Людмила Гусак, Психологічні передумови асоціативного навчання іноземної мови учнів, першого класу
Дата конвертації23.12.2016
Розмір75.4 Kb.

Людмила Гусак,
Психологічні передумови асоціативного навчання іноземної мови учнів,
першого класу,
У глобалізованому суспільстві особливо важливого значення набуваютьĊ
засоби комунікаціїĘĊВсе більшої актуальності набуває проблема вивченняĊ
іноземних мов як найпотужнішого комунікативного засобуĘĊДосвід вивченняĊ
іноземної мови в Україні доводитьĖĊщо цей процес повинен розпочинатися зĊ
раннього дитинства і в рамках інноваційних технологійĘĊПсихологічна таĊ
дидактична наука спрямовує методико-лінгвістичний процес на вивченняĊ
дітьми іноземної мови у відповідності до новоутворень сенситивних періодівĊ
їх розвиткуĘĊ
Експериментальні дані дослідників СШАĖĊКанади та інших країнĊ
свідчать про підвищення рівня розвитку вербального інтелекту сучаснихĊ
першокласниківĘĊЦю точку зоруĖĊвисловлену ще ОĘĊОĘĊЛеонтьєвимĖĊпідтримуєĊ
БĘĊВолковĖĊякий вважає цей фактор одним із важливих аргументів на користьĊ
запровадження іноземної мови з першого класуĊŅ
ě
ŇĘĊ
Метою статті є представлення можливості та необхідності навчанняĊ
дітей іноземної мови з раннього дитинства в умовах початкової школиĘĊ
Вивчення іноземної мови із психологічної точки зоруĊƀĊце складнийĊ
процес формування в корі головного мозку нової мовної системиĖĊщо починаєĊ
співіснувати й постійно взаємодіяти із виробленою системою рідної мовиĘĊУĊ
рідній мові всі компоненти мовного комплексу вже становлять єдинуĊ
програму нервових зв’язківĘĊДосягнення ж подібних результатів в іноземнійĊ
мові можливе лише при створенні умовĖĊякі забезпечать інтенсивнеĊ
функціонування мовнорухових подразників у перші роки засвоєння мовиĘĊ
Психологічні умови формування в дітей молодшого шкільного віку мовнихĊ
навичок й умінь володіння другою мовою теоретично обґрунтовані й виявленіĊ
в дослідженні ІĘĊОĘĊЗимньоїĊŅ
Ĝ
ŇĘĊ
Знання вікових особливостей молодших школярів є пріоритетом уĊ
педагогічній діяльності учителя іноземних мовĖĊзапорукою її ефективностіĘĊЦеĊ
дозволяє учителеві правильно змоделювати урокĖĊзокрема передбачити межуĊ
працездатності дітейĖĊза якою настає гальмування їхньої діяльностіĖĊдопомагаєĊ
в доборі навчального матеріалу і використанні прийомівĖĊзасобів роботи зĊ
нимиĖĊу визначенні стратегії планування урокуĘĊ
Ми вважаємоĖĊщо чим раніше починається грамотне навчання іноземноїĊ
мовиĖĊяке враховує психологічні особливості молодшого школяраĖĊтимĊ
ефективнішим буде його подальший інтелектуальний розвитокĘĊРаннєĊ
вивчення іноземної мови містить вагомі психологічні передумови дляĊ
опанування молодшими школярами основ елементарної комунікативноїĊ
компетенціїĘĊ
Діти молодшого шкільного віку допитливі і дуже емоційніĘĊПриĊ
сприйнятті навчального матеріалу вони схильні звертати увагу на яскравеĖĊ
емоційно-забарвленеĘĊОднак увага їх відрізняється нестійкістюĤĊвони вміютьĊ
зосередитися лише на кілька хвилинĘĊДіти не сприймають тривалихĊĒбільшеĊĜƀ
ğĊхвилинēĊмонологічних пояснень учителяĖĊтому будь-яке пояснення потрібноĊ
будувати у формі бесідиĊŅ
ĝ
ŇĘĊ
Чим молодші школяріĖĊтим яскравіше в них виражені процесиĊ
збудженняĖĊпроявляється їх пріоритетна роль над гальмівними процесамиĘĊ
Учителі не повинні забуватиĖĊщо молодшим школярам дуже важкоĊ
зосереджуватися на одному виді діяльностіĖĊїхню увагу може привернутиĊ
лише незвичнийĖĊрізкий подразникĘĊТаким подразникомĖĊна нашу думкуĖĊєĊ
засоби навчанняĖĊякі необхідно широко застосовуватиĘĊ
Навчати дітей зĊĠėрічного віку нелегко і таке навчання повиннеĊ
будуватися з урахуванням специфіки їх розвиткуĘĊНаприкладĖĊякщоĊĠėрічнаĊ
дитина швидко втомлюєтьсяĖĊвиконуючи одну і ту ж роботуĖĊто їй необхідноĊ
забезпечити зміну різноманітних видів діяльностіĘĊОсобливостіĊĠėрічнихĊ
школярів створюють додаткові труднощі в процесі навчання іноземних мовĘĊ
Пізнавальні мотивиĖĊякі відповідають завданням навчанняĊĖĊще нестійкі іĊ
ситуативніĖ Ċтому під час занять вони з’являються і підтримуються лишеĊ
завдяки зусиллям учителяĘĊ
Результати наукових досліджень доводятьĖĊщо психологічною основоюĊ
для оволодіння мовою є не стільки пам’ятьĖĊтим більше механічнаĖĊяк мовнаĊ
вроджена функція кожної дитиниĘĊІ саме ця функція й дозволяє вирішитиĊ
первісну й саму головну проблему в оволодінні дитиною мовоюĘĊВонаĊ
синтезує в собі всі необхідні психічні властивості для обробки мовногоĊ
потокуĘĊЦя мовна функція наділена специфічними особливостямиĘĊПершаĊ
особливість полягає в томуĖĊщо її діяльність обмежена в часіĊĒприблизно доĊģƀ
ěěĊроків життя дитини мовна функція припиняє свою роботуēĘĊОсь чому зĊ
такою легкістю сприймає дитина мовуĖĊй чому так важко їй засвоїти другуĊ
мову уже після тогоĖĊяк мовна функція припинила свою діяльністьĘĊДругаĊ
особливість мовної функціїĤĊдитина має можливість на базі мовної функції йĊ
при наявності різномовних середовищĖĊкожне з яких стає для неї життєвоĊ
важливимĖĊопанувати кілька мовĖĊне змішуючи їх одна з одноюĖĊякщо людиĖĊ
які спілкуються з дитиною самі не роблять цьогоĊŅ
Ğ
ŇĘĊ
Всі дослідники стверджуютьĖĊщо навчання повинне бути орієнтоване наĊ
психофізіологічні вікові особливості дітейĘĊНайкраще починати вивченняĊ
іноземної мови вĊğƀĢĊроківĖĊколи система рідної мови дитиною вже доситьĊ
добре освоєна і на її основі можна формувати мовний механізм другоїĖĊ
іноземної мовиĘĊ
Таким чиномĖĊвиникає проблема ослаблення впливу механізму рідноїĊ
мови в процесі освоєння іноземної мовиĘĊВарто визначити зміст мовних явищĖĊ
які повинні бути зіставлені один з одним через їхню різку відмінністьĖĊа такожĊ
описати випадки зближення механізмів рідної й іноземної мовĖĊщо сприяютьĊ
оволодінню другою мовоюĘĊ
Однією із перешкод у вивченні англійської мови молодшими школярамиĊ
є теĖĊщо вони думають українською мовоюĖĊі лише потім перекладають словаĊ
іноземною мовоюĖĊзіставляють з правилами граматики і лише потім говорятьĊ
реченняĘĊА це дуже стомлююче для дитиниĘĊТомуĖĊнеобхідно прагнутиĊ
створити в учнів звичку мислити і говорити англійською мовою відразуĘĊСамеĊ
так вчаться говорити рідною мовою дітиĖĊвони буквально вбирають в себеĊ
мовуĘĊАдже ніяких граматичних правил вони не знаютьĘĊТеорію мови вониĊ
осягатимуть набагато пізнішеĘĊНа перший погляд це може здатися складнимĖĊ
але такі методики вивчення англійської мови існуютьĘĊНайголовнішою уĊ
вивченні іноземної мови є саме практика спілкуванняĖĊа не теорія граматикиĊ
Ņ
ğ
ŇĘĊ
Щоб уникнути таких труднощівĖĊнеобхідно з перших днів навчанняĊ
проводити уроки іноземної мовиĖĊне використовуючи рідну мовуĘĊДляĊ
реалізації цього завдання необхідна відповідна сукупність прийомів навчанняĖĊ
які дозволять мінімізувати вплив рідної мови на вивчення іноземноїĊ
(використання суто англомовних підручників висококваліфі-кованимиĊ
вчителями іноземної мовиĊēĘĊ
Важливо пам’ятатиĖĊщо в молодшому шкільному віці відбуваєтьсяĊ
поступова зміна провідної діяльностіĖĊперехід від ігрової діяльності доĊ
навчальноїĘĊПри цьому гра зберігає свою провідну рольĘĊДіти продовжуютьĊ
гратися доĊěĚƀěĜĊроківĘĊОтжеĖĊможливість опори на ігрову діяльність дозволяєĊ
забезпечити природну мотивацію до вивчення іноземної мовиĖĊзробитиĊ
цікавими й осмисленими елементарні висловленняĘĊГра в навчанні іноземнійĊ
мові не суперечить навчальній діяльностіĖĊа органічно пов’язана з неюĘĊЩе вĊ
роботах ЯĘĊАĘĊКоменського підкреслювалосяĖĊщо за допомогою гри легшеĊ
здійснюється включення в навчальну діяльністьĊŅ
Ġ
ŇĘĊ
«ЗолотимƥĊправилом для учителя іноземної мови в початковій школі маєĊ
стати положення про теĖĊщо урок іноземної мови обов’язково повиненĊ
оснащуватися унаочненнямĘĊАдже пріоритетним в цьому віці є образнеĊ
мисленняĘĊА тому будь-яке унаочненняĖĊдоцільне і з дидактичногоĖĊі зĊ
методичного поглядівĖĊє ефективним засобом впливу на пам’ять і процесĊ
усвідомлення значення будь-якої іншомовної одиниціĘĊ
Одним із видів такої наочності є асоціативні символиĘĊАсоціаціяĊƀĊ
поняттяĖĊщо виникає при згадуванні іншогоĘĊНа основі багатьох дослідженьĊ
про природу мовленнєвої діяльностіĖĊсучасні психолінгвісти прийшли доĊ
висновкуĖĊщо ми мислимо не словамиĖĊа образамиĖĊкодовою мовою уявлень іĊ
асоціаційĘĊСловоĊƀĊце звуковий образĖĊщо використовується для вираженняĊ
тогоĖĊщо ми бачимоĖĊпро що ми думаємо чи відчуваємоĘĊ
ОтжеĖĊопанування мови починається з відчуттівĖĊтобто з процесуĊ
відображення в мозку людини окремих властивостей предметів та явищĖĊякіĊ
безпосередньо впливають на її органи чуттяĘĊСаме такими помічниками вĊ
опануванні мовою молодшими школярами і виступають асоціативні символиĘĊ
Адже цілями асоціативного мислення є отримання нових оригінальних ідейĖĊ
створення смислових зв’язківĖĊстимуляція уявиĖĊпокращення запам’ятовуванняĊ
ŅġŇĘĊ
Метод асоціативних символів дозволяє вирішити основні проблеми уĊ
навчанні іноземної мови молодших школярівĖĊадже базується на актуальнійĊ
теорії вивчення мови черезĊƕособистісну діяльністьƥĊдитиниĘĊВикористанняĊ
даного методу на уроці іноземної мови дає можливість дитині сприйматиĊ
мовний матеріал через усі аналізатори зоровіĖĊслуховіĖĊмовленнєво-моторні іĊ
руховіĘĊ
За цим методом мовний матеріал засвоюється непомітноĘĊНе порушуючиĊ
структуру урокуĖĊми повністю забезпечуємо потребу в руховій активностіĊ
дітейĘĊ
У процесі оволодіння іноземною мовою можна виділити три етапиĘĊ
ěĘ
Ознайомлення зі значенням мовних одиницьĊƀĊдитина дізнаєтьсяĖĊякĊ
предмет чи явище називається іноземною мовоюĘĊ

ĜĘ
Пасивне мовленняĊƀĊусвідомлення запам’ятовування словесногоĊ
виразуĖĊтобто зіставлення дитиною мовної одиниці з відповіднимиĊ
предметами чи явищами реальної дійсностіĘĊ
ĝĘ
Активне мовленняĊƀĊвикористання слів чи виразів у мовленніĖĊщоĊ
визначає рівень сформованості мовленнєвих навичокĊŅ
Ģ
ŇĘĊ
Ці етапи властиві і урокам з використанням методу асоціативнихĊ
символівĘĊ
На заняттях учитель вводить ігрові командиĖĊназви предметівĖĊявищ таĊ
створює разом з учнями асоціативні символи до нихĖĊпрацюючи за певнимĊ
алгоритмомĤĊ
ƀ
вироблення асоціативних символів до нових лексичних одиницьĥĊ
ƀ
перевірка розуміння дітьми вироблених асоціацій рідною мовоюĥĊ
ƀ
презентація нової лексики іноземною мовою з одночаснимĊ
показуванням символівĘĊ
Реалізації етапу пасивного мовлення сприяють різноманітні ігри ізĊ
обов’язковим подальшим використанням мови рухівĖĊжестівĖĊмімікиĘĊДітиĊ
оволодівають мовою практичноĖĊƕпроживаючиƥĊвесь навчальний матеріалĖĊ
чим і забезпечується свідоме вивчення лексичних одиницьĘĊПитання проĊ
перевантаження пам’яті відпадаєĖĊтак як процес засвоєння матеріалуĊ
проходить мимовільноĘĊШколярі засвоюють значні масиви навчальногоĊ
матеріалуĖĊвиконуючи разом з дорослим або самостійно ігрові діїĖĊдоводячи доĊ
автоматизму виконання і промовляння необхідних мовленнєвих зразківĖĊнеĊ
прикладаючи до цього особливих зусильĘĊ
Суттєвим моментом і перевагою використання цього методу є теĖĊщоĊ
діти зовсім не втомлюютьсяĘĊОтжеĖĊне порушується основна вимога доĊ
процесу навчанняĊƀĊзбереження психічного і фізичного здоров’я дітейĘĊ
Саме тому ми можемо говорити про переваги методу асоціативнихĊ
символів над традиційними формами навчання іноземної мови на початковомуĊ
етапі навчанняĘĊ
Основними типами вправ цього методу є умовно-комунікативніĖĊ
рецептивно-репродуктивні та продуктивні вправиĖĊв яких учень сприймаєĊ
зразок мовленняĊĒЗМēĊі виконує з ним певні діїĊĒв усній або письмовій форміēĊ
згідно створення учителем ситуації мовленняĖĊвиконуючи такі види вправĤĊ
ěĘ
Імітація зразку мовленняĘĊУчні за допомогою мови жестів імітуютьĊ
команди учителяĘĊНаприкладĖĊграĊƕПантомімаƥĊз таким комунікативнимĊ
завданнямĤĊƕОживітьƥĊкоманди разом з мавпочкоюĘĊЗобразіть символамиĊ
(опис асоціативних символів до кожної лексичної одиниці дивитись у додаткуēĘĊ
Працюємо за технологієюĊĶřřŕĖĊĶœŝŞŏŘĊŋŘŎĊĮřĘĊ
Ċ

Ċ
Ċ
Ця вправа базується на наочно-образному характері запам’ятовуванняĊ
дітей цього віку та на необхідності використання фізичних вправ на уроціĘĊ
Ċ
Ċ
Ċ
ĜĘ
Лаконічні відповіді на запитанняĘĊНаприкладĖĊƕГра з фішкоюƥĊзĊ
таким комунікативним завданнямĤĊВідгадай задуману вчителем діюĊĒсховануĊ
фішкуēĖĊзадаючи запитанняĤĊĮřĊţřşĊŜŏŋŎĩĘĘĘĊВчитель відповідно реагуєĊƀĊŃŏŝĊ
ĒĸřēĘĊЦю вправу можна також використовуватиĖĊзапропонувавши одному зĊ
учнів загадати діюĘĊ
Вона спрямована на формування конкретного мислення в учнів таĊ
здатності аналізуватиĖĊвикористовується для тренування лексичного матеріалуĊ
на етапі автоматизації дій учнів з новими лексичними одиницямиĘĊ
ĝĘ
Підстановка в зразок мовленняĘĊНаприкладĖĊвправа за таким зразкомĤĊ
ijĊŒŋŠŏĊŋĊōŋŞĘĊijĊŖœŕŏĊŋĊōŋŞĘĊijĊŚŖŋţĊšœŞŒĊŋĊōŋŞĘĊijĊšŋŝŒĊŋĊōŋŞĘĊijĊŝŏŏĊŋĊōŋŞĘĊijĊőřĊŞřĊŋĊōŋŞĘĊijĊ
ŞřşōŒĊŋĊōŋŞĘĊijĊŚřœŘŞĊŞřĊŋĊōŋŞĘĊijĊŐŏŏŎĊŋĊōŋŞĘĊijĊōŋŞōŒĊŋĊōŋŞĘĊ
Ċ

Ċ
Ċ
Ċ
Ċ
Ċ
Ця вправа використовується для тренування лексичного матеріалуĖĊ
активного використання мови як засобу мисленняĘĊ
ĞĘ
Відповіді на різні типи запитаньĘĊНаприкладĖĊзагальні запитанняĤĊ
Ċ

Ċ
Ċ
Спеціальні запитанняĤĊ
Ċ
Ċ

Ця вправа використовується для розвитку довільної уваги учнівĖĊ
оскільки для її виконання потрібна концентрація та уміння аналізуватиĘĊ
Використовується на етапі самостійного використання лексичних одиниць уĊ
мовленніĘĊ
ğĘ
Об’єднання зразків мовлення у понад-фразові єдностіĘĊНаприкладĖĊ
опис тваринки за схемоюĘĊ
Ċ
Ċ
Ċ
Ця вправа використовується для тренування довільної та логічноїĊ
пам’ятіĖĊконкретно-образного мислення та активне використання мови якĊ
засобу мисленняĘĊВикористовується на етапі самостійного використанняĊ
лексичних одиниць у мовленніĘĊ
Під час підготовки вправ слід уважно аналізувати зв’язки слів рідної таĊ
іноземної мовиĖĊоскільки вони перебувають в дуже складних стосункахĘĊЦеĊ
пояснюється тимĖĊщо словаĖĊбудучи зазвичай багатозначнимиĖĊзберігаються уĊ
тривалій пам’яті у формі складних психолінгвістичних комплексів звуковоїĊ
форми й рядів пов’язаних з нею значеньĘĊЗазвичай у багатозначного словаĊ
рідної мови і відповідного слова іноземної мови збігаються не всіĖĊа лише однеĊ
або декілька значеньĖĊінші ж значення розходятьсяĘĊ
Основою всіх вправ є цікаві навчальні ігриĘĊНа думку ТĘĊМĘĊШкваріноїĖĊ
гра на уроці англійської мовиĊƀĊце ситуативно-варіативна вправаĖĊдеĊ
створюється можливість для багаторазового повторення мовного зразка вĊ
умовах максимально наближених до реального мовного спілкування ізĊ
властивими йому ознакамиĤĊемоційністюĖĊспонтанністюĖĊцілеспрямованістюĊ
мовного впливуĘĊТобтоĖĊу ході гри в учнів формуються вимовніĖĊлексичніĖĊ
граматичні навичкиĖĊучні здобувають досвід мовного спілкуванняĊŅ
ģ
ŇĘĊ
Основна мета навчання англійської мови молодших школярівĊƀĊ
формування якостейĖĊнеобхідних для засвоєння мінімізованого обсягу знань таĊ
вміньĖĊформування елементарної англомовної комунікативної компетенціїĘĊЦеĊ
значить набуття дітьми вмінь слухати та розмовляти достатніми для тогоĖĊщобĊ
вступити у мовленнєвий контакт зі співрозмовникомĖĊдолучатися до діалогуĖĊ
отримувати й передавати елементарну інформаціюĖĊпов’язану зі змістомĊ
спілкуванняĘĊКрім тогоĖĊставляться завдання сприяти повноцінному йĊ
різнобічному розвиткові та вихованню дитиниĖĊреалізації нею особистогоĊ
досвідуĥĊвиховувати її почуттяĖĊволюĖĊінтелектĖĊморальністьĥĊстворюватиĊ
сприятливі умови для оволодіння основами іншомовного спілкуванняĥĊ
збалансовувати освітні завданняĘĊ
Застосовуване нами асоціативне навчання допомагає вирішити одну зĊ
базових проблем навчання іноземної мовиĊƀĊзбереження в пам’яті мовногоĊ
матеріалуĘĊОволодіння чужою мовою відбувається через звичну дітямĊ
особистісну діяльність за допомогою рухівĖĊжестівĖĊмімікиĖĊімітуючи таĊ
доводячи до автоматизму виконання і промовляння певних мовленнєвихĊ
зразків у відповідних ситуаціяхĖĊщо спрощує механізм засвоєнняĘĊУчні приĊ
цьому виконують спільні ігрові дії з дорослим або самостійноĖĊ
перевтілюються в різноманітні образиĖĊрозігрують пантоміму та частоĊ
промовляють хоромĘĊВивчення нової мови для нихĊƀĊцікавийĖĊрадісний процесĖĊ
який не викликає втомиĖĊадже активно використовується рухова діяльність наĊ
фоні розвитку образного мисленняĘĊ
,
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ,
ěĘ
Волков БĘĊПсихология младшего школьникаĊęĊБĘĊВолковĘĊƀĊМĘĖĊĜĚĚĜĘĊƀĊ
ěĜĢĊсĘĊĊ
ĜĘ
Зимняя ИĘĊА. Психология обучения иностранным языкам в школеĊęĊ
ИĘĊА. ЗимняяĘĊƀĊМĘĖĊěģģěĘĊƀĊĜĜĚĊсĘĊ
ĝĘ
Зимняя ИĘĊА. Психология обучения иностранным языкам в школеĊęĊ
ИĘĊАĘĊЗимняяĘĊƀĊМĘĖĊěģģěĘĊƀĊĜĜĚĊсĘĊ
ĞĘ
Панова ЛĘĊСĘĊОбучение иностранному языку в школеĊęĊЛĘĊСĘĊПановаĘĊƀĊКĘĖĊ
ěģĢģĘĊƀĊěĝěĊсĘĊĊ
ğĘ
Вишневський ДĘĊІĘĊДіяльність учнів на уроці іноземної мовиĊĤĊпосібникĊ
для вчителівĊęĊДĘĊІĘĊВишневськийĘĊƀĊКĘĊĤĊРадĘĊшкĘĖĊěģĢģĘĊƀĊĜĜĞĊсĘĊĊ
ĠĘ
Коменський
ЯĘĊ
АĘĊ Избранные педагогические сочиненияĊ ęĊ
ЯĘĊАĘĊКоменськийĘĊƀĊМĘĖĊěģğğĘĊ
ġĘ
Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти вивченняĖĊвикладанняĖĊ
оцінюванняĘĊƀĊКиївĖĊĜĚĚĝĘĊƀĊĜĠěĊсĘĊĊ
ĢĘ
Василенко МĘĊГраючисьĊƀĊвиграємоĊęĊМĘĊВасиленкоĊęęĊІноземні мови вĊ
навчальних закладахĘĊƀĊĜĚĚĝĘĊƀĊ№ĊěĘĊƀĊСĘĊěĚĞƀěĚĠĘĊ
Шкваріна ТĘĊМĘĊАнглійська мова для наймолодшихĊęĊТĘĊМĘĊШкварінаĘĊƀĊ
ХарківĊĤĊОсноваĖĊĜĚĚĞĘĊƀĊěğģĊсĘĊ


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал