М інеральними називають води, що вільно ви ливаються або видобуваються із земних надрСкачати 106.39 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації26.01.2017
Розмір106.39 Kb.
Фармацевтичний менеджменті маркетинг
М
інеральними називають води, що вільно виливаються або видобуваються із земних надр і проявляють свій лікувальний і тонізуючий ефект при внутрішньому або зовнішньому застосуванні. Мінеральні води – один із найважливіших природних ресурсів України. За рекреаційним потенціалом місця зосередження мінеральних водне мають рівних серед інших природних багатства історія їх ефективного використання нараховує сторіччя. Мінеральними можуть бути не тільки підземні, алей поверхневі води (ріки, озера, ставки тощо).
Мета роботи
Характеристика асортименту мінеральних вод, класифікація та лікувально-профілактичне застосування залежно від хімічного складу.
Матеріали і методи дослідження
Мінеральні води відрізняються від питної води підвищеним вмістом мінеральних речовин та іншими властивостями. В них одні речовини містяться у вигляді не дисоційованих молекул, інші – у вигляді іонів і можуть містити колоїдні частинки.
Мінеральні води надходять з природних джерелі містять різноманітні корисні гази та солі. Вони б’ють із землі, часто мають високу температуру. Після виявлення підземних запасів мінеральної води за допомогою бурових свердловин, глибина яких може сягати декількох кілометрів, з надр виводять мінеральні води, що мають лікувальне значення. Не тільки під землею, алей на поверхні виявляють мінеральні води, що характеризуються високим вмістом біологічно активних компонентів.
Використання мінеральних воду якості внутрішнього чи зовнішнього лікувального засобу визначають на основі фізико-хімічних властивостей.
Класифікація мінеральних вод
1. За походженням їх поділяють на природні та штучні.
Природна мінеральна вода має такі обов’язкові характеристики добувається лише з природних джерел, підземних родовищ – не зазнає жодної технологічної обробки – має постійний хімічний складі сталу температуру – розливається поблизу місця видобутку.
Природна мінеральна вода є найціннішою, адже поєднує складний комплекс мінералів, макро- і мікроелементів, що позитивно впливають на людський організм. У різних народів існує безліч легенді міфів про чудодійну дію мінеральних джерел, вода з яких повертає здоров’я й силу, молодість і красу.
Навіть в екологічно чистих районах рідко зустрічається природна вода, придатна для повсякденного вживання, яку можна бутилювати.
Штучні води можна виробляти будь-де, наприклад, поблизу мегаполісів і навіть у промислових зонах. Цей недивно, оскільки підготовлені води можуть – походити як з підземних, такі поверхневих водних ресурсів – зазнавати демінералізації або штучної мінералізації, зворотного осмосу, хімічної очистки, ультрафіолетового опромінення тощо.
2. За рівнем мінералізації визначають столові, лікувально- столові та лікувальні води. Рівень мінералізації залежить від кількості розчинених мінеральних солей:
УДК 615.327 - 047.44 (477)
Т.С. Британова, А.В. Самко
Товарознавча характеристика мінеральних вод України
Запорізький державний медичний університет
Ключові слова мінеральні води,
показники якості.
Ключевые слова: минеральные
воды, показатели качества.
Key words: mineral waters, quality
markers.
Мінеральні води, природні або штучні, містять підвищену кількість мінеральних чи органічних речовин, мають специфічні фізико-хімічні властивості та використовуються з лікувально-профілактичною метою. Наявність біологічно активних речовину водах визначає напрям їх використання при захворюваннях шлунково-кишкового тракту, нирок, печінки, серцево-судинної та нервової систем, порушенні обміну речовин тощо. Лікувальний ефект залежить від правильності вибору води, правил її використання (доза, періодичність, зв’язок із вживанням їжі, температури тощо.
Минеральные воды, природные или искусственные, содержат повышенное ко- личество минеральных или органических веществ, имеют специфические физико- химические свойства и используются с лечебно-профилактической целью. Наличие биологически активных веществ вводах определяет направление их применения при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, почек, печени, сердечно-сосудистой и нервной систем, нарушении обмена веществ. Лечебный эффект зависит от правиль- ности выбора воды, правил ее использования (доза, периодичность, связь с приемом пищи, температуры ит. д.
Mineral waters – are natural or artifi cial waters, which contain increased amount of mineral or organic substances, have specifi c physico-chemical properties and use in medical or helth preventive purposes. Presence of BAS in waters determines their usage by many diseases of gastrointestinal tract, kidney, liver, cardiovascular and nervous systems, under metabolic disorders. The therapeutic effect depends on the correct choice of water, the rules of usage (dose, frequency,relationship with food), temperature с Т.С. Британова, А.В. Самко,
2012

Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики (2012), №3 (10)
95
– столові (вміст солей до 1 г/дм
3
) мають низький рівень мінералізації, їх можна вживати без обмежень – лікувально-столові (1–10 г/дм
3
) через високий рівень мінералізації мають відчутний присмак і застосовуються у якості лікувальних і профілактичних засобів запри- значенням лікаря – лікувальні (10–35 г/дм
3
) використовують тільки під наглядом лікаря.
3. За ступенем газації – газовані та негазовані.
За наявністю карбон діоксиду мінеральні води поділяють насильно, слабко- та негазовані.
Газація впливає переважно на смак продукту. Карбон діоксид є природним консервантом, тому сприяє тривалому зберіганню навіть неякісної води.
4. За хімічним складом – хлоридні, гідрокарбонатні, сульфатні, натрієві та інші групи.
Залежно від аніону, що переважає, за хімічним складом мінеральні води поділяють натри класи – гідрокарбонатні (карбонатні – сульфатні – хлоридні.
У свою чергу ці класи за переважаючим катіоном поділяють ще натри групи – кальцієві – магнієві – натрієві.
5. За температурою води при виході з джерела поділяють на – дуже холодні (С – холодні (до С – теплі (С – гарячі (С – дуже гарячі (понад 42ºС).
6. За реакцією середовища (рН):
– кислі – нейтральні – лужні [4,5,7,8].
Видобуток води зі свердловин
Спочатку воду очищають від домішок і фільтрують через керамічні фільтри. Усі операції проводять відповідно до діючих технологічних інструкцій та санітарно- гігієнічних вимог, що мають сертифікат відповідності. Важливо знати, що стандарт вимагає прозорості мінеральної води, але можливий невеликий осад мінеральних солей. Смак і запах мають бути характерними для комплексу мінеральних часток і газів, що знаходяться у воді.
Обмеження кількості деяких хімічних речовин
У мінеральних водах обмежується вміст амонію – не більше 2 мг/л (для води Боржомі – до 5 мг/л), нітритів – 2, нітратів – 50, хрому – 0,5, урану – 0,5, ванадію – 0,4, плюм- буму – 0,3, селену – 0,05, радію – 5–10, фенолів – У лікувальних водах не допускається вміст арсену більше 3 мг/л, у лікувально-столових – 1,5 мг/л. Вміст фтору в лікувальних водах має складати не більше 8 мг/л, у лікувально-столових –5 мг/л (для Боржомі – до 8 мг/л).
Насичення карбон діоксидом
Природні мінеральні води перед розливом у пляшки насичують карбон діоксидом. Масова частка карбон діоксину в мінеральних водах має бути не менше 0,3%. Столові води випускають і негазованими.
Вимоги до мінеральних вод відповідно до міжнародних стандартів. Вода має походити з природного джерела, захищеного від будь-якого забруднення, а розливати її у пляшки необхідно на відстані не більше 50 метрів від джерела. Вода повинна бути природної чистоти, неприпустиме використання будь-яких методів, що можуть змінити її початкові, природні властивості. Для очищення від механічних домішок можна використати фільтри. У деяких випадках допустиме вилучення певних небажаних речовин (сполуки феруму або сульфуру).
4. Якщо вода походить із джерела, насиченого карбон діоксидом, то його можуть частково або повністю видалити, оскільки впливає на характерні властивості мінеральної води. Вміст нітрату немає перевищувати 30 мг водному літрі. Верхніх і нижніх меж для вмісту мінеральних речовин немає [3].
Оцінка якості мінеральних вод
За органолептичними показниками якості природні та штучні мінеральні води мають бути прозорими, безбарвними, мати смак і запах, характерний для вмісту розчинених солей, відповідати санітарно-бактеріологічним вимогам. Під час зберігання допускається незначне випадіння осаду мінеральних солей. При визначенні якості мінеральних вод експрес-методом або ваговим методом визначають загальну мінералізацію. До основних факторів, що формують якість, належить сировина питна вода та мінеральні збагачуючі добавки, а також рецептура [1].
Мікробіологічні вимоги до якості мінеральних вод
У процесі реалізації природна мінеральна вода має бути такої якості, щоб не становити небезпеки для здоров’я споживачів (немає бути патогенних мікроорганізмів, а також вона має відповідати наступним мікробіологічним специфікаціям за якістю. Дані наведено в таблиці 1 і 2.
Таблиця 1
Мікробіологічні показники якості мінеральних вод
Перше дослідження
Висновок
E. coli або термостійкі коліподібні бактерії × 250 мл
Не має бутив жодному пробному зразку
Усі коліподібні бактерії × 250 мл
Якщо >1 або < 2
Фекальні Streptococci
1 × 250 мл
Проводиться друге дослідження
Pseudomonas
aeruginosa
1 × 250 мл
Якщо > 2
Cульфіт-редукуючі анаероби × 50 мл
Визнається непридатним
Товарознавча характеристика мінеральних вод України

Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики (2012), №3 (10)
96
Друге дослідження проводиться з використанням тих же об’ємів, що і перше [9].
Розлив
Мінеральну воду розливають у пляшки і закупорюють. Потім їх перевіряють на відповідність готового продукту всім вимогам. Зразки води перевіряються на якість і свіжість (органолептичні показники, на мікробіологічну й радіологічну безпечність, дають оцінку нешкідливості хімічного складу та фізіологічної повноцінності макро- і мікроелементного складу. Слід зазначити, що, на жальне завжди мінеральна вода, що надходить у продаж, відповідає санітарним вимогам.
Пакування та маркування
Питну воду фасують у тару місткістю не більше 11,0 дм, зокрема скляні пляшки (згідно з ДСТУ ГОСТ 10117.1) та інші скляні пляшки, скляні банки посуд одноразового використання (пляшки ПЕТ(Ф)), сифони з полімерних матеріалів вітчизняного чи імпортного виробництва, металеві банки, пакети з полімерних і змішаних (полімерно-картонних) матеріалів посуд багаторазового використання, що має висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо безпеки, з урахуванням максимальних строків зберігання продукції.
За умовами договору з замовником дозволено фасувати питну воду у тару місткістю до 20,0 дм
3
Мінеральні води, насичені діоксидом карбону, фасу-
ють:
– природні столові та природні лікувально-столові води – у скляні пляшки (згідно з ДСТУ ГОСТ 10117.1) та інші скляні пляшки різної місткості, тару ПЕТ(Ф) та інші види тари місткістю до 11,0 дм згідно з чинними нормативними документами та дозволу Центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України у кожному конкретному випадку
– природні лікувальні води – у скляні пляшки типу Х, тару ПЕТ(Ф) місткістю від 0,33 до 2,5 дм, а залізисті та слабкомінералізовані води з підвищеним вмістом орга-
Таблиця 2
Друге дослідження Усі коліподібні бактерії 1
0 Фекальні Streptococci
4 1
0 2
Cульфіт-редукуючі анаероби 1
0 2
Pseudomonas aeruginosa
4 1
0 2
Примітки: n – кількість взятих з партії проб, що мають бути досліджені за цим планом вибіркового контролю c – максимально прийнятна, або максимально допустима кількість проб, що може перевищувати мікробіологічний критерій m; m – максимальна кількість, або максимальний рівень бактерійна грам M – кількість, що використовується для визначення якості продуктів. нічних речовину тару місткістю не більше 1,5 дм згідно з чинними нормативними документами та дозволом Центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України у кожному конкретному випадку негазовані мінеральні води фасують у скляні пляшки та банки місткістю до 3,0 дм, пакування Тетра-Пак місткістю 0,1–1,0 дму тару ПЕТ(Ф) та інші види тари місткістю до 11,0 дм і згідно з чинними нормативними документами та дозволом Центрального органу виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України у кожному конкретному випадку. На етикетці вказують найменування підприємства-виробника, його товарний знак, назву води, її групу, номер свердловини, назву джерела, мінералізацію, призначення води, показання до лікувального застосування, рекомендації для зберігання, дату розливу, термін зберігання, номер стандарту Згідно з чинними нормативними документами, кожну одиницю тари з водою маркують етикетками, що містять викладену державною мовою інформацію щодо назви фасованої води місткості характеристик якості (загальної мінералізації або сухого залишку, г/дм
3
, загальної твердості, моль/м
3
та вмісту фтору, г/дм
3
). При штучному фторуванні зазначають Штучно фторована питна вода. Вміст йоду природний штучний, якщо його вмісту воді становить більше 50 мкг/дм
3
;
– ступеня насиченості фасованої води карбон діоксином (негазована, слабкогазована, середньогазована, сильногазована);
– кінцевої дати споживання (Вжити до) або дати фасування та терміну придатності до споживання (число, місяць, рік стану води за ступенем насиченості карбон діоксидом (негазована, слабкогазована, сильногазована), за походженням карбон діоксиду (природно газована, штучно газована походження (мінеральна природна, мінеральна розведена застосування води (столова, лікувально-столова, лікувальна
– рекомендацій щодо лікувального застосування з приміткою для лікувально-столових вод Застосовуються як лікувальні за призначенням лікаря і як столові напої при несистематичному вживанні протягом не більше
30 днів з інтервалом 3–6 місяців для лікувальних вод Використовуються тільки з лікувальною метою запри- значенням лікаря відповідно до медичних показань основних протипоказань (для лікувально-столових і лікувальних вод номера партії (номером партії вважати дату фасування умов зберігання назви, повної адреси і телефону виробника, адреси потужностей (об’єкта) виробництва.
На етикетці середньогазованої та сильногазованої води зазначають Не рекомендується для дітей і хворих [1–3].
Т.С. Британова, А.В. Самко

Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики (2012), №3 (10)
97
Додаткові вимоги до маркування
Кількісний склад продукту має бути зазначений на етикетці.
Якщо продукт містить більше 1 мг/л солей фтору, на етикетці має бути позначка містить фториди (як частина назви або поряд з нею, або напис, що іншим способом виділяється. Крім того, якщо продукт містить більше 2 мг/л фторидів, у маркування необхідно включати попереджувальний напис Продукт непридатний для немовляті дітей віком до семи років».
Якщо природну мінеральну воду піддавали обробці, її результат має бути зазначений на етикетці [1–3].
Заборони при маркуванні
Не може бути жодних написів з приводу медичних ефектів (профілактичних, полегшуючих або лікувальних) від вживання продукту, що відповідають вимогам цього стандарту. Немає бути заяв з приводу інших корисних ефектів на здоров’я споживача, якщо вони невірогідні і можуть ввести споживача в оману.
Географічна назва місцевості, селища або певного пункту немає входити до складу торгового найменування, якщо воно не належить до природної мінеральної води, що добувається утому місці, яке зазначене у конкретному торговому найменуванні.
Забороняється використовувати будь-які вказівки або зображення, що можуть ввести споживачів в оману відносно природи, походження, складу і властивостей природної мінеральної води.
Умови та термін зберігання і транспортування
Мінеральні води зберігають у спеціальних провітрюваних темних приміщеннях за температури С, оберігають від вологи. Щоб уникнути витоку карбон діоксиду, пляшки з водою, закупорені пробками, зберігають у горизонтальному положенні.
Фасовану питну воду зберігають у спеціальних затемнених, чистих, сухих, добре вентильованих складських приміщеннях за температури від 5 до Сі відносній вологості повітряне більше 75%. Складають і зберігають продукцію у штабелях. Висота штабеля має бути не більше 3 м, відстань від нагрівальних приладів до штабеля – не менше одного метра.
Кількість рядів пакетів, сформованих зі споживчої тари з водою, під час зберігання немає перевищувати) для скляних пляшок місткістю до 0,5 дм включно
– 8 рядів) для пляшок ПЕТ(Ф) і ємностей із полімерних матеріалів місткістю до 0,5 дм включно – 6 рядів
– місткістю понад 0,5 дм до 1,0 дм включно – 5 рядів
– місткістю понад 1,0 дм до 3,0 дм включно – 4 ряди
– місткістю понад 3,0 дм до 11,0 дм включно – 2 ряди. Гарантійний термін зберігання мінеральних вод становить до 12 місяців від дня розливу, залізистих – 4 місяці. При транспортуванні мінеральної води у скляних пляшках внаслідок необережного поводження з такою крихкою тарою можуть виникнути втрати, для запобігання яким пляшки перевозять у ящиках зі спеціальними комірками. У такому випадку пляшки не стикаються й не б’ються [1–3].
Лікувальна дія мінеральних вод
Мінеральні води покращують мікроциркуляцію крові у кишечнику, печінці, стимулюють виділення гастрину, жовчі, а також панкреатичну секрецію. Їх застосування зменшує тканинну гіпоксію.
Гідрокарбонатні (лужні) води застосовуються у випадках, коли необхідно врегулювати кислотність і секрецію шлункового соку, а також сечі. Дія мінеральних вод зменшує спазм приворотника, сприяє видаленню слизу з дихальних шляхів, шлунково- кишкового тракту, одночасно збільшуючи секрецію ферментів підшлункової залози і жовчі. Лікування мінеральною водою зменшує ацидоз, при цьому оптимізується обмін пуринів. Одночасно відзначають зниження підвищеної концентрації ліпідів у крові, підвищення толерантності до вуглеводів («Лужанська», «Свалява», Поляна Квасова»). Хлоридні води містять аніони хлору і катіони натрію, належать до солоних, але переважно слабкомінералізова- них вод. При їх прийомі посилюється секреція шлункового соку, збільшується кількість хлороводневої кислоти. Ці води також мають жовчогінну та послаблюючу дію і затримують воду в організмі, містять кальцій, якому властива протизапальна дія. Сульфатні води містять катіони натрію та сульфат- аніони. Вони знижують шлункову секрецію, майже не всмоктуються у кишечнику, витягують надлишкову рідину з тканин, покращують панкреатичну секрецію, мають жовчогінну та послаблюючу дію, оптимізують обмін білків, жирів, вуглеводів, усувають метеоризм.
Мінеральні води, що містять арсен, сприяють процесам кровотворення, а також мають позитивний вплив на стан печінки.
Йодні води застосовують для лікування хвороб щитоподібної залози, атеросклерозу. Вони здатні активувати окисно-відновні процеси. Бромні води мають седативну дію, сприяють процесам гальмування в центральній нервовій системі. Кремнієві води мають антитоксичний та антисептичний вплив на шлунок, здатні покращувати стан слизової оболонки, виводити сечову кислоту, сприяють підвищенню пружності шкіри, допомагають при шкірних, шлунково-кишкових захворюваннях, хворобах жовчного міхура та печінки. Крім того, кремнієві води можуть позитивно впливати на організм при хронічних інтоксикаціях важкими металами, карієсі, гінгівітах, атеросклерозі.
Товарознавча характеристика мінеральних вод України

Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики (2012), №3 (10)
98
Фтористим водам властивий оздоровчий вплив на процеси обміну фосфатів, вони активно діють на побудову і ріст тканин зубів, нігтів, кісток. Вміст фтору зумовлює стабілізуючий вплив на сечову кислоту, запобігає утворенню піску та каменів. Фтористі води рекомендовано вживати при карієсі, остеопорозі, хронічному гінгівіті та парадонтиті. Вони допомагають при сечокам’яній хворобі та повільному утворенні кісткових мозолів [7].
Висновки
Враховуючи повсякденне застосування мінеральних вод серед населення України, значної уваги заслуговують її показники якості умови та місцевість видобування, особливості розливу, пакування, маркування і зберігання розлитої у тару води. Лікувальні мінеральні води слід застосовувати з обережністю і за призначенням лікаря. Також необхідно зазначити, що не всі мінеральні води видобуваються з природних джерел, окремі створюють штучно, а їх застосування не завжди дає очікуваний результат. Отже, ретельний аналіз дозволить контролювати якість усіх мінеральних вод, що знаходяться на ринку України.
Відомості про авторів:
Британова Т.С., асистент каф. УЕФ, медичного та фармацевтичного товарознавства ЗДМУ.
Самко А.В., ст. викладач каф. УЕФ, медичного та фармацевтичного товарознавства ЗДМУ.
Список літератури
Державні санітарні норми і правила Вода питна фасо-
1. вана.Гігієнічні вимоги та контроль за якістю. – МОЗ України, Води мінеральніпитні. Технічніумови», ДСТУ 878-93.
2. Води мінеральні природні фасовані – ДСТУ
3.
(Проект,остаточна редакція) – Держспоживстандарт
України,2006.
Иванов В.В.
4.
Классификация подземных минеральных вод
/ ВВ. Иванов, ГА. Невраев.– М Недра, 1964. – 168 с.
Куликов Г.В.
5.
Минеральные лечебные воды СССР: Спра- вочник/ Куликов Г.В., Жевлаков А.В., Бондаренко С.С.– М
Недра, 1990. – 219 с.
Товарознавствосмаковихтоварів / [Дубиніна А.А., Жук
6. ЮТ, Жук В.А., Жестерова НАК с.
Проблеми класифікації мінеральних вод України і перспективи виявлення їх різноманітності /[Шестопалов В.М., Негода Г.М., Набока М.В., Овчиннікова Н.Б.]// Збірник наукових праць. – К, 2005. – 458 с.
Шестопалов В.М.
8.
Новая классификация минеральных вод в Украине / Шестопалов В.М., Овчинникова Н. Б. //
Природніліки. – 2003. – Наказ МОЗ України
9. від 2 червня 2003 року №243 Про затвердження порядку здійснення медико-біологічної оцінки якості та цінності природних лікувальних ресурсів, визначення методів їх використання».
Надійшла в редакцію 05.06.2012 р.
Т.С. Британова, А.В. Самко


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал