Лекция о русском сленге. Уфа: Издательство БашкирскогоСкачати 258.21 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/3
Дата конвертації11.05.2017
Розмір258.21 Kb.
  1   2   3

МОВОЗНАВСТВО

99
ЛІТЕРАТУРА:
1. Вахітов С.В. Лекция о русском сленге. – Уфа: Издательство Башкирского государственного педагогического университета, 2001. – 48 с.; 2. Грабовий П.М.
Український молодіжний сленг: сучасна картина світу. – К.; Умань: ПП Жовтий,
2010. – 220 с.; 3. Мартос С.А. Молодіжний сленг у мовленнєвій структурі м.
Херсона: дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Херсонський держ. ун-т. — Херсон,
2006. — 244 с.; 4. Миколенко Т.М. Український міський сленг (на матеріалі усного мовлення тернопільців): Дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Тернопільський національний педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка. — Т., 2005. — 260 арк.;
5. Христенко О.С. Німецький молодіжний сленг: лінгвокогнітивний та соціолінгвістичний асректи: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук: спец. 10.02.04. «Германські мови»; Київський національний університет імені
Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – 20 с.; 6. Anić V. Rječnik hrvatskoga jezika. – Zagreb:
Novi Liber, 2006. – 1882 s.; 7. Gerzić B., Gerzić N. Rečnik savremenog beogradskog
žargonaю – Beograd: Istar, 2002 (Beograd: Publikum). – 335 s.; 8. Ivas I. Ideologija u govoru. – Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo, 1988. – 267 s.; 9. Kekez S. Životinski nazivi u slengu // Kulturni bestijarij. – Zagreb: Hrvatskі radio-televizija, Hrvazski radio,
Treći program, 1999. – S. 371-387; 10. Kuzmanović M. Kreativnost žargonske tvorbe //
Umijetnost riječi. – 1970. – 1-2. – S. 129-135; 11. Lučić R. Kako briju brijači // Jezik u društvenij interakciji, Zbornik HDPL. – Zagreb-Rijeka, 2005; 12. Sabljak T. Rječnik hrvatkoga žargona. – Zagreb: V.B.Z., 2001. – 376 s.; 13. Skelin Horvat A. Sleng kao odraz identuteta mladih: Doktorska disertacija. – Zagreb, 2009. – 384 s.; 14. http://www.vecernji.hr/zagreb/inter- carsov-sajam-bio-vrlo-uspjesan-clanak-224412;
15. http://www.vecernji.hr/sport/hokej/tucnjava-navijaca- prekinula-hokejasku-utakmicu-video-232309; 16. http://www.vecernji.hr/kultura/od-rekorda-noci-muzeja-vazniji- je-opstanak-tihe-kulturne-hrvatske-clanak-246492;
17. http://tvrtkodolic.bloger.hr/post/daj-kunu-jebote-
/2087760.aspx; 18. http://vukajlija.com/jebote; 19. http://kojotica.blog.hr/2010/02/1627259566/jer-to-je- jebiga.html;
20. http://www.index.hr/forum/default.aspx?q=t&idf=26&idt=283870&p=1;
21. http://www.hrvojekomljenovic.com/hr/blog/id/22/virtualni-identitet;
22. http://vukajlija.com/kontas-znas- razumes/195390.
Новосад М. (Львів, Україна)
Морфологічні способи поповнення чеського молодіжного сленгу

У статті досліджено морфологічні способи поповнення лексичного складу чеського
молодіжного сленгу шляхом аналізу властивих для мови словотвірних категорій,
опису продуктивних формул творення нових номінацій та характеристики
активних твірних компонентів.
Ключові слова: сленг, молодіжний сленг, творення молодіжного сленгу.

В статье исследованы морфологические способы пополнения лексического состава
чешского
молодежного
сленга
путем
анализа
присущих
языку
словообразовательных категорий, описания производительных формул создания
новых номинаций и характеристики активных образующих компонентов.
Ключевые слова: сленг, молодежный сленг, образование молодежного сленга.

The article investigates the morphological ways of replenishment the lexical structure of
Czech youth slang by analyzing the inherent language word-building categories,

Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. 2012. Випуск 19
100
descriptions of productive formulas for creating new words, characteristics of the active
forming components.
Key words: Slang, youth slang, formation of youth slang.

Словотвір у сленгу, як невід’ємній частині структури розмовної форми
існування мови, виконує чотири основні функції: номінативну, експресивну, компресивну та конструктивну [1, 85]. Однак у процесі комунікації далеко не завжди можна визначити межі кожної з цих функцій.
Як правило, вони взаємодіють. Завдяки номінативній та експресивній передається нове значення, а компресивна та конструктивна функції слугують для економії мовних зусиль, що особливо актуально для зазначеного соціолекту, який в основному реалізований в усній формі.
Номінативна функція реалізується у процесі утворення нової лексеми- сленгізму, з метою надання якогось особливого чи додаткового значення новотвору. Наприклад, утворення сленгових назв осіб жіночого роду від сленгових відповідників чоловічого роду: asák – asáčka (asistent), fyzik – fyzička
(učitelka fyziky), kantor – kantorka (učitel), profík – profinda (profesionál), vitamin
– vitaminka (učitelka tělesné výchovy)
, asák – asáčka (asistent).
Специфікою словотворення у сленгу є наявність в ньому ігрового аспекту, тобто нові сленгізми служать не стільки для номінації вже
існуючих реалій, як для надання їм модифікованого, яскравого значення.
Порівняймо, сленгові відповідники назви прибиральниці: uklízejda,
metačka, diskobába, hádrášmátrá; гарної
дівчини: kefírovka, lasička, šťáva,
šťávička, veka, vymazlená kočička, žížalka.
Закономірно, що в аналізованому нами соціолекті домінує експресивна функція над номінативною.
Активно при творенні нових сленгових номінацій реалізується компресивна функція, шляхом усічення словотвірних основ (info - informace), творення абревіатур (ódéeska - Občanská demokratická strana, ODS) та універбізації з суфіксацією (hudebka – z. hudební výchova, dorošťák - z. dorostový lékař).
Конструктивна функція у творенні сленгу реалізуються при творенні одно чи двослівних сленгізмів, які позначають значення цілих синтаксичних конструкцій, наприклад: řetězová pila - hlasitý smích při kterém je vidět všechny
zuby, fošna - dívka s malými ňadry, promiska – dívka střídající často sexuální partnery,
stěr - hláška nebo žblebt která solidně zarazí oponenta do křesla
В чеському мовознавстві питаннями утворення нових номінацій сленгу займалися представники різних лінгвістичних шкіл. Серед них дослідження Л. Клімеша [10], Я. Губачека [5, 6, 7, 8], А. Яклової [9],
П.Одалоша [11], А. Поліцкої [12].
Аналіз теоретичних та практичних студій зазначених мовознавців та зібраний практичний матеріал дозволяє стверджувати, що активними способами номінації в сучасному чеському молодіжному сленгу є:

Морфологічні способи творення

Лексико-семантичні способи творення
Я. Губачек [5, 14], зокрема називає першу групу трансформаційні

МОВОЗНАВСТВО

101
(словотворчі) способи, другу – транспозиційні (котрі використовують назви вже існуючі, з їх подальшим переосмисленням).
До першої групи традиційно зараховують усі наявні способи афіксальної деривації
(префіксацію, суфіксацію, постфіксацію, префіксально-суфіксальний спосіб), складання, усічення, а також: так звані особливі способи творення слів механічне усічення та перекручення
*
).
До другої відносимо метафоричне, метонімічне та синекдохічне переосмислення значень вже існуючих слів, творення багатослівних найменувань в тому числі й фразеологізмів та запозичення з інших мов
[15, 406].
Предметом розгляду у нашій статті є активні морфологічні способи поповнення словникового складу чеського молодіжного сленгу. Для реалізації поставленого завдання ми проаналізували власну картотеку зібраного практичного матеріалу (близько 2500 одиниць) з метою визначення активного рефлексу застосованих способів утворення. У статті зроблено спробу описати продуктивні формули творення зафіксованих номінацій та охарактеризувати активні словотвірні компоненти, які застосовуються. Відповідно до отриманих результатів ми класифікували морфологічні способи поповнення молодіжного сленгу за кількісним показником, з метою виділення найбільш продуктивних.
Формування словникового складу сленгу проходить за рахунок тих же джерел і засобів та відповідно до загальних правил і закономірностей, котрі властиві й літературній мові [7, 164]. Різниця між словотвором сленгізмів і лексем літературної мови полягає лише у сукупній кількості новотворів, утворених тим чи іншим способом, хоча, як зауважують деякі дослідники, не можна чітко диференціювати продуктивні та непродуктивні способи словотвору, оскільки непродуктивні типи є потенційно продуктивними, і не виключено виникнення нових лексичних одиниць, котрі належатимуть до непродуктивних типів. [2, 77]. У нашому дослідженні продуктивність чи непродуктивність певного способу словотворення у сленгу ми визначатимемо лише на підставі кількісного показника зафіксованих новотворів відповідного способу творення.
Визначальне місце у нашій статті відведено аналізу іменників, оскільки вони максимально широко представлені серед лексичного матеріалу, який став базою дослідження. Наголосимо також і на тому, що у нашому дослідженні ми використовуватимемо в основному сленгові найменування, які є найбільш характерні виключно для середовища молоді. Тобто це найменування, пов’язані із процесом навчання, його об’єктами та суб’єктами. Найменування на позначення реалій з життя молоді поза навчальним процесом використовуватимуться спорадично, оскільки, зважаючи на особливості поширення і вживання таких назв у комунікації, вони можуть стати предметом аналізу у науковій роботі, яка стосуватиметься будь-якого іншого сленгу, який використовує у своєму
*
За Губачеком [7, 166], детальніше далі у статті.

Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. 2012. Випуск 19
102
вокабулярі так звані інтерсленгізми
*
Визначальною особливістю творення нових сленгових найменувань у чеській мові способами афіксальної деривації є те, що словотворчий процес в основному реалізується завдяки активним суфіксам, префікс у ролі словотворного компоненту виступає вкрай рідко і характений більше для дієслів. Проаналізований практичний матеріал дозволяє стверджувати, що у словотворенні чеського молодіжного сленгу представлені номінації утворені суфіксальним, префіксальним і безафіксним способами.
Аналіз матеріалу у статті проводився за такою схемою: ми розглянули активні словотвірні компоненти (суфікси та префікси) та дієві формули новотворів, шляхом фіксації сленгізмів, згрупованих за словотвірними категоріями відповідно до морфологічних особливостей чеської мови. Крім того, фіксували кількість номінацій, які з їхньою допомогою утворені, для виявлення найбільш продуктивних загалом.
Осторонь усіх зазначених способів творення нових номінацій молодіжного соціолекту стоїть, притаманне для чеської мови, явище універбізації і, оскільки універбізовані основи часто виступають у ролі твірних для певних словотвірних категорій молодіжного сленгу, цей процес теж є предметом розгляду у нашій статті. Суть явища універбізації полягає у трансформації багатослівних найменувань у однослівне [4, 26].
Виникнення однослівної назви мотивоване прагненням мовців до економії мовних зусиль і наявністю синонімічного багатослівного найменування.
Таким чином універбізація вирішує суперечність між формально багатослівною формою вираження питомого словосполученням і однозначністю його лексичного значення [15, 505]. Явище універбізації найбільш притаманне розмовній мові, а тому масштабно реалізоване у сфері молодіжного сленгу. Процес заміни багатослівного найменування на однослівне у молодіжному соціолекті може проходити різними способами:
• утворенням композитів з усіченням основ та без (staročeština -
stará čeština, tělesné cvičení - tělocvík);
• заміною словосполучення однослівним іменником, утвореним з прикметника, який зберігає граматичні категорії твірного у словосполученні іменника, з використанням активних словотвірних афіксів
(hudebka – hudební výchova, dorosťák - dorostový lekář, propiska – propisovácí
tůžka, čeják – český jazyk, sporťák - sportovní redaktor);
• субстантивацією прикметника при втраті твірного у словосполученні іменника (plzeňské – plzeňské pivo).
Загалом ми зафіксували близько 50 одиниць молодіжного сленгу утворених шляхом універбізації. Приклади основ цих композитів
*
термін, який використовує Я. Губачек [15, 406] на позначення лексичних одиниць, які виникли поза середовищем молоді, але були сюди імпортовані зі сфери певного професійного чи загального сленгу, але, втративши свою професійну або групову приналежність, вживаються у молодіжному чи будь-якому іншому виді сленгу.

МОВОЗНАВСТВО

103
представлені у нашому аналізі словотвірних категорій нижче за текстом.
Активними компонентами у творенні іменників у чеському молодіжному сленгу виступають такі суфікси -tel, -č, -(e)c, -oš, -ouš, -ařř, –ak/ák, -ík, -ník, -
oun, -l, -or
, –ka, - na, -ista [6, 39]. Усі вони з різною інтенсивністю представлені у аналізованих нами словотвірних категоріях, а також використовуються у процесі творення сленгізмів шляхом усічення та перекручення.
1. Сленгізми – iменники на позначення осіб відповідно до характерної для них діяльності (jmena činitelská), утворені за формулою: дієслівна основа (далі
ДО) + суфікс. Ця словотвірна категорія назв багата з точки зору семантики та виражальних засобів завдяки взаємодії з іншими словотвірними категоріями - на позначення осіб за родом занять (jména konatelská), на позначення предметів, за якими закріплена у свідомості носіїв мови якась функція (jména prostředků) та на позначення осіб на основі якихось їхніх характерних ознак
(jména nositelů vlastnosti). Загальна кількість зафіксованих номінацій у даній словотвірній категорії становить 54 одиниці.
ДО + суфікс -ak/ák:
Bombarďák (náročný učitel, z. bombardovat), mazák (vynikající student,
переосмислено z. mazat), šprťák (vynikající student, z.šprtat), študák (student,
z.studovat), šroťák (snaživý student, z. šrotit), šplhák (snaživý student, z. šplhat).
Номінації утворені за допомогою цього суфіксу мають виражену експресивну забарвленість і є широко розповсюдженими. Опосередковано про це свідчать наші матеріали зібрані шляхом анкетування, оскільки більше 50% анкет їх фіксують. Крім того, деякі з них мають свої граматичні відповідники у категорії жіночого роду, наприклад: šprťák - šprtka, šroťák – šrotka. Наведені приклади сленгізмів жіночого роду зафіксовані у Словнику нелітературної чеської мови (далі Словник) [14, 374 -376].
ДО + суфікс -oun:
У граматичній категорії найменувань осіб відповідно до характерної для них діяльності компонент –oun наявний у всіх номінаціях старанного студента.
Переважна більшість з наведених прикладів утворена вже від метафорично модифікованої дієслівної основи. Наприклад: bifloun (z. biflovat); dupoun (z.
переосмисленого dupat), для якого Словник [14, 108] фіксує й інші значення; ,
šplhoun (z. šplhat); šprťoun (z. šprtat), štvoun (z. štvát)
;
ДО + суфікс -č:
Цікавим є той факт, що приклади, твірним компонентом для яких є суфікс –č, які ми зафіксували та предсавлені Словником [14, 222] різняться за своїм лексичним значенням. Так, ми включили сленгізм makáč (z. makat)
у свою картотеку із значенням «старанний, працьовитий студент», Словник ж подає значення «чорноробочий, працівник, який працює руками, як правило, на будові». Пояснити таку ситуацію ми можемо базуючись на дослідженнях А. Поліцкої [12], припустивши, що вищезгаданий сленгізм перейшов до числа, так званих, універсальних сленгів, які можуть розширювати своє значення залежно від комунікативної ситуації та соціальної групи, у якій вони вживаються. Крім того з суфіксом č наявні

Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. 2012. Випуск 19
104
такі номінації, що позначають хорошого студента (учня): rváč (z.
переосмисленого rvát), štváč (z. переосмисленого štvát).
ДО + суфікси -ař, -oš, -ouš:
Використовуються для творення сленгізмів на позначення старанного студента, в межах даної словотвірної категорії ми зафіксували такі приклади: biflař (z. biflovat), šplhař (z. šplhat), bifloš, biflouš (z.biflovat).
Принагідно зазначимо, що дієслова, які послужили основою для творення номінацій зазначеної категорії проявляють активний рефлекс у морфологічній парадигмі молодіжного сленгу, оскільки ми вже їх фіксували у попередніх категоріях і використовуватимемо й далі.
ДО без суфіксу:
Нульову суфіксацію для позначення осіб відповідно до характерної для них діяльності ми зафіксували у наступних прикладах: šplh (z. šplhat), šprk
(z. šprkat,
яке фонетично змінене з šprtat) šrot (z. šrotit), val (z. valit) - усі вище перераховані для найменування старанного студента, який зазвичай у молодіжній комунікації носить номінацію študent (z. študovat, яке яке фонетично змінене з studovat); šéf (ředitel, z. šéfovat).
2. Сленгізми – іменники на позначення назв осіб за родом занять (jména konatelská) складають категорію найменувань утворених від конкретних назв предметів, явищ, об’єктів живої і неживої природи і властивостей, притаманним цим особам. Тому у літературній мові назви даної словотвірної категорії утворюються лише від іменників [3, 125]. Але характерною особливістю зібраного практичного матеріалу, який представляє цю словотвірну категорію є творення нових найменувань від
іменникових (далі ІО) та універбізованих (далі УО) основ.
Зафіксовані нами одиниці утворені за формулою: ІО або УО + суфікс.
Інвентар активних словотвірних компонентів, порівняно з попередньо аналізованою категорією є менш кількісним, його складають такі суфікси: -
ařř, -ník/ík, -ák, -ista, -ovec
[7, 70]. Загальна кількість зафіксованих на нашому матеріалі новотворів становить 68 одиниць.
ІО / УО + суфікси -ařř:
Цей суфікс є кількісно найбільше представлений серед назв осіб за родом занять як у чеській мові загалом [3, 128], так і серед молодіжного сленгу даної словотвірної категорії зокрема. Наприклад ми зафіксували такі одиниці: biolář (uč. biologie , z. biola – усічення z. biologie), biologář (uč.
biologie, z. biologie), boudář (školník, z bouda - метафоричне перенесення),
brankář( uč. branné vývhovy, z.branka – універбізація словосполучення
branná výchova), cvikář (uč. tělesné výchovy, z. cvik – універбізація разом з усіченням словосполучення tělesná výchova – tělocvik), čeninář (uč. českého
jazyka, z. čenina універбізація з перекрученням з čeština), fýzař (uč. fyziky, z.
fýza –
усічення з fyzika), hudebkář (uč. hudební výhovy, z. hudebka –
універбізація з hudební výhova), kyslíkář (důchodce, z. kyslík – метафоричне перенесення), mastičř (školní lékář, z. mastička, метафоричне перенесення),
matikář
(uč. matematiky, z. matika – усічення з matematika), občankář (uč.

МОВОЗНАВСТВО

105
občanské nauky, z. občanka – універбізація з občanská nauka) та інші.
ІО + суфікси -ník/ík:
Сфера використання цих суфіксів не є обмеженою лише творенням від
іменників і, відповідно до наших спостережень, у словниковому складі чеського молодіжного сленгу не є поширені найменування на позначення назв осіб за родом занять з вказаними суфіксами. Ми зафіксували лише дві одиниці, які мають іменникові основи, а саме: ústavník (student střední školy,
z. ústav -
метафоричне перенесення). Цікавим є той факт, що сленгізм ústav має два значення: 1. психіатрична лікарня, та 2. школа [14, 407] очевидно що молодь у даному випадку використовувала сленгізм ústav в значенні навчального закладу для вираження приналежностиі особи до школи. Ще один яскравий приклад вживання суфіксу -ík найменування histerik (uč
dějepisu, z. historie перекручення
, хоча, зважаючи на кореневу -e- у наведеній номінації, не виключено, що мова йде про метафоричне перенесення з hysterie).
ІО / УО + суфікс -ák:
Як зазначає М. Докуліл [3, 72] компонент –ák в серед найменувань осіб за родом занять у літературній чеській мові займає периферійну позицію у творенні нових номінацій, але є активним засобом у наданні лексемам експресивного забарвлення, а тому й у поповненні сленгового словника чеської мови, про що свідчить і наше дослідження, в якому цей суфікс широко представлений у новотворах практично усіх категорій. Серед сленгізмів аналізованої словотвірної категорії ми зафіксували зокрема такі:
biolák (z biola,
яка в свою чергу утворена усіченням з biologie), biologák (z
biolog), dorošťák (šk. lékař, z. dorost
, універбізація z. dorostový lékař), fyzák (z
fyza –
усічення з fyzika), maťák (uč. matematiky, z. maťa - перекручення з
matematika), profák (z prof –
усічення з profesor), školák (z škola), ústavák (z
ústav), zemplák (z zeměpis – перекручення з типовим лише для творення сленгу суфіксом –pl+-ák), zubák (z zubářунівербізація з zubní lékař).
Аналогічно до jmén činitelských в даній словотвірній категорії представлені сленгізми-відповідники жіночого роду, твірним компонентом у яких виступає суфікс -ka (-čka). Наприклад: profák – profačka, zemplák –
zemplačka, zubák – zubáčka та інші.
ІО + суфікс -ovec/ec:
Серед нашого практичного матеріалу, який ілюструє дану словотвірну категорію зазначений суфікс представлений лише трьома одиницями:
dějepisec (uč. dějepisu, z. dějepis), zeměpisec (uč. zeměpisu, z. zeměpis), zpěvec
(uč. hudební výchovy, z. zpěv).
ІО


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал