Лекція Сутність понять етики та моралі. Становлення та сучасність Предмет і задачі етикиСкачати 98.55 Kb.
Дата конвертації10.04.2017
Розмір98.55 Kb.
ТипЛекція
ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ
КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

Теми лекцій та практичних занять для студентів спеціальності


0601 Право (Правознавство) дисципліни «ЕТИКА ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ»


Лекція 1. Сутність понять етики та моралі. Становлення та сучасність

- Предмет і задачі етики;

- основні етапи становлення етики;

- етика в системі знань про мораль;

- підвищення ролі етики у ХХ ст.

- функції моралі в суспільстві.


Лекція 2. Юридична етика.

- Поняття, предмет, цілі та завдання;

- зв’язок юридичної етики з іншими науками;

- моральна відповідальність особистості. Її місце в професійній діяльності.


Лекція 3. Етика як практична філософія

- Релігійні та філософські джерела моралі;
- поняття свободи та природи (телеологія та детермінізм в етиці);
- особливості професійної етики;
- юридична деонтологія.

Лекція 4. Поняття та структура моральної свідомості

- Характеристика поняття «моральна свідомість»;

- вчинок як першоелемент моральної поведінки;

- сутність моральної свободи.


Лекція 5. Етика ділового партнерства

- Етичні основи соціоніки;

- ділові якості чоловіків та жінок;

- мудре ставлення до життя та оточення;

- моральні якості керівника;

- модульний контроль 1


Лекція 6. Етичні аспекти норм ділового спілкування.

- Роль етикету в службових відносинах;
- умовно-погоджувальний характер норм етикету;

- ділове листування;

- телефонна розмова.


Лекція 7. Етика в службових відносинах

- Подарунки в діловому світі;

- візитна картка;

- етичні основи знайомства та представлення;

- дресс-код;

- складання резюме.


Лекція 8. Особливості регіональних, національних та соціально-групових систем ділового спілкування

- Загальноєвропейські традиції в сучасній етиці ділового спілкування;

- етичні норми ділового спілкування країн Центральної та Південно-Східної Азії;

- особливості етичних норм ділового спілкування країн поширення ісламу.


Лекція 9. Колоквіум

- Співбесіда;

- практичне завдання;- модульний контроль 2.


Семінарське заняття 1. Моральні аспекти юридичної діяльності

- Моральні аспекти законодавства;
- моральні основи доказів;
- правова культура юристів;
- dura lex, sed lex: буква та дух закону.

Семінарське заняття 2. Поняття особистості

- Особистість як філософське та психологічне поняття;
- особистість в етиці та юридичній етиці;
- типи особистостей;
- aut cum scuto, aut in scuto: поняття честі та гідності.

Семінарське заняття 3. Етика права

- Основні поняття;
- мораль і право в їх взаємозв’язку;
- витоки етики права;
- смертна кара: pro et contra.

Семінарське заняття 4.
Загальний характер етичних цінностей

- Золоте правило моралі: чи мають етичні цінності глобальний характер?
- «писані» та «неписані» закони: межі етики та права;
- межі етики у глобалізованому світі.

Семінарське заняття 5. Етика та психологія

- Невербальні засоби спілкування;
- рухи та жести співрозмовника;
- співбесіда при влаштуванні на роботу.

Семінарське заняття 6.
Етикет корпоративних заходів

- Правила поведінки на бенкеті;
- святковий дресс-код;
- поводження зі столовими приборами;
- типові помилки на бенкеті;
- як поводитися при запрошенні на танок?

Семінарське заняття 7.
Імідж ділової людини

- Імідж та стиль;
- фрак, смокінг, діловий костюм;
- імідж ділових чоловіків;
- імідж ділових жінок.

Семінарське заняття 8.
Сучасні проблеми етики

- Етичні проблеми евтаназії;
- проблема перенаселення людства та обмеженості ресурсів;
- глобальне потепління та інші екологічні проблеми (енвайронменталізм).

Семінарське заняття 9.
Співбесіда

- Імператив ненасильства;
- філософські та моральні оцінки війни;
- тероризм та мораль;
- свобода та любов;
- любов та повага;
- справедливість та людяність;
- самотність та спілкування;
- краса як етична категорія.

Література до семінарських занять та електронні ресурси:

Заняття 1. Моральні аспекти юридичної діяльності

 1. Тихонравов Ю.В. Основы философии права. – М.:Вестник, 1997.

 2. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика. – М.: Гардарики, 2002. – 472 с.

 3. Етика: Навчальний посібник.- Київ,1992.

 4. Золотухина-Аболина Е.В. Курс лекций по этике. – Москва, 1999.

 5. Малахов В.А. Етика. Курс лекцій: Навч.посібник. – Київ, 2001.

 6. Этика: Учебное пособие / Под ред. проф. В.А. Лозового. – Харьков: Издатель СПД ФЛ Вапнярчук Н.Н., право, 2006. – 248 с.

 7. Закон в дії [електронний ресурс, mp3] http://www.bbc.co.uk/podcasts/series/law

Заняття 2. Поняття особистості
 1. Сухарев В.А. Этика и психология делового человека. – Москва, 1997.

 2. Йонас, Ганс. 2001. Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації. Київ: Лібра.

 3. Левицька О.І. Моральний розвиток особи. - К., 1990.

 4. Федоренко Е.Г. Профессиональная этика. – Киев. 1993.

 5. Венедиктова В.И. Деловая репутация: (личность, культура, этика, имидж делового человека). – М.: Институт новой экономики, 1996.

Заняття 3. Етика права
 1. Тихонравов Ю.В. Основы философии права. – М.: Вестник, 1997.

 2. Этика: Учебное пособие / Под ред. проф. В.А. Лозового. – Харьков: Издатель СПД ФЛ Вапнярчук Н.Н., право, 2006. – 248 с.

 3. Федоренко Е.Г. Профессиональная этика. – Киев. 1993.

 4. Золотухина-Аболина Е.В. Курс лекций по этике. – Москва, 1999.

 5. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика. – М.: Гардарики, 2002. – 472 с.

 6. Закон в дії [електронний ресурс, mp3] http://www.bbc.co.uk/podcasts/series/law

Заняття 4. Загальний характер етичних цінностей
 1. Апель, Карл-Отто. 1997. «Этноэтика и универсалистская макроэтика: противоречие или дополнительность?» в Демоны мира и боги войны, 209-228. Киев: Политическая думка.

 2. Кант, И. Основы метафизики нравственности / Собрание сочинений в 6-ти томах.Т.4.Ч.1. – М.: Мысль, 1965. - с. 219-311.

 3. Хамитов Н., Крылова С. Этика. Путь к красоте отношений. Курс лекцій. – К.: КНТ, центр учебной литературы, 2007. – 256 с.

 4. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика. – М.: Гардарики, 2002. – 472 с.

 5. Золотухина-Аболина Е.В. Курс лекций по этике. – Москва, 1999.

 6. Йонас, Ганс. 2001. Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації. Київ: Лібра.

Заняття 5. Етика та психологія
 1. Психология и этика делового общения: учебник для вузов / Под ред. проф. В.Н.Лавриненко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.

 2. Сухарев В.А. Этика и психология делового человека. – Москва, 1997.

 3. Бизнес этикет. Немировская Н.Г., Филоненко Т.В. – Х.: «Основи», 2009, 224 с.

 4. Мескон М.Х, Альберт М. Основы менеджмента. – Москва: Дело ЛТД, 1994.

 5. Панасюк А.Ю. Управленческое общение. – Москва, 1990.

Заняття 6. Етикет корпоративних заходів
 1. Бизнес этикет. Немировская Н.Г., Филоненко Т.В. – Х.: «Основи», 2009, 224 с.

 2. Етика ділового спілкування / за ред. Т.Б. Гриценко, Т.Д. Іщенко, Т.Ф. Мельничук / Навч. Посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 344 с.

 3. Етика ділового спілкування: Курс лекцій / Т.К. Чмут, Г.Л. Чайка, М.П. Лукашевич, І.Б. Осечинська. – 2-ге видання. – К.: МАУП, 2003. – 2008 с.

Заняття 7. Імідж ділової людини
 1. Бизнес этикет. Немировская Н.Г., Филоненко Т.В. – Х.: «Основи», 2009, 224 с.

 2. Етика ділового спілкування / за ред. Т.Б. Гриценко, Т.Д. Іщенко, Т.Ф. Мельничук / Навч. Посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 344 с.

 3. Улищенко О.Н. Этикет. – Харьков: Фолио; К.: Абрис; Ростов н/Д: Феникс, 1998.

 4. Федоренко Е.Г. Профессиональная этика. – Киев. 1993.

 5. Честер Дж. Деловой этикет /Пер. с английского Л. Бесковой. – М.: Агенство «ФаАИР», 1997.

Заняття 8. Сучасні проблеми етики
 1. Апель, Карл-Отто. 1997. «Этноэтика и универсалистская макроэтика: противоречие или дополнительность?» в Демоны мира и боги войны, 209-228. Киев: Политическая думка.

 2. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика. – М.: Гардарики, 2002. – 472 с.

 3. Золотухина-Аболина Е.В. Курс лекций по этике. – Москва, 1999.

 4. Йонас, Ганс. 2001. Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації. Київ: Лібра.

 5. Малахов В.А. Етика. Курс лекцій: Навч.посібник. – Київ, 2001.

 6. Этика: Учебное пособие / Под ред. проф. В.А. Лозового. – Харьков: Издатель СПД ФЛ Вапнярчук Н.Н., право, 2006. – 248 с.

 7. Хесле, Витторио. 1993. Философия и экология, 3-181. Москва: Наука.

 8. Етика на кожен день [електронний ресурс, mp3] http://www.bbc.co.uk/podcasts/series/ethics

Заняття 9. Співбесіда
 1. Хамитов Н., Крылова С. Этика. Путь к красоте отношений. Курс лекцій. – К.: КНТ, центр учебной литературы, 2007. – 256 с.

 2. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика. – М.: Гардарики, 2002. – 472 с.

 3. Етика: Навчальний посібник.- Київ,1992.

 4. Этика: Учебное пособие / Под ред. проф. В.А. Лозового. – Харьков: Издатель СПД ФЛ Вапнярчук Н.Н., Право, 2006. – 248 с.

 5. Энциклопедия этикета. Состав. Смирнов Ю.И. – Санкт-Петербург, 1997.

 6. Моральний лабіринт [електронний ресурс, mp3] http://www.bbc.co.uk/search?q=Moral%20mazeРЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Бизнес этикет. Немировская Н.Г., Филоненко Т.В. – Х.: «Основи», 2009, 224 с.

 2. Етика ділового спілкування / за ред. Т.Б. Гриценко, Т.Д. Іщенко, Т.Ф. Мельничук / Навч. Посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 344 с.

 3. Етика ділового спілкування: Курс лекцій / Т.К. Чмут, Г.Л. Чайка, М.П. Лукашевич, І.Б. Осечинська. – 2-ге видання. – К.: МАУП, 2003. – 2008 с.

 4. Новохацкая Л.П. Краткий справочник по этикету. – К., 1992.

 5. Психология и этика делового общения: учебник для вузов / Под ред. проф. В.Н.Лавриненко. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.

 6. Сухарев В.А. Этика и психология делового человека. – Москва, 1997.

 7. Титаренко А.И. Нравственные основы общения. – М., 1979.

 8. Улищенко О.Н. Этикет. – Харьков: Фолио; К.: Абрис; Ростов н/Д: Феникс, 1998.

 9. Федоренко Е.Г. Профессиональная этика. – Киев. 1993.

 10. Хамитов Н., Крылова С. Этика. Путь к красоте отношений. Курс лекцій. – К.: КНТ, центр учебной литературы, 2007. – 256 с.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Апель, Карл-Отто. 1997. «Этноэтика и универсалистская макроэтика: противоречие или дополнительность?» в Демоны мира и боги войны, 209-228. Киев: Политическая думка.

 2. Афанасьев И. Деловой этикет. – К.: Альтерпрес, 2001.

 3. Байбурин А.К., Топорков А.Л.. У истоков этикета (этнографические очерки). – Ленинград: Наука, 1990.

 4. Венедиктова В.И. Деловая репутация: (личность, культура, этика, имидж делового человека). – М.: Институт новой экономики, 1996.

 5. Всё об этикете. Ред. Крупенин А.Л. – Ростов-на-Дону, 1997.

 6. Гусейнов А.А., Апресян Р.Г. Этика. – М.: Гардарики, 2002. – 472 с.

 7. Етика: Навчальний посібник.- Київ,1992.

 8. Золотухина-Аболина Е.В. Курс лекций по этике. – Москва, 1999.

 9. Йонас, Ганс. 2001. Принцип відповідальності. У пошуках етики для технологічної цивілізації. Київ: Лібра.

 10. Йонас, Ганс. 2004. Принцип ответственности, 153-233. Москва: Айрес-пресс.

 11. Кант, И. Основы метафизики нравственности / Собрание сочинений в 6-ти томах.Т.4Ч.1. – М.: Мысль, 1965. - с. 219-311.

 12. Коваль А. Ділове спілкування. – Київ, 1994.

 13. Культура ділового спілкування. Укладачі Зубенко Л.Г. Нємцов В.Д.

 14. Курбатов В.И. Стратегия делового успеха. – Ростов-на-Дону, 1995

 15. Левицька О.І. Моральний розвиток особи. – К., 1990.

 16. Малахов В.А. Етика. Курс лекцій: Навч.посібник. – Київ, 2001.

 17. Мескон М.Х, Альберт М. Основы менеджмента. – Москва: Дело ЛТД, 1994.

 18. Панасюк А.Ю. Управленческое общение. – Москва, 1990.

 19. Панкеев И.А. Энциклопедия этикета. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2000.

 20. Правила хорошего тона. Составитель И.М. Лом. – ТОО «Ариель», 1993.

 21. Рольф. М. Этикет. Энциклопедия.- М: Айрис-пресс, 1998.Словарь по этике. – Москва: Политиздат, 1985.

 22. Тихонравов Ю.В. Основы философии права. – М.:Вестник, 1997.

 23. Хесле, Витторио. 1993. Философия и экология, 3-181. Москва: Наука.

 24. Честер Дж. Деловой этикет /Пер. с английского Л. Бесковой. – М.: Агенство «ФаАИР», 1997.

 25. Шеломенцев В.Н. Этикет и культура общения: Учебн. Пособие. – К.: Обериг, 1995.

 26. Шепель В.М. Управленческая этика. – Москва, 1989.

 27. Школа этикета: поучения на всякий случай. Сост. Л. С. Лихачева. – Екатеренбург: Средн.- уральск. Н. Изд-во, 1995.

 28. Энциклопедия этикета. Состав. Смирнов Ю.И. – Санкт-Петербург, 1997.

 29. Этика: Учебное пособие / Под ред. проф. В.А. Лозового. – Харьков: Издатель СПД ФЛ Вапнярчук Н.Н., Право, 2006. – 248 с.

Доцент кафедри філософії
Державного ВНЗ
«Національний гірничий університет» Жадяєв Денис Володимирович
filosof.nmu.org.ua

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал