«Макроекономічний аналіз функціонування тіньового сектору економікиСкачати 338.37 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/3
Дата конвертації03.03.2017
Розмір338.37 Kb.
  1   2   3

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Тернопільський національний економічний університет
Кафедра економічної теорії

Міждисциплінарна курсова робота
з економічної теорії
на тему:
«
Макроекономічний аналіз функціонування тіньового
сектору економіки(на прикладі України)»

Студент 2 курсу групи ФСГ-21
Гаврилюк О.В. напряму підготовки
«Фінанси і кредит»
Керівник: к.е.н., Вірковська А.А.

Національна шкала ________________
Кількість балів: __________
Оцінка: ECTS _____
Члени комісії _______________ ___________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
_______________ ___________________
(підпис) (прізвище та ініціали)
_______________ ___________________
(підпис) (прізвище та ініціали)


Тернопіль – 2016

2
План
Вступ
1.Сутність тіньової економіки у сучасному світі.
2.Оцінка та аналіз масштабів тіньового сектору економіки України.
3.Шляхи подолання тіньового сектору вітчизняної економіки.
Висновки
Список використаної літератури

3
ВСТУП
Актуальність теми. Наявність в Україні такого соціально-економічного явища, як тіньова економіка, а також обсяги продукції і фінансових ресурсів, які обертаються в цій сфері, являють собою суттєву перешкоду забезпеченню сталого розвитку економіки. Значною проблемою є те, що переважна більшість операцій, які можна віднести до тіньових, можна здійснити в легальному нормативно-правовому полі, а доведення факту здійснення тіньової діяльності потребує значних зусиль органів державної влади.
Функціонування тіньового сектору економіки поряд з легальним призвело до значного скорочення в структурі доходів бюджету частки податкових надходжень, що поставило під загрозу виконання важливих державних програм. Унаслідок того, що обсяги тіньової економіки не можуть бути повноцінно враховані офіційною статистикою, розроблення спеціальних методів обліку і оцінок, а також обсягів недоїмки до бюджету, які дозволяють оцінити реальні масштаби операцій, є актуальним завданням сучасного етапу розвитку.
Сьогодні найперспективніший напрям розширення доходів – залучення тіньових оборотів до сфери легального бізнесу. Але всі намагання вирішити цю проблему, зокрема й за рахунок удосконалення системи оподаткування, упорядкування пільг, посилення контрольних функцій за збором податків, не дали очікуваних результатів. Тіньова економіка все ще займає провідні позиції.
У даній курсовій роботі розглядається суть і структура тіньової економіки, стан її в Україні, її соціально-економічні наслідки, роль, причини виникнення тіньової економіки та шляхи її регулювання.
При розробці державної економічної політики, при складанні статистичних звітів і прогнозів тіньову економіку не можна не враховувати - вона складає близько половини всієї економіки, а її вплив, як позитивний, так і негативний дуже великий.
Проте, законодавство України сприяє «відмиванню» грошових коштів кримінального походження. Частина положень не тільки не відповідає, але і

4 суперечить міжнародній практиці з цих питань. Деякі законодавчі акти України зобов'язують відповідальних посадових осіб інформувати правоохоронні органи про великомасштабні операції і надавати фінансово-господарські документи на вимогу правоохоронних органів, але ці норми носять декларативний характер або посилають до неіснуючого з цих питань чинного законодавства.
Очевидно, слід внести зміни в чинне законодавство, враховуючи власний
і міжнародний досвід. Велике значення має міжнародна узгодженість в законодавстві і державному регулюванні економіки, оскільки часто суб'єкти тіньової економіки користуються відмінностями в законах країн для отримання доходу. Дуже важливою є узгодженість і всередині країни – між різними державними органами. Сумісні, цілеспрямовані і своєчасні дії забезпечать ефективність дій по детінізації економіки. Слід не просто легалізувати тіньову економіку, необхідно підвищити ефективність державного регулювання в цілому.
Об'єктом дослідження виступає тіньова економіка України, а предметом
– вплив тіньового сектору на економіку країни.
Явище тіньової економіки та шляхи її запобігання розглянуто у працях таких вчених, як Ю.М. Ванькович, І.В. Горобінська, О. В. Засянська,
І.Ю. Кондрат, Т.І. Корягіна, О.А. Кравченко, О.В. Приймак, В.М. Попович,
О.О. Прутська, О.В. Турчинов, Е. Фейг, Ф. А. Шнайдер, О.В. Шарікова,
Н.Ш. Шелудько. та ін..
Метою роботи є дослідження сутності тіньової економіки, її складових та причин виникнення, а також напрямів зменшення її рівня за сучасних умов.
У відповідності до мети роботи були поставлені наступні завдання:
- визначити сутність тіньової економіки, її причини;
- проаналізувати економічні проблеми тінізації української економіки;
- визначити перспективні шляхи зниження рівня тіньової економіки в
Україні з використанням досвіду зарубіжних країн.

5
1. СУТНІСТЬ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ У СУЧАСНОМУ СВІТІ
Уперше науковці звернули увагу на проблему тіньової економіки ще у
30-х роках XX ст., у час, коли на теренах економіки США панувала
італійська мафія. Перші спроби аналізу тіньової економіки в СРСР були зроблені в 70–80-ті роки XX ст. у Науково-дослідному технологічному
інституті побутового обслуговування, згодом – у Науково-дослідному економічному інституті при Держплані СРСР під керівництвом Т.І.
Корягіної, [1, 45].
Перші спроби дослідження тіньової економіки в незалежній Україні були здійснені наприкінці 1994 р. у Національному інституті економічних програм НАН України, [1, 47].
Уперше визначення тіньової економіки запропонував американський науковець Е. Фейг, до якої він зарахував всю економічну діяльність, яка з будь-яких причин не враховується і не потрапляє до валового внутрішнього продукту (ВВП), [17, 149].
На думку вченого-юриста В.М. Поповича, тіньову економіку можна визначити, як стан розвитку кризових, криміногенних процесів в економіці, коли доходи злочинного походження стали засобом скоєння нових, нерідко більш небезпечних злочинів, а отримані за рахунок їх скоєння доходи перестали бути споживчими, а трансформувались у базу відтворення незаконних капіталів і криміногенного потенціалу в усіх сферах цивільно- правових, організаційно-регулятивних і суспільно-економічних відносин, [11, с. 175].
Як соціально-економічне явище тіньова економіка властива усім економічним системам, отже, вона є невід’ємним їхнім атрибутом. Для її визначення у різних країнах наводиться ціла низка епітетів, а саме: неформальна, нелегальна, неофіційна, тіньова, сіра, паралельна, незадекларована, друга, непомітна, прихована. Доволі часто на різних мовах вона також звучить як «чорна» економіка. Тому в таблиці 1.1 спробуємо проаналізувати думки різних авторів щодо означення «тіньової економіки».

6
Таблиця 1.1
Трактування терміна «тіньова економіка» у літературних джерелах
№ з/п
Літературні джерела Трактування терміна «тіньова економіка» у літературних джерелах
1 Турчинов
О.
В.
Тіньова економіка: теоретичні основи дослідження. – К.:
«АртЕК», 1995. – С.
32.
Тіньова економіка – це економічна діяльність, яка не враховується і не контролюється офіційними державними органами, а також діяльність, спрямована на отримання доходу шляхом порушення чинного законодавства
2 Попович
В.
М.
Теорія детінізації економіки. – Ірпінь,
2001. – С. 175
Тіньова економіка – це такий стан розвитку кризових, криміногенних процесів в економіці, коли доходи злочинного походження стали засобом скоєння нових, нерідко більш небезпечних злочинів, а отримані за рахунок їх скоєння доходи перестали носити споживчий характер, а трансформувались у базу відтворення незаконних капіталів і криміногенного потенціалу в усіх сферах цивільно-правових, організаційно- регулятивних і суспільно-економічних відносин
3 Thomas
J.
(1999):
Quantifying the black economy:
“measurement without theory” yet again? The
Economic journal,
109. – Р.387.
Тіньова економіка включає ті види економічної діяльності, які не записані на національних дохідних рахунках
4 В.
Тацій.
Правові засоби детінізації
Тіньова економіка — це економічна діяльність, яка з якихось причин не враховується офіційною

7 економіки // Вісник
НАН
України.

2001. –
№4. статистикою
і не потрапляє до валового національного продукту. Вона проявляється у сукупності нелегальних
і псевдолегальних операцій, що забезпечують рух речей, прав, дій як у нелегальній, так і в легальній сферах економіки
5 Тіньова економіка
Матеріал з Вікіпедії
— вільної енциклопедії.
Тіньова економіка (англ. Black economy, Ghost economy,
Shadow economy) — господарська діяльність, яка розвивається поза державним обліком та контролем, а тому не відображається в офіційній статистиці.
6 Економічне зростання на засадах справедливості: Звіт про стан економіки
України.

International Bank of
Reconstruction and
Development, 1999. –
191 c.
Тіньова економіка – це економічна діяльність, яка не відображається в обліку та звітності суб’єктів підприємницької діяльності, а також не враховується і не контролюється державними органами і (або) спрямована на отримання неконтрольованого державою доходу, шляхом порушення чинного законодавства, від якої держава не одержує податкових надходжень
7 Головач В. Аудит: теневая економика //
Деловая Украина. –
1996. – №43
Тіньова економіка
– неконтрольоване суспільством виробництво, розподіл, обмін і споживання товарно-матеріальних цінностей і послуг; приховані від органів державного управління і суспільства соціально-економічні відносини між окремими громадянами, соціальними групами з використання майна в корисних особистих або групових інтересах
Отже, переконавшись у відсутності загальноприйнятого вихідного поняття, Ю. М. Ваньковичем було зроблено спробу узагальнити визначення поняття «тіньова економіка», з яким ми і погоджуємося, а саме: тіньова

8 економіка – це вид економічної діяльності, який статистично не обліковується, приховується від держави та офіційно не зареєстрований і поділяється на такі складові, як неофіційна економіка, підпільна економіка та фіктивна економіка,
[1, с.46 ].
Для того, щоб визначити сутність тіньової економіки, потрібно виділити
її складові. Е. Фейг виділяє дві основні складові тіньової економіки:
1) економічна діяльність, що є легальною, неприхованою, але й такою, що не підлягає оподаткуванню і не враховується офіційною статистикою;
2) протизаконна, свідомо приховувана економічна діяльність.
До першої складової тіньової економіки належить виробнича діяльність у домашніх господарствах, надання послуг на епізодичній основі, невеликі підробітки (догляд за дітьми, дохід, отримуваний від сільського господарства, виконання ремонтів власними силами тощо). Ця діяльність не враховується під час визначення обсягу валового національного доходу. Цей сектор Е. Фейг та інші науковці назвали «неформальною економікою».
До другої складової Е. Фейг включає заборонену в державі економічну діяльність, кримінальні діяння, а також усі інші види діяльності, які повинні враховуватись і контролюватись державою, однак суб’єкти такої діяльності свідомо її приховують для ухилення від оподаткування або в інших протиправних цілях. Цю складову доволі часто називають «підпільною економікою», [17, с. 46 ].
Подібну структуру тіньової економіки надає й економіст Сполучених
Штатів Америки Д. Блейдс, а саме:
1) виробництво цілком легальної продукції, що приховується від влади з метою несплати податків;
2) виробництво товарів чи надання послуг, які заборонені законом;
3) приховування доходів у їх натуральній формі.
На думку Д. Блейдса, саме ухиляння від сплати податків від незабороненої економічної діяльності робить найбільший внесок в обсяг

9 тіньової економіки. Він запропонував включити обсяги незаконної діяльності у систему національних рахунків, [14, с. 53 ].
Проте, варто було б удосконалити розподіл тіньової економіки на зони
(складові), а саме на такі, як це показано на рисунку 1.1.
Рис. 1.1 Розподіл тіньової економіки на складники (зони), [1, с. 56]
А тепер охарактеризуємо кожну з них:
1) неофіційна економіка – легальні види економічної діяльності, але відображення її обсягів у офіційній статистиці не повністю, цим самим часткове ухиляння від сплати податків повною мірою. На думку автора її варто поділити на підскладники з вищої ланки управління до нижчої, а саме: власники, акціонери, менеджери, виконавці. Адже фіксування обсягів виробленої продукції чи наданих послуг відбувається на різних рівнях управління, тому "заслуги" у недоплаті податків можна зафіксувати залежно від рівня управління.
2) підпільна економіка – сфера матеріального виробництва та сфера невиробничої діяльності, тобто усі заборонені законом види економічної діяльності, а саме: наркобізнес, проституція, торгівля зброєю, людьми та людськими органами тощо;
Тіньова економіка
Підпільна економіка
Фіктивна економіка
Вла сники
Ме неджери
Виконавці
Сф ера матеріальн ого ви робницт ва
Сф ера нев иробничої діяльності
Хаб арниц тв о
Спек улятив ні у
годи
Неофіційна економіка

10 3) фіктивна економіка – хабарництво, спекулятивні угоди та інші види шахрайства, пов'язані з отриманням та передачею грошей, [1, с. 63].
Запропоновано виділити фіктивну економіку окремим складником, хоч вона й по суті може бути складником підпільної економіки, оскільки вона набула досить широких масштабів за останні десятиріччя як в Україні, так і в світі.
Для того, щоб познайомитись з тіньовою діяльністю детальніше, потрібно здійснити більш розширену її класифікацію за основними її ознаками. До них можна віднести масштабність, масовість, тривалість здійснення, мотивацію тощо. Дана класифікація представлена в таблиці 1.2, [2, с. 76].
Таблиця 1.2
Класифікація тіньової економічної діяльності
Тіньова економічна діяльність
Класифікаційна ознака
Складники класифікації
За масштабністю тіньової економічної діяльності зовнішня внутрішня: загальнодержавна галузева регіональна локальна
За кількістю осіб, що здійснюють тіньову економічну діяльність одноосібна колективна
За мотивацією тіньової економічної діяльності навмисна ненавмисна
За постійністю здійснення тіньової економічної діяльності разова сезонна постійна
За тривалістю здійснення тіньової економічно діяльності короткотермінова середньотермінова довготермінова

11
Залежно від стадії виробництва постачальницька виробнича збутова
Основними сегментами тіньової економіки і механізмами одержання тіньових прибутків є:
 корупція;
 приховування реальних прибутків громадян, а також прибутків підприємств від оподатковування;
 ухилення від сплати податків;
 нелегальний експорт капіталів;
 незаконна приватизація державної власності;
 одержання тіньових прибутків шляхом схованого вилучення з обороту різниці між офіційними і реальними цінами на товари і послуги;
 дрібні розкрадання на державних акціонерних і колективних підприємствах
 нелегальні валютні і зовнішньоекономічні операції (контрабанда);
 випуск і реалізація невраховуваної продукції і надання невраховуваних послуг;
 кримінальні злочини (рекет, наркобізнес, проституція, розкрадання);
 фінансове шахрайство, [3, с. 79].
Основні причини, що сприяють посиленню і росту тіньового сектора економіки на сучасному етапі можна зобразити у вигляді схеми, представленої на рисунку 1.2.

12
Рис. 1.2. Причини, що сприяють посиленню і росту тіньового сектора економіки на сучасному етапі та наслідки його функціонування, [3, с. 82]
Отож, серед головних причин існування тіньової економіки в Україні варто назвати:
 надмірне податкове навантаження та нерівномірний його розподіл на платників податків, низький рівень податкової дисципліни, значна кількість пільг, яка зменшує кількість платників податків;
 недосконалість, невідповідність до реалій життя чинного податкового законодавства;
 надмірне регулювання підприємницької діяльності, відсутність адекватних до ринкових умов “правил гри” для підприємців внаслідок лобіювання під час законодавчого процесу корпоративних інтересів окремих представників впливових промислово-фінансових груп;
 інтенсивне “вливання” в офіційний сектор грошової маси з суто кримінальним походженням, зокрема й через ухилення від оподаткування як один з найголовніших сегментів тінізації капіталу. високий рівень корупції та некомпетентність державних службовців (корупція є одним з головних чинників, який впливає на розвиток України та залишається одним з
Причини (високе податкове навантаження і його нерівномірний розподіл, непрозорість і нестабільність податкового законодавства, корупція в державних органах, відсутність повноцінного ринкового середовища, непрозора приватизація, вручання владних структур у діяльність господарюючих суб’єктів, неефективність захисту права власності)
Ухилення від оподаткування
Тіньова економіка
Наслідки ( скорочення доходів бюджетів, втрата промислового і
інтелектуального потенціалу, відток капіталів, зменшення інвестицій, дискримінація господарюючих суб’єктів, недовіра до органів влади, несправедливий розподіл національного доходу)

13 найбільших перепон на шляху її інтеграції до світового співтовариства),
[12, с. 165].
 нестабільність інвестиційного та підприємницького клімату (про це свідчить зниження індексу економічної свободи України у рейтингу, який складає американська неурядова організація "The Неritage Foundation". За рейтингом 2014 р., Україна посіла 155 місце зі 178 країн);
 недостатній захист інвесторів (відповідно до рейтингу "Doing business 2014"
Україна посіла серед 189 країни такі місця за складовими індексу: за реєстрацією власності – 97; за захистом інвесторів – 128; за легкістю отримання дозволу на будівництво – 41; за податковим тягарем – 164 місце);
 нестабільне політичне середовище та ін., [5, с. 78].
З’ясувавши основні причини виникнення тіньової економіки, варто розглянути, її вплив на економіку країни вцілому , а також виділити позитивні та негативні наслідки існування тіньового сектору.
Вольф Шефер стверджує, що тіньова економіка за допустимого рівня чинить не лише негативний, але й позитивний ефект.: "тіньовий сектор можна класифікувати як ринкову систему, в якій майже без тертя здійснюється координація попиту і пропозиції". Тіньова економіка, що зростає створює нові можливості для зайнятості, причому не тільки тіньової, оскільки цей сектор потребує продуктивних товарів легального сектора (матеріали, послуги), у галузях тіньової економіки з'являються інновації, які підвищують суспільний добробут, тіньова економіка може амортизувати потрясіння офіційної економіки, сприяючи стабільності системи загалом .
Про позитивні ознаки тіньової економіки України розповіла Оксана
Реміга, економіст Міжнародного центру перспективних досліджень в інтерв’ю газеті «Поступ», а саме: «Позитивом є те, що тіньова економічна діяльність – своєрідний засіб виживання в українських реаліях. Якщо говорити глобально, то тіньова економіка більш "легка на підйом", вона дуже швидко реагує на зміни в кон'юнктурі. До того ж "перетікання" робочої сили в перспективніші галузі відбувається набагато швидше і простіше», [3, с. 98].

14
На думку Ю.М. Ваньковича, до позитивів тіньової економіки також можна віднести:
1) нагромадження капіталу. Оскільки в тіньовій економіці кошти обертаються набагато швидше, то й відтворюються вони також швидко. Хоч капітал буває доволі сумнівного походження, але ж в подальшому його можна використати на легальний бізнес;
2) додаткові робочі місця. Так, люди одержують зарплату «в конвертах», але вони мають змогу працювати, заробляти кошти для того, щоб забезпечити себе, хоч і держава недоотримує податків, а працівники не набувають трудового стажу;
3) реалізація ідей. Враховуючи українське законодавство, можна сказати, що в нас доволі важко реалізувати свою ідею цілком легально, або
інколи надто довго потрібно ходити по багатьох інстанціях і збирати усі можливі довідки, а тіньова економіка дозволяє реалізувати ці ідеї, хоч і не зовсім легально;
4) формування механізмів підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки. Наприклад, колекторські фірми: законів немає, а вони діють і вирішують важливу проблему з виплати кредитів;
5) виробництво стратегічних та імпортозамінних товарів та послуг, [1, с.
157].
Проте в тіньовій економіці все таки більше негативних аспектів, а які саме, показано в таблиці 1.3.
Таблиця 1.3
Негативні аспекти тіньової економіки, [1, с. 67]
Економічні
Соціальні
Політичні
Зменшення обсягів податків
Видача зарплати в конвертах
Складність управління економікою країни
Сумбурність та нерегульованість розвитку економіки
Зменшення обсягів пенсійного забезпечення

15
Тіньова економіка чинить значний негативний вплив на всі соціально- економічні процеси, які відбуваються в суспільстві. Без урахування тіньової економіки не можливо здійснити економічний аналіз на макро- і мікро- рівнях, ухвалити ефективні управлінські та законодавчі рішення. Поширення тіньової економіки веде до різкого зниження ефективності державної політики, утруднення, а подекуди – й неможливості регулювання економіки ринковими методами, із застосуванням інструментів грошово-кредитної й податкової політики, [5, с. 143].
У значній мірі зростання тіньової економіки пов'язане з об'єктивною реакцією підприємств і населення на нездатність держави ефективно управляти економічними процесами із необхідністю компенсувати неофіційною
індивідуальною діяльністю обвальне падіння рівня соціального захисту, [6, с.
97].
Слід відзначити, що правопорушення у сфері оподаткування охоплюють всі види фінансово-господарської діяльності і характерні не тільки для комерційних, але й для державних підприємств. При чому для досягнення злочинної мети використовуються помилки та недоліки в роботі законодавчих та контролюючих державних органів.
Наприклад, створення та функціонування фіктивних підприємств для обслуговування недобросовісних платників податків з метою приховування об'єкту оподаткування шляхом
Зниження
інвестиційної привабливості національної економіки
Неможливість сформувати ефективну систему охорони здоров’я
Створення негативного
іміджу держави
Неможливість використання тіньових коштів в екстрених цілях (під час фінансово- економічної кризи, стихійного лиха, введення надзвичайного стану)
Втрата довіри громадян до органів державного управління

16 прийняття на себе їх податкових зобов'язань. Подібна ситуація спостерігається і в сфері здійснення бартерних операцій, в результаті яких створюються надлишки, які списуються через інші рахунки бухгалтерського обліку або відображаються як предмет проведених бартерних операцій. Деякі підприємці здійснюють підприємницьку діяльність без державної реєстрації так званий нелегальний бізнес, який широко використовується в торгівлі алкогольними напоями аудіо та відеопродукцією, комп'ютерними технологіями та інше, що спричиняє значну шкоду фіскальній політиці держави. Великі збитки завдаються і нелегальним ввезенням та реалізацією підакцизних товарів.
За даними Університету Іоганна Кеплера з австрійського міста Лінц, обсяг тіньової економіки в Європі перевищує 2 трлн євро. Розмах тіньового ринку різний у різних країнах - від 7-8% ВВП в Австрії та Швейцарії до значних 30% і більше в низці країн Центральної та Східної Європи. Уряди всіх без винятку країн докладають зусиль для скорочення обсягу "неофіційного" ринку, але з цілої низки причин, це завдання виявляється винятково складним для виконання.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал