Лопутько О. А. Особливості поетапної організації самостійної роботи з іноземної мови у вищих навчальних закладах мвс україниСкачати 80.28 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації11.05.2017
Розмір80.28 Kb.

УДК 355.085.5:81’243-042.65
Лопутько О.А.
ОСОБЛИВОСТІ ПОЕТАПНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ МВС УКРАЇНИ
Визначаються основні напрями удосконалення методики організації самостійної
роботи з іноземної мови у вищих закладах освіти у системі МВС України в контексті світових
освітніх трансформацій. Акцентується на таких аспектах, як: володіння викладачами
сучасними знаннями щодо співвідношення основних вимог з організації самостійної роботи із
методикою викладання англійської мови, поетапності формування навичок вільного
спілкування іноземною мовою на професійному рівні.
Ключові слова: самостійна робота, методика самостійної роботи, іншомовна
підготовка, відомчий заклад освіти, курсанти.
Суттєві зміни, які відбуваються у системі світової вищої освіти, зумовлюють основні напрями реформування освітньої галузі в Україні, що передбачає кардинальне переосмислення концепції підготовки кваліфікованих фахівців. У цьому контексті нагальною є потреба збільшення організаційного, дидактичного та методичного ресурсів самостійної роботи майбутніх спеціалістів, що визначатиме їх конкурентоспроможність на вітчизняному та світовому ринках праці, сприятиме їх здатності до професійного самоудосконалення, самонавчання. Вимоги до продуктивності самостійної діяльності навчального контингенту істотно визначають необхідність значного підвищення результативності такої форми навчальної роботи. Особливого значення це питання набуло в процесі організації навчання у вищих відомчих закладах освіти, зокрема системи МВС України. Такий факт можна пояснити кількома чинниками.
Питання розширення міжнародного співробітництва, співпраця в європейському вимірі, спрямованість на здійснення керівної професійної діяльності, необхідність швидкого прийняття оптимальних рішень, що є специфікою підготовки фахівців для органів внутрішніх справ, – все це зумовлює потребу формування у курсанта навичок самостійної діяльності, виваженого та логічного прийняття рішень, які б мали як креативні риси так і ґрунтовну теоретичну базу.
Таким чином, актуальність статті визначається необхідністю створення умов для такої реалізації самостійної діяльності навчального контингенту, яка сприяла б наближенню її результатів до тих вимог, які висуваються до неї на сучасному етапі розвитку вітчизняної та світової освіти.
Завдяки цьому виникла необхідність переосмислення значення самостійної роботи у навчальному процесі, що стало предметом педагогічного аналізу у значній кількості праць, у яких зокрема значна увага приділяється вивченню педагогічних умов, методів та прийомів удосконалення організації самостійної роботи навчального контингенту (В. Буринський, Н. Ванжа, О. Євдокимов, В. Мичковська, Л. Онучак).
Окремі питання, пов’язані з проблемою організації самостійної роботи майбутніх фахівців, висвітлені у працях учених-педагогів радянського і пострадянського періоду (А. Алексюка, Г. Асонової, А. Аюрзайна,
В. Буряка, А. Дьоміна, Б. Єсипова, Л. Жарової, В. Козакова, О. Кондратюк, І. Малкіна, Ю. Мальованого,
В. Паламарчук, П. Підкасистого, О. Пометун, В. Сотниченко та ін.).
Аналіз наукової літератури, яка присвячена проблемі змісту, методів і прийомів самостійної роботи студентів у відомчих навчальних закладах, зокрема у системі МВС України, дає підстави зробити висновок, що питання організації самостійної роботи курсантів недостатньо цілісно вивчалось науковцями. Крім того, власний педагогічний досвід роботи засвідчує, що переважно навички самостійної діяльності у курсантів не сформовані на достатньому рівні та не відповідають сучасним кваліфікаційним вимогам до професіоналізму працівника органів внутрішніх справ. Одним із основних шляхів подолання цієї проблеми вважаємо удосконалення методики організації самостійної роботи. Особливо ця проблема стосується процесу вивчення іноземної мови у вищих навчальних закладах системи МВС України, у яких згідно з навчальними планами на засвоєння знань з іноземної мови, формування у них умінь і навичок комунікації
іноземною мовою відводиться недостатній обсяг навчального часу. Однак володіння іноземною мовою професійного спрямування на сьогодні вважається є однією з невід’ємних характеристик кваліфікації фахівця, зокрема майбутнього працівника системи МВС України.
Тому метою статті є удосконалення системи організації самостійної роботи курсантів шляхом поетапного її ускладнення та якісного оновлення змісту навчальної дисципліни "Іноземна мова".
У процесі власної педагогічної діяльності викладачі повинні зважати на те, що організація навчання у
ВНЗ МВС спрямована на його активізацію, комплексний характер, підвищення частоти використання допоміжних засобів, інтенсифікацію діяльності курсантів, створення доброзичливої атмосфери.
Зауважимо, що обсяг навчального часу, відведеного на самостійну та індивідуальну роботу курсантів у ВНЗ МВС України, незначний порівняно з більшістю європейських країн. Тому насамперед виникла потреба в обґрунтуванні збільшення кількості годин на індивідуальну та самостійну роботу, яка повинна становити хоча б удвічі більше навчального часу, ніж на аудиторні заняття. Метою такої зміни є швидке та якісне навчання і розвиток навичок самостійної творчої та дослідницької роботи курсантів. Завдання ж, які постають перед ними у процесі вивчення іноземної мови, включають: засвоєння необхідного обсягу навчального матеріалу, оволодіння необхідними компетенціями (насамперед комунікативною) та
застосуванням їх на практиці, розвиток комунікативних навичок, удосконалення вмінь та навичок курсантів у вільному спілкуванні на професійні і наближені до них теми, удосконалення навичок читання, обробки й аналізу фахової літератури, розвиток самостійності, розвиток навичок колективної та індивідуальної дослідницької роботи.
Потрібно також звернути увагу на той факт, що навчання у ВНЗ МВС України має ряд особливостей, характерних професійному спрямуванню курсантів. До основних з них можна віднести: спеціальний понятійний апарат та термінологію, які чітко нормовані (пов’язані з правоохоронною діяльністю, де підміна термінів і понять призводить до серйозних помилок професійного характеру); нагальну необхідність співставлення вітчизняного понятійного апарату з міжнародними нормами, зафіксованими іноземною мовою тощо.
Усе це призводить до необхідності проведення викладачем додаткової роботи з удосконалення організації навчального процесу. Так, програмний матеріал повинен бути розподілений на частини відпо- відно до етапів, за якими проходить формування навичок самостійної роботи, рівня знань тієї чи іншої групи курсантів, якісної спорідненості тем, часової тривалості та функціональних завдань того чи іншого модуля.
Розподіл має відбуватися також залежно від тривалості семестру для полегшення проведення підсумкового контролю. Бажано, щоб такий вид контролю якості виконання самостійних завдань здійснювався наприкінці кожного етапу перед написанням тесту в аудиторії та мав характер комплексної контрольної роботи, спрямованої на перевірку знань, умінь і навичок курсантів, набутих за певний період.
Однією з найважливіших умов реалізації організації самостійної роботи з іноземної мови є ретельний та виважений підбір тем, які вивчаються в кожному конкретному модулі. Повинна враховуватись логічна послідовність викладання матеріалу та взаємозв’язок модулів програми, що дозволить вивчати їх у межах навчальних дисциплін як складові єдиної системи.
Перед більш детальним аналізом особливостей методичної роботи викладача потрібно зупинитися на важливому чиннику, який відіграє основоположну роль, – це готовність викладача до організації самостійної роботи студентів (курсантів). На цьому факторі наголошувалося Н. Гупаном та В. Сотниченком
[6, с. 37-44], які зауважують, що навчання курсантів буде успішним тільки за умови постійної, дозованої участі (керування, консультацій, порад) викладача у їх самостійній роботі. Надання цьому аспекту значної уваги є виваженим, оскільки у розпорядку дня наявні години на самопідготовку, протягом яких викладач може працювати з усією навчальною групою або з декількома курсантами.
Вважаємо за доцільне розподілити увесь процес вивчення дисципліни на чотири етапи (один допо- міжний і три основних), для яких характерні відповідні рівні самостійності роботи та особливості участі викладача у ній. Необхідно зауважити, що недоцільно говорити про чітке розмежування етапів та визна- чення терміну їх проходження. Перехід здійснюється поступово й не всіма членами групи одночасно.
Перед тим, як детально зупинитися на характерних рисах кожного етапу, необхідно особливо підкреслити один із основних аспектів нашого дослідження – формування викладачем підґрунтя для проявів особистої активності навчального контингенту і, таким чином, отримання максимальної користі від завдань кожного етапу. Його важливість базується на тому, що час, який відведено на вивчення навчальних дисциплін курсантам юридичних ВНЗ, обмежений, а їх характеристики визначають необхідність засвоєння значного обсягу матеріалу. Крім того, цим чинникам відводиться значне місце і в проекті, який розроблено експертними групами Ради Європи під назвою "Європейський Мовний Портфоліо" ("European Language
Portfolio") [7]. У ньому акцентується на тому, що молоде покоління має підготувати себе до того, щоб одержувати максимальну користь від такої діяльності з метою удосконалення своїх лінгвістичних знань, умінь та навичок [5, с. 20].
Основною метою роботи на кожному етапі є поступове та послідовне формування викладачем культури самостійної роботи курсантів з урахуванням специфіки дисципліни. Загальною метою і кінцевим результатом поетапного навчання є забезпечення практичного володіння курсантами змістом навчальної дисципліни. Необхідно зауважити, що значна частина запланованого часу має бути відведена на вивчення тем, пов’язаних із специфікою професійної підготовки курсантів ВНЗ МВС України. Ґрунтуючись на вищезазначених фактах, можна розподілити весь час, відведений навчальними програмами на самостійну роботу, на такі етапи:
1)
I етап. Підготовчий (до 10%). На цьому етапі бажано використання викладачем аудіо- та відеоносіїв з метою активізації самостійної роботи курсантів, розширення комплексу імітаційних, підстановочних та інших видів репродуктивних і частково продуктивних вправ. Приклади завдань наведені у таблиці 1:
Таблиця 1
Іноземна (англійська, німецька) мова
Мета: розвиток навичок сприйняття англійської мови на слух (з диска) та розвиток
навичок діалогічного мовлення.
Завдання: Прослухати текст, визначити його основний зміст, заповнити пропуски в
тексті діалогу та вибірково відтворити його в парах
Особливістю організації роботи на цьому етапі стає інтенсивне вивчення базових понять навчальної дисципліни, необхідних для засвоєння основного курсу.
2)
ІI етап. Початковий (25 – 30%). На цьому етапі активно відбувається засвоєння нових понять, характерна риса цього процесу – їх відбір викладачем відповідно до специфіки професійного навчання
курсантів. Продовжується робота над основним матеріалом. Вправи цього етапу можуть мати, наприклад, зміст, запропонований у таблиці 2:
Таблиця 2
Іноземна (англійська, німецька) мова
Мета: закріплення ЛО (лексичних одиниць) та ЛВ (лексичних виразів) професійного
спрямування на рівні лексичного виразу
Завдання: курсанти поєднують частини словосполучень та перекладають їх у групи,
або завдання може бути представленими у вигляді тестів. Це вправи на швидкість.
Час, відведений на виконання подібних вправ, чітко фіксується.
Навчання проходить на основі текстового матеріалу за умови, що він містить необхідну навчальну
інформацію. Передтекстові вправи цього етапу спрямовані на самостійне усвідомлення курсантами теми.
Комплекс післятекстових вправ передбачає послідовне засвоєння ними обов’язкового матеріалу.
Потрібно підкреслити, що підбір вправ, їх кількість та рівень складності на цьому етапі залежать від
індивідуальних особливостей курсантів, швидкості, з якою вони засвоюють матеріал. Також важливим елементом цього етапу є зміна ролі викладача: надання курсантам відносної самостійності під час виконання вправ. Вони ще потребують уважного контролю, але певну частину вправ уже виконують самостійно.
3)
ІІI етап. Проміжний (35 – 40%). Під час проведення третього етапу, на нашу думку, потрібно визначити певні особливості. Виконання творчих завдань є певною мірою варіативним, істотно зростає частка індивідуальних та групових мультимедійних проектів за темами аудиторних і самостійних занять.
Цей етап характеризується наявністю значної кількості тем для самостійної роботи. Це зумовлено характером самого етапу як високопродуктивного, коли курсанти вже володіють необхідними навичками самостійної та індивідуальної роботи.
На цьому етапі вважається виправданим подання викладачем значних обсягів навчального матеріалу, що власне відповідає вимогам навчання за кредитно-модульною системою оцінювання. На цьому етапі застосовуються складні вправи, які спрямовані на творчу обробку навчального матеріалу. Самостійна робота курсантів передбачає тісну співпрацю з викладачем, переважно у формі консультацій та факультативних занять. У цей час надзвичайно вагомими є виконання колективних та індивідуальних проектів, тому викладач не повинен обмежувати курсантів у виборі теми власного дослідження в межах модулю. Наприкінці цього етапу також проводиться комплексна контрольна робота.
На цьому етапі доцільно використовувати комплексні вправи, приклади яких наведені у таблиці 3:
Таблиця 3
Іноземна (англійська, німецька) мова
Мета: набуття широкого спектру знань, удосконалення вмінь та навичок
Завдання: курсанти читають текст та перекладають окремі вищезазначені слова,
використовуючи пройдений матеріал, пишуть, які права і свободи громадян, що
вибірково наведені в завданні, реалізуються в Конституції України (практично), якщо
дозволяє час, то зачитують відповіді, якщо ні – здають роботи викладачу
У групах із середнім та високим рівнем знань цілком доречною є самоперевірка за допомогою поданих до робіт відповідей.
4)
ІV етап. Заключний (20 – 30%).
Наступний етап збігається із завершенням вивчення навчальних дисциплін, і тому під час його завершення викладач повинен впевнитися, що курсанти оволоділи матеріалом в обсязі, достатньому для спілкування на професійну тематику. Також вони повинні демонструвати розуміння професійних термінів, бути здатними до їх співставлення, критично оцінювати надану інформацію, вміти адекватно та обґрунтовано висловлювати свою думку та аргументовано захищати її в ході обговорення.
Ці цілі визначає і зміна ролі викладача. На цьому етапі він практично не втручається у навчальний процес безпосередньо. Його основним завданням є консультувати та давати поради у випадку необхідності.
Завдання цього етапу відображені у таблиці 4:
Таблиця 4
Іноземна (англійська, німецька) мова
Мета: удосконалення вже набутих знань, сформованих умінь та навичок на основі
складного, неадаптованого матеріалу, завершення формування навичок колективної
та індивідуальної самостійної роботи
Завдання: удосконалення навичок класифікації злочинів у різних сферах та розуміння
можливості перетинання декількох сфер під час скоєння злочинів. Вправа поділена
на частини для індивідуального та колективного виконання
Підсумковий контроль якості виконання самостійних завдань здійснюється наприкінці кожного етапу перед написанням тесту в аудиторії та носить характер комплексної контрольної роботи, спрямованої на
перевірку знань, умінь і навичок курсантів, набутих за певний період. Можливим є використання контрольних робіт, представлених у власній розробці автора [4] з метою самоконтролю.
За вищевикладеними рекомендаціями наприкінці кожного завершеного етапу системи організації самостійної роботи викладачем (модулю) проводиться підсумковий контроль у формі комплексних контрольних робіт. Ці роботи проводяться з метою перевірки успішності засвоєння курсантами, які навчаються за спеціальністю "Правознавство" та "Правоохоронна діяльність", навчального матеріалу.
Певні особливості властиві першій контрольній роботі, основною метою якої є виявити зміни рівня знань курсантів-початківців, також важливим елементом роботи викладача в цей період є визначення основних напрямів та методики організації подальшої роботи.
До того ж кожне завдання оцінюється окремо. Кожна робота складається з двох варіантів і містить в собі від 5 до 10 завдань із поступовим зростанням рівня складності. Максимальна оцінка тесту – 100 балів.
Завдання контрольних робіт здебільшого оцінюються таким чином: 1–2 (5 балів), 3–8 (10 балів), 9–10 (15 балів). Характерним є те, що І варіант може бути складніший, ніж ІІ, і, відповідно, за правильне виконання завдань курсант отримує більше балів. Така структура кожної роботи зумовлена неоднорідним складом навчальних груп. Надаючи курсантам можливість самим обрати складність завдань, які він має виконати, викладач дає їм змогу працювати відповідно до набутих знань, сформованих умінь та навичок, що сприяє розвитку в них адекватної самооцінки.
Результати виконання наступних комплексних контрольних робіт курсантів викладачу рекомендовано оцінити за такою ж моделлю задля постійного оцінювання курсантів в одній площині.
Викладач повинен враховувати також особистий прогрес курсантів у процесі вивчення дисципліни. Тому складність тестів поступово зростає в таких напрямах, як: збільшення обсягу завдань, зменшення часу на виконання завдань, ускладнення якісного наповнення текстів, збільшення кількості творчих завдань, які потребують розгорнутих відповідей та висловлення власної думки.
Аналіз усього вищезазначеного дає можливість підсумувати, що запропоновані методичні рекомендації сприятимуть підвищенню ефективності самостійної роботи курсантів ВНЗ МВС та значно підвищать рівень володіння навчальним контингентом іноземною мовою професійного спрямування.
Подальшого вивчення потребують питання удосконалення комунікативної іншомовної компетентності курсантів шляхом удосконалення дослідницької навчальної діяльності.
Використані джерела
1.
Алексюк А.М. Організація самостійної роботи студентів в умовах інтенсифікації навчання: навч. посіб. /
[Алексюк А.М., Аюрзайн А.А., Підкасистий П.І., Козаков В.А. та ін.]. – К. : ІСДО, 1993. – 336 с.
2.
Буряк В.К. Керування самостійною роботою студентів / В.К. Буряк // Вища школа. – 2001. – № 4-5. – С.
48-52.
3.
Вишневський П.Р. Обґрунтування складових методики виконання контрольованої самостійної роботи курсантів військових вищих навчальних закладів / П.Р. Вишневський // Збірник наукових праць – №31. –
Ч. ІІ. – Хмельницький : Вид-во Національної академії ПСУ, 2004. – С. 127-130.
4.
Демченко О.А. Збірка перевірочних завдань для контролю результативності самостійної роботи курсантів та студентів, що навчаються за спеціальністю "Правознавство": метод. матер. / Демченко О.А. – К. :
ННІПКГБПС КНУВС, 2006. – 49 с.
5.
Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / [наук. ред. українського видання доктор пед. наук, проф. С.Ю. Ніколаєва]. – К. : Ленвіт, 2003 – 273 с.
6.
Сотниченко В.М. Теоретичний аспект професійної готовності викладача як чинник оптимізації процесу навчання / Сотниченко В.М., Гупан Н.М. // Вісник Луганського національного педагогічного університету
імені Тараса Шевченка. (Педагогічні науки). – 2004. – № 9 (77). – С. 37-44.
7.
European Language Portfolio. Proposals for Development – Council of Europe, Strasbourg, February 1997. – P.
3-7.
Loput’ko O.
PECULIARITIES OF TNE STAGE BY STAGE SELF WORK DURING
THE FOREIGN LANGUAGES STUDY ORGANIZATION IN THE HIGHER EDUCATIONAL
ESTABLISHMENTS OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF UKRAINE
The main directions of the self work organization techniques perfection during the foreign
languages teaching in the higher educational establishments of the Ministry of Internal Affairs of
Ukraine in the content of the world’s educational transformations are defined. Such subjects as: the
teacher’s mastering of the contemporary knowledge as to the coordination of the self work
organization and the methodics of the foreign languages teaching, the gradual character of the skills
of the free professional foreign language’s communication are stressed in the article.
Keywords: self work, organization of self work, foreign languages preparation, military
educational establishments, cadets.
Стаття надійшла до редакції 15.03.13Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал