Лекція №1 Тема лекції: Психологія особистості як наука План лекціїСкачати 493.53 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації20.02.2017
Розмір493.53 Kb.
ТипЛекція
  1   2   3
Модуль 1

Лекція № 1

Тема лекції: Психологія особистості як наукаПлан лекції

 1. Місце психології особистості у системі наук про особистість

 2. Біологічне та соціальне в структурі особистості

 3. Співвідношення понять «індивід», «індивідуальність», «суб’єкт діяльності», «особистість»

 4. Персонологія як наука про особистість

 5. Визначення поняття «особистість»

Література

 1. Слотина Т.В. Психология личности : учебное пособие / Т.В.Слотина. - Спб : Питер 2008. – С.8-28.

 2. Столяренко Л.Д. Психология личности / Л.Д. Столяренко, С.И.Самыгин. - Изд. 3-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. – 575 с.

 3. Столяренко О Б. Психологія особистості [курс лекцій та практикум] : навч. посіб. / О. Б. Столяренко. - Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори - 2006», 2011. - С.7-14.

Зміст лекції

Об’єкт, предмет, завдання, методологічні засади та функції психології особистості. Психологія особистості в системі наук. Категоріальний апарат психології особистості. Мета і завдання психології особистості в системі знань про особистість. Співвідношення понять «людина», «індивід», «особистість», «суб’єкт діяльності», «індивідуальність». Багатомірність, багатогранність та неоднозначність як характеристики особистості. Персонологія як наука про особистість. Характеристики особистості в різних класифікаціях.


Лекція № 2

Тема лекції: Розвиток особистості
 1. Основні напрями в розвитку особистості

 2. Розуміння поняття «розвиток» різними дослідниками

 3. Підходи до розуміння рушійних сил у розвитку особистості

 4. Погляди вчених на періодизацію в розвитку особистості

 5. Процес соціалізації особистості

 6. Зрілість особистості

Література

 1. Максименко С.Д. Психологія особистості / С.Д. Максименко, К.С.Максименко, М.В.Папуча – К. : Видавництво ТОВ «КММ», 2007. – С. 105-138.

 2. Слотина Т.В. Психология личности : учебное пособие / Т.В.Слотина. - Спб : Питер 2008. – С. 29-57.


Зміст лекції

Основні напрями в дослідженні розвитку особистості. Розуміння поняття «розвиток» різними дослідниками (А.Маслоу, В.С.Мерлін, Л.С.Виготський, Л.І.Анциферова, К.Обуховський). Підходи до розуміння рушійних сил у розвитку особистості – принцип прагнення до рівноваги (психоаналіз, когнітивна психологія, необігевіоризм) та принцип прагнення до напруження (концепції гуманістичної та екзистенціальної психології). Погляди вчених на періодизацію в розвитку особистості (Г.Олпорт, Р.Кеттелл, К.Роджерс, З.Фройд, Е.Еріксон, Ф.Піаже, Б.Г.Ананьєв, О.М.Леонтьєв, Дж.Роттер, А.Бандура).

Процес соціалізації особистості. Зрілість особистості. Процес виховання особистості. Поняття «Я». Самосвідомість особистості

Лекція № 3

Тема лекції: Теорії особистості в зарубіжній психологіїПлан лекції

 1. Підходи до класифікацій теорій особистості за Б.В.Зейгарнік, Р.С.Немовим, О.О.Бодальовим, Л.Хьєллом та Д.Зіглером.

 2. Концепція особистості В.Джемса

 3. Складові елементи особистості за В.Джемсом.

Література

 1. Варій M. ЙПсихологія особистості: навч. посібник / М .Й. Варій - К.: Центр учбової літератури, 2008. – С. 29-114.

 2. Психология личности в трудах отечественных психологов / Сост. и общая редакция Л.В.Куликова. -СПб. : Питер, 2002. -480 с.

 3. Слотина Т.В. Психология личности : учебное пособие / Т.В.Слотина. - Спб : Питер 2008. – С.58-62.

 4. Столяренко Л.Д. Психология личности / Л.Д. Столяренко, С.И.Самыгин. - Изд. 3-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. – С.106-109.

 5. Столяренко О Б. Психологія особистості [курс лекцій та практикум] : навч. посіб. / О. Б. Столяренко. - Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори - 2006», 2011. - С. 50-51.


Зміст лекції

Підходи до класифікацій теорій особистості за Б.В.Зейгарнік, Р.С.Немовим, О.О.Бодальовим, Л.Хьєллом та Д.Зіглером. Концепція особистості В. Джемса. Внесок В.Джемса у розвиток дослідження самосвідомості, самооцінки та рівня домагань. Розуміння В.Джемсом поняття «свідомість». Основні погляди В.Джемса на теорію особистості. Складові елементи особистості за В.Джемсом. Фізична особистість. Соціальна особистість. Духовна особистість. Внесок В.Джемса в теорію особистості.


Лекція 4.

Тема лекції: Поняття про несвідоме. Несвідоме у концепціях З.ФройдаПлан лекції


 1. Біографічний нарис З.Фройда

 2. Психоаналітична теорія З.Фройда.

 3. Рушійні сили в розвитку особистості за З.Фройдом.

 4. Трикомпонентна структура особистості, запропонована З.Фройдом.

 5. Характеристика ІД (Воно). Характеристика ЕГО (Я). Характеристика СУПЕР ЕГО (НАД-Я).

 6. Стадії психосексуального розвитку особистості за З.Фройдом.

 7. Відповідність стадіям розвитку тих чи інших механізмів психічного захисту.

Література

 1. Варій M. ЙПсихологія особистості: навч. посібник / М .Й. Варій - К.: Центр учбової літератури, 2008. – С.29-58.

 2. Зейгарник Б. В. Теории личности в зарубежной психологии / Б. В. Зейгарник. - М.: Изд-во МГУ, 1982. – С.6-12.

 3. Слотина Т.В. Психология личности : учебное пособие / Т.В.Слотина. - Спб : Питер 2008. – С. 62-64.

 4. Столяренко Л.Д. Психология личности / Л.Д. Столяренко, С.И.Самыгин. - Изд. 3-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. – С.109-127.

 5. Столяренко О Б. Психологія особистості [курс лекцій та практикум] : навч. посіб. / О. Б. Столяренко. - Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори - 2006», 2011. - С.14-17.

 6. Хьелл Л. Теории личности / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – СПб.: 2002. – С.105-160.

Зміст лекції

Психоаналітична теорія З.Фройда. Рушійні сили в розвитку особистості за З.Фройдом. Трикомпонентна структура особистості, запропонована З.Фройдом. Характеристика ІД (Воно). Характеристика ЕГО (Я). Характеристика СУПЕР ЕГО (НАД-Я). Стадії психосексуального розвитку особистості за З.Фройдом. Відповідність стадіям розвитку тих чи інших механізмів психічного захисту.


Лекція 5.

Тема лекції: Аналітична психологія К.Г.ЮнгаПлан лекції

 1. Біографічний нарис.

 2. Структура особистості за К.Юнгом.

 3. Функції (життєві настановленості особистості.

 4. Поняття «архетип» за К.Юнгом.

Література

 1. Варій M. ЙПсихологія особистості: навч. посібник / М .Й. Варій - К.: Центр учбової літератури, 2008. – С.29-57.

 2. Зейгарник Б. В. Теории личности в зарубежной психологии / Б. В. Зейгарник. - М.: Изд-во МГУ, 1982. – С. 12-13.

 3. Слотина Т.В. Психология личности : учебное пособие / Т.В.Слотина. - Спб : Питер 2008. – С. 64-65.

 4. Столяренко Л.Д. Психология личности / Л.Д. Столяренко, С.И.Самыгин. - Изд. 3-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. – С. 166-173.

 5. Столяренко О Б. Психологія особистості [курс лекцій та практикум] : навч. посіб. / О. Б. Столяренко. - Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори - 2006», 2011. - С. 17-18.

 6. Хьелл Л. Теории личности / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – СПб. : 2002. – С. 161-213.


Зміст лекції

Три рівні психіки за К.Г.Юнгом: свідомість, особисте несвідоме, колективне несвідоме. Поняття «Я» за К.Г.Юнгом. Юнгіанський підхід до класифікації особистісних типів. Екстраверсія та інтроверсія як два типи спрямованості, що лежать в основі типології К.Г.Юнга. Архетипи. Процес індивідуалізації особистості. Прикладні аспекти теорії К.Г.Юнга та їх розвиток з метою діагностики належності особистості до певного психотипу.


Лекція 6.

Тема лекції: Індивідуальна психологія А.АдлераПлан лекції


 1. Біографічний нарис А.Адлера.

 2. Основні тези індивідуальної психології

 3. Індивідуальна психологія: основні концепції та принципи

 4. Ідеї Адлера щодо визначення типу характеру дитини залежно від порядку її народження в сім'ї

Література:

 1. Психология личности в трудах отечественных психолого / Сост. И общая редакция Л.В. Куликова. – СПб.: Питер, 2002. – 480 с.

 2. Столяренко Л.Д. Психология личности / Л.Д. Столяренко, С.И. Самигын. – Изд. 3-е. – Ростовн/Д: Феникс, 2014. – С.138-145.

 3. Столяренко О.Б. Психологія особистості [курс лекцій та практикум] : навч. посіб. / О. б. Стляренко. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори – 2006», 2011. – С. 18-20.

 4. Хьелл Л. Теории личности / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – СПб.: 2002. – С. 161-196.


Зміст лекції

Структура особистості за А.Адлером. Прагнення створити теорію особистості, метою якої виступало надання допомоги людям в розумінні себе та інших. Принципи теорії А.Адлера: індивідуум як цілісність, яка самоузгоджується; людське життя як динамічне прагнення до вивищення; індивідуум як творча сутність, яка самовизначається; соціальна належність індивідуума. Поняття «стиль життя». Прагнення особистості до вивищення (рос. - превосходства) як основна детермінанта в розвитку особистості. Типи настановлення (рос. - установок) за А.Адлером, що відповідають певному стилю життя: управляючий стиль, отримуючий стиль, уникаючий стиль, соціально-корисний стиль.


Лекція 7.

Тема лекції: Неофройдизм у концепції Карен Горні та Г.Саллівена
 1. Біографічний нарис К.Горні

 2. Розвиток особистості за К.Горні

 3. Сутність поняття «базальна тривога»

 1. Невротичні потреби, що компенсують базальну тривогу

 2. Орієнтації на людей, від людей і проти людей (типи невротичної особистості)

 3. Психологія жінки за К.Горні

 4. Біографіічний нарис Г.Саллівена

 5. Основні механізми розвитку особистості

 6. Розуміння особистості як Я-системи.

 7. Витоки агресії

 8. Своєрідність розуміння Г.Саллівеном значення функції мовлення для розвитку особистості

 9. Переосмислення положень психоаналітичного підходу в теорії особистості Г.Саллівена


Література

 1. Зейгарник Б. В. Теории личности в зарубежной психологии / Б. В. Зейгарник. - М.: Изд-во МГУ, 1982. – С.18-21.

 2. Столяренко Л.Д. Психология личности / Л.Д. Столяренко, С.И.Самыгин. - Изд. 3-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. – С. 131-133.

 3. Столяренко О Б. Психологія особистості [курс лекцій та практикум] : навч. посіб. / О. Б. Столяренко. - Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори - 2006», 2011. - С. 20-21.

 4. Хьелл Л. Теории личности / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – СПб. : 2002. – С. 254-269.

 5. Варій M. ЙПсихологія особистості: навч. посібник / М .Й. Варій - К.: Центр учбової літератури, 2008. – С.69-84.

 6. Зейгарник Б. В. Теории личности в зарубежной психологии / Б. В. Зейгарник. - М.: Изд-во МГУ, 1982. – С.21-26.


Зміст лекції

Почуття занепокоєння як основа сутності людини за К.Горні. Базальна тривога людини як спонукання до безпеки. Дві тенденції, які управляють людиною: прагнення до безпеки та прагнення до задоволення своїх бажань. Причини появи невротичного конфлікту. Стратегії (способи) поведінки за К.Горні: «невротичне прагнення до любові» як засобу забезпечення безпеки у житті; «невротичне прагнення до влади» що пояснюється не об’єктивними причинами, а страхом і ворожнечею до людей; прагнення до ізоляції від інших людей; визнання своєї безпорадності («невротична покірність»). Типи невротичної особистості за К.Горні. Шляхи подолання невротизації. Спільне та відмінне у теоріях З.Фройда та К.Горні.Основні механізми розвитку особистості за Г.Саллівеном: потреба в ніжності, ласці, пестощах; потреба уникнути тривоги. Розуміння особистості як «Я-системи» за Г.Саллівеном. Розуміння психологічного захисту в Г.Саллівена. Специфіка розуміння функції мовлення. Суперечності в теорії Г.Саллівена. Спільне та відмінне в теоріях З.Фройда та Г.Саллівена.


Лекція 8.

Тема лекції: Біологічний (фізіологічний) підхід до вивчення особистостіПлан лекції

 1. Конституційна типологія Ернста Кречмера

 2. Конституційна типологія Вільяма Герберта Шелдона

 3. Підхід до типологізації особистості Едуарда Шпрангера

Література

 1. Слотина Т.В. Психология личности : учебное пособие / Т.В.Слотина. - Спб : Питер 2008. – С. 69-72.

 2. Столяренко Л.Д. Психология личности / Л.Д. Столяренко, С.И.Самыгин. - Изд. 3-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. – С. 253-261, 429-433.


Зміст лекції

Залежність психічних особливостей від типу будови тіла - основна ідея конституційної типології Е.Кречмера та В.Шелдона. Типологія Е.Кречмера. Розуміння поняття «тип» за Е.Кречмером. Лептосоматик, пікнік, атлетик та диспластик, їх характеристики. Концепція темпераменту за В.Шелдоном. Ендоморфний, ектоморфний та мезоморфний типи. Недооцінка ролі середовища та соціальних умов у формуванні психічних властивостей людини в біологічних підходах до розуміння особистості.Лекція 9

Тема лекції: Теорії особистісних рисПлан лекції

 1. Порівняння типологічного підходу та теорії особистісних рис у дослідженні особистості

 2. Ідеї диспозиційного напряму у вивченні особистості (Гордон Олпорт, Реймонд Кеттелл, Ганс Айзенк та ін.)

 3. Біографічний нарис Г.Олпорта

 4. Розуміння особистості Г.Олпортом

Література

 1. Варій M. ЙПсихологія особистості: навч. посібник / М .Й. Варій - К.: Центр учбової літератури, 2008. – С.60-62, 67-69.

 2. Зейгарник Б. В. Теории личности в зарубежной психологии / Б. В. Зейгарник. - М.: Изд-во МГУ, 1982. – С. 42-52.

 3. Слотина Т.В. Психология личности : учебное пособие / Т.В.Слотина. - Спб : Питер 2008. – С.74-77.

 4. Столяренко Л.Д. Психология личности / Л.Д. Столяренко, С.И.Самыгин. - Изд. 3-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. – С. 253-261.

 5. Столяренко О Б. Психологія особистості [курс лекцій та практикум] : навч. посіб. / О. Б. Столяренко. - Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори - 2006», 2011. - С.26-27.

 6. Хьелл Л. Теории личности / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – СПб. : 2002. – С. 270-330.


Зміст лекції

Диспозиціональний напрям у вивченні особистості. Г.Олпорт – автор теорії, в основі якої лежать ідеї теорії рис та унікальності кожної людини. Риси (трайти) яе механізм розвитку особистості за Г.Олпортом. Поняття пропріуму. Ідентичність особистості. Поняття функціональної автономії. Співвідношення понять «особистість» та «характер», «темперамент» за Г.Олпортом. Ідеї Г.Олпорта у поглядах С.Р.Мадді. Поняття «активація», «високоактивована особистість», «низькоактивована особистість» за С.Р.Мадді. Теоретики факторного аналізу Р.Кеттелл та Г.Айзенк та розбіжності у їх поглядах на кількість факторів, що утворюють модель особистості. Переваги та недоліки дослідження особистості в руслі теорії рис.

Лекція 10 Теорія поля К.Левіна

План лекції
1.Біографічний нарис Курта Левіна

2. Основні характеристики теорії психологічного поля

3. Левін про конфлікти і мотивацію

4. Самосвідомість. Рівень домагань

5. Експериментальне вивчення лідерського стилю за К.Левіном

6. Експериментальне вивчення фрустрації за К.Левіном


Література

 1. Саугстад П. История психологии. От истоков до наших дней / П. Саугстад. – Самара : Издательский Дом «Бахрах-М», 2008. - С. 139-145, 433-436.

 2. Слотина Т.В. Психология личности : учебное пособие / Т.В.Слотина. - Спб : Питер 2008. – С. 77-78.

 3. Столяренко Л.Д. Психология личности / Л.Д. Столяренко, С.И.Самыгин. - Изд. 3-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. – 575 с.

 4. Столяренко О Б. Психологія особистості [курс лекцій та практикум] : навч. посіб. / О. Б. Столяренко. - Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори - 2006», 2011. - 220 с.

 5. Хьелл Л. Теории личности / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – СПб.: 2002. – 608 с.

Зміст лекції

Інтрапсихологічний підхід до розуміння рушійних сил в розвитку особистості. Основні характеристики «теорії психологічного поля» К.Левіна. Тлумачення життєвого простору людини. Зовнішні та внутрішні фактори. Вольова поведінка людини, яка дозволяє їй «стати над полем». Поняття часової перспективи. Рівень домагань та афект неадекватності як внесок К.Левіна в розвиток психології особистості.

Лекція 11. Теорія ролей Д.Міда

План лекції


 1. Біографічний нарис Джорджа Герберта Міда

 2. Виникнення теорії ролей як полеміка з поглядами бігевіористів

 3. Стосунки індивіда та суспільства в інтерпретації Д.Міда

 4. Значення ідей Д.Міда

Література

 1. Зейгарник Б. В. Теории личности в зарубежной психологии / Б. В. Зейгарник. - М. : Изд-во МГУ, 1982. – С. 57-63.

 2. Слотина Т.В. Психология личности : учебное пособие / Т.В.Слотина. - Спб : Питер 2008. – С. 78-79.

Зміст лекції
Виникнення теорії ролей як полеміка з поглядами бігевіористів. Розуміння людини як моделі тих міжособистісних стосунків, які найчастіше повторюються в житті. Поняття про роль особистості. Значення досвіду соціальної взаємодії в розвитку системи ролей особистості. Розуміння рольової сутності людини у Д.Міда та його послідовника М.Куна. Значення поняття «очікування» в теорії ролей.

Лекція 12. Теорія відчуження Е.Фромма.План лекції


 1. Біографічний нарис Еріха Фромма.

 2. Гуманістична теорія: основні концепції і принципи

 3. Механізми втечі

 4. Позитивна свобода

 5. Екзистенційні потреби людини

 6. Соціальні типи характеру

Література

 1. Варій M. ЙПсихологія особистості : навч. посібник / М .Й. Варій - К.: Центр учбової літератури, 2008. – С. 44-45.

 2. Зейгарник Б. В. Теории личности в зарубежной психологии / Б. В. Зейгарник. - М.: Изд-во МГУ, 1982. – С. 26-30.

 3. Максименко С.Д. Психологія особистості / С.Д. Максименко, К.С.Максименко, М.В.Папуча – К. : Видавництво ТОВ «КММ», 2007. – 296 с.

 4. Слотина Т.В. Психология личности : учебное пособие / Т.В.Слотина. - Спб : Питер 2008. – С. 81-82.

 5. Столяренко Л.Д. Психология личности / Л.Д. Столяренко, С.И.Самыгин. - Изд. 3-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. – С. 203-210.

 6. Столяренко О Б. Психологія особистості [курс лекцій та практикум] : навч. посіб. / О. Б. Столяренко. - Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори - 2006», 2011. - С. 21-23.

 7. Хьелл Л. Теории личности / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – СПб. : 2002. – С. 246-269.

Доповнення ідей неофройдизма соціальними, політичними, релігійними та економічними детермінантами в теорії Е.Фромма. Розуміння особистості як сукупності успадкованих і набутих психічних властивостей, які є характерними для окремо взятого індивіда, які роблять його неповторним та унікальним. Поняття свободи та відчуження в творах Е.Фромма. Способи подолання відчуження. Типи орієнтацій особистості за Е.Фроммом: рецептивна орієнтація, експлуатуюча орієнтація, накопичуючи орієнтація, ринкова орієнтація, продуктивна орієнтація та їх характеристики.


Лекція 13. Епігенетична теорія Е.Еріксона

План лекції


 1. Біографічний нарис Еріха Еріка Еріксона

 2. Его-психологія як результат розвитку психоаналізу

 3. Епігенетичний принцип

 4. Характеристика психосоціальних стадій розвитку

 5. Експериментальні дослідження, здійснені на основі ідей Е.Еріксона

Література

 1. Варій M. ЙПсихологія особистості : навч. посібник / М .Й. Варій - К.: Центр учбової літератури, 2008. – С. 45-48.

 2. Столяренко Л.Д. Психология личности / Л.Д. Столяренко, С.И.Самыгин. - Изд. 3-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. – С. 127-131.

 3. Хьелл Л. Теории личности / Л. Хьелл, Д. Зиглер. – СПб. : 2002. – С. 215-246.

Теорія епігенезу. Поняття «ідентичності» особистості та його параметри: центрованість людини на самій собі, ототожнення із соціальною групою, оточенням, визначення цінності людини, її соціальної ролі. Поняття кризи розвитку та періодизація розвитку особистості, яка складається із семи стадій. Функція «Его» в формуванні ідентичності.

Лекція 14. А.Маслоу та його теорія самоактуалізації особистості.

План лекції


 1. Біографічний нарис Абрагама Маслоу

 2. Теорія самоактуалізації особистості А. Маслоу.

 3. Дефіцитарна мотивація і мотивація зростання. Метапатології.

 4. Дефіцитарний спосіб життя і метаспосіб життя: шлях до вдосконалення.

Література:

 1. Психология личности в трудах отечественных психологов/ Сост. и общая редакция Л.В.Куликова. — СПб. : Питер, 2002.-480 с.

 2. Слотина Т.В. Психология личности : учебное пособие / Т.В.Слотина. - Спб. : Питер 2008. — С.79-80.

 3. Столяренко О Б. Психологія особистості [курс лекцій те практикум] : навч. посіб. / О. Б. Столяренко. - Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори - 2006», 2011. - С. 39-42.

 4. Хьелл Л. Теории личности / Л. Хьелл,Д. Зиглер -СПб. : Питер, 2002.- С.479-527.

Зміст лекції

Ієрархія потреб А.Маслоу: фізіологічні потреби, потреба у безпеці, потреба у захисті, потреба в істині, добрі й справедливості. Потреба в самоактуалізації як результат реалізації прагнення до самовдосконалення. Самоактуалізація як процес постійного розвитку і реалізації своїх можливостей. Вплив здібностей на розвиток особистості.

Лекція 15. Теорія особистісного зростання К.Роджерса

План лекції


 1. Біографічний нарис Карла Ренсома Роджерса

 2. Спільне та відмінне у поглядах на особистість у теоріях З.Фройда,
  А.Маслоу, К.Роджерса.

 3. Феноменологічна позиція К.Роджерса

 4. Три складових елементи в людині, які виокремлював К.Роджерс: організм з його основними процесами; феноменологічне поле (сукупність усіх переживань людини); самість (self) - та частина феноменологічного поля, яка усвідомлюється як Я (поняття, близьке до пропріуму в Г.Олпорта).

 5. Теорія самооцінки як головний конструкт у гуманістичній теорії
  особистості К.Роджерса.

 6. Уявлення Роджерса про повноцінно функціонуючу людину.

 7. Клієнт-центрована психотерапія К.Роджерса.

Література:

 1. Психология личности в трудах отечественных психологов / Сост. и общая редакция Л.В.Куликова. - СПб. : Питер, 2002. - 480 с.

 2. Слотина Т В. Психология личности : учебное пособие / Т. В.Слотина. - Спб : Питер, 2008. - С.79-82. ‘

 3. Столяренко Л.Д. Психология личности / Л.Д. Столяренко, С.И.Самыгин. - Изд. 3-є. - Ростов н/Д : Феникс, 2014. - 575 с

 4. Столяренко О Б. Психологія особистості [курс лекцій та практикум] : навч. посіб. / О. Б. Столяренко. - Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори — 2006», 2011. - С. 42-43.

 5. Хьелл Л. Теории личности / Л. Хьелл,Д. Зиглер -СПб. : Питер, 2002. - С.528-573.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал