Лекція 17. Мотивація і діяльність Вивчивши тему лекції, ви повинні уміти: • дати визначення мотиву та мотивації; •Скачати 44.58 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації16.01.2017
Розмір44.58 Kb.
ТипЛекція

174
Загальна психологія
Лекція 17. Мотивація і діяльність
Вивчивши тему лекції, ви повинні уміти
• дати визначення мотиву та мотивації
• проаналізувати концепції взаємозв’язку мотивації і діяльності спілкування, поведінки
• розкрити, яким чином характеризують особистість наступні мотиваційні утворення афіліація, мотив влади, альтруїзм, агресивність.
Мотив і мотивація
Мотив це спонукання до здійснення поведінкового акту, породжене системою потреб людини із різною мірою усвідомлене або неусвідомлене нею взагалі. У процесі здійснення поведінкових актів мотиви, будучи динамічними утвореннями, можуть трансформуватися змінюватися, що можливе на всіх фазах здійснення вчинку, і поведінковий акт нерідко завершується не за первинною, а за перетвореною мотивацією. Терміном мотивація в сучасній психології позначаються як мінімум два психічні явища 1) сукупність стимулів, що викликають активність індивіда і визначальну її активність, тобто систему чинників, детермінуючих поведінку 2) процес утворення, формування мотивів, характеристика процесу, який стимулює і підтримує поведінкову активність на певному рівні. Виникнення, тривалість і стійкість поведінки, її спрямованість і припинення після досягнення мети, налагодження на майбутні події, підвищення ефективності, смислова цілісність окремо взятого акту – все вимагає мотиваційного пояснення.
Мотивація і діяльність
У сучасній психологічній літературі існує декілька концепцій взаємозв’язку мотивації діяльності (спілкування, поведінки. Одна з них – теорія каузальної атрибуції.
Під каузальною атрибуцією розуміється тлумачення суб’єктом міжособистісного сприйняття причині мотивів поведінки інших

175
людей і розвиток націй основі здатності передбачати майбутню поведінку. Експериментальні дослідження каузальної атрибуції показали наступне а) людина пояснює свою поведінку не так, як вона пояснює поведінку інших людей б) процеси каузальної атрибуції не підкоряються логічним нормам в) людина схильна пояснювати невдалі результати своєї діяльності зовнішніми, а вдалі – внутрішніми чинниками.
Теорія мотивації досягнення успіхів і уникнення невдач в
різних видах діяльності. Не вдаючись у подробиці цієї теорії, необхідно зазначити, що прямої кореляції між діяльністю і силою мотиву досягнення успіхів і уникнення невдач психологами не виявлено, бо, крім сили і характеру мотиву досягнення успіхів, результати діяльності залежать від складності завдань, що вирішуються, від досягнень будь-яких невдачу минулому і від інших причин. Залежність між мотивацією і досягненням успіхів у діяльності не носить лінійного характеру, що особливо яскраво виявляється в зв’язку мотивації досягнення успіхів і якості роботи. Така якість є найкращою при середньому рівні мотивації і, як правило, гіршає при дуже низькому або дуже високому. Важливе значення має співвідношення результатів діяльності і тривожність. Психологічними дослідженнями встановлено, що діяльність людини в ситуації, що породжує тривожність, безпосередньо залежить невід наявності або відсутності особистісної тривожності, а від сили ситуаційної тривожності, ефективності прийнятих для її зниження контрзаходів і точності когнітивної оцінки ситуації. У людей, передусім з яскраво вираженою особистісною тривожністю, можливе виникнення почуття безпорадності. Воно виникає частіше за все, коли численні колишні невдачі асоціюються у свідомості індивіда з відсутністю у нього здібностей, необхідних для успішної й ефективної діяльності, що веде до втрати бажання робити подальші спроби і прикладати зусилля до виконання діяльності. У цих випадках поряд зі зниженням мотивації звичайно відчувається, що знань і емоційно-позитивної стимуляції діяльності недосить. Розділ 5. Особистість

176
Загальна психологія
Мотивація й особистість
Мотиваційні явища, неодноразово повторюючись, згодом стають рисами особистості людини. До таких рис передусім можна віднести вже розглянутий вище мотив досягнення успіхів і мотив уникнення невдача також певний локус контролю, самооцінку, рівень домагань.
Мотив досягнення успіху прагнення людини домагатися успіхів в різних видах діяльності і спілкування. Мотив уникнення
невдач відносно стійке прагнення людини уникати невдачу життєвих ситуаціях, пов’язаних з оцінкою іншими людьми результатів її діяльності і спілкування. Локус контролю характеристика локалізації причин, виходячи з якої людина пояснює свою поведінку і відповідальність, які поведінку і відповідальність інших людей, що спостерігаються нею. Інтернальний (внутрішній) локус контролю – пошук причин поведінки і відповідальності в самій людині, в собі
екстернальний (зовнішній) локус контролю – локалізація цих причині відповідальності поза людиною, в оточуючому її середовищі, долі.
Самооцінка оцінка особистістю самої себе, своїх можливостей, якостей, достоїнств і недоліків, свого місця серед інших людей. Рівень
домагань (в нашому випадку) – бажаний рівень самооцінки особистості (рівень Я, максимальний успіху тому або іншому виді діяльності (спілкування, якого розраховує добитися людина. Особистість характеризують і такі мотиваційні утворення, як потреба в спілкуванні (афіліація, мотив влади, мотив надання допомоги людям (альтруїзмі агресивність. Це – мотиви, що мають велике соціальне значення, оскільки вони визначають відношення особистості до людей. Афіліація прагнення людини бутив суспільстві інших людей, налагодити з ними емоційно-позитивні добрі взаємовідносини. Антиподом мотиву афіліації виступає мотив
відкидання, який виявляється в боязні бути знехтуваним, не прийнятим особисто знайомими людьми. Мотив влади прагнення людини мати владу над іншими людьми, панувати, управляти і розпоряджатися ними. Альтруїзм прагнення людини безкорисливо надавати допомогу людям, антипод – егоїзм як прагнення задовольняти особисті потреби й інтереси безвідносно до потребі

інтересів інших людей і соціальних груп. Агресивність прагнення людини завдати фізичної, моральної або майнової шкоди іншим людям, заподіяти їм прикрість. Нарівні з тенденцією агресивності у людини є і тенденція її гальмування, мотив гальмування агресивних дій, пов’язаний з оцінкою власних дій як небажаних і неприємних, що спричиняють жаль і розкаяння совісті. У значній частині випадків агресія виникає як реакція суб’єкта на
фрустрацію психічний стан людини, що викликається об’єктивно непереборними труднощами, які виникають на шляху домети або до вирішення завдання (переживання невдачі.
Перевірте свої знання
1. Що таке мотив поведінки
2. Які визначення терміну мотивація визнаєте. У чому полягає теорія каузальної атрибуції
4. Які особливості мотивації досягнення успіхів і уникнення невдач
5. Яке співвідношення тривожності і мотивації досягнення
6. Як можна пояснювати безпорадність з точки зору мотивації
7. Яке значення має самооцінка і рівень домагань у процесі мотивації
8. Яким чином характеризують особистість наступні мотиваційні утворення афіліація, мотив влади, альтруїзм, агресивність
Література
Асеев В.Г. Мотивация поведения и формирования личности. – МС.
Вилюнас В.К. Психологические механизмы мотивации человека. – МС.
Годфруа Ж. Что такое психология? – М, 1992. – Т. 1. – С. 240-257, 264-275.
Леонтьев АН. Деятельность. Сознание. Личность. – МС. Маркова А.К. и др. Формирование мотивации учения. – МС.
Мекхаузен X. Мотивация и деятельность. – М, 1986. – Т. 1. – С. 12-405.
Миллер Д, Галантер Е, Прибрам К. Планы и структура поведения. – МС.
Мясищев В.Н. Личность и неврозы. – Л, 1960. – С. 200-230. Немов Р.С. Психология. – М, 1994. – Кн. 1. – С. 389-430.
Психологический словарь. – МС. Розділ 5. Особистість

178
Загальна психологія
Психология: Словарь. – МС.
Селье Г. Стресс без дистресса. – МС.
Симонов П.В. Мотивированный мозг. – МС.
Фресс П, Пиаже Ж. Экспериментальная психология. – Вып. II. – МС Вып. IV. – МС.
Сборник тестов по отбору кандидатов при приеме на работу (методика США. – Воронеж, 1992. – С. 35-37.
Лекція 18. Спілкування.
Будова і закономірності
Вивчивши тему лекції, ви повинні уміти
дати визначення спілкуванню, розкрити його зміст та цілі
• охарактеризувати комунікативну сторону спілкування (обмін інформацією
• розкрити інтерактивну сторону спілкування (взаємодію
• проаналізувати перцептивну сторону спілкування (сприйняття людьми один одного
• пояснити інтимні міжособистісні відносини (дружба, кохання) як соціально-психологічні явища.
Спілкування – основа міжособистісних відносин
Що примушує людей тягнутися один до одного, чому людина так настирливо, невтомно шукає товариства собі подібних, чому у неї так гостро, так владно рветься з душі бажання розказувати іншим про себе, про свої думки, свої прагнення, про свої переживання, як незвичайні враження, такі найтиповіші, рядові, але чомусь їй цікаві Чому у нас так помітно виражена тенденція заглянути в душевний світ оточуючих, розгадати таємницю власного Я Чому нам так потрібні друзі, товариші, співрозмовники, взагалі всі ті, з ким ми могли б вступити в контакт Або інакше чому нам так потрібне спілкування з іншими людьми Що це – звичка, засвоєна намив звичайних для нас умовах суспільного буття, що зросла з наслідування у процесі нашого розвитку, або ж це щось більше, невіддільне від нас, так же міцно пов’язане з нами, як, наприклад, потреба дихати, харчуватися, спати
Що таке спілкування


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал