М. В. ОстроградськогоPdf просмотр
Сторінка1/13
Дата конвертації25.12.2016
Розмір5.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

Полтавський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти ім. М.В.Остроградського

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕДАГОГА:

ВІД ТЕОРІЇ ДО УСПІХУ
Інформаційно-методичний збірник
Полтава
2006

2
Інноваційна діяльність педагога: від теорії до успіху. Інформаційно- методичний збірник /Упорядник Г.О. Сиротенко. – Полтава: ПОІППО, 2006. –
124 с.

Рецензенти:
Клепко С.Ф., кандидат філософських наук, доцент, проректор ПОІППО
Дивак В.В., кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри права та безпеки життєдіяльності ЦІППО
Решетило М.І., директор Новосанжарського НВК
Затверджено на засіданні вченої ради ПОІППО від 26.10.06 протокол № 5


Матеріали інформаційно-методичного збірника призначені керівникам
шкіл, педагогам, які прагнуть до цілеспрямованих результатів, високих
досягнень у навчанні і вихованні через застосування інновацій, допоможуть
здійснювати інноваційну діяльність, метою якої є створення якісно нової
педагогічної практики.ISBN 966-7215-58-Х


©ПОІППО, 2005

3
ЗМІСТ
Передмова...................................................................................................................................... 6
РОЗДІЛ І. ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ПЕДАГОГІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ............................................................................................... 7
Вступ............................................................................................................................................... 7
Готовність до інноваційної діяльності як важлива професійна якість педагога.
Проблеми включення вчителя в інноваційний процес............................................................... 8
Показники, які визначають готовність педагога
до інноваційної діяльності................... 10
Форми залучення педагога до інноваційної діяльності.......................................................... 11
Принципи інноваційної діяльності педагога............................................................................ 12
Вимоги до педагога інноваційного спрямування ..................................................................... 12
Десять професійних і особистісних якостей педагога
підготовленого до інноваційної
діяльності ..................................................................................................................................... 13
Рівні сформованості готовності до інноваційної
педагогічної діяльності ....................... 14
Структура сприйняття нововведення .................................................................................... 14
Компоненти готовності педагога до інноваційної педагогічної діяльності...................... 15
Мотиваційний компонент готовності до
інноваційної педагогічної діяльності.............. 15
Когнітивний компонент готовності до інноваційної педагогічної діяльності ................. 16
Креативний компонент готовності до інноваційної педагогічної діяльності .................. 17
Рефлексивний компонент готовності до інноваційної педагогічної діяльності ............... 17
Особистісна центрація педагога як зацікавленість його інтересами учасників
педагогічного процесу ................................................................................................................. 18
Управління процесом впровадження інновацій у загальноосвітньому навчальному
закладі .......................................................................................................................................... 19
Мотиви, мета, завдання та зміст інноваційної діяльності................................................. 19
Експеримент як складова частина інноваційної педагогічної діяльності.......................... 19
Інноваційний педагогічний експеримент.................................................................................. 20
Передовий педагогічний досвід як джерело інноваційної діяльності........................... 22
Передовий педагогічний досвід та його критерії................................................................... 22
Моделювання передового педагогічного досвіду..................................................................... 23
Моделі інноваційної діяльності ................................................................................................. 24
Роль керівництва школи у підготовці до інноваційної діяльності....................................... 25
Управління нововведеннями в освітньому закладі як самостійний вид діяльності........... 27
Педагогічна експертиза як частина педагогічної кваліметрії............................................. 29
Параметри педагогічного аналізу інноваційної діяльності вчителя................................... 30
Оцінювання рівня інноваційного потенціалу педагогічного колективу............................... 31
Анкетування педагогів щодо їх ставлення до нововведення................................................. 32
Програма регулювання і корекції інноваційного процесу....................................................... 34
Методика вивчення здатності педагога до саморозвитку.................................................. 35
Теорія і практика навчання педагогів як один із шляхів формування готовності
педагогів до інноваційної діяльності .................................................................................... 37
Принципи навчання...................................................................................................................... 37
Інтерактивне навчання .............................................................................................................. 40
Деякі методичні аспекти проведення інтерактивного навчання........................................ 40
Подолання перешкод на шляху застосування
інтерактивного навчання........................... 41
Мозковий штурм як метод використання досвіду педагогів із метою розв’язання
проблем та розроблення ідей..................................................................................................... 41

4
Методика проведення................................................................................................................. 42
Алгоритм “мозкового штурму” ............................................................................................... 42
Метод прогнозування ................................................................................................................. 43
Метод відсіювання...................................................................................................................... 43
Метод узагальнення ідей............................................................................................................ 44
Мозковий штурм “Карусель”.................................................................................................... 44
Основні етапи проведення мозкового штурму “Карусель”.................................................. 44
Кути .............................................................................................................................................. 45
П’ять слів – три слова................................................................................................................ 45
Мозковий штурм із використанням конвертів....................................................................... 46
Планування впливу ....................................................................................................................... 46
Лист до самого себе ................................................................................................................... 47
Демонстраційні рольові ігри...................................................................................................... 47
Рекомендації щодо проведення рольових ігор ......................................................................... 47
Метод проблемно-рефлексивного полілогу.............................................................................. 48
Метод позиційної дискусії.......................................................................................................... 48
Антиінноваційні бар'єри у професійній діяльності педагога ......................................... 49
та шляхи їх подолання ............................................................................................................. 49
Антиінноваційні стереотипи як форми антиінноваційної поведінки................................. 51
Система"регламентуючих" методів, які
використовують противники нововведень ..... 51
Бар'єри творчості як гальмо інноваційної діяльності........................................................... 52
Індивідуальні та групові психотехнології як засоби подолання бар'єрів в інноваційній
діяльності ..................................................................................................................................... 52
Групові психотехнології як засіб подолання психологічних бар'єрів.................................... 53
Типові помилки управління інноваційною діяльністю та можливі шляхи їх усунення . 54
Модель керівника інноваційного загальноосвітнього навчального закладу як
орієнтир та бажаний ідеал....................................................................................................... 55
Менеджмент інновацій, генерування, реалізація нових ідей та освітніх ініціатив як
основа для створення ідеалу
директора нового тисячоліття............................................. 56
Ділова кар'єра як рух уперед та шлях до успіху ...................................................................... 57
Планування кар'єри...................................................................................................................... 57
Стратегія кар'єри, або кар'єрне мистецтво.......................................................................... 58

РОЗДІЛ ІІ. ЯК НАВЧИТИ УЧНЯ ВЧИТИСЯ................................................................... 60
Вступ............................................................................................................................................. 60
Формування мотивації учнів до навчання та самоосвіти .................................................... 60
Мотивація як рушійна сила навчання....................................................................................... 61
Методи вивчення, активізації і розвитку мотивації навчання............................................ 62
Спеціальні прийоми вивчення мотивації.................................................................................. 63
Педагог як майстер мотивації.................................................................................................. 63
Стратегія самомотивації для учня.......................................................................................... 64
Зарубіжні знахідки і технології формування мотивації навчання ...................................... 65
Індивідуальне навчання: необхідність широкого упровадження ......................................... 66
Індивідуальний маршрут навчання як особиста програма дій учня.................................... 67
Індивідуальна освітня програма................................................................................................ 68
Використання навчальних ігор: позитиви та проблеми ....................................................... 69
Негативні моменти використання навчальних ігор .............................................................. 70
Доцільність застосування комп'ютерних ігор........................................................................ 70

5
Партнерська педагогіка західного зразку ............................................................................... 71
Оцінювання знань як педагогічна проблема ..................................................................... 72
Результати світового досвіду системи оцінювання знань................................................... 73
Мистецтво приймати і коментувати відповіді учнів........................................................... 74
Головні правила міцного засвоєння знань................................................................................. 75
Організація самонавчання учнів ................................................................................................ 77
Організація раціонального режиму самопідготовки............................................................. 78
Критичне мислення: модель, за якою навчаються найефективніше.................................. 85
Етапи критичного мислення ..................................................................................................... 86

РОЗДІЛ ІІІ. ЯК ПІДГОТУВАТИ УСПІШНИХ ЛЮДЕЙ ХХІ СТОРІЧЧЯ ............... 89
Вступ............................................................................................................................................. 89
Шістнадцять напрямів, які визначатимуть майбутнє освіти........................................... 89
Двадцять кроків до ефективного самостійного навчання ................................................... 91
Як мислити, щоб творити нові ідеї: ідея це нова комбінація старих елементів.............. 98
Метод справжнього навчання ................................................................................................ 102
Метод оптима-навчання або урок-драма ............................................................................. 109
Різні типи компетентності та їхнє застосування для особистого та професійного
розвитку...................................................................................................................................... 111
Мовний тип компетентності................................................................................................. 112
Логіко-математичний тип компетентності ...................................................................... 113
Візуально-просторовий тип компетентності ..................................................................... 113
Тілесно-кінестетичний тип..................................................................................................... 114
Музичний тип інтелекту ......................................................................................................... 114
Міжособистісний, інтраперсональний тип компетентності.......................................... 115
Внутріособистісний, інтраперсональний тип компетентності...................................... 116
Власний стиль навчання як унікальний потенціал людини.................................................. 116
Як визначити свій індивідуальний стиль навчання ...................................................... 117
Як учень засвоює інформацію.................................................................................................. 118
Впорядкування і перетворення інформації............................................................................ 119
Фізичні та біологічні потреби, які впливають на навчання ............................................... 119
Як визначити індивідуальний стиль навчання учня?............................................................ 119
Використовуйте нові знання для школи та власних потреб.............................................. 120
Інтелектуальне самоврядування............................................................................................. 120
Література ................................................................................................................................. 122

6
Передмова
Сьогодні освіта постала перед альтернативою: або зробити відчайдушний, рішучий
стрибок на підніжку останнього вагона потягу, що швидко прямує в новий світ високих
технологій та інноваційного розвитку, або залишитися на пероні науково технологічної
відсталості.
В цьому інформаційно методичному збірникові подаються матеріали, які допоможуть
педагогам, що прагнуть до змін та оновлення педагогічного процесу. Керівники шкіл
знайдуть для себе поради для удосконалення управління інноваційною діяльністю та
формування готовності педагогічних колективів до впровадження нововведень.
У збірнику широко використана література вітчизняних та зарубіжних авторів, серед
них книга Дичківської І.М. "Інноваційні педагогічні технології" [5], яка чудово поєднала
теорію і практику інноваційної діяльності, інтерактивний підручник І. Підласого для вчителів,
які будуть працювати в ринкових умовах [13], унікальна книга зарубіжних авторів
"Революція в навчанні", яку написали Джаннетт Вос – фахівець з ефективних методів
прискореного навчання (Канада) та Ґордон Драйден, відомий радіо й тележурналіст,
ведучий телепрограм, успішний бізнесмен (Нова Зеландія) [6].
У читачів буде чудова нагода порівняти погляди і підходи до навчання і виховання
українських та іноземних спеціалістів та вибрати свій шлях застосування інновацій у
практичній діяльності. А головне – усвідомити те, що розвинуті країни вже зробили стрибок
від індустріального до інформаційного суспільства, в котрому головним капіталом
суспільства стає сила людського розуму, знань і творчого мислення. На часі вступ людства в
еру комп'ютерного інтелекту, яка пропонує чіткі перспективи: для тих хто володіє новими
знаннями, – світ можливостей, для решти – безробіття, злидні й безвихідь.

В цьому виданні, ми прагнули показати як вчителю підготуватися до роботи в
сучасних складних умовах, як увійти в ринок з його вимогами і вартостями, як знайти своє
обличчя, власну траєкторію з метою створення найбільш сприятливих умов для задоволення
запитів учнів.
У першому розділі обгрунтовано необхідність формування готовності педагога до
здійснення інноваційної педагогічної діяльності, управління нововведеннями в школі як
самостійним видом діяльності керівника навчального закладу.
Другий розділ подає конкретні методики, як навчити учня вчитися, матеріали на
допомогу із вирішення цієї проблеми.
Матеріали про те, як навчити кожного учня вмінню керувати знаннями, планувати
свою працю, розвивати творче мислення, подати, пояснити і відстояти ідею проекту, оцінити
як інших, так і самого себе, розрізняти, які речі є правдивими, а які не відповідають
дійсності, – вміщено в третьому розділові.
Як вчителю розвинути природні здібності дитини, стати транслятором знань,
дорадником і "сприячем" у навчанні? Саме в такому аспекті подаються нові стратегії
розвитку навчання.
Головне в них – формування принципово іншого образу школи, школи майбутнього,
яка б створювала для кожної дитини ресурс її особистісного розвитку. Підтримала б бажання
навчатися, відповідно до індивідуальних можливостей, оцінювала досягнення, а не помилки.
Одним із шляхів здійснення таких завдань є інноваційна професійна діяльність
педагога, що потребує відповідної підготовки. З цього і розпочинаємо нашу розмову.

7
РОЗДІЛ І. ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ПЕДАГОГІВ ДО
ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Вступ
Однією з важливих якостей педагога, умов успішності його як професіонала є готовність до інноваційної діяльності.
Джерела готовності до інноваційної діяльності осягають проблематику особистісного розвитку, професійної спрямованості, професійної освіти, виховання й самовиховання, професійного самовизначення педагога.
Готовність до інноваційної педагогічної діяльності формується під час педагогічної практики, акумулюючи все накопичене в теорії, навчання у вузі.
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
ім. М.В.Остроградського розвиває інноваційну діяльність педагогів області шляхом створення цілісної системи науково-методичної роботи, методичних об’єднань, творчих груп, шкіл педагогічної майстерності, активізації внутрішньошкільної методичної роботи, вивчення, узагальнення і впровадження педагогічного досвіду як джерела інновацій.
На допомогу освітянам виходить анотований каталог “Адреси кращого педагогічного досвіду Полтавщини”. Започатковано виробничо-практичне видання «Бібліотека передового досвіду». У минулому році видано за кошти обласної ради 16 найменувань методичної літератури. Серед них інформаційно- методичний збірник: "Інновації як основа змін освітньої практики", збірка статей «Інноваційний потенціал освіти Полтавщини», методичні рекомендації
"Здійснення інноваційної діяльності та проведення педагогічних експериментів у загальноосвітніх навчальних закладах" та ін.
Продовжується робота щодо залучення загальноосвітніх навчальних закладів області, керівників шкіл до експериментально-пошукової роботи з розроблення моделей "Школи майбутнього" через проведення семінарських занять, де розглядаються питання як теорії так і практики інноваційної діяльності, формування готовності до цього виду діяльності.
Відповідно до державних нормативних документів в області щорічно конкретизуються основні напрями розвитку інноваційного руху і сьогодні він регламентуються наказами управління освіти і науки № 282 від 19 травня 2005 року „Про стан та завдання інноваційної та експериментальної діяльності в області”, № 672 від 12.12.2005 року: "Про підсумки проведення обласного семінару директорів шкіл "Впровадження педагогічних інновацій у навчально- виховний процес освітнього закладу як шлях до створення "Школи майбутнього", № 278 від 27.05.2006 "Про підсумки проведення обласного семінару директорів загальноосвітніх навчальних закладів області "Управління процесом впровадження інновацій як фактор створення "Школи майбутнього".
З метою удосконалення та розширення інноваційного руху в регіоні і написаний цей інформаційно-методичний збірник і, зокрема, перший розділ, в якому подано теоретичний і практичний матеріал для вчителів та керівників шкіл з проблем формування готовності педагога до здійснення інноваційної діяльності.

8


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал