Лінгвістичний статус фразеологічної синонімії та його реалізації в перекладіСкачати 138.01 Kb.
Дата конвертації11.05.2017
Розмір138.01 Kb.

Лінгвістичний статус фразеологічної синонімії та його реалізації в перекладі

2.5 Способи перекладу фразеологічних одиниць


При перекладі фразеологізму перекладачеві треба передати його зміст і відобразити його образність, знайшовши аналогічний вираз в мові перекладу і не загубивши при цьому з уваги стилістичну функцію фразеологізму. За відсутності в мові ідентичного образу перекладач змушений вдаватися до пошуку приблизного відповідника [11, с. 51]

Хороше рецептивне знання фразеології необхідне і для того, щоб вміти відновити фразеологізми, що піддалися авторській трансформації [21, с. 74], і передати при перекладі потрібний ефект. До числа авторських перетворень, в результаті яких підкреслюється асоціативне значення фразеологізмів, належить, зокрема, введення в фразеологічний зворот нових компонентів, семантично співвіднесених з прямим значенням, тобто зі значенням вихідного змінного словосполучення. Наприклад, фразеологізм to put the cart before the horse - робити все навпаки (дослівно - впрягати коня позаду воза), піддався перетворенням наступного роду: Let’s not put the cart too far ahead the horse (E.S. Gardner).

Існує два основні шляхи перекладу стійких словосполучень: фразеологічний та нефразеологічний [29, с. 180].

2.5.1 Фразеологічний переклад


У фразеологізмах часто міститься метафоричний елемент, тому їх не можна перекладати дослівно, оскільки у багатьох випадках вони мають явно виражене національне забарвлення. Це призводить до того, що фразеологічні одиниці часто не мають абсолютних відповідників в іншій мові, а складність перекладу полягає у тому, що перекладач повинен уміти підшукати відповідний варіант при перекладі. Найкращим прийомом перекладу фразеології є використання відповідного фразеологізму в мові перекладу, оскільки це гарантує не лише передачу змісту, а й відтворення образності та експресивності виразу англійської мови [14, с. 245–246].

Повними фразеологічними еквівалентами вважаються ФО української і англійської мов на позначення суб'єктивної оцінки людини, які збігаються за значенням, мають однакову емоційно-експресивну й оцінну конотації, образність, стилістичне забарвлення, структурно-граматичну будову і компонентний склад [21, с. 58]. Прикладами повної міжмовної фразеологічної еквівалентності є укр. ФО на позначення особливостей характеру людини гаряча голова і англ. a hot head – «гаряча, запальна людина».

Кількість повних еквівалентів порівняно невелика, оскільки носії англійської та української мов мають різний світогляд та культуру. Наприклад:    slowly but surelyповільно, але впевнено; make black white – робити чорне білим; peace and quietтиша та спокій; sooner or laterрано чи пізно; now or neverзараз або ніколи.

Оскільки багато фразеологічних одиниць яскраво відображають специфіку мови, особливості побуту та образного мислення народу, часто для відтворення специфічної ФО використовується наближений аналог, який може мати низький коефіцієнт експресивно-емоційного та стилістичного забарвлення [22, c. 65]. Фразеологічні наближені аналоги мають різну структуру, образність, їх значення може збігатися або повністю або лише частково. Прикладом таких ФО є укр. сім п'ятниць на тиждень (у кого) - хто-небудь часто і легко змінює свої рішення, наміри, настрій, і англ. (as) changeable as the moon (букв. «мінливий, як місяць») у значенні «дуже непостійний, мінливий».

Укр. ФО душа навстіж («хто-небудь відвертий, щирий у поводженні з іншими») і англ. to wear one's heart on one's sleeve (букв. «носити своє серце на рукаві») у значенні «бути нестриманим, виставляти напоказ, про людське око свої почуття» мають відмінності у значенні, збігаються за емоційним і оцінним забарвленням, мають у своєму складі компоненти-концепти душа і heart.

Фразеологічний переклад ФО включає в себе переклад за допомогою еквівалента та переклад за допомогою аналога.

Образні фразеологічні одиниці в рідній мові, які повністю відповідають по змісту якому-небудь англійському фразеологізму і які базуються на одному з ним образі перекладаються за допомогою еквівалентів (інтернаціональні вирази, які несуть біблійно-міфологічний чи літературний характер) [20, с. 94]: An old dog will learn no new trick — Старого пса новим фокусам не навчиш; (as) wise as Solomon - (мудрий) як Соломон.

На думку О.Ф.Арсентьєвої, до міжмовних фразеологічних еквівалентів належать різномовні ФО з тотожною семантикою, структурно-граматичною організацією і тотожним складом [4, с. 97]. До фразеологічних аналогів дослідниця відносить фразеологізми, які виражають однакове або близьке значення, але характеризуються відмінністю або приблизною подібністю внутрішньої форми. Для фразеологічних аналогів також притаманний збіг сигніфікативно-денотативного значення і суб’єктивно-оцінної конотації [4, с. 112]: good  face is  a letter of recommendation – чесне обличчя – найкраща рекомендація; good cow may have an ill calf – не всі діти на батька схожі.

О.П.Іванова у дослідженні російських прислівникових фразеологізмів і їх відповідників в англійській мові виділяє міжмовні еквівалентні одиниці, подібні за структурою, образністю, валентністю, експресією і стилістичним забарвленням. У своїй роботі вона використовує термін, співвідносний за значенням із терміном «аналог», який має назву «відповідник, що контактує за змістом» [21, с. 263]. До таких одиниць належать вирази, які мають різну структуру і віддалену образність, проте їх стилістичне забарвлення в обох мовах близьке.

Р.П.Зорівчак під повною фразеологічною еквівалентністю розуміє рівнозначну образність, предметно-логічний, експресивно-емоційнийі функціональний зміст, а також структурно-граматичне оформлення. На думку дослідниці, повних фразеологічних міжмовних еквівалентів небагато, що зумовлено віддаленою спорідненістю української і англійської мов і дістає свій вияв у відмінностях граматичної будови, лексичного складу, засобів образності співвідносних фразеологічних одиницях [19, с. 142].

Д.І.Квеселевич розрізняє повні фразеологічні еквіваленти, які повністю збігаються за компонентним складом, значенням, образністю, граматичною структурою, часткові фразеологічні еквіваленти, які мають незначні лексичні або граматичні відмінності, та аналоги, адекватні за значенням, проте не ідентичні за компонентами [20, с. 73].

Прикладом близьких фразеологічних аналогів є укр. ФО ні пава ні ґава - «який нічим не виділяється; посередній, ніякий» і англ. neither fish nor flesh (букв. «ні риба ні м’ясо»). В українській фразеології також існує еквівалентна англійській ФО ні риба ні м'ясо у значенні «безвольна, безхарактерна людина». Порівнювані фразеологізми збігаються за значенням, структурною організацією, емоційно-експресивною і суб’єктивно-оцінною конотацією, а образи, що лежать в основі обох ФО, сприймаються без труднощів.

Ще одним прикладом близьких фразеологічних аналогів є за словом до кишені не лізти – «бути красномовним» - і англ. to be ready with one’s tongue (букв. «бути завжди напоготові з власним язиком»). Кількість фразеологічних аналогів цієї групи незначна, що пояснюється віддаленою спорідненістю української і англійської мов і дістає свій вияв у особливостях граматичної будови, лексичного складу, засобів образності порівнюваних фразеологічних одиниць.
2.5.2 Нефразеологічний переклад
Серед нефразеологічних прийомів перекладу розповсюдженими є лексичний переклад, калькування та описовий переклад [10, с. 153].

Лексичний переклад має місце тоді, коли фразеологічна одиниця мови оригіналу замінюється на слово у мові перекладу. Такий переклад може бути адекватним, але в результаті маємо втрату стилістичного та емоційного забарвлення, національної специфіки, конотацій, тощо [10, с. 154]. Наприклад: make an apology – вибачатися; to take ones eye off the ball - випускати з уваги основну мету.

Калька - (від франц. calque «копія») одиниця, створена шляхом запозичення структури елемента чужої мови (слова або словосполучення) із заміною його матеріального втілення засобами рідної мови. Процес створення кальки називається калькуванням. Калькування або дослівний переклад застосовується в тих випадках, коли неможливо передати цілісність семантико-стилістичного та експресивно-емоційного значення фразеологічними засобами: do the business − робити діло; much ado about nothing - «багато галасу даремно» [23, с. 143–144].

Калькування не відноситься до фразеологічного способу перекладу, оскільки, використовуючи калькування, перекладач не шукає готові фразеологічні одиниці, наявні у мові перекладу, а створює новий зворот, що є чужим, але зрозумілим для мови реципієнта [21, с. 247].

Як зазначає Л.Ф Дмитрієва, дослівний переклад, калькування фразеологічних одиниць може бути застосований лише в тому випадку, якщо в результаті калькування виходить вираз, образність якого легко сприймається читачем і не створює враження неприродності і невластивими загальноприйнятим нормам мови [17, с. 86].

Л.Ф Дмитрієва, С.Є Кунцевич, Е. А Мартінкевіч, Н. Ф Смирнова стверджують, що в цілях пояснення сенсу фразеологічної одиниці, яка не має ні аналога, ні еквівалента в мові перекладу, і не підлягає дослівному перекладу, перекладачеві необхідно вдатися до описового перекладу [17, с. 90-91]. Наприклад: a skeleton in the cupboard - сімейна таємниця; неприємність, прихована від сторонніх; to grin like a Cheshire cat - посміхатися на всі 32 зуба; Pроeeping Tom - людина з нездоровою цікавістю до справ інших; the real McCoy - відмінна річ, щось дуже цінне;


give a wide berth - уникати, ухилятися.

При цьому відбувається остаточна втрата образності та стилістичного забарвлення, тому такий засіб перекладу застосовується лише тоді, коли жоден інший не є можливим [17, с. 91].

ВИСНОВОК ДО РОЗДІЛУ ІІ
Під фразеологічними синонімами розуміють фразеологізми з близьким значенням, співвідносні з тією ж частиною мови, що володіють частково подібною або однаковою лексико-фразеологічною сполучуваністю, але відрізняються один від одного відтінками значення або стилістичним забарвленням. Фразеологічні синоніми поділяють на ідеографічні синоніми, стилістичні та стилістико-ідеографічні.

Проблема перекладу ФО полягає в знаходженні відповідного еквівалента. В випадку, коли еквівалента не існує, перекладач мусить використовувати нефразеологічний переклад та зосередитися на максимально точному перекладі в семантичному плані, а не на зовнішній формі. З цією метою, перекладач може обрати лексичний, дослівний (калькування) або описовий переклад. До цих видів перекладу слід звертатися, якщо знайти еквівалент певного фразеологізму у мові перекладу неможливо.


ВИСНОВКИ
Термін «фразеологія» - багатозначний. Специфіка фразеології полягає в встановленні складу стійких або фразеологічних словосполучення мови, вивченні закономірностей виникнення і розвитку цих одиниць, а також у визначенні груп стійких словосполучень даної мови в залежності від їх структурних і семантичних особливостей. У завдання фразеології входить всебічне вивчення фразеологічного фонду тієї чи іншої мови. Не існує єдиної думки про те, що таке фразеологізм, адже певні дослідники схильні вважати, що до складу фразеології входять всі стійкі сполучення, в той час як інші не включають в розряд фразеологізмів прислів'я, приказки та крилаті слова.

В ході роботи були розглянуті питання щодо об’єкту та предмету дослідження фразеології, явища фразеологічної синонимії, а також прийоми перекладу, які в широкому сенсі можна поділити на фразеологічні та нефразеологічні методи. Фразеологічні методи покладаються на знаходження фразеологічного еквівалента або аналога конкретного фразеологізму в мові перекладу. В разі неможливості фразеологічно перекладу, вдаються до нефразеологічного перекладу, зміст якого полягає в опусканні зовнішньої форми на користь передачі суті фразеологізму.

SUMMARY
The paper is dedicated to the study of phraseology in general and to the phraseological synonymy phenomenon in particular, as well as the translation aspect of the question.

The object of the research is phraseological synonyms. Its subject is the translation of such synonyms from English to Ukrainian.

Phraseological synonyms are identical in their meanings and styles but different in their combinability with other words in the sentence and stylistic nuances.

The analysis of the relevant material on the topic of phraseological synonyms enabled us to classify them into ideographical, stylistical and stylistic-ideographical synonyms, as well as to define the main ways of translating these units.

The structure of the research includes introduction, two parts, conclusion, summary and references. The total number of pages is 39.


СПИСОК ВИКОРИСТАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ
 1. Амосова Н.Н. Основы английской фразеологии. – Л., 1963. – 278 c.

 2. Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка. – М., 1959 – 236 c.

 3. Арнольд И.В. Семантическая структура слова в современном английском языке и методика ее исследования. – Л.: Просвещение, 1966. – 185 с.

 4. Арсентьева Е.Ф. Сопоставительный анализ фразеологических единиц - Казань: Издательство Казанского университета, 1989. — 130 с.

 5. Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка / Ш. Балли. – М. : Изд-во иностранной литературы, 1955. – 416 с.

 6. Балли Ш. Французская стилистика / пер. с фр. К.А.Долинина. – М., 1961. – 167 c.

 7. Баран Я.А., Зимомря М.І.,Білоус О.М.,Зимомря І.М. Фразеологія: знакові величини. Навчальний посібник для студентів факультетів іноземних мов. – Вінниця: Нова Книга, 2008. – 256 с.

 8. Верба Л.Г. "Порівняльна лексикологія англійської та української мов" В., "Нова книга" 2003 - 261 с.

 9. Виноградов В. В. Избранные труды. Лексикология и лексикография Об основных типах фразеологических единиц в русском языке. - М., 1977, с. 140-161

 10. Виноградов В. Введение в переводоведение (общие и лексические вопросы) / В. Виноградов. – М. : Изд-во ин-та общего среднего образования РАО, 2001. – 224 с.

 11. Виноградов В.В. Вопросы изучения словосочетаний (на материале русского языка): Основные вопросы синтаксиса предложения // Избр. труды: исследования по русской грамматике, М., 2005. – с. 234

 12. Виноградов В.В. Основные понятия русской фразеологии как лингвистической дисциплины / В. В. Виноградов // Избранные труды. Лексикология и лексикография. – М.: 1977. – С. 118-139.

 13. Влахов С., Флорин С. Непереводимое в переводе. – М.: Международные отношения, 1980. – 340 с.

 14. Гарбовский Н.К. Теория перевода - М.: Изд-во Моск.ун-та, - 2007 - 544 с.

 15. Городникова М. Д. О модусе существования фразеологизмов / М. Д. Городникова // ИЯШ. – № 3. – 1973. – С. 56-57.

 16. Демський М.Г. Системні зв’язки у сфері фраземіки / М.Г. Демський // Мовознавство. – 1991. – № 2. – С. 36-43.

 17. Дмитриева Л.Ф., Кунцевич С.Е, Мартинкевич Е. А, Смирнова Н. Ф. Английский язык- Курс перевода. Книга для студентов Москва-Ростов- на- Дону. 2005. – С. 120

 18. Добровольский Д.О., Малыгин В.Т., Коканина Л.Б. Сопоставительная фразеология: Курс лекций. − Владимир, 1990. − 79 с.

 19. Зорівчак Р. Фразеологічна одиниця як перекладознавча категорія / Р. Зорівчак. – Львів : Вища школа, 1983. – 175 с.

 20. Квеселевич Д. І. Практикум з лексикології сучасної англійської мови : [навч.посібник] / Д. І. Квеселевич, В. П. Сасіна. – Вінниця : Нова книга, 2003. – 128 с.

 21. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. М.: ЭТС. 2004. - 423 с.

 22. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты), ‒ М.,1990. – 230 с.

 23. Комиссаров В.Н. Естественность художественного перевода. – М.: Высшая школа, 1991 – 230с.

 24. Корунець І.В. Теорія і практика перекладу (аспектний переклад): Підручник. -Вінниця. «Нова Книга», 2001 – 448 с.

 25. Крупнов В. Н. Лексикографические аспекты перевода: Учебное пособие. / В. Н. Крупнов. – М.: Высшая школа, 1987. – 192 с.

 26. Кунин А. В. Курс фразеологии современного английского языка / А. В. Кунин [2-е изд., перераб.]. − М., 1996. – 344 c.

 27. Кунин А.В. Основные понятия фразеологической стилистики. – В кн.: Проблемы лингвистической стилистики / Тез. докл. научн. конф. М.: Изд-во МГПИИЯ – 1969 – с.71-75

 28. Ларин Б.А. Очерки по фразеологии // Очерки по лексикологии, фразеологии и стилистике: Учен. зап. / ЛГУ. - Л., 1956. - № 198. - 263с.

 29. Левицкая Т. Р., Фитерман А. Н. Проблемы перевода (на материале современного английского языка). / Т. Р. Левицкая, А. Н. Фитерман – Москва: Междунар. отношения, 1976. – 206 с.

 30. Литвинов П. П. 3500 английских фразеологизмов и устойчивых словосочетаний / П. П. Литвинов. – М.: Астрель: ACT, 2007. – 285 с.

 31. Поливанов Е. Д. Избранные работы: Труды по восточному и общему языкознанию / Редколлегия: И. Ф. Вардуль (предс.), В. М. Алпатов, Ф. Д. Ашнин, Вяч. Вс. Иванов, Л. Р. Концевич, А. А. Леонтьев; Институт востоковедения АН СССР. — М.: Наука (ГРВЛ), 1991. — 624 с.

 32. Потебня А.А. Мысль и язык. – К., 1993.

 33. Рецкер Я. И. Теория перевода и переводческая практика. / Я. И. Рецкер – Москва : Междунар. отношения, 1974. – 216 с.

 34. Скрипник Л.Г. Фразеологія української мови. - К., 1973. - 280 с.

 35. Смирницкий А.И. Лексикология английского языка - М.: Московский Государственный Университет, 1998. - 260 с.

 36. Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка - СПб.: Специальная Литература, 1996. — 192 с.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал