Лекція №1 Тема лекції: Психологія особистості як наука План лекціїСкачати 493.53 Kb.
Сторінка2/3
Дата конвертації20.02.2017
Розмір493.53 Kb.
ТипЛекція
1   2   3

Зміст лекції

Мета клієнтоцентрованої терапії. Три складових елементи в людині, які виокремлював К.Роджерс: організм з його основними процесами; феноменологічне поле (сукупність усіх переживань людини); самість (self) – та частина феноменологічного поля, яка усвідомлюється як Я (поняття, близьке до пропріуму в Г.Олпорта). Теорія самооцінки як головний конструкт у гуманістичній теорії особистості К.Роджерса. Роль конфліктів у формуванні самооцінок. Гнучкість в оцінці самого себе – умова психічної цілісності індивіда. Внутрішня психологічна структура особистості – предмет емпіричного дослідження К.Роджерса.

Лекція 16. Теорія особистості в екзистенціальній психології

План лекції


 1. Передумови появи екзистенціального напряму в психології особистості

 2. Екзистенціальний погляд на людину

 3. Поняття екзистенціальної філософії

 4. Сутність екзистенціальних ідей

 5. Єдність об’єкта і суб’єкта дослідження як принципове положення екзистенціалізму

 6. Доленосне значення перебування В.Франкла у концтаборі для його теорії особистості

 7. Джеймс Бюдженталь як представник екзистенціальної терапії

 8. Ролло Мей як теоретичний та ідейний лідер екзистенціальної терапії

Література

 1. Слотина Т.В. Психология личности : учебное пособие / Т.В.Слотина. - Спб : Питер 2008. – С. 86-91.

 2. Столяренко Л.Д. Психология личности / Л.Д. Столяренко, С.И.Самыгин. - Изд. 3-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. – С. 87-105.

 3. Столяренко О Б. Психологія особистості [курс лекцій та практикум] : навч. посіб. / О. Б. Столяренко. - Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори - 2006», 2011. - С. 43-46.

Зміст лекції

Поняття екзистенції. Витоки екзистенціальної психології. Екзистенціальна психологія як наука про те, як людська доля залежить від ставлення людини до життя і смерті, до сенсу свого життя. Воля та автентичність як ключові поняття екзистенціальної психології. В.Франкл як представник логотерапії та екзистенціального аналізу. Досвід існування в екстремальних умовах (ув’язнення у концтаборі) та його вплив на екзистенціальну психологію В.Франкла. Поняття екзистенціального вакууму як переживання людиною відсутності сенсу життя. Екзистенціальний підхід в терапії Дж.Бюдженталя. Внесок Р.Мейя в розвиток ідей екзистенціальної психології.

Лекція 17. Вітчизняні психологи про структуру особистості

План лекції


 1. Типологія особистостей О. Ф. Лазурського

 2. Особистість у культурно-історичній теорії Л. С. Виготського.

 3. Особистість у теорії С. Л. Рубинштейна

 4. Теорія діяльності О. М. Леонтьева та поняття особистості

 5. Погляди Б. Г. Ананьєва на особистість

 6. Концепція особистості Г. С. Костюка

Література:

 1. Психология личности в трудах отечественных психологов/ Сост. и общая редакция Л.В.Куликова. -СПб. : Питер, 2002. -480 с. »

 2. Слотина Т. В. Психология личности : учебное пособие / Т.В.Слотина. – Спб. : Питер 2008. - С.91-145.

 3. Столяренко Л.Д. Психология личности / Л.Д. Столяренко, С.И.Самыгин. - Изд. 3-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - С.42-50.

 4. Столяренко О Б. Психологія особистості [курс лекцій та практикум] : навч. посіб. / О. Б. Столяренко. - Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори - 2006», 2011. - С. 55-64.

Зміст лекції

Ленінградська школа. Концепція «людинознавства» Б.Г.Ананьєва. Психологія ставлень В.М.Мясищева. В.С.Мерлін.

Московська школа. Культурно-історична теорія В.С.Виготського. Особистість у теорії діяльності О.М.Леонтьєва. Особистість у теорії С.Л.Рубінштейна. Особистість у теорії Б.С.Братуся

Київська школа. Концепція особистості Г.С.Костюка. Українська персонологія на сучасному етапі.Модуль 2.

Лекція 1. Зовнішній світ особистості. Характер


План лекції


 1. Вплив темпераменту на характер особистості.

 2. Характер як система ставлень

 3. Характер як сукупність рис

 4. Поняття «акцентуація темпераменту, акцентуація характеру, акцентуйована особистість».

 5. Прогностична цінність теорії акцентуйованих рис особистості К.Леонгарда та тесту Шмішека.Література

 1. Варій M. ЙПсихологія особистості: навч. посібник / М .Й. Варій - К.: Центр учбової літератури, 2008. – С. 129-146, 294-302.

 2. Максименко С.Д. Психологія особистості / С.Д. Максименко, К.С.Максименко, М.В.Папуча – К. : Видавництво ТОВ «КММ», 2007. – С. 221-233.

 3. Слотина Т.В. Психология личности : учебное пособие / Т.В.Слотина. - Спб : Питер 2008. – С. 149-155.

 4. Столяренко Л.Д. Психология личности / Л.Д. Столяренко, С.И.Самыгин. - Изд. 3-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. – 433-444.

 5. Столяренко О Б. Психологія особистості [курс лекцій та практикум] : навч. посіб. / О. Б. Столяренко. - Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори - 2006», 2011. - С. 80-85.


Зміст лекції

Зовнішній світ особистості. Характер.

Характер як психічна властивість особистості. Темперамент як біологічна основа характеру. Ставлення як прояв характеру. Характер як система рис розумових, емоційних, вольових. Поняття про акцентуйовану особистість та акцентуації темпераменту та характеру за К.Леонгардом. Демонстративний, педантичний тривожний, застрягливий, гіпертимний, дистимний, циклотимний, збудливий, емотивний, екзальтований типи акцентуацій. Прогностичний потенціал тесту Г. Шмішека.

Лекція 2. Зовнішній світ особистості. Здібності.План лекції

.1. Поняття про здібності в структурі особистості

2. Структура здібностей

3. Рівні прояву обдарованості

4. Інтелект в структурі здібностей.

Література


 1. Варій M. ЙПсихологія особистості: навч. посібник / М .Й. Варій - К. : Центр учбової літератури, 2008. – С. 289-293.

 2. Максименко С.Д. Психологія особистості / С.Д. Максименко, К.С.Максименко, М.В.Папуча – К. : Видавництво ТОВ «КММ», 2007. – С. 262-267.

 3. Психология личности в трудах отечественных психологов / Сост. и общая редакция Л.В.Куликова. - СПб. : Питер, 2002. -480 с.

 4. Слотина Т.В. Психология личности : учебное пособие / Т.В.Слотина. - Спб : Питер 2008. – С. 155-158.

 5. Столяренко Л.Д. Психология личности / Л.Д. Столяренко, С.И.Самыгин. - Изд. 3-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. – С. 412-419.

Зміст лекції

Тлумачення поняття «здібності» у дослідженнях зарубіжних та вітчизняних вчених (Платон, Ф.Бекон, Ф.Гальтон, Ф.Галль, С.Л.Рубінштейн, Б.М.Теплов, К.К.Платонов, В.М.Мясищев та ін.). Здібність як властивість або сукупність властивостей особистості, які впливають на ефективність діяльності. Зв’язок задатків, схильностей та здібностей. Види здібностей – загальні та спеціальні. Здібності репродуктивні та творчі. Обдарованість як якісно своєрідне поєднання здібностей людини, що забезпечує успішність виконання певної діяльності та її види – загальна, спеціальна, творча. Талант та геніальність як прояви творчої обдарованості. Типи інтелектуально обдарованих людей за М.О.Холодною. Інтелект в структурі здібностей. Структура інтелекту. Види інтелекту.

Лекція 3. Зовнішній світ особистості. Ролі.

План лекції

1. Поняття про позицію та статус особистості в групі.

2. Поняття «роль особистості».

3. Експектації як система очікувань особистості й вимог стосовно ролей.

4. Види ролей особистості.

5. Характеристика соціальної ролі.

6. Підходи до визначення ролі.

7. Міжособистісна роль студента.

8. Професійна роль.

9. Теорія ролей (Его-станів) Е.Берна.Література

 1. Практико-зорієнтована психолого-педагогічна підготовка майбутніх юристів : монографія / О. М. Котикова. – К. : КНЕУ, 2010. – С. 127-134.

 2. Семиченко В. А. Психология личности / В. А. Семиченко. – К. : Видавець Ешке О.М., 2001. – С. 29-36.

 3. Слотина Т.В. Психология личности : учебное пособие / Т.В.Слотина. - Спб : Питер 2008. – С. 158-160.

 4. Столяренко Л.Д. Психология личности / Л.Д. Столяренко, С.И.Самыгин. - Изд. 3-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. – С. 270-351.Зміст лекції

Позиція, статус, роль людини в групі. Експектації як система очікувань або вимог стосовно соціальних ролей, які виступають як соціальні санкції, що впорядковують систему стосунків і взаємодію в групі. Співвідношення статусу особистості та ролі особистості. Роль як сукупність норм поведінки, а також власне поведінка особистості, яка реалізує ці норми в системі міжособистісних стосунків; соціальна функція особистості. Ролі міжособистісні та соціальні. Ролі приписані і досягнуті. Ролі специфічні і дифузні. Ролі конвенціальні та неформальні. Е.Берн та його теорія его-станів.

Лекція 4. Внутрішній світ особистості. Мотиваційна сфера особистості.

План лекції


 1. Мотив як рушійна сила розвитку особистості.

 2. Ієрархія мотивів за А.Маслоу.

 3. Класифікація мотивів за видами.

 4. Реалізація мотивів у інтересах, прагненнях, переконаннях, настановленнях.

 5. Характеристики особистості, зумовлені її мотивацією.


Література

 1. Варій M. ЙПсихологія особистості: навч. посібник / М .Й. Варій - К.: Центр учбової літератури, 2008. – С. 307-338.

 2. Психология личности в трудах отечественных психологов / Сост. и общая редакция Л.В.Куликова. -СПб. : Питер, 2002. - 480 с.

 3. Слотина Т.В. Психология личности : учебное пособие / Т.В.Слотина. - Спб : Питер 2008. – С. 160-167.

 4. Столяренко Л.Д. Психология личности / Л.Д. Столяренко, С.И.Самыгин. - Изд. 3-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. – С. 504-519.

 5. Столяренко О Б. Психологія особистості [курс лекцій та практикум] : навч. посіб. / О. Б. Столяренко. - Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори - 2006», 2011. - С. 89-95.


Зміст лекції

Поняття мотиву поведінки. Структура мотиву. Ієрархія мотивів за А.Маслоу. Види мотивів. Різні тлумачення мотивації. Мотивація зовнішньо організована та внутрішньо організована. Характеристики особистості, спричинені цими двома видами мотивації: навіюваність, конформність, негативізм, азартність. Агресія та агресивність особистості. Мотивація, джерелом якої виступає власне процес. Інструментальна мотивація. Мотивація, спричинена зовнішньою концепцією Я. Мотивація, спричинена внутрішньою концепцією Я. Мотивація інтерналізації мети.

Лекція 5. Потреби особистості.

План лекції


 1. Потреби як основа мотиваційної сфери.

 2. Властивості потреб.

 3. Потреба як нужда, залежність, відношення (ставлення), стан, динамічний стан.

 4. Біологічні, соціальні та ідеальні потреби за П.В.Симоновим.

 5. Класифікація потреб за Е.Фроммом.

 6. Ієрархія потреб за А.Маслоу.

 7. Концепція потреб Казімежа Обуховського


Література

 1. Психология личности в трудах отечественных психологов / Сост. и общая редакция Л.В.Куликова. -СПб. : Питер, 2002. -480 с.

 2. Слотина Т.В. Психология личности : учебное пособие / Т.В.Слотина. - Спб : Питер 2008. – С. 167-172.

Зміст лекції

Потреби як основа мотиваційної сфери. Потреба як нужда, залежність, відношення (ставлення), стан, динамічний стан в тлумаченнях різних науковців-психологів. Біологічні, соціальні та ідеальні потреби за П.В.Симоновим. Співвідношення потреби і мотиву. Ієрархія потреб за А.Маслоу. Класифікація потреб за Е.Фроммом

Лекція 6. Відносини особистості.

План лекції


 1. Ставлення особистості як основа відносин.

 2. Форми ставлень.

 3. Ієрархічна модель диспозицій за В.О.Ядовим.

 4. Настановлення (установки), атитюди, диспозиції особистості.


Література

 1. Варій M. ЙПсихологія особистості: навч. посібник / М .Й. Варій - К.: Центр учбової літератури, 2008. – С. 426-447.

 2. Психология личности в трудах отечественных психологов / Сост. и общая редакция Л.В.Куликова. -СПб. : Питер, 2002. -480 с.

 3. Слотина Т.В. Психология личности : учебное пособие / Т.В.Слотина. - Спб : Питер 2008. – С. 172-178.

Зміст лекції

Стосунки людини як свідомий, вибірковий, заснований на досвіді психологічний зв'язок її з різними сторонами об’єктивної дійсності, що виражається в її діях, реакціях, переживаннях. Психологічне ставлення, стосунки, особисті стосунки, самоставлення як форми прояву ставлень. Поняття про установку (Д.М.Узнадзе) (настановлення). Атитюд як психологічне переживання індивідом цінності, значення, сенсу соціального об’єкта. Диспозиція як стійкий нахил до реалізації певних потреб суб’єкта в певних умовах. Ієрархічна модель диспозицій за В.О.Ядовим.

Лекція 7. Внутрішній світ особистості. Конструкти особистості. Цінності.


 1. Поняття «особистий конструкт».

 2. Види особистісних конструктів за Д.Келлі (всебічні, часткові, основні, периферичні, жорсткі, вільні).

 3. Конструкти як найважливіша характеристика внутрішнього світу особистості.

 4. Типи конструктів: упереджувальні (упредительные), констеляторні (констелляторные), припускаючі (преполагающие), смислові.

 5. Цінності особистості.

 6. Ознаки цінностей.

 7. Підходи до розуміння поняття «ціннісні орієнтації».

 8. П’ять основних функцій ціннісних орієнтацій.

Література:

1. Психология личности в трудах отечественных психологов / Сост. и общая редакция Л.В.Куликова - СПб. : Питер. 2002.-480 с.

2. Слотина Т.В. Психология лнчности : учебное пособие / Т.В.Слотина. - Сиб. : Пи гер, 2008. - С. 155-158.
Зміст лекції

Поняття особистого конструкту як ідеї чи думки, яку людина використовує для того, щоб усвідомити або інтерпретувати, пояснити або спрогнозувати події навколишнього світу на основі власного досвіду. Усебічні, часткові, основні, периферійні, жорсткі та вільні конструкти за Д.Келлі. Типи конструктів: випереджальний, констеляторний, передбачу вальний, смисловий. Цінності як джерело сенсів, що визначають рівень значущості для особистості явищ дійсності. Ознаки цінностей. Аксіологія як наука про цінності життя і культури. Поняття ціннісних орієнтацій особистості в тлумаченнях різних вчених. Функції ціннісних орієнтацій.

Лекція 8. Спрямованість особистості.

План лекції


 1. Поняття спрямованості особистості.

 2. Компоненти спрямованості особистості.

Література

 1. Варій M. ЙПсихологія особистості: навч. посібник / М .Й. Варій - К.: Центр учбової літератури, 2008. – С. 302-338.

 2. Максименко С.Д. Психологія особистості / С.Д. Максименко, К.С.Максименко, М.В.Папуча – К. : Видавництво ТОВ «КММ», 2007. – С. 260-262.

 3. Психология личности в трудах отечественных психологов / Сост. и общая редакция Л.В.Куликова. -СПб. : Питер, 2002. -480 с.

Слотина Т.В. Психология личности : учебное пособие / Т.В.Слотина. - Спб : Питер 2008. – С. 184-186.

Зміст лекції

Спрямованість особистості як характеристика її основних інтересів, потреб, схильностей, прагнень. Спрямованість як сукупність стійких мотивів,які зорієнтовують діяльність особистості і є відносно незалежними від наявних ситуацій. Основні форми спрямованості: потяги, бажання, прагнення, намір, інтерес, схильність, ідеал, світогляд, переконання. Види спрямованості: особистісна (на себе), ділова (на справу, задачу, завдання), колективістська (на інших, на взаємодію). Типи особистісної спрямованості: гуманістична, егоїстична, депресивна, суїцидальна.

Лекція 9. Смислова сфера особистості. Сенс життя.

План лекції

1. Зв'язок категорій сенсу життя, духовності, свободи.

2. Рівні та форми сенсових утворень.

3. Типи сенсових утворень: загальні сенсові орієнтації, часткові сенсові орієнтації, актуальні сенсові орієнтації

4. Функції сенсових утворень

5. Сенс життяЛітература:

 1. Психология личности в трудах отечественніх психологов / Сост. и общая редакция Л.В.Куликова. – СПб. : Питер, 2002. – 480 с.

 2. Слотина Т.В. Психология личности : учебное пособие / Т.В.Слотина. – СПб. : Питер, 2008. – С. 186-193.


Зміст лекції

Зв'язок категорій сенсу життя, духовності, свободи особистості. Три типи сенсових утворень: загальні сенсові орієнтації, часткові сенсові орієнтації, актуальні сенсові орієнтації. Сенс життя як найбільш глобальне і фундаментальне психологічне утворення в смисловій сфері особистості. Всеохопність тлумачення поняття «сенс життя».

Лекція 10. Екзистенціальний рівень особистості. Відповідальність.

План лекції

1. Теорія соціального научіння Джуліана Роттера.

2. Взаємозв’язок між потенціалом поведінки та цінностями підкріплення.

3. Поняття локусу контролю.

4. Характеристика особистостей з інтернальним та екстернальним локусом контролю.

5. Совість особистості.Література

 1. Варій M. ЙПсихологія особистості: навч. посібник / М .Й. Варій - К. : Центр учбової літератури, 2008. – С. 76-77.

 2. Психология личности в трудах отечественных психологов / Сост. и общая редакция Л.В.Куликова. - СПб. : Питер, 2002. -480 с.

 3. Слотина Т.В. Психология личности : учебное пособие / Т.В.Слотина. - Спб : Питер 2008. – С. 193-198.

 4. Хьелл Л. Теории личности / Л. Хьелл, Д.Зиглер. – СПб. : Питер, 2002. – С. 410-430.

Зміст лекції

Зовнішня та внутрішня відповідальність особистості. Проблема формування відповідальності особистості. Поняття локусу контролю за Дж.Роттером. Зовнішня та внутрішня локалізація контролю. Взаємозв’язок відповідальності й совісті особистості.

Лекція 11. Екзистенціальний рівень особистості. Свобода особистості. Духовність особистості.

План лекції


 1. Свобода особистості як родова головна характеристика людини.

 2. Сила волі як основа свідомості і особистості.

 3. Свобода волі.

 4. Гра як прояв свободи особистості

 5. Творчість як форма свободи особистості

 6. Ризик як форма свободи особистості

 7. Пошук сенсу життя як найважливіша сутнісна характеристика людини, як прояв її свободи особистості.

Література:

 1. Психология личности в трудах отечественных психологов / Сост. и общая редакция Л.В.Куликова - СПб. : ІІитер, 2002. - 480 с.

 2. Слотина Т.В. Психология личности : учебное пособие / Т.В.Слотина. - Спб. : Питер, 2008. - С.83-91.

 3. Столяренко Л.Д. Психология личности / Л.Д. Столярснко, С.И.Самыгнн. - Изд. 3-є. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - С. 64-105.

Зміст лекції

Свобода як специфічна форма активності. Духовність як процес пошуку загального й індивідуального сенсу існування.

Лекція 12. Я-концепція особистості.

План лекції

1. Поняття «Я-концепція».

2. Компоненти Я-концепції та її види.

3. Самооцінка в структурі Я-концепції.

4.Рекомендації щодо уникання деформацій у розвитку Я-концепції.

Література:


 1. Бернс Р. Я-концепция и воспитание / Р.Бернс. – М.: Прогресс, 1986. – 421 с.

 2. Грановская Р.М., Элементы практической психологи / Р.М.Грановская. – 2-е изд. – Спб. : Речь, 2007. – 560 с.

 3. Психология личности в трудах отечественных психологов / Сост. и общая редакция Л.В.Куликова. – СПб.: Питер, 2002. – 480 с.

 4. Психологічний довідник учителя. В 4-х книгах / Упоряд.: В.Андрієвська / За заг.ред. С.Максименка. – К.: Плавник, 2005.

 5. Слотина Т.В. Психология личности : учебное пособие /Т.В.Слотина. – Спб. : Питер, 2008. – 304 с. : ил. – (Серия «Учебное пособие»).

 6. Ребер А. Большой толковый психологический словар / А.Ребер. -В 2-х томах. – М.: Вече Аст, 2000.

 7. Хьелл Л.. Теории личности / Л. Хьелл, Д. Зиглер .- СПб.: Питер, 2002. - 608 с.

 8. Яценко Т. С. Активное социально-психологическое обучение: теория, процесс, практика : учебное пособие. / Т. С.Яценко, Я. М.Кмит, Б. М.Алексеенко. – Хмельницкий : Видавництво НАПВУ, 2002. -792 с. 

Зміст лекції

«Я-концепція» як відносно стійка система знань, уявлень і переживань особистості, в яких відображається її відчуття власної унікальності та емоційно-оцінне ставлення до всього того, що вона включає в своє «Я». Когнітивний, афективний та поведінковий компоненти в Я-концепції як системі настановлень особистості. Функції Я-концепції. Ситуативні та інтегральні Я-утворення: Я-реальне, Я-відображене, Я-ідеальне. Критерії, які дозволяють охарактеризувати індивідуальну Я-концепцію: стабільність, ступінь інтеграції, ступінь усвідомленості, осмисленості, ступінь самодостатності. Особливості розвитку Я-концепції в онтогенезі.

Лекція 13. Самооцінка особистості. Рівень домагань.

План лекції


 1. Самоповага (самооцінка особистості).

 2. Види самооцінки.

 3. Фактори, що впливають на формування самооцінки.

Література

 1. Бернс Р. Я-концепция и воспитание / Р.Бернс. – М.: Прогресс, 1986. – 421 с.

 2. Грановская Р.М., Элементы практической психологи / Р.М.Грановская. – 2-е изд. – Спб. : Речь, 2007. – 560 с.

 3. Психология личности в трудах отечественных психологов / Сост. и общая редакция Л.В.Куликова. – СПб.: Питер, 2002. – 480 с.

 4. Психологічний довідник учителя. В 4-х книгах / Упоряд.: В.Андрієвська / За заг.ред. С.Максименка. – К.: Плавник, 2005.

 5. Слотина Т.В. Психология личности : учебное пособие /Т.В.Слотина. – Спб. : Питер, 2008. – 304 с. : ил. – (Серия «Учебное пособие»).

 6. Ребер А. Большой толковый психологический словар / А.Ребер. -В 2-х томах. – М.: Вече Аст, 2000.

 7. Хьелл Л.. Теории личности / Л. Хьелл, Д. Зиглер .- СПб.: Питер, 2002. - 608 с.

 8. Яценко Т. С. Активное социально-психологическое обучение: теория, процесс, практика : учебное пособие. / Т. С.Яценко, Я. М.Кмит, Б. М.Алексеенко. – Хмельницкий : Видавництво НАПВУ, 2002. -792 с. 


Зміст лекції

Самооцінка як оцінка особистістю себе самої, своїх якостей, можливостей, положення серед інших людей і їх ставлення до себе. Рівень домагань як ступінь складності цілей, які ставить перед собою особистість. Зв'язок між самооцінкою та рівнем домагань особистості. Уявлення про рівень самооцінки. Адекватно висока, неадекватно завищена та неадекватно занижена самооцінка. Фактори, що впливають на формування самооцінки. Поведінкові прояви, характерні для особистостей з різною самооцінкою. Способи попередження формування неадекватної самооцінки та методи коригування неадекватної самооцінки.

Лекція 14. Психологічні захисти особистості як вплив на себе і оточуючих.

План лекції

1. Сутність поняття «психологічний захист».

2. «Примітивні» психологічні захисти (ізоляція, ідеалізація, знецінення, заперечення, проекція, інтроекція)

3. «Зрілі» психологічні захисти (витискування, регресія, заміщення, ідентифікація, сублімація, раціоналізація)Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал