Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові УкраїниСкачати 180.75 Kb.
Дата конвертації18.06.2017
Розмір180.75 Kb.
Львівський регіональний інститут державного управління

Національної академії державного управління

при Президентові України

Lviv Regional Institute for Public Administration

of the National Academy for Public Administration

under the President of Ukraine
ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

EFFICIENCY OF PUBLIC ADMINISTRATION


Збірник наукових праць

Collection of Academic Papers

За загальною редакцією члена-кореспондента НАН України В. С. Загорського

та доцента А. В. Ліпенцева

Edited by Corresponding Member of the NAS of Ukraine Zahorskyi V. S.,

Associate Professor Lipentsev A. V.

Випуск 43

Issue 43

Львів

2015

Lviv

2015

УДК 352(082)

ББК 67.401.43

Е 90

ISSN 2070-4011
Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. — Вип. 43 / за заг. ред. чл.-кор. НАН України В. С. Загорського, доц. А. В. Ліпенцева. — Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2015. — 352 с.

Висвітлено науково-практичні підходи, міркування та результати науково-практичних досліджень, що стосуються державного управління та його ефективності, державної служби і місцевого самоврядування. Розглянуто економічні та історичні проблеми державотворення, питання управління системою охорони здоров’я.

Для працівників органів державного управління та місцевого самоврядування, громадських організацій і об’єднань, науковців, усіх, хто цікавиться проблематикою державної служби, державного управління та місцевого самоврядування.

Efficiency of Public Administration [Text] : collection of academic papers of the Lviv Regional Institute for Public Administration of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine. — Issue 43 / ed. by Corresponding Member of the NAS of Ukraine Zahorskyi V. S., Associate Professor Lipentsev A. V. — Lviv : LRIPA NAPA, 2015. — 352 р.

The scientific and practical approaches, different points of view and the results of scientific and practical researches concerning public administration and its efficiency, public service and local government are given. Economic and historical problems of state formation, issues of the health care system management are considered.

It is intended to be used by employees of public authorities, local government bodies, non-government organizations and associations, scientists, everyone interested in public service, public administration and local government issues.
Рекомендовано вченою радою Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Протокол № 7/17 від 26.06.2015 р.
Recommended by the Academic Council of the Lviv Regional Institute for Public Administration of the National Academy for Public Administration under the President of Ukraine. Protocol № 7/17 dated Juny 26, 2015.
Збірник наукових праць є в переліку наукових фахових видань ВАК України з економічних наук та наук з державного управління.

The collection of academic papers is included in the list of scientific professional publications in Economics and Public Administration of the Higher Attestation Commission of Ukraine.
УДК 352(082)

ББК 67.401.43

© Львівський регіональний інститут державного

управління Національної академії державного

управління при Президентові України, 2015

© Lviv Regional Institute for Public Administration

of the National Academy for Public Administration

under the President of Ukraine, 2015Редакційна колегія
Загорський В. С. – директор ЛРІДУ НАДУ, член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Академії економічних наук України, голова редакційної колегії;

Ліпенцев А. В. – заступник директора з наукової роботи ЛРІДУ НАДУ, кандидат економічних наук, доцент, заступник голови редакційної колегії;

Каляєв А. О. – декан факультету державного управління та місцевого самоврядування ЛРІДУ НАДУ, кандидат історичних наук, доцент, відповідальний секретар редакційної колегії;

Антонов П. – декан факультету комп’ютеризації і автоматизації Технічного університету м. Варна (Болгарія), доктор, професор;

Бакуменко В. Д. – проректор з наукової роботи Академії муніципального управління, доктор наук з державного управління, професор;

Борщук Є. М. – професор кафедри економічної політики та економіки праці ЛРІДУ НАДУ, доктор економічних наук, професор;

Войтович Р. В. – професор кафедри філософії та методології державного управління НАДУ, доктор наук з державного управління, професор, старший науковий співробітник;

Гургула Т. В. – професор кафедри кадрової політики і державної служби ЛРІДУ НАДУ, доктор економічних наук, професор;

Дробот І. О. – завідувач кафедри управління проектами ЛРІДУ НАДУ, доктор наук з державного управління, професор;

Дрозд Р. – ректор Поморської академії у м. Слупську (Республіка Польща), доктор габілітований, професор;

Жук М. В. – професор кафедри менеджменту організації ЛРІДУ НАДУ, доктор економічних наук, професор;

Колодій А. Ф. – завідувач кафедри політичних наук та філософії ЛРІДУ НАДУ, доктор філософських наук, професор;

Крайник О. П. – завідувач кафедри економічної політики та економіки праці ЛРІДУ НАДУ, доктор економічних наук, професор;

Красівський О. Я. – завідувач кафедри європейської інтеграції та права ЛРІДУ НАДУ, доктор історичних наук, професор;

Кузьмін О. Є. – директор Навчально-наукового інституту економіки і менеджменту Національного університету “Львівська політехніка”, доктор економічних наук, професор;

Куйбіда В. С. – професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування ЛРІДУ НАДУ, доктор наук з державного управління, професор;

Кучабський О. Г. – доцент кафедри державного управління та місцевого самоврядування ЛРІДУ НАДУ, доктор наук з державного управління, доцент;

Малик Я. Й. – професор кафедри європейської інтеграції та права ЛРІДУ НАДУ, доктор історичних наук, професор;

Матвіїв М. Я. – професор кафедри міжнародного менеджменту та підприємництва Тернопільського національного економічного університету, доктор економічних наук, професор;

Матвіїшин Є. Г. –  доцент кафедри економічної політики та економіки праці ЛРІДУ НАДУ, кандидат економічних наук, доцент;

Міхальский Т. – професор кафедри географії регіонального розвитку Гданського університету (Республіка Польща), доктор габілітований, професор;

Надюк З. О. –  професор кафедри кадрової політики і державної служби ЛРІДУ НАДУ, доктор наук з державного управління, доцент.

Петровський П. М. – завідувач кафедри державного управління та місцевого самоврядування ЛРІДУ НАДУ, доктор наук з державного управління, професор;

Плат’є Й. – професор Банківського інституту у м. Вроцлаві (Республіка Польща), доктор габілітований, професор;

Помянкєвіч Я. – ректор Інституту безпеки і охорони м. Варшава (Республіка Польща), доктор;

Рудакевич М. І. – професор кафедри менеджменту у виробничій сфері Тернопільського державного технічного університету ім. І. Пулюя, доктор наук з державного управління, доцент;

Руденко О. М. – професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування ЛРІДУ НАДУ, доктор наук з державного управління, доцент;

Саханенко С. Є. – професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування ОРІДУ НАДУ, доктор наук з державного управління, професор;

Сушинський О. І. – перший заступник директора ЛРІДУ НАДУ, доктор наук з державного управління, професор;

Такаландзе Л. – спікер Ради Представників Сухумського державного університету (Грузія), доктор, професор;

Франке Х. – доцент кафедри загального управління Інституту державного управління поліції та права землі Мекленбург – Передня Померанія (Німеччина), доктор;

Фурса М. В. – начальник відділу координації наукових досліджень та підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів, кандидат філософських наук, доцент кафедри менеджменту організацій ЛРІДУ НАДУ.

Editorial board
Zahorskyi V. S.– Director of LRIPA NAPA, Corresponding Member of the National Academy of Sciences of Ukraine, Doctor of Economics, Professor, Honored Worker of Science and Technology of Ukraine, Academician of the Academy of Economic Sciences of Ukraine, Chief of the Editorial Board;

Lipentsev A. V. – Deputy Director for Research of LRIPA NAPA, PhD in Economics, Associate Professor, Deputy Chief Editor of the Editorial Board;

Kaliaiev A. O.– Dean of the Faculty of Public Administration and Local Government of LRIPA NAPA, PhD in History, Associate Professor, Executive Secretary of the Editorial Board;

Antonov P. – Dean of the Faculty of Computerization and Automation of the Technical University of Varna (Bulgaria), Doctor, Professor;

Bakumenko V. D.– Vice-Chancellor for Research of the Academy for Municipal Administration, Doctor of Public Administration, Professor;

Borshchuk Ye. M.Professor of the Department of Economic Policy and Labor Economics of LRIPA NAPA, Doctor of Economics, Professor;

Voitovych R. V. – Professor of the Department of Philosophy and Methodology of Public Administration of NAPA, Doctor of Public Administration, Professor, Senior Research Worker;

Hurhula T. V. – Professor of the Department of Personnel Policy and Public Service of LRIPA NAPA, Doctor of Economics, Professor;

Drobot I. O. – Head of the Department of Project Management of LRIPA NAPA, Doctor of Public Administration, Professor;

Drozd R. – President of the Pomeranian University in Slupsk (Poland), Dr. Hab., Professor;

Zhuk M. V. – Professor of the Department of Management of Organizations of LRIPA NAPA, Doctor of Economics, Professor;

Kolodii A. F. – Head of the Department of Political Science and Philosophy of LRIPA NAPA, Doctor of Philosophy, Professor;

Krainyk O. P. – Head of the Department of Economic Policy and Labor Economics of LRIPA NAPA, Doctor of Economics, Professor;

Krasivskyi O. Ya. – Head of the Department of European Integration and Law of LRIPA NAPA, Doctor of History, Professor;

Kuzmin O. Ye. – Director of the Educational and Scientific Institute of Economics and Management of the National University “Lviv Polytechnic”, Doctor of Economics, Professor;

Kuibida V. S. – Professor of the Department of Public Administration and Local Government of LRIPA NAPA, Doctor of Public Administration, Professor;

Kuchabskyi O. H. – Associate Professor of the Department of Public Administration and Local Government of LRIPA NAPA, Doctor of Public Administration, Associate Professor;

Malyk Ya. Y. - Professor of the Department of European Integration and Law of LRIPA NAPA, Doctor of History, Professor;

Matviiv M. Ya. – Professor of the Department of International Management and Entrepreneurship of the Ternopil National Economic University, Doctor of Economics, Professor;

Matviishyn Ye. H. – Associate Professor of the Department of Economic Policy and Labor Economics of LRIPA NAPA, PhD in Economics, Associate Professor;

Mikhalskyi T. – Professor of the Department of Geography of Regional Development of the Gdansk University (Poland), Doctor Habilitatus, Professor;

Nadiuk Z. O. – Professor of the Department of Personnel Policy and Public Service of LRIPA NAPA, Doctor of Public Administration, Associate Professor;

Petrovskyi P. M. – Head of the Department of Public Administration and Local Government of LRIPA NAPA, Doctor of Public Administration, Professor;

Platie Y. – Professor of the Wroclaw Institute of Banking (Poland), Dr. Hab., Professor;

Pomiankievich Ya. – Rector of the Institute of Safety and Security in Warsaw (Poland), Doctor;

Rudakevych M. I. – Professor of the Department of Management in the Industrial Environment of the Ternopil Ivan Pului National Technical University, Doctor of Public Administration, Associate Professor;

Rudenko O. M. – Professor of the Department of Public Administration and Local Government of LRIPA NAPA, Doctor of Public Administration, Associate Professor;

Sakhanenko S. Ye. – Professor of the Department of Public Administration and Local Government of ORIPA NAPA, Doctor of Public Administration, Professor;

Sushynskyi O. I. – First Deputy Director of LRIPA NAPA, Doctor of Public Administration, Professor;

Takalandze L. – Speaker of the House of Representatives of Sokhumi National University (Georgia), Doctor, Professor

Franke Kh. – Associate Professor of the Department of General Management of the Institute for Public Administration, Police and Justice in Mecklenburg-Western Pomerania (Germany), Doctor;

Fursa M. V. – Head of the Department for Coordination of Scientific Research and Training of Scientific and Pedagogical Staff, PhD in Philosophy, Associate Professor of the Department of Management of Organizations of LRIPA NAPA

ЗМІСТ
Теорія та історія державного управління
Петровський П. М. Забезпечення прав і свобод людини – основний тренд модернізації

публічного управління ................................................................................................................... 13Бакуменко В. Д., Попов С. А. Парадигма інноваційного розвитку суспільства: сучасні

концепції реформування публічного управління ......................................................................... 21Борщук Є. М., Ліпенцев А. В., Заверуха М. М. Теоретико-прикладні основи детінізації

економіки України .......................................................................................................................... 29Майстро С. В., Волошин О. Л. Механізми державного регулювання розвитку

альтернативної енергетики: теоретичні підходи до визначення та змісту .................................... 36Кривачук Л. Ф. Принципи державної політики у сфері охорони дитинства в Україні ............... 44

Новіков О. В. Світовий досвід функціонування спеціалізованих антикорупційних

органів .............................................................................................................................................. 52Мельничук Л. М. Соціальний розвиток регіонів як об’єкт управлінського впливу:

термінологічний аналіз .................................................................................................................... 58Котуков О. А. Теоретичні засади формування публічного та публічно-політичного

просторів ......................................................................................................................................... 65Книшик С. І. Особливості реформування системи державного управління загальною

середньою освітою в Україні: європейський досвід .................................................................... 74Ганущин С. Н. Теоретико-методологічні аспекти застосування краудсорсингу та

краудфандингу в практиці публічного адміністрування ............................................................. 81Мудрак Л. М. Інформаційне суспільство як формат розвитку громадянського суспільства ... 91

Риженко О. В. Стратегічні пріоритети сучасного розвитку електронного урядування в

Україні ............................................................................................................................................. 99Любінський А. М. Сучасний стан та перспективи модернізації системи цивільного захисту

України ............................................................................................................................................ 104Петрик О. Л. Правова сутність понять “права” та “гарантії” науково-педагогічних

працівників ..................................................................................................................................... 110Марковець В. М. Виховання патріотичної особистості в умовах становлення незалежної

держави: державно-управлінський аспект .................................................................................... 116Українська державність: історія та перспективи
Панфілова Т. О. До питання про вплив культурно-освітніх та наукових товариств

Східної Галичини на формування громадянського суспільства ................................................. 125Зозуля В. О. Демократичне врядування у контексті історико-філософського аналізу ............. 134
Механізми державного управління
Кравченко М. В. SWOT-аналіз реформування вітчизняної системи соціальних послуг ........... 145

Колосовська І. І. Сучасні підходи у реформуванні соціальної політики держави як

регулятора розвитку соціальної сфери ...................................................................................... 152Кіянка І. Б. Реалізація популістських гасел у контексті політичних технологій:

державно-управлінський аспект ................................................................................................... 159Алюшина Н. О. Ефективні інструменти управління знаннями і кадровим потенціалом

органів державної влади та органів місцевого самоврядування ............................................... 165Григорова М. О. Державний контроль за обігом генетично модифікованих організмів

при виробництві сільськогосподарської продукції в Україні ................................................... 176Нагорнічевський О. А. Основні напрямки удосконалення державного управління

у сфері державних закупівель в Україні в контексті національної безпеки .............................. 184Савенко І. М. Напрями державного регулювання прикордонної служби ................................. 193

Шорохов В. В. Порівняльний аналіз лінійно-функціональної та дивізіональної

організаційних структур управління ............................................................................................. 201Калинець Н. І. Вдосконалення механізму надання адміністративних послуг у контексті

взаємодії органів публічної влади з громадою ........................................................................... 211Похмурська-Гудим Н. М. Аналіз правового механізму державного управління

народною та нетрадиційною медициною в Україні ..................................................................... 220Мукан Б. С. Функції урядового уповноваженого України у справах Європейського

суду з прав людини щодо виконання рішень і звітування: державно-управлінський

аспект ............................................................................................................................................. 227

Жук Ю. М. Організаційно-правове регулювання адміністративних послуг в Україні ............. 236

Петракова К. О. Трансформація реформ в українському суспільстві в умовах

сучасних глобалізаційних викликів ............................................................................................... 243Афанасьєва Ю. В. Організаційно-правовий механізм державного регулювання

демографічних процесів в Україні ................................................................................................ 250Романець І. В. Вплив глобалізаційних процесів на формування порядку денного ................... 258

Динник І. П. Розвиток Української держави у контексті реалізації Стратегії сталого

розвитку “Україна – 2020” .......................................................................................................... 264Власенко С. Г. Демократія як умова розвитку національних систем державного

управління: аналіз сучасних дослідницьких підходів .................................................................. 272Баштанник А. Г. Концептуальні засади наукового аналізу становлення механізмів регулювання діяльності органів влади в Україні ..................................................................... 281

Стадниченко Т. В. Особливості нормотворення в системі публічного управління

в сучасних умовах ..................................................................................................................... 287


Місцеве самоврядування
Малик Я. Й. До питання про взаємодію органів державної влади та органів

місцевого самоврядування в Україні ........................................................................................... 295Добровіцька К. А. Основні поняття та правове регулювання громадського контролю

діяльності органів місцевого самоврядування ............................................................................ 303


Економічна політика та фінанси
Лобай Р. Р. Синергетичний підхід до максимізації прибутку будівельного підприємства ........ 311

Назар О. І. Концептуальні основи матеріально-фінансового забезпечення місцевих громад .. 322

Маковей Ю. П. Стратегічне управління персоналом підприємства туристичної

сфери: концептуальні підходи ....................................................................................................... 329


Відомості про авторів ............................................................................................................. 337

Contents
Theory and history of public administration
Petrovskyi P. Ensuring human rights and freedoms as a main trend of public administration

modernization ................................................................................................................................. 13Bakumenko V., Popov S. A paradigm of innovative society development: modern concepts

of public administration reform ........................................................................................................ 21Borshchuk Ye., Lipentsev А., Zaverukha М. Theoretical and applied bases for unshadowing

the economy of Ukraine ................................................................................................................... 29Maistro S., Voloshyn О. Mechanisms of government control for alternative energy

development: theoretical approaches to determination and content ................................................. 36Kryvachuk L. Principles of public policy in the field of childhood protection in Ukraine ............... 44

Novikov О. World experience of functioning of specialized anti-corruption institutions.................. 52

Melnychuk L. Social development of regions as an object of administrative influence:

terminological analysis ..................................................................................................................... 58Kotukov О. Theoretical basis for the formation of public and public political spaces ..................... 65

Knyshyk S. Specifics of public administration reform in general secondary education sector

in Ukraine: European experience ...................................................................................................... 74Hanushchyn S. Theoretical and methodological aspects of crowdsourcing and

crowdfunding implementation in the practice of public administration ........................................... 81Mudrak L. Information society as a format of civil society development ........................................ 91

Ryzhenko О. Strategic priorities for the development of modern e-governance in Ukraine .............. 99

Liubinskyi А. Current state and perspectives on the modernization of civil defense system

in Ukraine ......................................................................................................................................... 104Petryk О. The legal nature of the concepts “rights” and “guarantees” of scientific-pedagogical

workers ............................................................................................................................................ 110Markovets V. Education of patriotic personality in the context of formation of an independent

state: state administrative aspect ..................................................................................................... 116


Ukrainian institution of state: history and perspectives
Panfilova T. On the role of cultural-educational and scientific societies of Eastern Galicia

in the formation of civic society ...................................................................................................... 125Zozulia V. Democratic governance in the context of historico-philosophical analysis .................... 134
Mechanisms of public administration
Kravchenko М. SWOT analysis of the process of reforming the national system of social services............ 145

Kolosovska І. Current approaches to the public social policy reform as a regulator of the

development of social sphere ......................................................................................................... 152Kiianka І. Implementation of populist slogans in the context of political technologies:

public administrative aspect ............................................................................................................ 159Aliushyna N. Effective tools for knowledge and human resources management of public

authorities and local governments ................................................................................................... 165Hryhorova М. State control over the circulation of GMOS in production of agricultural

products in Ukraine ........................................................................................................................ 176Nahornichevskyi О. Basic directions for improving public administration in the public

procurement sphere in Ukraine in the context of national security ................................................. 184Savenko І. Directions for government regulation of the border guard service ................................. 193

Shorokhov V. Comparative analysis of linear-functional and divisional organizational

structures of management ................................................................................................................. 201Kalynets N. Improvement of the mechanism for providing administrative services in the

context of interaction of public authorities with the community .................................................... 211Pokhmurska-Hudym N. An analysis of the legal mechanism for state administration in

the sphere of folk and unconventional medicine in Ukraine ............................................................ 220Mukan B. Functions of the government agent of Ukraine for the European court of

human rights related to execution of decisions and reporting: public administrative aspect ............ 227Zhuk Yu. Organizational and legal regulation of administrative services in Ukraine ........................ 236

Petrakova K. Transformation of reforms in Ukrainian society in conditions of

contemporary globalization challenges ............................................................................................ 243Аfanasieva Yu. The organizational and legal mechanism for state regulation of demographic

processes in Ukraine ........................................................................................................................ 250Romanets І. The impact of globalization processes on the formation of the policy agenda ............ 258

Dynnyk І. Development of the Ukrainian state in the context of implementation of the

strategy for sustainable development “Ukraine – 2020” ................................................................ 264
Vlasenko С. Democracy as a condition for the development of national systems of public

administration: an analysis of current research approaches ............................................................ 272Bashtannyk A. The conceptual basis of scientific analisys of the formation mechanisms of regulation of activity of bodies of power in Ukraine .................................................................... 281

Stadnychenko Т. Features rulemaking in the system of public administration in modern

conditions ..................................................................................................................................... 287


Local government
Мalyk Ya. On the interaction between public authorities and local government bodies in

Ukraine ............................................................................................................................................ 295Dobrovitska K. Basic concepts and legal regulation of public control over bodies of local-self

government ...................................................................................................................................... 303


Economic policy and finance
Lobai R. A synergetic approach to profit maximization of a construction company ....................... 311

Nazar О. Conceptual framework for material and financial support of local communities ............. 322

Macovei Ju. Strategic HR tourism companies: conceptual approaches ........................................... 329
Information about authors .............................................................................................................. 337

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал