М. В. ОстроградськогоPdf просмотр
Сторінка4/13
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.01 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Управління нововведеннями в освітньому закладі
як самостійний вид діяльності

Для забезпечення якості та ефективності окремих нововведень необхідно враховувати, відстежувати, прогнозувати наслідки інновацій. Усе це виокремлює управління педагогічними інноваціями у самостійний вид діяльності, автономну наукову проблему [5, с. 266].
Для управління нововведеннями необхідно мати банк інновацій (педагогічних
ідей). Технічно його створюють у формі картотеки, заводячи на кожне нововведення освітнього закладу спеціальну карту.
Як правило, це роблять на початку навчального року. Картки, на яких фіксують педагогічні ідеї та їх основні характеристики, є формалізованими, тобто кожен їх пункт передбачає занесення конкретної інформації.

28 1. Проблема. У цьому пункті формулюють протиріччя у навчанні та вихованні, які змушують відмовитися від традиційної практики і почати пошук нової, або фіксують потребу, що спонукає необхідність впровадження інновації.
Наприклад, необхідність здійснення у процесі навчання різнорівневої диференціації
і відсутність у педагогів необхідних знань про цю технологію для її практичної реалізації.
2. Мета інновації (нововведення). Формулювання мети має бути своєрідною відповіддю на другу частину проблеми (протиріччя), тобто визначати параметри результату, в яких її має бути досягнуто. Метою нововведення, наприклад, може бути формування пізнавальних інтересів дитини; забезпечення умов для свободи вибору дітей; забезпечення умов для інтегрованого навчання й виховання здорових дітей і дітей з особливими потребами тощо.
3. Суть інновації. Мається на увазі комплекс взаємопов'язаних завдань, які потрібно розв'язати, щоб отримати нову якість.
4. Прогнозований результат нововведення. Будь-який прогнозований результат повинен бути досяжним і вимірюваним. Як правило, передбачають очікувані позитивні результати, а також можливі втрати, негативні наслідки і заходи щодо їх уникнення. При цьому вказують параметри, за якими буде визначатися ефективність нововведення.
5. Класифікація інновації. Критерієм класифікації є галузь застосування
інновації. У навчально-виховній сфері такими галузями можуть бути управління, дидактика, конкретна методика, психологія, гігієна, валеологія тощо.
6. Інноватор. У цей пункт заносять відомості про особу, яка запроваджує
інновацію (вік, освіта, спеціальність, педагогічний стаж), а також її статус стосовно
інновації (розробник, користувач, розповсюджувач).
7. Стадії нововведення. Всі стадії, які подолало нововведення, і та, на якій воно перебуває, мають бути пронумеровані і відповідно названі.
8. Експериментальна перевірка інновації. Цей пункт передбачає фіксацію результатів кожної експериментальної перевірки. Загальну їх кількість занотовують після закінчення навчального року.
9. Характер інноваційного процесу (експерименту). Будь-який інноваційний процес може належати до одного з таких видів: констатуючий – відстеження процесу, констатація результатів; уточнюючий – коригування гіпотези відповідно до отриманих результатів; формуючий – перевірка ефективності системи впливів.
10. Перешкоди на шляху розроблення і впровадження. Йдеться про соціальні, матеріально-технічні перешкоди, що заважають упровадженню інновації, а також про загальнопедагогічні проблеми (управлінські, дидактичні, методичні, виховні та
ін.).
11. Експериментальний контроль. Передбачає фіксування всіх видів контролю за впровадженням інновацій. Такими видами є самоконтроль, експертний контроль, контроль громадськості. Самоконтроль використовують розробники, розповсюджувачі та користувач інновації. Експертами можуть бути спеціалісти у відповідній галузі знань і практичної діяльності – колеги по роботі, досвідчені керівники навчально-виховних закладів, методисти, завучі, науковці тощо.

29
Громадський контроль здійснюють батьківські, профспілкові організації, рада кураторів тощо.
12. Оцінювання інновації. Його здійснюють за всіма придатними для конкретної ситуації показниками і в різних формах, що дає змогу побачити
інновацію під різними кутами зору і в різних вимірах.
13. Проблеми, які необхідно розв'язати. Такими проблемами можуть бути психологічні бар'єри у педагога і батьків, відсутність методик проведення різнорівневого контролю тощо.
14. Особливі міркування про значення інновації. Як правило, такі міркування з'являються за результатами експертизи програми інновації.
Банк педагогічних інновацій дає змогу керівнику навчальних закладів кваліфіковано здійснювати регулювання та корекцію нововведення.
Важливим елементом управління інноваційною діяльністю є контроль за результатами, який загалом здійснює такі функції:

констатація, експертна аналітична оцінка досягнутих результатів навчальної або виховної діяльності;

констатація і оцінювання учасників інноваційного процесу, досягнутих ними результатів навчальної або виховної діяльності, спрямованої на розвиток освітнього закладу;

констатація та оцінювання результатів управління інноваціями відповідно до комплексно-цільової програми;

формування каналів прямого і зворотного зв'язку для інформування та стимулювання учасників інноваційного процесу.
Реалізація кожної функції потребує внесення відповідних коректив в освітній процес, діяльність педагогічного колективу, здійснення управлінських впливів.

Педагогічна експертиза як частина педагогічної кваліметрії

Процес оцінювання передбачає використання всебічної достовірної
інформації як передумови об'єктивних висновків про стан об'єкта, процесу, явища.
Джерелом такої інформації у педагогічній сфері є експертна діяльність – дослідницька діяльність, зосереджена на вивченні практики, що розвивається.
Експертиза має на меті оцінювання дії, процесу, які вже відбулися, тривають або тільки передбачаються на майбутнє, її об'єктом є діяльність із розроблення, реалізації проекту або результат проектної діяльності. Під час експертизи послуговуються інтуїтивними, а також кваліметричними (сформованими дослідницьким шляхом) засобами. Процедура експертизи передбачає створення відповідного продукту, яким, як правило, є висновки експертів.
Оцінювання інноваційної діяльності вимагає певних знань з кваліметрії – науки про методи кількісного оцінювання якості продукції.
У 70-ті роки XX ст. методи кваліметрії поширилися й на педагогіку, що зумовило появу нового напряму — педагогічної кваліметрії – самостійної наукової дисципліни, одного з напрямів загальної кваліметрії, який доповнює всі педагогічні науки контролем, діагностикою і корекцією результатів.

30
Якщо предметом педагогічної кваліметрії є загальні проблеми вимірювань, то методика вимірювань, конструювання тестів і анкет, організації й проведення експертизи становлять предмет педагогічної експертизи.
Педагогічна експертиза як частина педагогічної кваліметрії спирається на засоби і методи вимірювання якостей, які застосовують під час експертизи навчальної і методичної літератури, структурування і планування навчального матеріалу, професіоналізму, майстерності педагогів тощо.
У системі педагогічної діяльності використовують два типи експертизи: групову та індивідуальну. З огляду на ознаки виокремлюють такі види педагогічної експертизи:

за формою контакту: очна (безпосередньо з об'єктом), заочна (через анкетування, тестування тощо);

за формою подання: відкрита, закрита, напіввідкрита;

за способом отримання інформації: пряма, побічна;

за суб'єктом експертизи: внутрішня, зовнішня;

за цільовим спрямуванням: констатуюча, прогнозуюча, формуюча
(розвивальна).
Для багатокритеріальної педагогічної характеристики інноваційної діяльності вчителя використовують кількісні та якісні параметри різних ознак
інновацій (таблиця 1).
Таблиця1
Параметри педагогічного аналізу інноваційної
діяльності вчителя

Ознака
Параметри
1. Рівень новизни
Глибокий рівень – інновація не має прикладних і теоретичних аналогів. Середній рівень – інновація доповнює, удосконалює чи поліпшує усталені елементи освітньої системи або педагогічної практики. Поверховий рівень – пропозиція не містить нового або орієнтована на застосування готових розробок в іншій сфері.
2. Масштаб застосування Міжнародний. Державний. Регіональний. Місцевий
(ДНЗ, школа, група, клас, окремі вихованці тощо).
3. Об'єкти інновації
Зміст навчання. Методика навчання. Методика виховання. Управління освітою.
4. Прогноз існування
інновації
До двох років. Від двох до п'яти років. Понад п'ять років.
5. Наукове обґрунтування
інновації
Наявність теоретичного обґрунтування. Наявність емпіричного матеріалу. Недостатнє наукове обґрунтування.
6. Готовність педагога до впровадження інновацій
Висока. Середня. Низька.
7. Інформаційно- методична забезпеченість
інновації
Наявність методичного забезпечення. Слабка забезпеченість (незабезпеченість) методичними матеріалами.

31
Оцінювання рівня інноваційного потенціалу педагогічного колективу

Перспективи інноваційної діяльності залежать не лише від інноваційного потенціалу нововведення, а й від інноваційного потенціалу педагогічного колективу. Оцінювання рівня інноваційного потенціалу педагогічного колективу здійснюють за певними критеріями.
1. Сприйнятливість до нового. Цей критерій охоплює здатність передбачати розвиток і результати роботи, потребу в постійному професійному зростанні.
Сприйнятливий до нового педагог постійно стежить за передовим досвідом у своїй сфері діяльності, намагається впровадити його з урахуванням освітніх потреб населення, суспільства. Він системно і наполегливо займається самоосвітою, розвиває власні ідеї у процесі педагогічної діяльності. Бачачи перспективи творчого розвитку, такий педагог прогнозує й аналізує свою діяльність, ефективно взаємодіє з батьками вихованців, колегами, науковими установами тощо.
Сприйнятливість педагогів до нового оцінюють, послуговуючись спеціальною шкалою оцінок, яка передбачає:
5 –сприйнятливість сильно виражена;
4 – сприйнятливість виражена;
З – виявляється, але не завжди;
2 – слабо виявляється;
1 – не виявляється.
Обстановку в навчально-виховному закладі визначають, використовуючи коефіцієнт інновацій за формулою:
КІ = К факт
К тах де К
факт
фактично одержана кількість балів;
К
тах
максимально можлива кількість балів;
КІ коефіцієнт інновацій.
Сприйнятливість до нового поряд із іншими чинниками забезпечує гармонійне здійснення інноваційної діяльності, саморозкриття особистості педагога.
2. Підготовленість до освоєння нововведень. Ідеться про інформованість педагогів про інновації, наявність потреби у зміні та оновленні педагогічного процесу; вмотивованість їх на розроблення та освоєння нововведень; наявність системи знань і вмінь для успішної реалізації професійної діяльності, наявність знань і вмінь для дослідницької діяльності.
Оцінюють її за допомогою методів спостереження, анкетування, бесід, творчих завдань, створення спеціальних ситуацій, у яких може розкритися особистість педагога.
3. Ступінь новаторства педагогів і колективу навчального закладу.
У результаті оцінювання ступеня новаторства кожен педагог може бути проатестований як педагог-„новатор”, педагог-„передовик”, педагог-
„помірний”, педагог-„передостанній”, педагог-„останній”. Безперечно, така класифікація значною мірою умовна, оскільки у структурі особистісних

32
якостей, стилі діяльності педагога наявні елементи інших класифікаційних груп. У цьому разі йдеться про виражену домінанту якостей [5].
Педагоги–„новатори”. До цієї групи належать педагоги з яскраво вираженим новаторським духом, які завжди першими охоче сприймають нове як позитивне. Вони вміють розв'язувати нестандартні завдання, часто самі створюють і розробляють педагогічні інновації.
Педагоги–„передовики”. Вони першими здійснюють практичну, експериментальну перевірку інновації у своєму закладі, підхоплюють інновації, впроваджені в інших навчально-виховних закладах.
„Помірні” педагоги („золота середина” ). До інновацій вони ставляться стримано, не поспішають їх впроваджувати, водночас намагаються не бути у цій справі серед останніх. Як правило, такі педагоги розпочинають інноваційну діяльність після того, як нове сприймуть колеги.
Педагоги–„передостанні”.
Цю групу утворюють педагоги, які передостанніми наважуються на інноваційну діяльність. Нове вони сприймають, переконавшись в утвердженні щодо нього загальної позитивної думки.
Педагоги–„останні”(консерватори). Для стилю мислення, поведінки, професійної діяльності цих педагогів характерні традиційність, консервативні форми роботи.
Інноваційний потенціал навчального закладу залежить від кількості педагогів, які утворюють ці групи, і від співвідношення груп у структурі педагогічного колективу. (Цитується за І.М. Дичківською[5]. Тут і далі
матеріали мають рекомендаційний характер).

Анкетування педагогів щодо їх ставлення до нововведення

Для з'ясування ставлення педагогів до нововведення керівник навчального закладу може вдатися до опитування за анкетою:
1. Які нововведення ви внесли у навчально-виховний процес за останні 1–
3 роки? Що спонукало вас до цього?
2. На вирішення якої проблеми були спрямовані ініційовані вами нововведення?
3. Яких результатів ви досягли за допомогою нововведення? У навчанні та вихованні дітей:

досягнуто кращих результатів;

результати є такими, як попередні;

результати гірші від попередніх;

невідомо.
4. Які зміни відбуваються в діяльності дітей на заняттях (уроках) і в повсякденному житті? Внаслідок упровадження нововведення:

діти стають активнішими;

підвищується пізнавальна самостійність дітей;

підвищується рівень пізнавального інтересу;

інші зміни у розвитку дітей (назвати);

немає змін.

33 5. Від участі в інноваційній діяльності ви очікуєте:

особистого задоволення своєю працею;

громадського визнання;

зниження обов'язкової норми навчальних годин;

пріоритетного становища (уваги) в колективі;

матеріальної винагороди.
Аналіз відповідей на питання анкети дає підстави для висновків про
інноваційний потенціал педагогічного колективу.
В управлінні інноваційною діяльністю важливо не тільки знати про відповідність її проміжних і кінцевих результатів сформульованій меті, а й за необхідності оперативно та компетентно з'ясовувати причину їх відхилень. Це означає, що контроль, аналіз та оцінювання впровадження нововведень тісно взаємопов'язані, без чого неможливе обґрунтоване здійснення коректив ін- новаційної діяльності.
Під час управління прогнозованими педагогічними інноваціями найважливішим є контроль за плановими результатами (на певний час, навчальний рік). Цінні для педагога-інноватора, керівника освітнього закладу і випадкові позитивні результати. За конкретним результатом роблять висновки про досягнуте.
Для контролю та експертного оцінювання результатів інновацій використовують спеціальні карти, що містять такі показники і норми:
Норми оцінювання:

попереднє оцінювання на вході;

оцінювання за проектом, концепцією (очікуване);

оцінювання інших організацій (наприкінці навчального року);

оцінювання експертами-спеціалістами (наприкінці навчального року);

середня варіативна оцінка.
Показники:
1.Такі, що відображають результати навчально-виховного процесу:

рівень здоров'я дітей і здорового способу життя;

рівень виховання та навчання згідно з державними стандартами;

рівень готовності дітей до навчання у школі;

рівень використання різних методів навчання і виховання;

рівень застосування різних форм організації навчально-виховного процесу.
Разом –
2. Такі, що відображають процес управління:

рівень інформаційного забезпечення;

рівень мотивації членів колективу: дітей, педагогів, батьків;

рівень педагогічного аналізу;

рівень прогнозування результату;

рівень планування результатів;

рівень організації;

рівень контролю на діагностичній основі;

рівень регулювання і корекції;

34

додатковий показник: стиль управління на демократичній основі.
Разом –
Разом за 1 і 2 блоками —
Експертне оцінювання здійснюють за чотирибальною системою:
0 – критичний рівень;
1 – низький рівень;
2 – припустимий рівень;
3 – оптимальний рівень.
На підставі отриманих даних виставляють середню варіативну оцінку за всіма показниками, потім підсумовують усі оцінки і ділять на кількість показників за кожним блоком. Оптимальними є показники 75 % і вище; допустимими – від 50 до 74 %, критичними – 40–49 %.
Здійснений у такий спосіб аналіз дає змогу реально оцінити показники розвитку інновацій порівняно з вихідним рівнем, а також очікуваним за прогнозом і реальним на кінець навчального року.
Для остаточного аналізу інноваційної діяльності за показниками наявних у банку інновацій карт, а також карт, за допомогою яких здійснюють контроль і експертне оцінювання результату інновації, вибудовуються діаграми (графіки), які засвідчують певні тенденції в інноваційному процесі і є основою для прийняття управлінських рішень щодо його корекції.
Завдяки цьому на завершення навчального року оцінюють усі показники та виявляють фактори, що сприяли або заважали отриманню прогнозованих результатів інноваційної освітньої діяльності.
Таке оцінювання називають оцінюванням результату і силового поля, оскільки до уваги беруть як одержані результати, так і внутрішні та зовнішні фактори організації інноваційної діяльності.

Програма регулювання і корекції інноваційного процесу
Результати експертного контролю та аналізу розглядають на засіданні педагогічної ради. Тоді ж за потреби затверджують програму регулювання і корекції інноваційного процесу, яка може містити, наприклад, такі заходи:
1. Нарада при керівникові. На ній доцільно заслухати повідомлення методиста (завуча) про підготовку до педради (січень-лютий); скоригувати розстановку кадрів на новий навчальний рік (березень-квітень); заслухати питання про готовність до педради за результатами минулого навчального року
і про завдання (з урахуванням корекції нововведень) на новий навчальний рік
(серпень).
2. Педрада. Вона має підбити підсумки нововведень за 1 півріччя (січень- лютий); проаналізувати підсумки роботи і визначити завдання педколективу на новий навчальний рік із переведення навчального закладу в режим розвитку
(серпень).
3. Методична рада. До її компетенції у цій справі належить аналіз якості знань, умінь, навичок за нововведенням (вибірково – січень-лютий); тестування
і діагностування за якістю інновацій (березень-квітень).

35 4. Батьківська рада навчального закладу. Програма передбачає її участь у контролі за нововведенням (січень-лютий); обговорення питання про надання допомоги навчальному закладу у впровадженні нововведення (березень- квітень); сприяння й допомогу у підготовці нового навчального року (травень- червень); участі в формуванні скоригованого замовлення на новий навчальний рік (серпень).
Для осмисленої, повноцінної участі педагога в інноваційній діяльності важливо, щоб він був не тільки безпосереднім учасником, а й безпристрасним експертом на етапі її аналізу, що сприятиме реалізації особистісного потенціалу, підвищенню загальної культури, актуалізації самооцінки і здійсненню самокорекції своєї діяльності.
У системі управління нововведеннями необхідно забезпечити всебічне і багатоаспектне вивчення інновацій (проектування, моніторинг, регулювання, корекцію без чого неможливе компетентне визначення їх ефективності, доцільності наукового забезпечення та розповсюдження досвіду. Тому паралельно з інноваційним процесом має діяти ефективна система експертної роботи.

Методика вивчення здатності педагога до саморозвитку
Існують різноманітні методики вивчення здатності педагога до саморозвитку. Подаємо одну із таких методик, що ґрунтується на анкетуванні
[5, с. 263].
Анкета 1. Бар'єри педагогічної діяльності
Дайте відповідь на запитання, виставивши такі бали:
5 – якщо дане твердження повністю відповідає дійсності;
4 – скоріше відповідає, ніж ні;
3 – і так, і ні;
2– скоріше не відповідає;
1– не відповідає.
Питання анкети
1. Я прагну вивчити себе.
2. Я залишаю час для розвитку.
3. Перепони, які виникають, стимулюють мою активність.
4. Я шукаю зворотний зв'язок, оскільки це допомагає мені пізнати та оцінити себе.
5. Я рефлексую свою діяльність, виділяючи на це спеціальний час.
6. Я аналізую свої почуття і досвід.
7. Я багато читаю.
8. Я дискутую з питань, які мене цікавлять.
9. Я вірю у свої можливості.
10. Я прагну бути відкритішим.
11. Я усвідомлюю вплив, який здійснює на мене оточення.
12. Я керую своїм професійним розвитком й отримую позитивні результати.

36 13. Я маю задоволення від освоєння нового.
14. Зростаюча відповідальність не лякає мене.
15. Я позитивно поставився б до свого професійного підвищення.
Підрахуйте загальну суму балів:

75–55 – активний розвиток;
54–36 – немає стійкої системи саморозвитку, орієнтація на розвиток значно залежить від умов; 35–15 – зупинка розвитку.

Анкета 2. Самоаналіз стимулів і перешкод

Оцініть за п'ятибальною системою фактори, які стимулюють або перешкоджають Вашому навчанню і розвитку:
5 – так (перешкоджають або стимулюють);
4 – скоріше так, ніж ні;
3 – і так, і ні;
2 – скоріше ні;
1–ні.

Стимулюючі фактори
1. Методична робота.
2. Навчання на курсах підвищення кваліфікації.
3. Приклад і вплив колег.
4. Приклад і вплив керівників.
5. Організація праці в навчальному закладі.
6. Увага до цих проблем керівництва.
7. Довіра.
8. Новизна діяльності, умови праці та можливість експериментування.
9. Заняття самоосвітою.
10. Інтерес до роботи.
11. Зростаюча відповідальність.
12. Можливість одержання визнання в колективі.

Перешкоджаючі фактори
1. Власна інерція.
2. Розчарування від невдач.
3. Відсутність підтримки й допомоги керівництва в цьому питанні.
4. Ворожнеча людей (заздрість, ревнощі), які негативно сприймають Ваші переміни і прагнення до нового.
5. Неадекватний зворотний зв'язок із колегами та керівниками
(відсутність об'єктивної інформації про себе).
6. Стан здоров'я.
7. Нестача часу.
8. Обмежені ресурси, скрутні життєві обставини.
Після оброблення дані мікродослідження заносять у підсумкову таблицю
«Навчання, розвиток і саморозвиток педагога»:

37
Здатність
педагога до
саморозвитку
Прізвища,
ініціали
педагогів
Стимулюючі
фактори
Перешкоджаючі
фактори
Система
заходів
1.Активний саморозвиток


2.Несформований саморозвиток


3.Зупинка саморозвитку


В аналізі анкет прізвища педагогів заносять у відповідні графи таблиці.
Стимулюючі й перешкоджаючі фактори ранжують за допомогою середнього бала і також заносять у таблицю.
Не можна обминути увагою і такий етап дій керівників навчальних
закладів як навчання педагогічних працівників щодо здійснення інноваційної
діяльності.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал