 576 с.
15. Турчинов О.В. Тіньова економіка: теоретичні основи дослідження / О.В.
Турчинов. – К.: «АртЕК», 2008. – 327 с.
16.
Турчинов
О.
В.
Тіньова економіка: закономірності, механізми функціонування, методи оцінки. – К., 2013.
17. Фейг Е. До питання про сутність тіньової економіки. – К., 2012. – 276 с.
18. Фукс А.Е. Тінізація економіки, проблеми її детінізації та легалізації в
Україні. Наук.зб. Вчені записки. Вип. 13, Київ, КНЕУ, 2011.
19. Харко Д. Правова природа тіньової економіки : поняття, причини та напрями детінізації / Д. Харко / / Вісник Львівського університету. - 2011. -
№52. – 357 с.
20. Шнайдер Ф. Тіньова економіка: закономірності, механізми функціонування, методи оцінки. – К., 2011. – 465 с.
21. Шарікова О.В. Економічні наслідки тінізації економічної системи //
Економіка. Фінанси. Право. – 2014. – № 1. – 298 с.
22. Шелудько Н.М. Проблема тіньової економіки в Україні / Н.М. Шелудько
// Фінанси України. – 2014. - №9. – 342 с.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал